www.archive-nl-2012.com » NL » A » ABFRESEARCH

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 234 . Archive date: 2012-06.

 • Title: ABF Research - ABF Research
  Descriptive info: .. Werkvelden.. Demografie Wonen.. Ruimte Economie.. Zorg Voorzieningen.. Diensten.. Statistiek.. Onderzoek.. Advies.. Producten.. Monitoren.. Sociale Monitor.. Vastgoedmonitor.. Woningmarktmonitor.. Gemeente in Cijfers.. LinkinCare.. Wmo-monitor.. Cita Vista.. Prognoses.. Bevolking.. Woningmarkt.. Wonen met zorg.. Wonen met beperking.. Werkgelegenheid.. Arbeidsmarkt (sector).. Software.. Statistisch/Presentatie.. Benchmarking.. Data op maat.. Publicaties.. Over ABF.. Waarom ABF?.. Opdrachtgevers.. Werken bij ABF.. Contact.. ABF Research.. ABF Research ondersteunt besluitvorming van publieke en private klanten met informatie, onderzoek en advies op het gebied van maatschappelijke thema's:.. Demografie en Wonen.. Ruimte en Economie.. Zorg en Voorzieningen..  ...   databestanden en informatiesystemen.. De medewerkers van ABF zijn experts in gegevensverzameling, statistiek, softwareontwikkeling, rekenmodellen en advies.. Door continu verbeteren en vernieuwen wil ABF voor klanten en medewerkers trendsettend en verfrissend zijn.. Nieuws.. Prognose piekverbruik elektriciteit.. 5 juni 2012.. Prognose studentenhuisvesting Leiden.. 31 mei 2012.. Rapport Winkelleegstand 2012.. 11 mei 2012.. Informatiesysteem Terneuzen in Cijfers.. 4 mei 2012.. Uitbreiding Instant Brancherapport.. 16 april 2012.. Meer nieuws.. ABF Research | Verwersdijk 8 | 2611NH | Delft | 015 27 99 300 | info@abf.. nl |.. sitemap..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Werkvelden - ABF Research
  Descriptive info: Home.. ABF is actief op diverse terreinen, staat midden in de samenleving, beschikt over experts en heeft een arsenaal aan hulpmiddelen in huis om uw vragen te beantwoorden.. Wij beschikken over prognose-modellen, informatie-systemen en kennis omtrent enquêtes, dataprocessing en scenariobouw.. Daarmee kunnen we uw visievormingsproces begeleiden.. Wij leveren kant en klare informatie(systemen).. Deze informatie betrekken wij van een groot aantal verschillende dataleveranciers.. We maken deze informatie eenvoudig toegankelijk met slimme software.. Meer informatie bij:.. Jan Hooft van Huijsduijnen (tel.. 015 27 99 342), Cock Meijers (tel.. 015 27 99 360), Edward Diemel (tel.. 015 27 99 361) en/of Michel Zuierveld (tel.. 015 27 99 366).. Gebruik makend van deze schat aan gegevens verrichten wij onderzoek, geven  ...   015 27 99 331).. Onder.. publicaties.. is een overzicht opgenomen van de rapporten die ABF Research uitgebracht heeft.. Niet alle rapporten zijn openbaar.. Producten Werkvelden.. Piramidemodel.. Fortuna.. Prognose wonen met zorg.. Zorg voor data, data voor zorg.. Monitor voor productie HBH en beleidseffecten.. Swing.. Software voor beheer, analyse en presentatie van geostatistische data.. Vastgoedmonitor Online.. Informatiesysteem ter ondersteuning van vastgoedvraagstukken.. In één oogopslag cijfermatig inzicht in de Nederlandse woningmarkt.. Statistische informatie over alles wat er in uw gemeente speelt.. Cita Vista.. Informatiesysteem van het WoON.. Primos.. Prognose van bevolking, huishoudens en woningen.. Socrates.. Woningmarktprognoses, kwantitatief en kwalitatief.. Carmen.. Inzicht in de ontwikkeling van de beroepsbevolking en de werkgelegenheid.. Hermes.. Arbeidsmarktprognoses naar regio en sector.. Samba.. Online benchmarksysteem..

  Original link path: /werkvelden.aspx
  Open archive

 • Title: Demografie & Wonen - ABF Research
  Descriptive info: Demografie & Wonen.. De medewerkers van ABF Research monitoren de woningmarkt en verzorgen een woningbehoefte-onderzoek, bevolkingsprognose, migratieanalyse of marktverkenning.. Daarnaast stellen we scenario's en woonvisies met en voor u op en rekenen wij aan de financiële aspecten van projecten en beleid.. Demografie.. Op basis van de te verwachten bevolkingsontwikkeling worden scholen gepland, voorzieningen aangelegd, woningen gebouwd etc.. Daarom stelt ABF Research elk jaar een Primos-prognose op.. Deze prognose voorspelt voor alle gemeenten in  ...   27 99 311).. Wonen.. ABF Research doet onderzoek naar de woningbehoefte, doelgroepen, tevredenheid van bewoners, exploitatiemogelijkheden van plannen, woonlasten etc.. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van bestaande enquêtes zoals het landelijk Woononderzoek Nederland (WoON).. Maar we zetten ook lokale enquêtes uit.. Die enquêtes en de demografische verwachtingen vormen de basis voor de kwalitatieve woningmarktprognoses van ABF Research.. Roland Goetgeluk.. (tel:015 27 99 349) en.. Wim Faessen.. (tel:015 27 99 317).. Producten Demografie Wonen..

  Original link path: /werkvelden/demografie--wonen.aspx
  Open archive

 • Title: Ruimte & Economie - ABF Research
  Descriptive info: Ruimte & Economie.. Wij monitoren de vastgoedontwikkeling en de staat van regio, wijken en platteland.. We stellen scenario s op voor beroepsbevolking en werkgelegenheid, verrichten arbeidsmarkt- en bedrijfstakverkenningen, maar brengen ook de ruimtebehoefte van sectoren in beeld.. Ruimte.. ABF Research adviseert over ruimtelijke ontwikkelingen die variëren in schaal en intensiteit: ruimtebehoefte, ruimtelijke investeringen, infrastructuur en ruimtelijke ontwikkelingen, segregatie, stedelijke vernieuwing, langetermijnscenario s, krimp, vitaal platteland, verstening van het landelijk gebied, gebiedsvisies en structuurvisies.. Léon Groenemeijer.. (tel:015 27 99 340).. Economie..  ...   in de ontwikkeling van de werkgelegenheid, bedrijventerreinen, kansrijke sectoren, arbeidsproductiviteit, beroepsbevolking, werkloosheid en werklocaties.. We brengen ontwikkelingen, kansen en bedreigingen in beeld en stellen prognoses en scenario s op.. Branche in beeld.. Voor verschillende branches, met name in de culturele sector, brengt ABF Research de ontwikkelingen in beeld met rapporten en informatiesystemen.. Instellingen en bedrijven kunnen met behulp van deze benchmarkinstrumenten prestaties op diverse onderdelen vergelijken met branchegenoten en concurrenten.. Eric Verhoog.. (tel: 015 27 99 322).. Producten Ruimte Economie..

  Original link path: /werkvelden/ruimte--economie.aspx
  Open archive

 • Title: Zorg & Voorzieningen - ABF Research
  Descriptive info: Zorg & Voorzieningen.. Wij stellen u in staat het gebruik van de Wmo te monitoren of uw marktaandelen in bepaalde typen zorg te volgen.. We doen onderzoek naar de behoefte aan wonen met zorg, analyseren en monitoren het voorzieningenaanbod in uw werkgebied en bepalen of er draagvlak is voor nieuwe voorzieningen.. Zorg en welzijn.. Veel zorgvragers hebben baat bij de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), maar de kosten stijgen enorm.. Daarom worden diverse maatregelen genomen om de AWBZ overeind te houden.. ABF Research onderzoekt voor de ministeries van VWS en VROM en lokale partijen wat de mogelijke effecten zijn op de  ...   op de vernieuwde markt van welzijn.. ABF Research levert informatiesystemen om hierop in te kunnen spelen en het eigen beleid te verbeteren.. Arjen van der Meer.. (tel:015 27 99 314).. Jaap van Galen.. (tel:015 27 99 318).. Voorzieningen.. De samenleving verandert continu.. Daardoor verandert ook de vraag naar voorzieningen: de behoefte aan scholen, jeugdvoorzieningen, kinderopvang, recreatie, winkels, horeca, etc.. ABF Research brengt de verwachte ontwikkelingen op dit terrein in beeld.. Daarbij maken we gebruik van het Aanvullend Voorzieningen Onderzoek, een veelheid aan gegevens over de bestaande voorzieningen, en onze eigen demografische prognoses.. Judith Willems.. (tel:015 27 99 343).. Producten Zorg Voorzieningen..

  Original link path: /werkvelden/zorg--voorzieningen.aspx
  Open archive

 • Title: Diensten - ABF Research
  Descriptive info: ABF Research gelooft in heldere besluitvorming op basis van feiten en cijfers.. ABF maakt dit mogelijk door dienstverlening op het gebied van statistiek, kwantitatief onderzoek en advies.. Uitwisseling van data en informatie is daarbij van essentieel belang.. ABF verzamelt en onderhoudt meer dan honderd gegevensbestanden.. Op deze bestanden worden allerhande statistische bewerkingen uitgevoerd.. Voorbeelden zijn het verwerken van grenswijzigingen of het combineren van bestanden.. De bewerkingen variëren van eenvoudige statistische wegingen tot geavanceerde statistische methoden zoals bijschattingen en imputaties.. De producten van ABF op het gebied van statistiek bestaan uit kant-en-klare informatiesystemen met duizenden onderwerpen, klantspecifieke informatiesystemen of afzonderlijke gegevensbestanden.. Het onderzoek dat ABF verricht heeft altijd een kwantitatief karakter.. Op basis van de vele statistieken die ABF beschikbaar heeft, eigen onderzoek en modellenkennis maakt  ...   op laag schaalniveau.. De producten van ABF op het gebied van onderzoek bestaan uit kant-en-klare prognoses, klantspecifieke prognosemodellen, specialistische rekenmodellen of informatiesystemen waarin prognoses zijn verwerkt.. ABF geeft advies bij het ontwikkelen van strategieën, visies, haalbaarheidsstudies of investeringsbeslissingen.. Centraal hierin staan altijd de competenties van ABF op het gebied van statistiek en onderzoek en de specifieke kennis op de werkvelden demografie, wonen, economie, zorg en voorzieningen.. Statistiek.. Jan Hooft van Huijsduijnen.. (tel:015 27 99 341).. Cock Meijers.. (tel:015 27 99 360).. Dataverzameling.. Eric Verhoog.. (tel:015 27 99 322).. Dataprocessing.. Kenneth Gopal.. (tel:015 27 99 332).. (tel:015 27 99 322).. Co Poulus.. (tel:015 27 99 348).. Léon Groenemeijer.. (tel:015 27 99 340).. Gerelateerde producten en diensten.. Onderzoek.. EnqueteViaInternet.. Bevolkingsprognoses.. Woningmarktprognoses.. Prognoses wonen met zorg.. Werkgelegenheidprognoses.. Arbeidsmarktprognoses..

  Original link path: /diensten.aspx
  Open archive

 • Title: Statistiek - ABF Research
  Descriptive info: Onderscheid wordt gemaakt tussen dienstverlening op het gebied van dataverzameling en databewerking.. Door continue verbetering en vernieuwing wil ABF op deze gebieden trendsettend en verfrissend zijn.. ABF heeft uitgebreide ervaring met het verzamelen van gegevens bij meer dan 100 dataleveranciers.. Daarnaast verzamelt ABF informatie via enquêtes.. ABF heeft de beschikking over veel gebruikte en gevalideerde vragenlijsten waardoor snel goede enquêtes kunnen worden opgezet.. Voor internetenquêtes is een speciaal product ontwikkeld,.. EnqueteViaInternet (EVI).. Meer informatie over EVI vindt u op de speciale website voor dit product.. http://www.. enqueteviainternet.. nl/.. Databewerking of dataprocessing.. De kwaliteit van een onderzoeksbestand is in eerste instantie afhankelijk van de kwaliteit van dataverzameling.. Maar de wijze waarop de onderzoeksgegevens verwerkt worden (dataprocessing), is ook van groot belang.. In deze fase wordt vanuit het  ...   ontdaan van allerlei oneffenheden, zodat gebruikers hier in een later stadium geen hinder meer van ondervinden.. In de loop van de jaren heeft ABF Research grote expertise opgebouwd op het gebied van dataprocessing.. Sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw is ABF altijd betrokken geweest bij de dataprocessing van het WoON (voorheen WBO).. Andere aansprekende onderzoeksbestanden waarvoor ABF de dataprocessing uitvoert zijn de Veiligheidsmonitor en Bewoners Nieuwe Woningen.. Meer informatie over de dienstverlening van ABF op het gebied van.. dataprocessing.. vindt u.. hier.. Statistiek producten.. De producten van ABF op het gebied van statistiek bestaan uit kant-en-klare.. monitoren.. met duizenden onderwerpen, klantspecifieke monitoren of afzonderlijke.. gegevensbestanden.. p span strong img src="/media/639613/statistiek.. jpg" alt="statistiek" title="statistiek" width="300" height="200" rel="300,200" / br / br /.. Statistiekproducten en dienstverlening..

  Original link path: /diensten/statistiek.aspx
  Open archive

 • Title: Onderzoek - ABF Research
  Descriptive info: Gebruik makend van de schat aan gegevens die ABF in huis heeft verrichten wij onderzoek, geven advies en bieden ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van strategieën, visies en investeringsbeslissingen.. Analyses.. Gebruik makend van de schat aan gegevens die ABF uit tal van bronnen in huis heeft, verrichten wij analyses op verschillende themavelden: demografie en wonen, ruimte en economie alsmede zorg en voorzieningen.. Ook de gegevens die klanten zelf in huis hebben worden hierbij betrokken.. Onze analyses richten zich veelal op oorzaak gevolg relaties zodat ontwikkelingen begrepen en voorspeld  ...   specifieke toepassingen.. Daarmee maken we jaarlijks een aantal standaard.. prognoses.. omtrent demografische ontwikkelingen, de woningmarkt, wonen en zorg en de arbeidsmarkt.. Daarnaast hebben we een aantal zeer specifieke rekenmodellen in huis, bijvoorbeeld over de financiële positie van corporaties, de uitgaven voor huurtoeslag, de AWBZ uitgaven etc.. Deze modellen kunnen (in overleg) ingezet worden om effecten in beeld te brengen van beleidswijzigingen.. Maar ook het effect van een nieuwe ontwikkeling als Demografische Krimp of De Crisis kunnen we hiermee in beeld brengen.. Onderzoeksproducten en dienstverlening.. (tel.. 015 27 99 348)..

  Original link path: /diensten/onderzoek.aspx
  Open archive

 • Title: Advies - ABF Research
  Descriptive info: ABF Research heeft een groot aantal onderzoekers en adviseurs in dienst met uiteenlopende expertise.. In opdracht van rijk, provincies, gemeenten, regio's, woningencorporaties, bedrijven, koepelorganisaties en planbureaus wordt onderzoek verricht, advies gegeven en ondersteuning verleend bij het opstellen en uitvoeren van strategieën, visies en investeringsbeslissingen.. is een overzicht opgenomen van de openbare rapporten die ABF Research in de loop der jaren vervaardigd heeft.. Niet alle opdrachten leiden echter tot een openbare publicatie.. (tel 015 27 99 340)..

  Original link path: /diensten/advies.aspx
  Open archive

 • Title: Producten - ABF Research
  Descriptive info: ABF Research levert zowel kant-en-klare producten voor een brede klantenkring als op maat gesneden producten voor specifieke wensen.. : We brengen gegevens uit verschillende gegevensbronnen bijeen.. Gebruikers kunnen zelf presentaties in tabel, grafiek of kaartvorm maken.. Een aantal monitoren zijn gericht op een specifiek thema zoals de woningmarkt, de vastgoedmarkt of de zorg.. In andere monitoren zijn gegevens in de breedte bijeengebracht voor een bepaalde gemeente of regio.. Monitoren kunnen ook naar  ...   25 jaar stelt ABF een aantal prognoses op: veelal demografisch onderbouwde prognoses gericht op de woningmarkt, de zorg en de arbeidsmarkt.. : Met onze kennis van gegevens en software, hebben we in de loop der jaren een groot aantal informatiesystemen ontwikkeld.. Soms zijn deze systemen op maat gesneden.. Soms zijn deze systemen meer algemeen toepasbaar.. Informatie over de algemeen toepasbare informatiesystemen treft u hier aan.. Tenslotte biedt ABF een uiteenlopende set.. aan..

  Original link path: /producten.aspx
  Open archive

 • Title: Monitoren - ABF Research
  Descriptive info: ABF Research maakt voor u informatie op het gebied van demografie, wonen, economie, ruimte, zorg en voorzieningen handzaam toegankelijk.. Daartoe zijn er contracten met meer dan honderd dataleveranciers.. Data worden bewerkt, gecombineerd en natuurlijk op kwaliteit gecontroleerd.. Er zijn data op gemeente-, buurt- en op 4-cijferigpostcodeniveau.. Uit deze data worden themagewijze monitoren samengesteld.. Naast de standaardmonitoren zoals bijvoorbeeld de Vastgoedmonitor worden monitoren en informatiesystemen op maat gemaakt.. Vaak worden  ...   thema's per gebied samen, zodat in één oogopslag duidelijk is hoe een gemeente of regio scoort op tal van terreinen.. Voor steeds meer gemeenten integreren we deze toepassing op hun eigen website: zie.. Alle monitoren van ABF Research zijn voorzien van het geostatistisch informatie- en presentatiesysteem.. dat het beheren en het op diverse wijzen presenteren van de data eenvoudig mogelijk maakt.. Sociaal maatschappelijke onderwerpen gebundeld in één systeem.. VastgoedMonitor.. WoningmarktMonitor..

  Original link path: /producten/monitoren.aspx
  Open archive


 • Archived pages: 234