www.archive-nl-2012.com » NL » B » BPLOODSEN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 16 . Archive date: 2012-06.

 • Title: home | Beroepspensioenfonds Loodsen
  Descriptive info: .. home.. contact.. Sitemap.. login.. U bent nu hier:.. Geschiedenis.. Taken.. Het bestuur.. Algemeen bestuur.. Dagelijks bestuur.. Samenstelling bestuur.. Overleg.. Organigram.. Rooster van aftreden.. Het beheer.. Frontoffice.. Laatste update: 20-02-2012.. BEROEPSPENSIOENFONDS LOODSEN(BPL).. Het Beroepspensioenfonds Loodsen is opgericht 27 mei 1988 en is vanaf 1 september 1988 verantwoordelijk voor de pensioenen van de registerloodsen.. De deelneming is wettelijk verplicht.. Inloggen.. Deelnemers en gepensioneerden met  ...   downloaden van documenten zoals bijv.. de reglementen, jaarverslagen en statuten.. Voor het aanvragen hiervan kunt u contact opnemen met.. N.. vanbeek@loodswezen.. nl.. Contact.. Berghaven 16.. 3151 HB Hoek van Holland.. Telefoon: 088 - 900 2540.. Fax: 088 - 900 2588.. Mailto:.. Route.. BPL is ondertekenaar van:.. In verband met technische storingen of opmerkingen betreffende de website kunt u contact opnemen met de webmaster.. webmaster@loodswezen..

  Original link path: /pagina/home/1506/
  Open archive

 • Title: contact | Beroepspensioenfonds Loodsen
  Descriptive info: U kunt contact opnemen met de BPL door het formulier in te vullen.. Aanhef.. Dhr.. Mevr.. Naam *.. Adres.. Plaats.. E-mailadres *.. 6-cijferig loodsennummer.. Opmerking *.. * is verplicht..

  Original link path: /pagina/contact/1477/
  Open archive

 • Title: Sitemap | Beroepspensioenfonds Loodsen
  Descriptive info: Het bestuur..

  Original link path: /pagina/sitemap/1543/
  Open archive

 • Title: login | Beroepspensioenfonds Loodsen
  Descriptive info: Helaas, alleen met een gebruikersnaam en wachtwoord kunt u deze gegevens bekijken.. Deze kunt u aanvragen bij.. Gebruikersnaam.. Wachtwoord..

  Original link path: /pagina/login/1524/
  Open archive

 • Title: Geschiedenis | Beroepspensioenfonds Loodsen
  Descriptive info: GESCHIEDENIS.. BPL is het fonds voor registerloodsen.. Bij de start op 1 september 1988 zijn deelnemer geworden de registerloodsen die op die datum ingeschreven waren in het Loodsenregister als bedoeld in de Loodsenwet.. Tot laatstgenoemde datum zijn betrokkenen deelnemer geweest aan de.. ABP-regeling.. Op grond van een verordening is het BPL aangewezen om de nieuwe pensioenregeling voor deze beroepsgroep uit te voeren.. Alle pensioenverplichtingen van het ABP zijn per 1 september 1988 overgedragen aan het BPL.. BPL 1988.. Bij de opzet van de eerste pensioenregeling van BPL is zoveel mogelijk uitgegaan van het pensioenniveau van de geldende ABP-aanspraken.. In verband met de fysieke belastbaarheid is de registerloods met.. Functioneel Leeftijdspensioen (FLP).. van 55-65.. Bij aanvang van het fonds werd deze uitkering nog volledig gefinancierd op basis van het omslagstelsel.. De oorspronkelijke pensioenregeling (BPL 1988)  ...   maart 2004 of eerder 55 jaar zijn geworden.. Zie.. Pensioen pensioenstatuut 1988.. of bekijk de.. brochure.. Aanpassingen.. In de afgelopen jaren is deze regeling een aantal keren aangepast.. De wijzigingen betroffen de invoering van een.. flexibele premiespaarregeling.. (naast de basisregeling), een toeslag op het partnerpensioen en de mogelijkheid van uitruil partnerpensioen.. Zie voor flexibele premiespaarregeling bijlage 1 van.. Pensioenstatuut 1988.. BPL 2004.. Op 1 april 2004 werd de nieuwe volledig kapitaal gedekte pensioenregeling.. en de overgangsregeling ingevoerd met een reglementaire pensioenleeftijd van 60 jaar, met de mogelijkheid tot vervroegde pensionering.. Deze regeling geldt voor loodsen die in april 2004 of later met vervroegd pensioen gaan.. De.. premie en pensioengrondslag.. is voor alle deelnemers gelijk.. Pensioen pensioenstatuut.. 2004.. Aspirant.. -.. registerloodsen.. Aspirant-registerloodsen.. bouwen nog geen pensioen op, maar zijn wel verzekerd tegen overlijden en arbeidsongeschiktheid..

  Original link path: /pagina/geschiedenis/1507/
  Open archive

 • Title: Taken | Beroepspensioenfonds Loodsen
  Descriptive info: BPL heeft tot taak het op een juiste en verantwoorde manier uitvoeren van pensioenreglementen ten behoeve van de (gewezen) registerloodsen en hun echtgenoten of partners en kinderen.. Actuariële en bedrijfstechnische nota.. Dat betekent dat alle financiële, juridische en rekenkundige aspecten goed geregeld dienen te zijn.. Het fonds werkt daarbij met een.. actuariële en bedrijfstechnische nota.. Hierin zijn het te voeren beleid, waaronder de financiële opzet en de grondslagen waarop het beleid berust, gemotiveerd.. De stichting houdt hierbij rekening met de wettelijke regels, alsmede met door.. De Nederlandsche Bank.. gestelde regels.. Toename regelgeving.. De laatste jaren is de regelgeving sterk toegenomen.. Daarop tijdig anticiperen, teneinde een goede pensioenregeling tegen zo laag mogelijke kosten in stand te houden, ziet het bestuur als een belangrijke opdracht.. Unie van Beroepspensioenfondsen.. Voor beroepspensioenfonden, zoals BPL, gelden andere (wettelijke) regels dan voor bedrijfstak- of ondernemingspensioenfondsen.. Deze specifieke belangen hebben er toe geleid dat de beroepspensioenfondsen een eigen koepelorganisatie hebben  ...   pensioentoekenningen, het bijhouden van de pensioenadministratie en het geven van voorlichting aan de deelnemers.. Daarnaast zorgt de manager pensioenen voor de voorbereiding en uitvoering van bestuursbesluiten.. Meer informatie.. Een aantal werkzaamheden, zoals de betaling van de pensioenen, is uitbesteed aan.. Nederlands Loodswezen BV.. Vermogensbeheer.. Het vermogensbeheer is op basis van een nauwkeurig omgeschreven mandaat uitbesteed aan.. Robeco.. Actuele ontwikkelingen.. Het opzetten en actualiseren van een pensioenregeling vereist veel specifieke kennis.. Het op peil houden van deze kennis is dus van groot belang.. Elk nieuw bestuurslid volgt een speciaal door de.. UVB.. opgezette tweedaagse basiscursus voor bestuurders van beroepspensioenfondsen.. Deze cursus wordt regelmatig geactualiseerd en BPL-bestuursleden gaan dan “op herhaling”.. Twee keer per jaar organiseert het BPL-bestuur een studiedag.. Daarin komen actuele ontwikkelingen aan de orde en de specifieke gevolgen daarvan voor BPL.. Specialistische kennis.. Voor meer specialistische kennis laat het bestuur zich bijstaan door externe adviseurs, zoals de actuaris (pensioendeskundige) en de accountant..

  Original link path: /pagina/taken/1538/
  Open archive

 • Title: Algemeen bestuur | Beroepspensioenfonds Loodsen
  Descriptive info: Het algemeen bestuur bestuur bestaat uit zeven bestuursleden, waarvan 2 ex-registerloods zijn.. Deze bestuursleden worden benoemd, treden af of worden ontslagen volgens de in de Pensioenverordening registerloodsen en statuten van BPL vastgelegde regels.. Zie pagina: Samenstelling bestuur.. Zie pagina: Rooster van aftreden..

  Original link path: /pagina/algemeen-bestuur/1544/
  Open archive

 • Title: Dagelijks bestuur | Beroepspensioenfonds Loodsen
  Descriptive info: Het dagelijks bestuur.. De voorzitter en de secretaris/penningmeester vormen het dagelijks bestuur en zijn tezamen belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur.. Zij vertegenwoordigen tezamen de stichting in en buiten rechte.. Het dagelijks bestuur kan de uitvoering van besluiten delegeren aan de.. manager pensioenen..

  Original link path: /pagina/dagelijks-bestuur/1545/
  Open archive

 • Title: Samenstelling bestuur | Beroepspensioenfonds Loodsen
  Descriptive info: Voorzitter.. (Dagelijks bestuur).. J.. W.. Duyzer.. T.. : 0418 67 70 75.. E.. :.. jwduyzer@freeler.. Bestuurslid vanaf mei 2002.. Bestuurslid tot september 2014.. Is op 24-5-2008 benoemd tot voorzitter.. Secretaris/penningmeester.. P.. J.. van den Berg (Noord).. : 050 409 08 92.. pjjvandenberg@planet.. Bestuurslid vanaf mei 2000.. Bestuurslid tot juni 2012.. Bestuursleden.. (Algemeen bestuur).. P.. R.. Heugen (Scheldemonden).. : 0118 49 04 41..  ...   6874510.. Robert3005@yahoo.. com.. Bestuurslid vanaf mei 2008.. Bestuurslid tot juni 2016.. M.. A.. van Kuik (Rijnmond).. : 0181 787446.. vanKuik@loodswezen.. Bestuurslid vanaf juni 2010.. Bestuurslid tot juni 2018.. H.. T Ruijten.. : 0251 24 61 68.. : mailto:.. ruyt257@planet.. Bestuurslid vanaf 6-6-2011.. Manager Pensioenen.. (Advisering en uitvoering besluiten).. Th.. Wittkampf.. : 088 - 900 2541/40.. t.. wittkampf@loodswezen.. Actuaris.. Sprenkels.. W.. Sprenkels Verschuren..

  Original link path: /pagina/samenstelling-bestuur/1672/
  Open archive

 • Title: Overleg | Beroepspensioenfonds Loodsen
  Descriptive info: Het algemeen bestuur vergadert tenminste 7 keer per jaar, het dagelijks bestuur en de manager pensioenen ongeveer 18 keer per jaar.. Het algemeen bestuur overlegt tenminste 4 keer per jaar met de vermogensbeheerder(s) over de bereikte resultaten, het daarbij gevoerde beleid en het te voeren beleid in de toekomst..

  Original link path: /pagina/overleg/1592/
  Open archive

 • Title: Organigram | Beroepspensioenfonds Loodsen
  Descriptive info: Bekijk de organigram in PDF formaat..

  Original link path: /pagina/organigram/1546/
  Open archive


 • Archived pages: 16