www.archive-nl-2012.com » NL » C » CVZ

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 989 . Archive date: 2012-06.

 • Title: CVZ - Van zorg verzekerd
  Descriptive info: .. College voor zorgverzekeringen.. Directe link naar.. zoek.. navigatie.. Van zorg verzekerd.. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) is een overheidsorganisatie die erover waakt dat verzekerden via de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten de zorg kunnen krijgen die voor hen noodzakelijk is.. Lees meer.. AWBZ.. Zvw.. In principe is iedereen die in Nederland woont of loonbelasting betaalt, verzekerd voor de AWBZ en daardoor verplicht voor zichzelf en eventuele gezinsleden een verzekering te sluiten voor de Zorgverzekeringswet.. Lees meer over:.. De AWBZ-verzekering.. De AWBZ-zorg (kompas).. De Zvw-verzekering.. De Zvw-zorg (kompas).. Zorgverzekeringen en buitenland.. Zorg en buitenland.. Informatie voor en  ...   beoordeling van een zorgvorm.. Naar alle standpunten.. Nieuwste publicaties.. Alternatieve besparing IVF goed mogelijk.. (pdf, 54kb).. Uitvoeringstoets alternatieven IVF-pakketmaatregel.. (pdf, 1Mb).. Een leeftijdsgrens voor vruchtbaarheidsbehandelingen.. (pdf, 345kb).. CVZ-nieuwsmail mei 2012.. (pdf, 188kb).. Vergoed kosten brillenglazen kinderen met ernstige oogaandoeningen.. (pdf, 35kb).. home.. verzekeringen.. zorgpakket.. financiering.. zorgcijfers.. het cvz.. publicaties.. Lettergrootte.. Zoeken binnen cvz.. nl.. zoekterm.. english.. zoek op onderwerp.. zoek in sitemap.. Andere websites van het CVZ.. Medicijnkosten.. Zorgregistratie.. GIPdatabank.. Zorgcijfersdata.. Buitenland (voor broninhouders).. U heeft het laatst bezocht.. De meest bezochte pagina's.. Het CVZ.. Zorgpakket.. Wonen in het buitenland met een Nederlands pensioen of uitkering.. begrippen.. toegankelijkheid.. privacy.. proclaimer..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: CVZ - Het CVZ
  Descriptive info: Home.. Het College voor zorgverzekeringen is zowel een advies- als uitvoeringsorganisatie voor de wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zvw en de AWBZ.. Het CVZ heeft een belangrijk aandeel in het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg.. Dit aandeel levert het CVZ door het uitvoeren van drie kerntaken.. Lees verder.. Nieuws.. Aanbestedingen.. De organisatie.. Van CVZ naar NZi.. Werken bij het CVZ.. Historie.. Bezwaar.. Klachten.. Voor vragen over.. Contact.. RSS.. Privacy.. Proclaimer.. Toegankelijkheid.. Adviseren over inhoud basispakket.. In de gezondheidszorg gaan ontwikkelingen snel.. Ook de visie op de zorgverzekering, de solidariteit, de rol van de overheid en de rol van partijen in de zorg verandert regelmatig.. Dit heeft allemaal invloed op het basispakket van verzekerde zorg.. Daarom moet de overheid over dit pakket solide, goed onderbouwde beslissingen kunnen nemen die in overeenstemming zijn met maatschappelijke ontwikkelingen en wetenschappelijke bevindingen.. De overheid neemt die beslissingen vaak op basis van adviezen van het CVZ over de inhoud en samenstelling van het pakket van de Zvw en de AWBZ.. Aan de adviezen van het CVZ liggen niet alleen zorginhoudelijke, maar ook de financiële en maatschappelijke overwegingen ten grondslag.. Naast adviezen brengt het CVZ ook standpunten uit.. Hierin verduidelijkt het CVZ onderdelen van de Zvw en AWBZ, bijvoorbeeld naar aanleiding van een geschil tussen zorgverzekeraars en verzekerden.. Aanpassingen van het zorgpakket vinden doorgaans per de eerste dag van een nieuw kalenderjaar plaats.. Wijzigingen van het pakket die voortvloeien uit een  ...   risicoverevening.. Uitvoeren van regelingen voor specifieke groepen.. Van oudsher verzorgt het CVZ de administratie voor de zorg van gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden die zich met een Nederlands pensioen of uitkering in het buitenland vestigen.. Buitenlandse verzekeraars regelen dan de medische zorg ter plaatse en declareren de kosten daarvoor bij het CVZ.. Hetzelfde geldt voor in het buitenland wonende gezinsleden van in Nederland verzekerde grensarbeiders.. Voor beide groepen geldt dat het CVZ de verschuldigde verzekeringsbijdragen int.. Om te waarborgen dat mensen die in het buitenland wonen de zorg krijgen waar ze recht op hebben, heeft de Nederlandse overheid met landen binnen en buiten de EU afspraken gemaakt.. Het CVZ neemt namens Nederland deel aan overleggen over regelingen voor medische zorg binnen de EU-wetgeving (verordeningen) en over verdragen met landen buiten de EU.. Ook informeert het CVZ de Nederlandse zorgverzekeraars over wijzigingen in regelingen of verdragen.. Na de invoering van de Zvw in 2006 heeft het CVZ de uitvoering van een aantal andere regelingen erbij gekregen.. Zo regelt het college dat gemoedsbezwaarden hun zorgkosten tot een bepaald bedrag vergoed krijgen.. Ook laat het CVZ (achterstallige) premies innen bij mensen die ten onrechte geen verzekering hebben gesloten en bij verzekerden die hun premies niet betalen.. Deze pagina is geactualiseerd op: 22 februari 2012.. Zie ook.. Adviescommissie Pakket.. Commissie Farmaceutische Hulp (CFH).. Corporate brochure.. (pdf, 544kb).. Organigram.. (pdf, 42kb).. ZorgTTP-rapport het gebruik van pseudo-identiteiten binnen de AWBZ-brede zorgregistratie.. (pdf, 121kb).. Convenant gepast gebruik.. (pdf, 60kb)..

  Original link path: /hetcvz
  Open archive

 • Title: CVZ - De AWBZ-verzekering
  Descriptive info: Verzekeringen.. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekert de hoge kosten van - vaak langdurige - behandeling, begeleiding, verpleging en verzorging.. Vrijwel iedereen die in Nederland woont of werkt is automatisch AWBZ verzekerd en betaalt hiervoor een AWBZ-premie.. Voor het gebruik van AWBZ-zorg kan een eigen bijdrage gelden.. Verplicht verzekerd voor de AWBZ.. De AWBZ is een volksverzekering.. Bijna iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht verzekerd voor de AWBZ.. Mensen die in het buitenland wonen en in Nederland werken, zijn ook verplicht verzekerd voor de AWBZ.. Medewerkers van internationale organisaties en hun gezinsleden.. Medewerkers van een internationale of volkenrechtelijke organisatie (bijvoorbeeld de VN, EU of NAVO) die verzekerd zijn volgens de sociale zekerheidsregeling van die organisatie, zijn niet AWBZ-verzekerd, tenzij zij in Nederland andere arbeid verrichten of een Nederlandse sociale zekerheidsuitkering ontvangen.. Gezinsleden in Nederland blijven wel AWBZ-verzekerd, tenzij de organisatie een zetelovereenkomst met Nederland heeft afgesloten waarin staat dat gezinsleden zijn uitgesloten van de Nederlandse volksverzekeringen.. Verklaring niet AWBZ-verzekerd.. Niet alle inwoners van Nederland zijn automatisch verzekerd voor de AWBZ.. Op verzoek kan de SVB (kantoor Verzekeringen, Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen) dan een verklaring van niet AWBZ-verzekerd afgeven.. Zie voor meer informatie de.. SVB-website.. Te betalen bedragen.. Voor de zorg uit de AWBZ betalen alleen verzekerden met inkomen een AWBZ-premie.. Bij gebruik van zorg uit de AWBZ geldt in veel gevallen een eigen bijdrage.. AWBZ-premie.. De  ...   bijdrage voor de volgende onderdelen van de AWBZ-zorg:.. verpleging;.. begeleiding;.. persoonlijke verzorging;.. verblijf in een AWBZ-instelling.. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling.. Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de AWBZ.. Convenant afkoop regresrecht AWBZ.. Als iemand schade oploopt door het handelen van een andere persoon, dan heeft de verzekeraar van het slachtoffer het recht om de kosten te verhalen bij de verzekeraar van de schuldige partij.. Dit regresrecht is ook van toepassing bij de AWBZ.. Om de administratieve handelingen tussen verzekeraars te verminderen, heeft het CVZ een convenant gesloten met het Verbond van Verzekeraars over de collectieve afkoop van het regresrecht AWBZ.. Schadeverzekeraars betalen daardoor jaarlijks een afkoopsom aan het CVZ, waarmee de kosten van AWBZ-zorg als gevolg van schade door derden worden betaald.. Informatie niet gevonden.. Heeft u op deze pagina geen antwoord op uw vraag gevonden?.. Vul uw gegevens in en stel uw vraag.. Please note that though questions may be asked in either Dutch or English, our reply will be provided in Dutch only.. Uw naam:.. Uw geboortedatum:.. (alleen als u al klant bent van het CVZ).. [ dag | maand | jaar ].. Uw vraag:.. E-mailadres:.. Deze pagina is geactualiseerd op: 27 december 2011.. Wat betekent dit voor.. Convenant collectieve afkoop regresrecht AWBZ 2007-2010.. (pdf, 201kb).. Schijventarief loonbelasting/ premie volksverzekeringen (Belastingdienst).. Werken bij een volkenrechtelijke organisatie (Rijksoverheid)..

  Original link path: /verzekeringen/awbz
  Open archive

 • Title: CVZ - De AWBZ-zorg (kompas)
  Descriptive info: Iedere ingezetene van Nederland kan hulp of zorg krijgen bij ziekte of een handicap via de AWBZ.. Bijvoorbeeld wanneer iemand verpleging nodig heeft.. Maar ook als verblijf in een instelling nodig is.. De AWBZ-zorg is ingedeeld in functiegerichte aanspraken.. Om AWBZ-zorg te kunnen krijgen heeft een verzekerde een indicatie nodig.. Grondslagen AWBZ.. AWBZ en andere regelingen.. Zorgaspecten.. ADL-assistentie.. Begeleiding.. Behandeling.. Doventolkzorg.. Neonatale hielprik.. Hulpmiddelen in een instelling.. Persoonlijke verzorging.. Vaccinaties.. Verblijf (AWBZ).. Verblijf en behandeling.. Verpleegartikelen.. Verpleging (AWBZ).. Vervoer (AWBZ).. Voortgezet verblijf.. Persoonsgebonden budget + Vergoeding persoonlijke zorg.. Het doel van het AWBZ-kompas.. In het AWBZ-kompas legt het CVZ de aanspraken op grond van de AWBZ uit.. Het CVZ gaat ook in op hoe de wettelijke aanspraken zich verhouden tot andere wettelijke regelingen en andere zorgvormen.. Voor wie is het AWBZ-kompas bedoeld?.. Het AWBZ-kompas richt zich op professionals in de zorg zoals verzekeraars, zorgkantoren, indicatiestellers, zorgaanbieders, brancheorganisaties en cliëntorganisaties.. Andere geïnteresseerden kunnen natuurlijk ook gebruik maken van de informatie in het AWBZ-kompas.. Voor een breder publiek brengt het CVZ publieksbrochures over de AWBZ-zorg uit.. AWBZ-zorg.. Grondslag als voorwaarde voor aanspraak.. Om voor AWBZ-zorg in aanmerking te komen moet iemand een lichamelijke, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking hebben.. Of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap.. Dit worden de AWBZ grondslagen genoemd.. De soorten AWBZ-zorg zijn:.. begeleiding,.. behandeling,.. persoonlijke verzorging,.. verblijf,.. verblijf en behandeling,.. verpleging,.. vervoer,.. voortgezet verblijf.. Dit worden functiegerichte aanspraken genoemd.. Het CIZ of BJz beslist over de zorg.. Het CIZ  ...   of het tot de ene of tot de andere functie behoort, is de meest praktische benadering die zorg tot de functie te rekenen waartoe de rest van de activiteiten ook behoren.. Dat is de zogenaamde 80/20 regel.. Het zorgkantoor regelt de zorg.. In elke regio regelt één zorgkantoor dat iemand de zorg krijgt zoals dat in het indicatiebesluit staat.. Soms komt het voor dat de zorg in het zorgzwaartepakket (ZZP) niet toereikend is.. Het is dan de taak van het zorgkantoor om te beoordelen of extra zorg noodzakelijk is bovenop het geïndiceerde ZZP.. Het CIZ geeft geen indicatie af voor die extra zorg.. Het doel van de zorg.. Het is niet van belang wat voor soort instelling de zorg levert.. Het gaat om het doel van de zorg die geleverd wordt.. Bijvoorbeeld: behandeling kan worden gegeven om een aandoening, stoornis of beperking te verminderen of verergering te voorkomen.. Bij begeleiding wordt de beperking als een gegeven beschouwd en de gevolgen ervan voor de zelfredzaamheid gecompenseerd.. Afhankelijk van het doel kan de inhoud van een functie verschillend zijn.. Voorbeeld: Iemand met een hoge dwarslaesie kan begeleiding in de zin van praktische hulp nodig hebben.. Bij een verzekerde met een verstandelijke beperking, kan begeleiding het structureren van de dag inhouden.. Deze pagina is geactualiseerd op: 23 mei 2012.. Publieksbrochures.. Declaratiewijzer AWBZ mondzorg.. (pdf, 496kb).. Rapportage onderzoeksproject “Verkenning effectmaat voor de care sector” (EMGO/VU).. (pdf, 874kb).. Hoe werkt de AWBZ (Rijksoverheid).. Centrum Indicatiestelling Zorg.. Bureau Jeugdzorg..

  Original link path: /zorgpakket/awbz-kompas/awbz-kompas.html
  Open archive

 • Title: CVZ - De Zvw-verzekering
  Descriptive info: Bijna iedereen die woont en werkt in Nederland is via de Zorgverzekeringswet verzekerd voor de kosten van medisch noodzakelijke zorg.. Het afsluiten van een basiszorgverzekering is hiervoor wettelijk verplicht.. Voor de zorg uit de Zvw betalen verzekerden een zorgpremie en Zvw-bijdrage.. Daarnaast geldt een verplicht eigen risico.. Verplicht verzekerd voor de Zvw.. Iedereen die in Nederland woont of werkt en AWBZ-verzekerd is, is ook verplicht verzekerd volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw).. Dit betekent dat hij of zij een zorgverzekering moet afsluiten bij een zorgverzekeraar.. Iemand die in het buitenland woont en inkomsten ontvangt uit Nederland, kan ook verzekerd zijn voor zorg uit de Zorgverzekeringswet.. Lees hierover meer bij Zorgverzekeringen en buitenland.. Acceptatieplicht zorgverzekeraars.. De acceptatieplicht houdt in dat zorgverzekeraars iedereen moeten accepteren voor een basiszorgverzekering.. Zij mogen niet letten op leeftijd, geslacht of gezondheidssituatie van een persoon.. Iedereen heeft dus recht op zorg uit het basiszorgpakket.. Kinderen en jongeren.. Kinderen en jongeren onder de 18 jaar zijn ook verzekeringsplichtig, maar betalen geen premie.. Ouders of verzorgers moeten zelf hun kinderen aanmelden bij hun eigen zorgverzekeraar.. Zij worden dan gratis meeverzekerd op de polis van de ouder of verzorger.. Uitzondering verzekeringsplicht.. Voor twee groepen geldt een uitzondering op de verzekeringsplicht:.. gemoedsbezwaarden: mensen die op grond van hun geloof of levensovertuiging geen verzekering willen afsluiten;.. militairen in actieve dienst.. Aanmelden bij zorgverzekeraar.. De meeste mensen hebben al een zorgverzekering en blijven automatisch verzekerd zolang zij hun verzekering niet opzeggen.. Er zijn situaties waardoor iemand niet gelijk een nieuwe zorgverzekering heeft.. Een verzekerde moet zich dan binnen een bepaalde periode alsnog aanmelden bij een zorgverzekeraar.. Termijnen voor aanmelding.. Overstappen van zorgverzekeraar.. : bij opzegging van een zorgverzekering vóór 1 januari, moet binnen een maand (vóór 1 februari) een nieuwe zorgverzekering zijn afgesloten.. 18e verjaardag.. : jongeren die 18 worden, moeten binnen één maand na hun 18e verjaardag zelf een zorgverzekering afsluiten.. Nieuw in Nederland.. : immigranten of buitenlanders die in Nederland komen werken, moeten binnen vier maanden een zorgverzekering afsluiten.. Geboorte of adoptie.. : binnen vier maanden na de geboorte, of bij aankomst in het gezin, zijn ouders of verzorgers verplicht hun kind aan te melden bij hun zorgverzekeraar.. Voor alle situaties geldt dat de ingangsdatum van de zorgverzekering met terugwerkende kracht wordt bepaald.. Voor de zorg uit de Zorgverzekeringswet zijn verzekerden ouder dan 18 jaar, twee bedragen verschuldigd:.. zorgpremie basisverzekering;.. inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage over inkomsten uit werk of woning.. Daarnaast geldt een verplicht eigen risico voor bepaalde zorg uit het basiszorgpakket.. Zorgpremie basisverzekering.. De zorgpremie is een bedrag dat de verzekerde aan zijn zorgverzekeraar betaalt.. Het is de verzekeringspremie voor zorg uit het basispakket.. Hoewel de overheid de inhoud van het pakket bepaalt en de zorg voor iedereen gelijk is, bestaan er premieverschillen tussen de zorgverzekeraars..  ...   verplicht eigen risico gedeeltelijk of geheel laten vervallen.. Zij bepalen zelf wat hiervoor de voorwaarden zijn.. In 2012 bedraagt het verplicht eigen risico 220,- euro.. Vrijwillig eigen risico.. Verzekerden kunnen bij hun zorgverzekeraar ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico.. Deze kan oplopen van 100,- euro tot maximaal 500,- euro.. Het bedrag is alleen voor de kosten van zorg uit het basis zorgpakket.. Bij het maken van medische kosten tellen de kosten eerst mee voor het verplicht eigen risico, en daarna voor het vrijwillige eigen risico.. In ruil voor het vrijwillig eigen risico krijgen verzekerden een korting op de zorgpremie.. Door een hoger eigen risico te kiezen, betaalt men een lagere zorgpremie.. Zorgtoeslag: vergoeding zorgpremie.. Afhankelijk van het inkomen en de gezinssituatie kunnen verzekerden in aanmerking komen voor de zorgtoeslag.. Dit is een vergoeding van de kosten voor de zorgverzekering.. Verzekerden kunnen de zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.. Aanvullende verzekeringen voor volledige dekking.. Niet alle zorg is verzekerd in de basiszorgverzekering.. Zorgverzekeraars bieden aanvullende verzekeringen voor zorg die buiten het basiszorgpakket valt.. Aanvullende verzekeringen zijn niet verplicht.. Het zijn vormen van particuliere verzekeringen waarvoor een aparte premie geldt.. De inhoud en de premie van aanvullende verzekeringen verschillen per zorgverzekeraar.. Acceptatiebeleid aanvullende verzekeringen.. Zorgverzekeraars mogen voor de aanvullende verzekeringen een acceptatiebeleid voeren.. Dit betekent dat zij niet verplicht zijn een aanvullende verzekering met iemand af te sluiten.. Handige websites.. KiesBeter.. Informatie over zorg, zorgverzekeringen en gezondheid.. Vergelijk hier ook de zorgpremies van zorgverzekeraars.. http://www.. kiesbeter.. nl/zorgverzekeringen/.. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen.. De SKGZ is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie voor problemen tussen consumenten en hun ziektekostenverzekeraar.. skgz.. nl/.. Vaak gestelde vragen.. Mijn zorgverzekeraar gaat de premie voor het basispakket verhogen.. Kan ik daarom mijn verzekering opzeggen?.. Ja, een premieverhoging voor het basispakket geeft u het recht om de verzekering op te zeggen.. Uw zorgverzekeraar moet uw opzegging dan wel hebben ontvangen vóór de datum waarop de premieverhoging ingaat.. Uw verzekering eindigt dan per die datum.. Mijn zorgverzekeraar gaat de premie voor mijn aanvullende verzekering verhogen.. Kan ik daarom mijn aanvullende verzekering opzeggen?.. In het algemeen geeft zo n premieverhoging u het recht om de aanvullende verzekering op te zeggen.. Dit kan echter per zorgverzekeraar verschillen.. In de polisvoorwaarden van uw verzekeraar vindt u hierover informatie.. Ik heb een klacht over mijn zorgverzekeraar.. Kan ik daarvoor bij het CVZ terecht?.. Nee, het CVZ kan u helaas niet behulpzaam zijn bij uw klacht.. Komt u er samen met uw zorgverzekeraar niet uit, dan kunt u met uw klacht terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).. Lees verder op de website www.. Deze pagina is geactualiseerd op: 10 januari 2012.. Hoe hoog is de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet? (Postbus 51).. Regeling elektronisch gegevensverkeer Zorgverzekeringswet..

  Original link path: /verzekeringen/zvw
  Open archive

 • Title: CVZ - De Zvw-zorg (kompas)
  Descriptive info: De medisch noodzakelijke zorg uit de Zvw heeft de overheid vastgelegd in het zorgpakket.. Welke zorg dit precies is werken de verzekeraars uit in de zorgpolis.. De soort polis bepaalt of de verzekerde zelf een zorgverlener mag kiezen.. Voor het gebruik van zorg geldt een wettelijk verplicht eigen risico.. In sommige gevallen moet de verzekerde een eigen bijdrage betalen.. Dyslexiezorg.. Farmaceutische zorg.. Geneeskundige GGZ.. Huisartsenzorg.. Hulpmiddelenzorg.. Kraamzorg.. Medisch-specialistische zorg.. Mondzorg.. Paramedische zorg.. Verblijf (Zvw).. Verloskundige zorg.. Vervoer (Zvw).. Recht op medisch noodzakelijke zorg.. De Zvw geeft aan op welke medisch noodzakelijke zorg iemand recht heeft.. Zorgverzekeraars werken de nadere voorwaarden vervolgens uit in hun verzekeringspolis van de basiszorgverzekering.. Recht op tijdige zorgverlening.. Zorgverzekeraars zijn verplicht ervoor te zorgen dat iedere verzekerde tijdig medische zorg krijgt.. Zij hebben daarom afspraken gemaakt over aanvaardbare wachttijden voor bepaalde vormen van zorg.. Deze wachttijden staan gepubliceerd op de website van het RIVM.. Verzekeringspolis bepaalt de zorg en de zorgverlener.. Uitgangspunt voor iedere zorgverzekering is de medisch noodzakelijk zorg die de overheid heeft vastgelegd in het zorgpakket.. Zorgverzekeraars mogen vervolgens zelf bepalen op welke zorg een verzekerde precies recht heeft.. Dit leggen zij vast in hun verzekeringspolis of zorgpolis.. Voor het afsluiten van een zorgpolis betaalt de verzekerde een zorgpremie aan de zorgverzekeraar.. In de zorgpolis staat ook onder welke voorwaarden bij welke zorgverlener de zorg verkrijgbaar is.. Zorgverzekeraars bieden twee  ...   die in de polis is genoemd.. De verzekerde kiest dan voor restitutie.. Vaak wordt dan maar een deel van de kosten vergoed.. Restitutiepolis biedt vrije keuze van zorgverlener.. Met een restitutiepolis kan een verzekerde naar een zorgverlener van zijn eigen keuze.. De rekening van de zorgverlener betaalt de verzekerde en kan daarna bij de zorgverzekeraar worden ingediend.. De zorgverzekeraar vergoedt daarna de kosten, of eventueel een deel daarvan.. Bij sommige verzekeraars hoeft de verzekerde de rekening niet eerst zelf te betalen, maar doet de verzekeraar dit voor hen.. Verplicht eigen risico bij gebruik van zorg.. Voor iedere verzekerde ouder dan 18 jaar geldt een wettelijk verplicht eigen risico.. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld.. Bij gebruik van de medische zorg betaalt een verzekerde zelf de kosten tot het bedrag is bereikt.. Het verplichte eigen risico geldt niet voor de kosten van:.. huisartsbezoek; en.. verloskundige hulp en kraamzorg.. In 2012 bedraagt het verplichte eigen risico 220 euro.. Te betalen eigen bijdrage.. Afhankelijk van de soort zorg moeten verzekerden ouder dan 18 jaar een eigen bijdrage betalen als zij deze zorg nodig hebben.. Een eigen bijdrage kan gelden bij:.. farmaceutische zorg,.. fysiotherapie of oefentherapie,.. geestelijke gezondheidszorg,.. hulpmiddelen,.. kraamzorg,.. ziekenvervoer.. Deze pagina is geactualiseerd op: 27 februari 2012.. Kennis gebundeld (kennis over verstrekkingengeschillen).. UM-Caphri-rapport diagnostische zelftests op lichaamsmateriaal.. (pdf, 425kb).. Wachtlijsten in de gezondheidszorg (RIVM)..

  Original link path: /zorgpakket/zvw-kompas/zvw-kompas.html
  Open archive

 • Title: CVZ - Zorgverzekeringen en buitenland
  Descriptive info: Bijna iedereen die in Nederland woont en/of werkt is verzekerd voor zorgkosten via de AWBZ en de Zvw.. Dit blijft zo tijdens vakanties in het buitenland.. Bij wonen, werken of studeren in het buitenland bepaalt de persoonlijke situatie of iemand in Nederland verzekerd blijft voor ziektekosten.. Verhuizen naar het buitenland met een Nederlands pensioen of uitkering.. Tijdelijk wonen en/of werken in het buitenland.. Wonen in het buitenland, werken in Nederland.. Wonen in Nederland, werken in het buitenland.. Studeren en wonen in het buitenland.. Veelgestelde vragen.. Formulieren.. Aanvullende informatie.. Verhuizen naar het buitenland met een Nederlands pensioen of uitkering.. Verhuist u naar het buitenland en u ontvangt een pensioen en/of uitkering? Dan vervalt uw Nederlandse zorgverzekering.. Wonen in het buitenland met een Nederlands pensioen of uitkering.. Heeft u zich gevestigd met een.. pensioen en/of uitkering.. in een.. verdragsland.. ? Dan moet u zich laten registreren bij het CVZ.. Heeft u  ...   duur van het verblijf en of u er ook gaat werken.. Wonen in het buitenland, werken in Nederland.. Woont u met uw gezin in het buitenland maar werkt u in Nederland? Dan bent u verplicht een zorgverzekering af te sluiten bij een Nederlandse verzekeraar.. Soms kunt u uw gezinsleden meeverzekeren.. Dat hangt af van het land waar u woont.. Wonen in Nederland, werken in het buitenland.. Woont u in Nederland maar werkt u in het buitenland? Dan vervalt uw Nederlandse zorgverzekering in de meeste gevallen.. Studeren en wonen in het buitenland.. Als u gaat studeren in het buitenland en u bent jonger dan 30 jaar, blijft uw Nederlandse zorgverzekering geldig.. Gaat u daarnaast óók werken of heeft u een betaalde stage, dan gelden andere regels.. Deze pagina is geactualiseerd op: 04 april 2012.. Direct doen.. Vraag een EHIC aan.. Nieuwe verordeningen gelden nu ook voor Zwitserland.. Publicatie woonlandfactoren 2012 (Staatscourant)..

  Original link path: /verzekeringen/buitenland/buitenland.html
  Open archive

 • Title: CVZ - Zorg en buitenland
  Descriptive info: De dekking van de basisverzekering is niet beperkt tot Nederland.. Een zorgverzekeraar kan ook in het buitenland gemaakte kosten van zorg vergoeden.. Bijvoorbeeld bij ziekte of een ongeval tijdens vakantie.. Een verzekerde kan ook een vergoeding krijgen als een medische behandeling in Nederland niet tijdig mogelijk is, maar in het buitenland wel.. AWBZ-zorg in het buitenland.. Remigreren voor AWBZ-zorg.. Zorg op vakantie in het buitenland.. Iemand die in Nederland woont en op vakantie gaat naar het buitenland, blijft verzekerd voor de AWBZ en dus ook voor de Zvw.. Ook in het buitenland kan de verzekerde dan aanspraak maken op medische zorg.. Let op.. : de zorgverzekering kan komen te vervallen als iemand langer dan één jaar in het buitenland verblijft of als de persoon gaat werken tijdens zijn vakantie.. Vergoeding van medische zorg op basis van de zorgpolis.. De hoogte van die vergoeding is afhankelijk van de tarieven die in Nederland gelden of zoals vermeld in de zorgpolis.. Het is dus mogelijk dat de verzekeraar de kosten niet of gedeeltelijk vergoedt.. Voor een volledige dekking blijft een aanvullende verzekering of reisverzekering nog steeds nodig.. Aanspraak maken op zorg in verdragslanden.. Nederland heeft met een groot aantal landen afspraken gemaakt over de vergoeding van medische zorg aan elkaars verzekerden.. Dit zijn de verdragslanden.. In deze landen heeft een verzekerde recht op de medische zorg volgens het wettelijke verzekeringspakket van dat land.. De kosten voor de zorg worden achteraf met Nederland verrekend.. Afhankelijk van het land geldt een andere procedure om aanspraak te maken op medische zorg in dat land.. EU-/EER-landen en Zwitserland.. : bij de zorgverzekeraar kan de verzekerde een EHIC aanvragen.. In deze landen heeft de verzekerde dan recht op  ...   de zorgverzekeraar en de eventuele aanvullende (reis)verzekering.. Medische behandeling in het buitenland.. Als geneeskundige behandeling noodzakelijk is en deze niet tijdig in Nederland kan worden gegeven door een arts of plaatsvinden in een ziekenhuis waarmee een zorgverzekeraar een contract heeft gesloten, dan is behandeling in het buitenland mogelijk.. Hiervoor moet een verzekerde vooraf toestemming hebben van zijn zorgverzekeraar.. Gaat het om zorg waarvoor geen verblijf gedurende de nacht nodig is, een zogenaamde 'extramurale' behandeling, dan is toestemming vooraf niet nodig.. Wel kunnen voorwaarden gelden.. Deze zijn verkrijgbaar bij de zorgverzekeraar.. Voor een behandeling in een ander EU-land kan de toestemming ook verleend worden op basis van de internationale afspraken die EU-landen met elkaar hebben gemaakt over de vergoeding van zorg aan elkaars verzekerden.. In dat geval geldt dat de zorg wordt verleend volgens de wettelijke regeling van het land waar iemand de behandeling ondergaat.. Uiteraard moet de behandeling wel een wettelijke verstrekking zijn in het land van verblijf.. Vergoeding door zorgverzekeraar.. De vergoeding voor zorg in het buitenland zal niet hoger zijn dan de kosten die de zorgverzekeraar voor een vergelijkbare behandeling in Nederland zou betalen.. Voor behandelingen in EU-landen op basis van de internationale afspraken geldt dat de eigen bijdragen voor rekening van de verzekerde zijn.. Deze kosten kan de zorgverzekeraar alsnog vergoeden als de zorgverzekeraar voor dezelfde behandeling in Nederland een hoger bedrag zou hebben vergoed dan hij aan het land van verblijf moet betalen.. Meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden van behandeling in het buitenland is verkrijgbaar bij de Nederlandse zorgverzekeraar.. Zorg in Nederland voor gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden vanaf 1 mei.. Verdragslanden, EU/EER-landen en eerste werkdag-landen.. Voorlichtingsfolders tijdelijk verblijf.. (pdf, 2Mb).. Euro foreign exchange reference rates (ECB)..

  Original link path: /zorgpakket/buitenland/buitenland.html
  Open archive

 • Title: CVZ - Gemoedsbezwaarden
  Descriptive info: Als u geen zorgverzekering wilt afsluiten vanwege uw geloof of levensovertuiging, dan kunt u zich aanmelden als gemoedsbezwaarde.. In plaats van de zorgverzekeringspremies betaalt u dan een bijdragevervangende belasting voor kosten van medische zorg.. Gemoedsbezwaard zijn.. Spaartegoed opbouwen.. Kosten medische zorg declareren.. Wijzigingen doorgeven.. Gemoedsbezwaard zijn.. Heeft u bezwaren tegen elke vorm van verzekeren, dan kunt u een ontheffing van de premieplicht aanvragen vanwege gemoedsbezwaren.. Als u een ontheffing krijgt voor de AWBZ, dan heeft u die automatisch ook voor de Zvw.. Spaartegoed opbouwen.. De Belastingdienst draagt de bijdragevervangende belasting af aan het CVZ voor  ...   berekend en opgebouwd.. De spaartegoeden 2011 zijn vastgesteld; de beschikkingen zijn eind maart 2012 verstuurd.. Kosten medische zorg declareren.. U heeft recht op een vergoeding van medische zorgkosten als de geleverde zorg valt onder de Zvw.. Het totale spaarsaldo van uw huishouden is het maximale vergoedingenbedrag per jaar.. Wijzigingen doorgeven.. Als er wijzigingen zijn in uw situatie of gezinssamenstelling, dan moet u die schriftelijk melden.. Wijziging van adres of bankrekeningnummer meldt u aan het CVZ; wijziging in uw gezinssamenstelling meldt u aan de SVB.. Deze pagina is geactualiseerd op: 18 april 2012.. Geef uw wijzigingen door..

  Original link path: /verzekeringen/zvw/gemoedsbezwaarden/gemoedsbezwaarden.html
  Open archive

 • Title: CVZ - Onverzekerden
  Descriptive info: Als u in Nederland woont of werkt, dan bent u verplicht een zorgverzekering (ook wel ‘basisverzekering’ genoemd) af te sluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar.. Doet u dit niet, of niet op tijd, dan bent u onverzekerd.. De overheid heeft maatregelen genomen om onverzekerden alsnog een Nederlandse zorgverzekering te laten afsluiten.. Aangemeld als onverzekerde.. Afgemeld als onverzekerde.. Boete.. Het CVZ sluit namens u een zorgverzekering af.. Rol werkgever of uitkeringsinstantie.. Verzekeringsplicht.. Woont of werkt u in Nederland, dan heeft u altijd te maken met twee soorten zorgverzekeringen: de verzekering voor langdurige zorg (de AWBZ-verzekering) en de verzekering voor medisch noodzakelijke zorg (de Zvw-verzekering of zorgverzekering).. Deze Nederlandse zorgverzekering wordt ook wel basisverzekering genoemd.. De AWBZ-verzekering hoeft u niet zelf af te sluiten, dat gebeurt automatisch als u in Nederland woont of werkt.. Als u AWBZ-verzekerd bent, heeft u volgens de Zvw een verzekeringsplicht.. Dat wil zeggen: u moet een Nederlandse zorgverzekering hebben bij een Nederlandse zorgverzekeraar.. Die heeft u niet automatisch, maar moet u zelf afsluiten.. U mag zelf uw zorgverzekeraar  ...   Nederlandse zorgverzekering of is gebleken dat u niet verplicht bent een Nederlandse zorgverzekering te hebben, dan wordt u als onverzekerde bij het CVZ afgemeld.. Boete.. Als u binnen 3 maanden na de eerste brief van het CVZ geen Nederlandse zorgverzekering heeft, legt het CVZ u een boete op.. Het CVZ sluit namens u een zorgverzekering af.. Als u binnen 9 maanden na de eerste brief van het CVZ nog geen Nederlandse zorgverzekering heeft, dan sluit het CVZ namens u een zorgverzekering af.. Rol werkgever of uitkeringsinstantie.. U heeft van het CVZ bericht gehad dat u verplicht bent de premie voor de Nederlandse zorgverzekering op het inkomen van uw werknemer of uitkeringsgerechtigde in te houden.. Aanvullende informatie.. Hier vindt u meer informatie over de Regeling onverzekerden, bijvoorbeeld over hoe u een Nederlandse zorgverzekering kunt afsluiten, in welk geval u AWBZ-verzekerd bent of wat u moet doen als u vanuit het buitenland in Nederland bent komen studeren.. Deze pagina is geactualiseerd op: 09 februari 2012.. CVZ start met afsluiten zorgverzekering namens onverzekerden..

  Original link path: /verzekeringen/zvw/onverzekerden/onverzekerden.html
  Open archive

 • Title: CVZ - Wanbetalers
  Descriptive info: U bent bij het CVZ aangemeld, omdat u uw zorgpremie niet hebt betaald.. Het CVZ neemt de incasso van de premie over van uw zorgverzekeraar.. Of u bent werkgever van iemand die is aangemeld als wanbetaler.. U moet de premie inhouden op het inkomen van uw werknemer.. Aangemeld bij het CVZ.. Wijziging persoonlijke situatie.. Beëindiging aanmelding als wanbetaler.. Aangeschreven als werkgever.. Inhouden en betalen aan het CVZ.. Wijziging dienstverband van uw werknemer.. Beëindiging inhoudingsplicht werkgever.. Aangeschreven als uitkeringsinstantie.. Aangemeld bij het CVZ.. Uw zorgverzekeraar heeft u aangemeld als wanbetaler.. U betaalt daarom vanaf nu een hogere premie aan het CVZ, totdat u uw schuld aan uw zorgverzekeraar heeft afgelost.. Het CVZ kan u niet helpen met deze aflossing.. U blijft wel verzekerd bij uw eigen zorgverzekeraar.. Wijziging persoonlijke situatie.. U treedt uit dienst, verandert van baan of uw uitkering stopt.. U wilt weten wat u moet doen.. Beëindiging aanmelding als wanbetaler.. Alleen uw zorgverzekeraar kan u afmelden als wanbetaler.. Uw verzekeraar doet dat zodra u uw premieschuld heeft afgelost.. Het CVZ stopt dan  ...   'inhoudingsplicht'.. Ook als u dat niet doet, moet u toch de premiebedragen maandelijks betalen aan het CVZ.. Inhouden en betalen aan het CVZ.. U houdt de premie in op het netto-inkomen van uw werknemer en u stort die maandelijks op de rekening van het CVZ.. Uw betalingen moeten aan bepaalde eisen voldoen.. Doen ze dat niet, dan stort het CVZ de betalingen terug.. Lees meer.. Wijziging dienstverband van uw werknemer.. Uw werknemer gaat uit dienst of verandert van baan.. U meldt dat schriftelijk aan het CVZ.. Doet u dat niet, dan blijft u premie betalen aan het CVZ.. Beëindiging inhoudingsplicht werkgever.. U ontvangt een brief van het CVZ dat u de premie niet langer hoeft in te houden op het inkomen van uw werknemer.. U bent verplicht de inhouding en afdracht per direct te stoppen.. Aangeschreven als uitkeringsinstantie.. Voor uitkeringsinstanties gelden dezelfde verplichtingen als voor werkgevers.. Alleen wanneer de uitkering op bijstandsniveau is, geldt een andere inhouding.. Deze pagina is geactualiseerd op: 07 februari 2012.. Informatieblad Regeling wanbetalers.. (pdf, 32kb).. Informatieblad bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie..

  Original link path: /verzekeringen/zvw/wanbetalers/wanbetalers.html
  Open archive


 • Archived pages: 989