www.archive-nl-2012.com » NL » C » CFV

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 466 . Archive date: 2012-06.

 • Title: CFV | Home
  Descriptive info: .. CFV home.. Thema's.. Klik.. hier.. voor alle thema's.. Waardering vastgoed.. Bedrijfslasten.. Verbindingen.. Uitgelicht.. Uit rapport Derivatenonderzoek.. Samenstelling sectorale derivatenportefeuille per 31 december 2011 (exclusief.. Vestia).. De renteswap is, gemeten naar de hoogte van de onderliggende nominale waarde, veruit het meest gebruikte rentederivaat door woningcorporaties.. Ultimo 2011 bedroeg de omvang van de onderliggende nominale waarde van de renteswaps 13,4 miljard en dat is driekwart van de totale derivatenportefeuille (cijfers exclusief Vestia).. De caps en floors zijn met een onderliggende nominale waarde van respectievelijk 1,4 miljard (8%) en 0,7 miljard (4%) tweede en vierde in de rangorde qua omvang.. De portefeuille gestructureerde derivaten bedraagt per 31 december 2011 1,0 miljard (6%) en deze categorie is daarmee derde in de rangorde gemeten naar de hoogte van de onderliggende nominale waarde.. De omvang van de swaptions en de forward rate agreements bedragen respectievelijk 0,5 miljard (3%) en 0,3 miljard (2%).. De omvang van de restcategorie anders bedraagt 0,5 miljard (3%).. Lees meer.. Rapport Derivatenonderzoek.. Inloggen Corporaties.. Gebruikersnaam.. Wachtwoord.. wachtwoord vergeten?.. ZIE OOK:.. Projectsteun.. Beleidsregels.. Corporaties in cijfers.. Referentiegroepen.. Regiorapportages.. Nieuws.. Derivatenonderzoek: Renterisico’s beheerst of financiële risico's vergroot?.. Minister Spies  ...   eerder dit jaar is uitgevoerd, gaat herhalen.. lees meer.. Centraal Fonds gaat opnieuw stresstest uitvoeren.. Het Fonds gaat opnieuw een stresstest uitvoeren bij corporaties met een derivatenportefeuille.. Gekeken zal worden in hoeverre corporaties in staat zijn om op meetdatum 30 juni 2012 te kunnen voldoen aan onderpandverplichtingen bij een rentedaling van 1%.. Daarbij zal ten opzichte van de eerder uitgevoerde stresstest ook rekening worden gehouden met consequenties van eventuele in de contracten opgenomen breakclauses met een breakdatum in het lopende jaar.. Dat betekent dat als het breakrisico nog open staat, van corporaties wordt verwacht dat zij daar in de omvang van hun buffer ook rekening mee houden.. Opschorting werkzaamheden voorzitter bestuur Centraal Fonds.. Het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting maakt bekend dat de heer J.. H.. M.. Lindenbergh, voorzitter van het bestuur, heeft besloten om per heden zijn werkzaamheden tot eind september van dit jaar op te schorten, teneinde een mogelijk tegenstrijdig belang te voorkomen.. Het besluit is in goed overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties genomen.. Nieuws.. disclaimer.. Zoeken:.. Rapporten, onderzoeken en artikelen.. Informatie per woningcorporatie.. Wet- en regelgeving over de corporatiesector..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Thema's - CFV home
  Descriptive info: PRINT.. Home.. Thema's.. Het Centraal Fonds heeft veel te maken met de verschillende methoden om vastgoed te waarderen.. Er wordt dieper ingegaan op waarderen tegen historische kostprijs en bedrijfswaarde.. Governance.. Governance gaat over het goed, efficiënt en verantwoord leiden van een corporatie en over de rol van de Raad van Commissarissen, het intern toezicht.. Verbindingen zijn de dochterorganisaties van de corporatie ofwel de toegelaten instelling.. De bedrijfslasten van corporaties bestaan uit personeelskosten, kosten voor accountants, advies, aanloopwerkzaamheden, marketing, communicatie en leefbaarheid..

  Original link path: /themas
  Open archive

 • Title: Waardering vastgoed - CFV home
  Descriptive info: Waardering vastgoed.. Conform de huidige richtlijn RJ 645 (herzien 2005) kunnen onroerende zaken in exploitatie in de jaarrekening worden gewaardeerd tegen historische kostprijs of actuele waarde.. In richtlijn RJ 645 (herzien 2005) is de bedrijfswaarde aangewezen als invulling van de actuele waarde.. Indien wordt gekozen voor de historische kostprijs dient de bedrijfswaarde in de toelichting te worden vermeld.. Historische kostprijs.. Waardering tegen historische kostprijs houdt in dat het bezit wordt gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.. Bedrijfswaarde.. Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de toekomstige kasstromen van de onroerende zaken in exploitatie.. RJ-Uiting 2011-02.. Op 31 januari 2011 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving RJ-Uiting 2011-02 Richtlijn 645 Toegelaten instellingen  ...   vastgoed (op portefeuilleniveau) kunnen kwalificeren als hetzij bedrijfsmiddel, hetzij vastgoedbelegging.. Indien een woningcorporatie het sociale vastgoed als vastgoedbelegging kwalificeert dient te allen tijde in de toelichting de bedrijfswaarde opgenomen te worden.. In onderstaande notitie is de visie van de delegatie van de gebruikers in de RJ-werkgroep ten aanzien van de invulling van de actuele waarde bij woningcorporaties verwoord.. In deze notitie wordt beargumenteerd dat de portefeuille sociaal vastgoed van woningcorporaties veelal als bedrijfsmiddel gezien dient te worden.. De invulling van de actuele waarde bij woningcorporaties, visie van de gebruikers.. RJ-Uiting 2011-02.. Lees meer.. Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde.. Best practices inzake RJ645 (herzien 2005).. Toepassen van de bedrijfswaarde (2006).. Waardering vastgoed woningcorporaties.. Bbsh.. Woningwet.. Raad voor Jaarverslaggeving.. Marktaandelen accountantsorganisaties verslagjaar 2010..

  Original link path: /themas/waardering_vastgoed
  Open archive

 • Title: Bedrijfslasten - CFV home
  Descriptive info: Bedrijfslasten.. Daarnaast vallen ook incidentele kosten, zoals kosten voor fusies, afboekingen van in het verleden geactiveerde kosten en eenmalige financiële bijdragen aan verenigingen van eigenaren onder de bedrijfslasten.. Conclusies uit Sectorbeeld realisaties 2010.. Uit het Sectorbeeld realisaties blijkt dat in 2009 zijn de netto bedrijfslasten inclusief leefbaarheidsuitgaven 2009 gestegen met 2,9%.. Dit is ruim twee keer zo hoog als de inflatie van 1,2% over 2009 en marginaal minder dan de eerdere verwachting voor  ...   over 2008 werd gerealiseerd voor deze lasten, is de stijging over 2009 evenwel beperkt.. Mogelijk dat dit mede voortkomt uit de aandacht die het Fonds en anderen de afgelopen jaren vroegen voor de snel stijgende netto bedrijfslasten.. De stijging van de netto bedrijfslasten over 2009 heeft vooral te maken met de stijging van de overige bedrijfslasten in 2009 (+ 6%).. Meer lezen over bedrijfslasten.. Sectorbeeld voornemens 2011.. Sectorbeeld realisaties woningcorporaties 2010.. Financieel Toezicht..

  Original link path: /themas/bedrijfslasten
  Open archive

 • Title: Verbindingen - CFV home
  Descriptive info: Verbindingen.. Verbindingen zijn de dochterorganisaties van corporatie waaronder ook mogelijke kleindochters, een deelneming of een financiële of bestuurlijke band met een andere rechtspersoon of vennootschap.. In 2009 was in totaal sprake van 1.. 915 verbindingen bij de 418 corporaties in Nederland.. Dit is net iets meer dan in 2008 (1.. 886).. Het aantal verbindingen per afzonderlijke corporatie varieert hierbij sterk.. Krap een derde van de corporaties (133) heeft geen enkele verbinding en ruim tweevijfde deel (175) heeft één tot vijf verschillende verbindingen.. Ruim ééntiende deel van de corporaties (46) heeft meer dan tien verschillende verbindingen, waaronder één corporatie met meer dan 90 verbindingen.. Gemiddeld per corporatie zijn er 4,6 verschillende verbindingen in 2009, maar voor grote corporaties ligt dit gemiddelde veel hoger dan voor kleine.. De verbindingen  ...   zijn dienstverlening (bij 404 verbindingen), vastgoedexploitatie (300 verbindingen), tussenholding (258 verbindingen) en overige activiteiten (486 verbindingen).. Ook hier geldt weer dat een deel van de verbindingen een specifieke activiteit onderneemt, terwijl een ander deel meerdere activiteiten verricht.. Integraal risicobeheer.. Risicoanalyse en risicobeheersing ten aanzien van nevenactiviteiten van corporaties zijn van zeer groot belang.. Het is aan te bevelen dat het beheer van de risico s van verbindingen een integraal onderdeel vormt van het risicomanagement van corporaties.. Naast een inventarisatie van de relevante risico s die de corporatie loopt, zal ook aandacht aan de instrumenten gericht op beheersing van de diverse risico s moeten worden geschonken.. Lees meer over verbindingen.. Sectorbeeld realisaties 2010 (zie hoofdstuk 8).. Sectorbeeld voornemens 2010.. Acht vragen.. Rapportage verbindingen 2001.. Terug naar.. Financieel Toezicht..

  Original link path: /themas/verbindingen
  Open archive

 • Title: Extranet CFV - CFV home
  Descriptive info: Extranet CFV.. Wachtwoord vergeten.. Wachtwoord vergeten?.. Vul uw gebruikersnaam hieronder in en wij sturen u per e-mail uw nieuwe wachtwoord toe.. E-mailadres..

  Original link path: /mijn_cfv/pages/forgot
  Open archive

 • Title: Steunverlening - CFV home
  Descriptive info: Taken.. Steunverlening.. Steunverlening.. Het Fonds fungeert sinds 1988 als saneringsfonds voor woningcorporaties.. Als woningcorporaties niet beschikken over de noodzakelijke financiële middelen, kunnen zij een beroep doen op de.. saneringssteun.. van het Fonds.. Tevens komen kosten van werkzaamheden van corporaties in het belang van de volkshuisvesting in aanmerking voor subsidiëring, (reguliere).. projectsteun.. genaamd.. Daarnaast kunnen corporaties in de 40 wijken sinds 2008 gebruik maken van de..  ...   Informatie bijzondere projectsteun per jaar.. Bezwaarprocedures bijzondere projectsteun.. 02-11-2011.. Raad van State geeft Centraal Fonds gelijk in zijn hoger beroep over de heffing 2008 en 2009.. 21-09-2011.. Vooraankondiging tarieven heffingen bijzondere projectsteun en saneringssteun.. 15-09-2011.. Eindafrekening bijzondere projectsteun 2008 afgerond.. 06-07-2011.. Afbouw heffing en uitkering bijzondere projectsteun wijkenaanpak.. Meer nieuws.. Financieel toezicht.. Rechtmatigheidtoezicht.. Informatievoorziening.. > Saneringssteun.. > Reguliere projectsteun.. > Bijzondere projectsteun.. Actualisatie referentiegroepen en indelingsmethode..

  Original link path: /taken/steunverlening
  Open archive

 • Title: Beleidsregels - CFV home
  Descriptive info: Wetten en regels.. Beleidsregels.. De.. beleidsregels.. worden jaarlijks geactualiseerd en betreffen niet alleen het beleid van het Centraal Fonds inzake het financieel toezicht, de sanerings- en projectsteun, de bijdrageheffing en sancties, maar ook de uitwerking van de adviestaken.. Het Fonds heeft adviestaken op het gebied van rechtmatigheid,  ...   investeringen in het buitenland door corporaties.. Zie ook de Bijlage van de Beleidsregels.. 'Normen en bronnen in de beoordelingsmethodiek 2012'.. Taken Centraal Fonds.. Wettelijk kader.. Ministeriële regeling.. BCFV.. Controleprotocol Bbsh 2011.. Bevoegdheden minister.. Auteursrecht/databankrecht.. Openbaarheid.. Verzoek statutenwijziging.. Verzoek goedkeuring fusie.. Raad voor de Jaarverslaggeving.. Indiening dVi en dPi..

  Original link path: /wetten_en_regels/beleidsregels
  Open archive

 • Title: De corporatiesector in cijfers - CFV home
  Descriptive info: De corporatiesector in cijfers.. De corporatiesector in cijfers.. In onderstaand overzicht wordt een aantal kengetallen over de corporatiesector gepresenteerd.. De bron voor de kengetalllen is het Sectorbeeld realisaties 2009 en 2010, het Verslag financieel toezicht 2009 en 2010 en het Sectorbeeld voornemens 2010.. Algemeen.. Beoordelingsjaar 2009.. (verslagjaar 2008).. Beoordelingsjaar 2010.. (verslagjaar 2009).. Aantal corporaties.. 430.. 418.. Totaal aantal corporatiewoningen.. 2,4 miljoen.. Gemiddeld aantal woongelegen-.. heden per corporatie.. 5.. 600.. 800.. Aandeel woningbezit corporaties.. op de Nederlandse woningmarkt.. 31,9%.. 31,7%.. Continuïteit en solvabiliteit.. Continuïteitsoordeel.. Aantal A-corporaties.. 349.. 351.. Aantal B1-corporaties.. 25.. 2.. Aantal B2-corporaties.. 10.. Aantal C-corporaties.. 45..  ...   saneringscorporaties.. 0.. Mutaties.. Nieuwbouw van woongelegen-.. heden door corporaties.. 36.. 500.. 40.. heden voor verhuur door corporaties.. 28.. 000.. 30.. Nieuwbouw van koopwoningen.. door corporaties.. 8.. Aandeel nieuwbouw corporaties.. op de totale nieuwbouwproductie.. in Nederland.. 46%.. Aantal woongelegenheden.. verkocht aan eigenaar-bewoners.. 13.. 400.. 100.. verkocht aan beleggers.. 800.. 300.. Aantal gesloopte.. woongelegenheden.. 16.. 15.. 800.. Overzicht fusies.. Overzicht fusies 2008.. Overzicht fusies 2009.. Overzicht fusies 2010.. Overzicht corporaties en hun bezit.. Bezit corporaties verslagjaar 2010.. Overzicht corporaties met meer dan 10.. 000 woningen verslagjaar 2010.. 000 woningen in verslagjaar 2009.. Verslag financieel toezicht 2010.. Corporatie in Perspectief..

  Original link path: /taken/informatievoorziening/de_corporatiesector_in_cijfers
  Open archive

 • Title: Referentiegroepen - CFV home
  Descriptive info: Referentiegroepen.. Doel.. In de bedrijfsvergelijking Corporatie in Perspectief en andere publicaties maakt het Centraal Fonds Volkshuisvesting gebruik van referentiegroepen.. Deze referentiegroepen maken een zinvolle vergelijking tussen de prestaties van corporaties mogelijk.. De verschillende groepen zijn namelijk dusdanig samengesteld dat corporaties binnen één referentiegroep meer op elkaar lijken dan dat ze lijken op corporaties uit andere referentiegroepen.. Een corporatie die de eigen prestaties vergelijkt met de prestaties van de referentiegroep waar zij bij  ...   een specifieke positie in.. Deze referentiegroep is gereserveerd voor atypische corporaties die niet goed zijn in te passen in een van de andere groepen.. Hierdoor is het voor corporaties in deze referentiegroep niet zinvol om de eigen prestaties te vergelijken met die van de referentiegroep.. In de publicatie Corporatie in Perspectief kunnen deze corporaties zich wel vergelijken met met het Nederlands gemiddelde.. Overzicht corporaties en referentiegroepen 2011.. Kenmerken referentiegroepen 2011.. Zie ook..

  Original link path: /taken/informatievoorziening/referentiegroepen
  Open archive

 • Title: Regiorapportages - CFV home
  Descriptive info: Regiorapportages.. Het Centraal Fonds maakt de gegevens die hij voor het toezicht vergaart, toegankelijk voor derden door deze gegevens in de vorm van bruikbare informatie terug te leggen bij de sector en haar stakeholders.. Op regionaal niveau gebeurt dit in de vorm van regiorapportages.. Daarmee wil het Centraal Fonds het overleg faciliteren tussen corporaties en stakeholders over de consequenties van vooral de voornemens van de gezamenlijke corporaties voor de regio.. De informatie in de regiorapportage kan met name nuttig zijn bij het maken, monitoren en/of vernieuwen van lokale of regionale prestatieafspraken.. Vernieuwing.. Vanaf februari 2011 biedt het Centraal Fonds vernieuwde regiorapportages aan op de website.. Nieuw is dat de informatie  ...   prospectieve informatie en gemeentelijke cijfers afkomstig van het CBS.. In het najaar zullen de rapportages geactualiseerd worden met de verantwoordingsgegevens en de uitkomsten van het solvabiliteits- en continuïteitsmodel.. De rapportages beslaan alle 45 door het Fonds gehanteerde woningmarktregio s.. Reactieformulier regiorapportages.. *.. ) Velden die zijn voorzien van een sterretje zijn verplicht.. Naam.. Organisatie.. Uw reactie op de regiorapportage.. Ja, ik wil op de hoogte gehouden worden van de actualisatie van de regiorapportages (2 keer per jaar).. Ja, u mag mij benaderen voor een tevredenheidsonderzoek over de regiorapportages.. Alle regiorapportages (versie december 2011).. Toelichting op de regiorapportages.. Overzicht gemeenten en regio's.. Of zie 'Corporaties' voor de bijbehorende regio's.. Publicaties.. ZIE OOK..

  Original link path: /taken/informatievoorziening/regiorapportages
  Open archive


 • Archived pages: 466