www.archive-nl-2012.com » NL » E » EIB

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 392 . Archive date: 2012-06.

 • Title:
  Descriptive info: .. Home.. Wat doet het EIB.. Programma's.. Wat is het EIB.. Organisatie.. Publicaties.. Gedrukte rapporten.. PDF-rapporten.. Rapporten zoeken.. Aanmelden.. Actueel.. Zoek artikel.. Vacatures.. Enquêtes.. Contact.. Nacht- en weekendwerk.. CIMO enquête.. Effecten van bezuinigingen in de infrastructuur.. 23.. 05.. 2012.. In opdracht van Rijkswaterstaat heeft het EIB onderzoek gedaan naar de effecten van bezuinigingen in de infrastructuur.. Lees verder >.. Annuïtaire beperking hypotheekrenteaftrek.. 19.. Effecten woningmarkt en bouwproductie.. De in het lenteakkoord afgesproken beperking van de hypotheekrenteaftrek heeft in de periode 2014-2017 een negatief effect op de investeringen en de werkgelegenheid in de woningbouw.. Evaluatie stimuleringspakket woningbouw.. 24.. 01.. De maatregelen hebben netto 1,1 miljard aan extra bouwproductie in de jaren 2009 t/m 2011 opgeleverd, waarbij de bouwproductie op  ...   de komende decennia verder toenemen.. Zonder interventies zal de krimp leiden tot leegstand en verloedering in buurten met de minst aantrekkelijke woningen.. Alleen met een gerichte aanpak van sloop, selectieve nieuwbouw en concentratie van voorzieningen kan de leefbaarheid in deze kwetsbare buurten maatschappelijk rendabel worden verbeterd.. Meer artikelen.. Recent verschenen rapporten.. Naast de rapporten waarover hiernaast wordt gerapporteerd verschenen:.. lees verder >>.. Euroconstruct.. Het EIB neemt deel aan het internationale bouw- economische netwerk Euroconstruct.. Aanbestedingsmonitor.. De Monitor openbare aanbestedingen van het EIB.. Ziekteverzuim in de bouw 2011.. In 2011 is het ziekteverzuimpercentage in de bouwnijverheid verder gestegen naar 5,0%.. Leegstand in de kantorenmarkt.. De kantorenmarkt wordt gekenmerkt door een hoge leegstand.. Conjunctuurmeting.. De recente uitkomsten.. Realisatie:.. Cosly.. com..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Thema's en Producten
  Descriptive info: Thema's en producten.. Marktverkenning op maat.. Het EIB analyseert zowel bouwbrede trends als branchespecifieke ontwikkelingen.. Drie keer per jaar stellen we algemene ramingen op.. Met de.. Conjunctuurmonitor EIB.. volgen we de ontwikkelingen op de voet.. De zeer actuele informatie van de Conjunctuurmonitor vormt een bouwsteen voor onze ramingen.. Naast generieke ramingen voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en de grond-, water- en wegenbouw, schetsen we specifiek voor de afbouwbranche, de Aannemersfederatie Nederland en diverse gespecialiseerde brancheverenigingen periodiek de ontwikkelingen in zeer uiteenlopende branches.. Zowel voor de korte als de middellange termijn.. Door meerjarige samenwerking bouwen we samen met de brancheverenigingen en de aangesloten leden een unieke kennisbasis op om steeds beter maatwerk te kunnen leveren.. Woningmarktanalyse: conceptuele analyse met sterke kwantitatieve instrumenten.. Het EIB speelt een belangrijke rol in de beleidsdiscussies over de hervorming van de woningmarkt.. Denk aan de fiscale behandeling van het eigen woningbezit, de inrichting van de sociale huursector en het corporatiebestel en vraagstukken rond regelgeving en ruimtelijke ordening.. Gedegen kennis van grondexploitaties en financiële en maatschappelijke waardebepaling wordt bijvoorbeeld ingezet om scenario s rond binnenstedelijk bouwen te analyseren.. Zo brengt het EIB als een van de weinige onderzoeksbureaus de totale woningmarkt in beeld.. Onder andere met het.. Regionaal WoningmarktModel (RWM).. Dit model vertaalt ontwikkelingen in vraag en aanbod naar effecten op doorstroming, prijzen en leegstand.. Hierdoor zijn we in staat om alternatieve beleidsplannen te toetsen en om aangrijpingspunten te bieden om beleid bij te sturen.. Zowel bij de krimpproblematiek in Parkstad Limburg en de Eemsdelta, als voor het analyseren van groeimarkten.. Want het RWM is ontwikkeld om elke regionale woningmarkt te kunnen analyseren.. Structuurvraagstukken en strategisch beleid op lange termijn.. Veel actoren zijn druk in de weer met de korte termijn.. Niet onlogisch.. Toch kan de strategische visie op lange termijn wel eens het verschil maken.. Het EIB is daarom gestart met een.. lange termijnstudie.. die de ontwikkelingen tot 2040 in kaart brengt.. Centraal hierin staat de investeringsagenda voor Nederland in de komende decennia.. Welke uitdagingen liggen er rond wonen, werken en bereikbaarheid op lange termijn? Komt  ...   de voet.. Via een grootschalige, jaarlijkse.. internet-enquête.. Deze enquête behandelt een breed scala aan werkgerelateerde onderwerpen, waarbij brancheverlaters én nieuwe toetreders speciale aandacht krijgen.. Van schoolverlaters van bouwtechnische vmbo-opleidingen tot universiteit.. Wat betekent bijvoorbeeld de vergrijzing voor de arbeids- en scholingsbehoefte op de lange termijn? Om welk bouwsegment het ook gaat, het EIB kan elke doelgroep met enquêteonderzoek snel bereiken.. Thematisch onderzoek.. gericht op mogelijkheden voor en effecten van het beleid gevoerd door relevante partijen is de andere pijler van het onderzoek naar arbeid en scholing.. Voorbeelden zijn een grote studie naar zelfstandigen in de bouw, een onderzoek naar vrouwen in technische beroepen en een rendementsstudie van vakopleidingen.. Bouwbedrijven in de praktijk: inzicht in prestaties.. Om prestaties te kunnen meten en vergelijken, is het essentieel om trends te duiden en mogelijkheden voor verbetering te traceren.. Denk aan bedrijfseconomische ontwikkelingen, innovatief ondernemen, de rol van de opdrachtgever of aan klanttevredenheid.. Het EIB heeft unieke modellen om prestaties te meten, aan elkaar te relateren en te segmenteren.. We doen dit voor bedrijven, brancheorganisaties en keurmerken.. Zo hebben we in samenspraak met Bouwend Nederland het online benchmarksysteem.. Bouwmaatlat.. ontwikkeld.. Daarnaast publiceren we bedrijfseconomische kencijfers en rapporteren we over de ontwikkeling van de algemene kosten in het bouwbedrijf.. Projectanalyse: de unieke omgeving van bouwproductie.. Analyses op het gebied van aanbesteding, risicomanagement en innovaties zijn kernactiviteiten van het EIB.. Opdrachtgevers schakelen ons in voor marktanalyses om te weten hoeveel bedrijven in hun regio in een project geïnteresseerd zijn.. Speciaal voor opdrachtnemers hebben we de.. aanbestedingsmonitor.. Om bijvoorbeeld prijsverschillen tussen regio s en deelmarkten te onderzoeken.. Voor bouwbedrijven die regelmatig aan aanbestedingen deelnemen is een product op maat beschikbaar.. Zo krijgen bedrijven een beeld van hun prestaties bij de aanbestedingen waar ze aan deelnemen, maar vooral ook een beeld vanuit aanbestedingen waar ze niet aan deelnemen.. Kortom, inzicht in hoe ze op allerlei fronten scoren ten opzichte van concurrenten.. Risicoanalyse biedt daarnaast cruciale informatie over de succes- en faalfactoren van projecten.. Tijdens de contractfase én de uitvoering.. Het EIB geeft de informatie waar bedrijven op kunnen handelen..

  Original link path: /themas-en-producten/
  Open archive

 • Title: Programma's
  Descriptive info: Vanuit zes programma s brengen we de wereld van de bouw en alles wat daarmee samenhangt in beeld:.. Marktanalyse en wonen.. Analyseert trends en ontwikkelingen op de woningmarkt en raamt de productieontwikkelingen voor alle onderdelen van de bouw.. Programmaleider van marktanalyse en wonen is Martin Koning (telefoon 020 5831917; E-mail:.. mkoning@eib.. nl.. ).. Arbeid en scholing.. Monitort en analyseert ontwikkelingen en structuurvraagstukken rond arbeid en scholing.. Bedrijven en innovatie.. Richt zich op bedrijfseconomische aspecten als winstgevendheid, kosten, aanbesteding, risico-analyse en innovatie..  ...   vastgoed.. Programmaleider van utiliteitsbouw en vastgoed is Matthieu Zuidema(telefoon 020 5831931; E-mail:.. mzuidema@eib.. Infrastructuur.. Monitort projecten en budgetten op rijks- en regionaal niveau.. Analyseert deelmarkten binnen de GWW (grond-, water- en wegenbouw) en onderzoekt aanbestedingen en bestekken.. Programmaleider van infrastructuur is Paul Groot (telefoon 020 5831923; E-mail:.. pgroot@eib.. ICT/Basisinformatie.. Beheert het uitgebreide databestand, verwerkt enquêtes en verzorgt publicaties.. Nieuwsgierig naar actuele uitgaven?.. Kijk op www.. eib.. nl, onder Publicaties/Recente Publicaties.. Programmaleider van ICT/basisinformatie is Ad Grootenboer (telefoon 020 5831930; E-mail:.. agrootenboer@eib..

  Original link path: /themas-en-producten/programma/
  Open archive

 • Title: Wat is het EIB
  Descriptive info: Weerspiegeling bedrijfstak.. Economisch Instituut voor de Bouw.. Heldere inzichten in een complexe wereld.. Met een omvang van zo n 55 miljard euro is de bouw een van de grootste economische krachten in ons land.. Geen wonder dat de bouw en de gebouwde omgeving steeds meer in de belangstelling staan.. Van overheden, maatschappelijke groeperingen en gebruikers zelf.. Over- en inzicht houden is dan ook noodzakelijk.. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) voorziet hierin als onderzoeksorganisatie voor toegepaste bouweconomische analyse.. Zowel in opdracht als op eigen initiatief verricht het EIB onderzoek voor marktpartijen en overheid naar de bouw en de gebouwde omgeving.. Het EIB is in 1956 opgericht als Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid.. Opgezet door organisaties uit de bouwwereld, zoals werkgevers en werknemers, opdrachtgevers, overheid en wetenschappers.. Speciaal om op onafhankelijke en wetenschappelijke  ...   we de onderwerpen van vele kanten bekijken, ze grondig analyseren en gedegen adviezen geven.. Kortom, het EIB geeft perspectief.. Raad van Toezicht.. Het Raad van Toezicht wordt gevormd door:.. prof.. mr.. C.. A.. Adriaansens, voorzitter.. ing.. H.. W.. J.. Bol.. ir.. G.. H.. van Iwaarden.. J.. M.. Kerstens.. A.. van Wijngaarden.. W.. C.. T.. F.. de Zeeuw.. Curatorium.. Het EIB kent een curatorium, dat in algemene zin een klankbord vormt voor het onderzoekswerk van het EIB.. Het gaat daarbij om het bevorderen van het wetenschappelijk karakter en de kwaliteit en relevantie van het onderzoek.. De leden van het curatorium worden door de directeur op persoonlijke titel benoemd.. Het curatorium wordt gevormd door de volgende personen:.. dr.. F.. den Butter, voorzitter.. Boot.. B.. S.. Conijn.. drs.. P.. Meerbach.. G.. Maas.. M.. van der Meer.. Reijgersberg..

  Original link path: /wat-is-het-eib/
  Open archive

 • Title: Organisatie
  Descriptive info: Algemeen.. Directeur:.. Adjunct-directeur:.. Instituutssecretaresse:.. Secretariaat/receptie:.. Administratie:.. T.. van Hoek.. O.. Vries.. mw.. D.. van Amerongen.. Kramer.. Wakidjan.. Y.. Siem.. tvhoek@eib.. ovries@eib.. dvamerongen@eib.. gkramer@eib.. mwakidjan@eib.. ysiem@eib.. Onderzoeksstaf.. K.. Afrian M.. Sc.. van Elp M.. Sc, LLM.. P.. Groot.. Grootenboer.. Hardeman.. Holtackers.. Jansen.. I.. de Kok M.. Koning.. Mulder.. R.. Saitua Nistal.. van der Schaaf M.. N.. Schep M.. Semenov.. Suiskind M.. Vrolijk M.. V.. Zuidema.. van Zaal M.. kafrian@eib.. nl.. mvelp@eib.. shardeman@eib.. dholtackers@eib.. fjansen@eib.. idkok@eib.. mmulder@eib.. rsaitua@eib.. mvdschaaf@eib.. eschep@eib.. rsemenov@eib.. hsuiskind@eib.. mvrolijk@eib.. mvzaal@eib..

  Original link path: /wat-is-het-eib/organisatie/
  Open archive

 • Title: Publicaties
  Descriptive info: Verspreiden van kennis.. Het EIB doet meer dan alleen onderzoek.. Het verspreiden van de door het instituut verzamelde en aangevulde kennis is een tweede belangrijke opdracht.. Daarvoor staan het EIB diverse middelen ter beschikking.. Van bijzondere onderzoeken wordt een integraal rapport in druk uitgebracht en toegezonden aan belanghebbenden, bibliotheken, onderwijsinstellingen en de media.. Voor belangstellenden zijn deze rapporten tegen betaling te verkrijgen.. Een vermelding van de vier laatst verschenen gedrukte rapporten is te vinden onder het tabblad gedrukte rapporten.. Door onder op de bladzijde op.. meer rapporten.. te klikken ziet u de vier gedrukte rapporten die daarvoor verschenen zijn.. Sinds 2010 plaatst het EIB het rapport in PDF-vorm op de website.. Een vermelding van de 4 laatst op de site geplaatste PDF-rapporten is te vinden onder het tabblad PDF-rapporten.. te klikken ziet u de vier PDF-rapporten die daarvoor verschenen zijn.. Wanneer u op de hoogte wilt worden gesteld van het verschijnen van een nieuw rapport (gedrukt of  ...   Amerongen.. , directiesecretaresse.. Media.. Het EIB is een open instituut.. Van alle publicaties krijgen vele media een exemplaar toegestuurd.. Meestal voorzien van een korte samenvatting in de vorm van een persbericht.. De directeur geeft regelmatig interviews aan bladen en andere media.. Diverse periodieken besteden regelmatig aandacht aan het werk van het EIB.. Dit geldt niet alleen voor vakbladen in de bouw en op het gebied van wonen en infrastructuur, maar ook algemene kranten en tijdschriften.. Voor de publiciteitsmedia is van belang de jaarlijkse presentatie (op de derde dinsdag in januari) van de prognoses voor bouwbedrijf en bouwarbeidsmarkt.. Tabbladen.. Onder publicaties bevinden zich 4 tabbladen:.. In.. vindt u een overzicht van de vier laatst verschenen gedrukte rapporten.. vindt u een overzicht van rapporten die als pdf zijn down te loaden.. Zoeken rapporten.. kunt u in het bestand van ongeveer 300 rapporten zoeken.. Aanmelden.. kunt u zich aan- of afmelden voor een signaleringsmail bij het verschijnen van een nieuw rapport..

  Original link path: /publicaties/
  Open archive

 • Title: Recente Publicaties
  Descriptive info: Bouwconcerns in beeld 2010 - 2011.. 15.. Onderzoekers: drs.. Jansen en drs.. Hardeman.. De bouw maakt zware tijden door.. In 2010 daalde de productie scherp, waarna in 2011 een licht herstel optrad.. De gevolgen voor de sector zijn niet gering.. Het aantal faillissementen, vooral van kleine en middelgrote bedrijven, bereikte in de afgelopen jaren een grote hoogte.. Hoe hebben de grote concerns het er van afgebracht? Heeft de crisis hun financiële weerbaarheid ernstig aangetast? Hoe moeten hun prestaties worden beoordeeld,.. wanneer die worden vergeleken met de grote buitenlandse bouwconcerns?.. Sommige Nederlandse concerns concurreren zowel op de binnenlandse als op de buitenlandse markt met de grote buitenlandse concerns.. Dit gebeurt in het bijzonder op de Europese markt van PPS-projecten.. Hoe presteren de Nederlandse concerns op de eigen PPS-markt ten opzichte van de buitenlandse concurrentie? Hoe groot is de PPS-markt in de Europese Unie en hoe heeft deze markt zich in de afgelopen jaren ontwikkeld? Hoe zijn de vooruitzichten? Welke belemmeringen doen zich voor?.. Deze vragen komen aan bod in het beeld dat voor 2010 en 2011 van de grote Nederlandse bouwconcerns is opgetekend.. Prijs: 30,--.. Bestel.. Naar zoeken publicaties >.. Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2012 - 2017.. 27.. 04.. Na twee jaar van forse daling toonde de bouwproductie in het begin van 2011 een krachtig herstel.. Rond de zomer sloeg het beeld echter om, waarbij de bouw opnieuw met krimp werd geconfronteerd.. Wat betekent dit voor de vooruitzichten voor de afbouwbranche op korte en middellange termijn? Zal het herstel in 2012 weer momentum krijgen of gooit de eurocrisis roet in het eten? Is het beeld voor productie en werkgelegenheid voor de verschillende onderdelen van de afbouwbranche een nieuwe ontslaggolf te verwachten? Hoe komt de afbouwbranche op middellange  ...   kredietnormen op de leencapaciteit? Hoe kan het beleid worden beoordeeld vanuit het perspectief van risicobeheersing en risicoselectie? Zal beperking van de hypotheekrenteaftrek de dynamiek op de woningmarkt verbeteren en bijdragen om overcreditering te beperken? Worden woonconsumenten te hoge hypotheekrentes in rekening gebracht? Wat is hier de rol van de banken en hoe kunnen de pensioenfondsen een grotere rol gaan spelen op de Nederlandse hypotheekmarkt? Zijn er aangrijpingspunten voor beleid om de hypotheekmarkt beter te laten functioneren richting de woningmarkt en kunnen risico s hierbij goed worden beheerst?.. Deze vragen staan centraal in de Situatie op de Nederlandse hypotheekmarkt; gevolgen voor de woningmarkt , welke in opdracht van de NVB, vereniging voor bouwers en ontwikkelaars is uitgevoerd.. Prijs: 40,--.. Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2012.. In de eerste helft van 2011 ontwikkelde de bouwproductie zich gunstig.. Wat betekent dit voor de vooruitzichten voor de bouw op korte en mideellange termijn? Zal het herstel in 2012 weer momentum krijgen of gooit de eurocrisis roet in het eten en is een nieuwe teruggang van de bouwactiviteit te verwachten? In welke mate ondermijnt de crisis het herstel op de woningmarkt? En hoe groot is het effect van de verslechterde economische groeicijfers op de private investeringen in bedrijfspanden? Valt er nog tegenwicht te verwachten van investeringen in gebouwen voor de publieke sector of in de infrasector? Of raken de ombuigingen de bouw juist extra hard, indirect via een aanslag op de koopkracht, direct via minder bouwopdrachten? Hoe ontwikkelt de werkgelegenheid zich? Is het dieptepunt vorig jaar bereikt of staat de sector een nieuwe ontslaggolf te wachten? En hoe komt de bouw op middellange termijn weer uit de crisis tevoorschijn?.. Deze vragen staan centraal in de Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2012.. Prijs: 75,--.. Meer rapporten..

  Original link path: /publicaties/gedrukte-rapporten/
  Open archive

 • Title: PDF-rapporten
  Descriptive info: Vitaliteit: van feit tot beleid.. 11.. 06.. Inventariserend onderzoek.. Duurzame inzetbaarheid van arbeidskrachten is een belangrijk thema voor het arbeids markt beleid in de komende decennia.. Het voornemen om de pensioen en AOW-leeftijd te verhogen betekent, dat werknemers langer moeten doorwerken.. De bouw is traditioneel een sector waarin mensen op relatief jonge leeftijd instromen, maar ook op relatief jonge leeftijd weer uitstromen.. Boven de 62 jaar zijn werknemers in de bouw een zeldzaamheid.. Werken in de bouw is met name voor het perso neel op de bouwplaats fysiek belastend.. In sommige beroepen is het vrijwel onmogelijk om zonder slijtage aan het bewegingsapparaat boven de 60 nog te kunnen werken.. Deze feiten maken duidelijk dat duurzame inzetbaarheid van arbeidskrachten voor de bouw een zeer relevant thema is.. Download PDF.. Trends en ontwikkelingen in de wegenbouw tot 2017.. 03.. Markt, rolverdeling  ...   voor innovatie.. Tot slot gaan we in op de arbeidsmarktperspectieven in de sector.. Onderzoekers: Martin Koning en Michiel Mulder.. De in 2009 door het kabinet getroffen crisismaatregelen voor de woningbouw hebben de gevolgen van de crisis voor de bouw beperkt.. Van het budget van ruim 700 miljoen is daadwerkelijk 360 miljoen besteed.. De effecten van de tijdelijke btw-verlaging op onderhoud zijn niet in dit onderzoek meegenomen.. Bouwen voor kwaliteit.. Onderzoek naar mogelijkheden om een betere prijs/kwaliteit van bouwwerken te realiseren.. Het onderzoek is uitgevoerd langs twee lijnen.. De eerste lijn bestaat uit een analyse van het Bouwbesluit 2012 om door aanpassingen van het Bouwbesluit en de toepassing daarvan te vereenvoudigen een betere prijs-kwaliteitverhouding van bouwwerken te realiseren.. De andere lijn bestaat uit een verkenning van concrete woningnieuwbouwprojecten met verschillende aanbestedingsvormen in de gemeente Almere en herstructureringsprojecten in de stad Utrecht..

  Original link path: /publicaties/pdf-rapporten/
  Open archive

 • Title: Rapporten zoeken
  Descriptive info: Zoek..

  Original link path: /publicaties/overzicht_publicaties/
  Open archive

 • Title: EIB Nieuwsbrief
  Descriptive info: Aanmelden/Uitschrijven.. U kunt zich hier aanmelden, als u op de hoogte wilt blijven van het verschijnen van een EIB-rapport.. Als u (per E-mail) op de hoogte wilt blijven van het verschijnen van een EIB-publicatie kunt u ons dat laten weten door onderstaande gegevens in te vullen en op verstuur te klikken.. Dit geldt zowel  ...   er hierbij voor kiezen om dit voor alle publicaties van het EIB te laten gelden of dit te beperken tot één of meer aandachtsgebieden.. E-mail.. *.. Dhr.. Mevr.. Bedrijfsnaam.. Voornaam.. Achternaam.. Telefoon.. alles selecteren.. bouw.. infra.. volkshuisvesting.. overig.. * Verplicht veld.. Verstuur.. Als u deze signaleringsmail niet langer wenst te ontvangen, klik dan op.. uitschrijven..

  Original link path: /publicaties/aanmelden/
  Open archive

 • Title: Actueel
  Original link path: /actueel/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)


 • Archived pages: 392