www.archive-nl-2012.com » NL » F » FYSIOPENSIOEN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 145 . Archive date: 2012-06.

 • Title: Fysiopensioen.nl - Welkom
  Descriptive info: .. Print.. Tekst.. Nieuws.. |.. Veelgestelde vragen.. Pensioenbegrippen.. Downloads.. Links.. Wat is Pensioen?.. Van de overheid.. Vanuit uw werk.. Zelf sparen.. Uw pensioen.. Aan de slag.. U bouwt pensioen op.. Bijna met pensioen.. U ontvangt pensioen.. Meer pensioen.. Rekenvoorbeeld.. Toeslagen indexatie.. Kerncijfers 2012.. Reglement.. Wijzigingen.. In uw werk.. In uw privéleven.. Wijzigingsformulieren.. Uw Pensioenfonds.. Bestuur.. Missie.. Verantwoordingsorgaan.. Deelnemersraad.. Deelnemersvereniging.. Gedragscode.. Klachten geschillen.. DPF.. U bent hier:.. Fysiopensioen.. nl.. Welkom.. Welkom op de site van Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (SPF).. SPF voert sinds 1978 de pensioenregeling uit voor zelfstandigen en bij hen werkzame fysiotherapeuten in loondienst.. Op deze site vindt u informatie over het pensioenfonds en uw pensioenregeling.. Wat is pensioen?.. Geeft uitleg over het pensioenstelsel zoals we dat in Nederland kennen.. geeft informatie over uw eigen pensioenregeling bij SPF.. Onder.. vindt u informatie over wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw pensioenregeling.. Indien van toepassing, vindt u hier ook de benodigde  ...   dus belangrijk.. Een directe link naar.. vindt u als laatste in het hoofdmenu.. Via.. Naar uw gegevens.. komt u bij het deelnemersportaal.. Hiervoor kunt u gemakkelijk inloggen via de knop Naar uw gegevens hiernaast.. Let op:.. wanneer u de site niet goed in beeld krijgt, dan maakt u waarschijnlijk gebruik van een oude versie van een internetprogramma.. Wij adviseren u in dat geval.. Firefox.. ,.. Google Chrome.. of.. Opera.. kostenloos te installeren.. Nieuwsoverzicht.. Actuele dekkingsgraad.. 07-06-2012.. De dekkingsgraad van SPF is in mei 2012 gestegen van 97,4% naar 98,5%.. Bij een dekkingsgraad lager dan 100%, mag het fonds niet meewerken aan waardeoverdracht.. Lees meer.. Wijzigingen doorgeven.. Ik wil me aanmelden.. Direct naar.. Actuele financiële situatie.. Persoonlijke keuzemogelijkheden.. Formulier machtiging autom.. incasso.. Waardeoverdracht.. Belasting en pensioenpremie.. Ik wil.. Zelf Sparen.. Minder werken.. Eerder met pensioen.. Mijn partner aanmelden.. Stilstaan bij.. Verhuizen.. Overlijden.. Scheiden.. Pensioneren.. Contact.. Sitemap.. Help.. Disclaimer.. Copyright 2010 SPF | Rechten Voorbehouden..

  Original link path: /Pages/default.aspx
  Open archive

 • Title: Fysiopensioen.nl - Nieuwspagina
  Descriptive info: Nieuwspagina.. Hieronder vindt u een overzicht van het meest recente nieuws.. 24-05-2012.. Pensioenoverzicht binnenkort in de brievenbus.. 14-05-2012.. Later met pensioen?.. 02-04-2012.. Uitkomsten onderzoek voorgelegd aan deelnemersraad.. 14-03-2012.. Kritische reacties op hogere pensioenpremie.. 07-03-2012.. Voorlopige teruggave belasting over 2012.. 21-02-2012.. Korten voor SPF vooralsnog niet aan de  ...   jaaropgave 2011.. 20-12-2011.. Financieel crisisplan voortaan verplicht.. 19-12-2011.. Pas op voor personen die zich voordoen als pensioenfondsmedewerker.. 16-12-2011.. De FysioPensioenActueel december 2011 is uit!.. 06-12-2011.. Verslag Algemene ledenvergadering deelnemersvereniging nu beschikbaar.. 28-10-2011.. Gesprek met initiatiefnemers petitie over de basisPLUSregeling.. Tweede Pensioenkrant van 2011 is uit!.. 1.. 2..

  Original link path: /Pages/Nieuws.aspx
  Open archive

 • Title: Fysiopensioen.nl - Veelgestelde vragen
  Descriptive info: Veelgestelde vragen.. In onderstaande lijst vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen.. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan.. contact.. op met uw pensioenfonds.. Aanmelden bij SPF.. Afkoop van uw pensioenrechten.. Algemene vragen.. Arbeidsongeschiktheid.. Automatische incasso.. BasisPLUSregeling.. Beëindigen (tijdelijk of definitief) van deelname aan de pensioenregeling van SPF.. Beroepsinkomen.. Bijzonder partnerpensioen na scheiden.. Financiële situatie van SPF.. FVP (Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering).. Inloggen.. Met pensioen gaan.. Partnerpensioen.. Pensioenoverzicht.. Persoonsgegevens.. Premienota's.. Stemronde van DPF.. Toeslagverlening/indexatie/verhoging van pensioenrechten.. Verevening van pensioen bij echtscheiding.. Verplichte pensioenregeling van SPF.. Vrijwillig voortzetten van uw deelname aan de pensioenregeling.. Waardeoverdracht van uw pensioenaanspraken..

  Original link path: /Pages/Faq.aspx
  Open archive

 • Title: Fysiopensioen.nl - Pensioenbegrippen
  Descriptive info: Pensioenbegrippen.. A.. B.. C.. D.. E.. F.. G.. H.. I.. J.. K.. L.. M.. N.. O.. P.. Q.. R.. S.. T.. U.. V.. W.. X.. Y.. Z.. Actieve deelnemer.. De deelnemer die in de pensioenregeling pensioen opbouwt.. Actuariële grondslagen.. Gegevens als sterftekansen, arbeidsongeschiktheidskansen, rekenrente en kosten die gebruikt worden om vast te stellen hoeveel geld er nodig is om de pensioentoezeggingen te kunnen waarmaken.. Actuaris.. Een specialist die verzekeringswiskundige risico-analyses verricht en de benodigde reserveringen berekent voor de vaststelling van de pensioenverplichtingen.. Afkoop.. Bij afkoop wordt de afkoopwaarde van de pensioenaanspraken in één keer uitgekeerd, de pensioenvoorziening is dan definitief beëindigd.. Afkoopwaarde (ook wel afkoopsom).. De afkoopwaarde is het bedrag dat ineens wordt uitgekeerd als afkoop van een verplichting om in de toekomst een serie betalingen te doen.. AFM.. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten in Nederland.. Het gaat dan om de aanbieders van financiële producten en diensten en ondernemingen die effecten uitgeven.. Anw.. Bij uw overlijden hebben uw eventuele partner en/of kinderen mogelijk recht op een wettelijke uitkering van de overheid.. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw).. Uw achterblijvende partner kan in aanmerking komen voor een Anw-uitkering als hij of zij:.. - jonger is dan 65 jaar en;.. - is geboren voor 1950 of;.. - een kind jonger dan 18 jaar heeft of;.. - voor ten minste 45% arbeidsongeschikt is.. De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van het inkomen van uw partner.. De Anw-uitkering voor uw kinderen staat los van het inkomen van uw partner.. Uw partner moet deze uitkering aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank.. Deze instantie regelt de Anw namens de overheid.. Kijk voor meer informatie op.. www.. svb.. nl/anw.. AOW.. Vanaf uw 65ste ontvangt u van de overheid een AOW-uitkering.. Deze uitkering kunt u beschouwen als een basisinkomen.. De hoogte van deze uitkering hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.. Heeft u tussen uw 15e en 65e in het buitenland gewoond? Dan is het mogelijk dat u minder AOW ontvangt.. De hoogte van deze uitkering hangt namelijk ook af van het aantal jaren dat u in Nederland heeft gewoond of gewerkt.. De Sociale Verzekeringsbank regelt de AOW namens de overheid.. nl/aow.. De overheid is van plan om de AOW leeftijd te verhogen.. In de pensioenregeling wordt hier nog geen rekening mee gehouden.. AOW gat.. Per 1 januari 2015 vervalt de AOW-toeslag voor de partner jonger dan 65.. Voor mensen die op of na 1 januari 2015 65 jaar worden kan daardoor het gezamenlijk inkomen tijdelijk lager uitvallen.. Dit wordt het AOW-gat genoemd.. Attestatie de Vita (ADV).. Bewijs van in leven zijn.. Een verklaring die jaarlijks moet worden verstrekt door een uitkeringsgerechtigde die in het buitenland woont.. Met deze verklaring, die ondertekend moet zijn door een bevoegde autoriteit, kan worden vastgesteld of de betrokkene nog in leven is.. Begunstigde.. Persoon die de (toekomstige) uitkering ontvangt.. Dat kan de deelnemer zelf zijn of de nabestaande(n).. Beleggingen.. Het omzetten van geld of middelen in waardepapieren of objecten met als doel de waarde te behouden of te vergroten.. Benchmark.. Een benchmark is een maatstaf ter vergelijking van het beleggingsresultaat.. Voor aandelenbeleggingen is de benchmark vaak een aandelenindex, bijvoorbeeld de AEX.. Dit is het deel van uw inkomen dat meetelt voor uw pensioenopbouw.. Het maximum beroepsinkomen wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.. Het pensioenreglement bepaalt welke delen van het inkomen meetellen voor de pensioenopbouw en dus pensioengevend zijn.. Lees.. hier.. meer over het vaststellen van het beroepsinkomen.. Beroepspensioenfonds.. Pensioenfonds dat de pensioenregeling voor vrije beroepsbeoefenaren uitvoert.. Voorbeelden van beroepsgroepen die een eigen beroepspensioenfonds hebben, zijn de artsen, apothekers, fysiotherapeuten, dierenartsen en verloskundigen.. Het bestuur van een beroepspensioenfonds is een vertegenwoordiging van alle deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden in de pensioenregeling.. Bijzonder partnerpensioen.. Een partnerpensioen dat bij scheiding wordt toegewezen aan de ex-partner van de deelnemer.. Uitkering vindt plaats na overlijden van de deelnemer.. Het wordt ook wel nabestaandenpensioen genoemd.. Burgerservicenummer.. Het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven (voorheen sofinummer).. Dit nummer is voor iedereen uniek.. Contante waarde.. Ook wel waarde economisch verkeer of indicatieve waarde genoemd.. Binnen de pensioenregeling bedoelen we hiermee het bedrag dat nodig is om in de toekomst uw pensioen te betalen, waarbij rekening is gehouden met toekomstige rente en gemiddelde sterftekansen.. Conversie.. Omzetting van pensioenaanspraken in andere pensioenaanspraken.. - Conversie kan plaatsvinden bij pensionering.. Hierbij wordt gekozen voor een hoger ouderdomspensioen, ten koste van drie procentpunten (waarvan 2% onvoorwaardelijke jaarlijkse indexatie).. - Bij echtscheiding heeft de ex-partner recht op 50% van het gedurende het huwelijk opgebouwde oudersomspensioen én een bijzonder partnerpensioen.. De waarde van deze twee pensioenen kan omgezet worden in één zelfstandig recht van de ex-partner.. Corporate governance.. Corporate governance heeft betrekking op een stelsel van verhoudingen tussen de verschillende organen van de onderneming zoals raad van bestuur, raad van commissarissen, aandeelhouders en andere belanghebbenden, waarbij rekenschap, transparantie en toezicht een centrale rol spelen.. Pensioenfondsen beleggen in beursgenoteerde ondernemingen en zijn uit hoofde daarvan ook aandeelhouders.. De Nederlandsche Bank (DNB).. Verantwoordelijk voor  ...   van het pensioen in elk geval eindigt zodra de rechthebbende is overleden en dat de opbouw ervan plaatsvindt in verband met het verrichten van arbeid.. Pensioenaanspraak.. Een recht op toekomstige pensioenuitkeringen.. Dit recht ontstaat door deelname aan een pensioenregeling.. Pensioenbreuk.. Een breuk in de pensioenopbouw als gevolg van het uittreden uit een pensioenregeling voor de pensioendatum.. Pensioendatum.. De leeftijd waarop op grond van de pensioenregeling het ouderdomspensioen in gaat.. Pensioenfonds.. Stichting die zorgt voor de veiligstelling van de pensioenaanspraken, die voortvloeien uit een pensioenregeling.. Pensioengat.. Het verschil tussen de gewenste pensioenhoogte (pensioennorm) en de daadwerkelijke toekomstige uitkering (op basis van de opgebouwde reserves).. Pensioengerechtigde.. Iemand die aanspraak kan maken op een uitkering uit hoofde van een pensioenregeling.. Pensioengrondslag.. Dit is uw pensioengevend beroepsinkomen minus de franchise.. Dit is dus de basis waarover u pensioen opbouwt.. Pensioenrechten.. Rechten die deelnemers hebben uit hoofde van een pensioenregeling.. Pensioenregeling.. Regeling waarin een deelnemer premies afdraagt en die de deelnemer na pensionering een uitkering garandeert.. Ook wel: pensioenovereenkomst.. Pensioenreglement.. Beschrijving van de pensioenregeling die in de betreffende beroepsgroep geldt.. Daarin is vermeld wie deelnemen aan de regeling, hoe de hoogte van de pensioenen worden vastgesteld, welke aanspraken er zijn, wat de consequenties zijn bij ontslag, huwelijk,scheiding, arbeidsongeschiktheid, bereiken pensioendatum en overlijden.. Het pensioenreglement is de juridische basis waaraan de betrokkenen hun aanspraken en uitkeringen ontlenen.. Pensioenuitkering.. Uitkering op basis van pensioenaanspraken.. Pension Fund Governance (PFG).. Principes voor een goed pensioenfondsbestuur.. 'Goed pensioenfondsbestuur' wordt gehanteerd als vertaling van de term Pension Fund Governance.. Het gaat daarbij vooral om de wijze waarop het bestuur is georganiseerd, verantwoording wordt afgelegd aan belanghebbenden en de wijze waarop het interne toezicht is georganiseerd.. Performance.. Het totale rendement op de beleggingen.. Premie.. Dit is het bedrag dat u voor uw pensioenopbouw betaalt inclusief de eventuele vrijwillige extra premie.. Premiepercentage verplichte regeling.. Dit is het percentage van de pensioengrondslag dat u aan premie betaalt voor de verplichte pensioenregeling.. Premiepercentage vrijwillige extra premie.. Dit is de vrijwillige premie die u betaalt voor extra pensioenopbouw in de verplichte pensioenregeling.. Service Level Agreement (SLA).. Overeenkomst waarin de mate van dienstverlening van de opdrachtnemer (pensioenuitvoerder) ten opzichte van de opdrachtgever (pensioenfonds) gespecificeerd is.. Sociale verzekeringsbank (SVB).. Overheidsorgaan dat belast is met de uitvoering van onder andere de AOW en de ANW.. Stichting.. Rechtspersoon met een bepaald eigen vermogen en een zeker doel.. Een stichting heeft geen winstoogmerk.. Te bereiken pensioen.. Dit is het bedrag aan pensioen dat u ontvangt vanaf de pensioenleeftijd.. Uw pensioen gaat in principe in op de eerste dag van de maand waarin u de pensioenleeftijd bereikt.. Toeslag (zie ook indexatie).. Verhoging van een pensioen of van een aanspraak op pensioen, die op incidentele basis wordt verleend of die jaarlijks wordt verleend op grond van een in het pensioenreglement omschreven regeling.. Denk ook aan conversie uitleg.. Toezichthouder.. Organisatie die toezicht houdt op pensioenfondsen.. Zie bij De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM).. Uitgaande waardeoverdracht.. Geldbedrag dat ten behoeve van een deelnemer naar een andere pensioenuitvoerder wordt overgeheveld om daar pensioenaanspraken in te kopen.. Uitkeringsgerechtigde.. Iemand die aanspraak kan maken op een uitkering.. Uitkeringsovereenkomst.. Een overeenkomst waarbij de pensioenuitkering wordt vastgesteld.. Uitruil(en).. Uitruil van pensioensoorten.. U kunt bij pensionering kiezen (met toestemming van uw partner) om het opgebouwde partnerpensioen uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen.. Heeft u bij uw pensionering geen partner, dan wordt uw opgebouwd partnerpensioen automatisch uitgeruild voor een hoger ouderdomspensioen.. Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV).. UWV verzorgt de uitvoering van de sociale verzekeringen voor werknemers en werkgevers, waaronder de Werkloosheidswet (WW) en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).. Unie van Beroepspensioenfondsen (UvB).. Koepelorganisatie van 11 beroepspensioenfondsen.. Uniform Pensioenoverzicht (UPO).. Gestandaardiseerd overzicht dat pensioenfondsen en verzekeraars hanteren om deelnemers persoonlijke informatie te geven over de uitkering bij pensionering, overlijden en arbeidsongeschiktheid.. Vastrentende waarden.. Verzamelnaam voor obligaties en onderhandse leningen.. Verevend ouderdomspensioen.. Het gedeelte van het ouderdomspensioen (OP) dat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, is toegewezen aan de ex-partner.. Het verevend OP komt tot uitkering op het moment dat de deelnemer de pensioendatum bereikt.. In het geval de deelnemer voor de pensioendatum overlijdt, vervalt het verevend OP en komt het Bijzonder partnerpensioen tot uitkering.. In het geval de ex-partner overlijdt, valt het verevend OP terug naar de deelnemer.. Verevening (verevenen).. Verdeling van tijdens het huwelijk opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen volgens de systematiek van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.. Voorwaardelijkheidsverklaring.. Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om u te informeren over de toeslagen (indexatie) die zij verlenen.. Ook de te verwachten toeslagen voor de komende jaren moeten worden vermeld.. Dit gebeurt in de zogenaamde voorwaardelijkheidsverklaring.. Wettelijk recht (mits het verzoek binnen 6 maanden na toetreding in de nieuwe regeling wordt ingediend) om eerder opgebouwde pensioenaanspraken bij een andere pensioenuitvoerder over te dragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder.. Wet verplichte Beroepspensioenregelingen (WvB).. Wet waarin ondermeer de voorwaarden zijn opgenomen, waaraan beroepspensioenregelingen moeten voldoen.. Voluit: Wet verplichte beroepspensioenregeling.. Wezenpensioen.. Nabestaandenpensioen dat na het overlijden van een deelnemer – tot het bereiken van een bepaalde leeftijd – wordt uitgekeerd aan de kinderen van de betrokken deelnemer..

  Original link path: /Pages/Pensioenbegrippen.aspx
  Open archive

 • Title: Fysiopensioen.nl - Downloads
  Descriptive info: Hieronder vind u een overzicht van de downloads van SPF.. Om deze bestanden te kunnen downloaden en te kunnen bekijken hebt u het programma Acrobat Reader nodig.. U kunt dit programma.. gratis downloaden.. Actuariële en bedrijfstechnische nota.. ABTN (december 2011).. Profielschets bestuurslid.. pdf.. Deelnemersbijeenkomsten.. Presentatie SPF 6 juni 2011.. Presentatie ING 6 juni 2011.. Presentatie FP 6 juni 2011.. Presentatie DPF 6 juni 2011.. Formulieren.. Machtigingsformulier auto-incasso.. Formulier inkomendewaardeoverdracht.. Partner aanmelden.. Gedragscode 2009.. Herstelplan.. Uitleg crisisplan SPF.. Herstelplan per 31 augustus 2011.. Inkomensopgave 2009.. Formulier beroepsinkomen 2009.. Toelichting formulier inkomensopgave 2009.. Brief beroepsinkomen 2009.. Inkomensopgave 2010.. Brief inkomensopgave 2010.. Toelichting formulier inkomensopgave 2010.. Formulier inkomensopgave 2010.. Inkomensopgave 2011.. Voorlopige teruggave 2012.. Jaarverslagen.. Jaarverslag 2010 (verkort).. Jaarverslag 2010.. Jaarverslag 2009 (verkort).. Jaarverslag 2008 (verkort).. Jaarverslag 2007 (verkort).. Jaarverslag 2006 (verkort).. Jaarverslag 2005 (verkort).. Jaarverslag 2009.. Jaarverslag 2007.. Jaarverslag 2008.. Jaarverslag 2006.. Jaarverslag 2005.. Klachtenprocedure.. Logo's.. Logo SPF.. Nieuwsbrieven.. Actueel december  ...   maatschappelijkverantwoord beleggingsbeleid 2011.. Welkomstbrochure feb 2011.. Fysiopraxis 8-2010.. Stembeleid Russel.. Stembeleid Numeric.. Pensioenkrant.. Pensioenkrant 2012 nummer 1.. Pensioenkrant 2011 nummer 2.. Pensioenkrant 2011 nummer 1.. Pensioenkrant 2010 nummer 2.. Pensioenkrant 2010 nummer 1.. Pensioenkrant 2009 nummer 1.. Pensioenkrant 2009 nummer 2.. Pensioenkrant 2008 nummer 1.. Pensioenkrant 2008 nummer 2.. Pensioenkrant 2007 nummer 1.. Pensioenkrant 2007 nummer 2.. Pensioenkrant 2006 nummer 1.. Pensioenkrant 2006 nummer 2.. Pensioenreglement en statuten.. Reglement SPF 2012.. Statuten 2010.. Reglement SPF 2011.. Statuten SPF 2008.. Reglement SPF 2009.. Reglement SPF 2010.. Reglement SPF 2008.. Statuten 2009.. Reglementen commissies.. Reglement commissie beoordeling beroepsarbeidsongeschiktheid.. Reglement Verantwoordingsorgaan.. Reglement geschillencommissie.. Reglement communicatiecommissie.. Reglement Commissie Pension Fund Governance Reglementen.. Reglement Beleggingscommissie.. Reglement Dagelijks Bestuur.. Toeslagen.. Toeslagenbeleid SPF.. Toeslagen (gewezen) deelnemers 2012.. Oordeel 2010 reactie bestuur.. Oordeel 2010.. Oordeel 2009 reactie bestuur.. Oordeel 2009.. Oordeel 2008 reactie bestuur.. Oordeel 2008.. Oordeel 2007 reactie bestuur.. Oordeel 2007.. Verplichtstelling 1997.. Voorwaardelijkheidsverklaringen.. Voorwaardelijkheidsverklaring 2009..

  Original link path: /Pages/Downloads.aspx
  Open archive

 • Title: Fysiopensioen.nl - Links
  Descriptive info: Links.. Overzicht handige links.. Informatie over pensioen.. pensioenkijker.. pensioen.. startpagina.. vrouwenpensioen.. mijnpensioenoverzicht.. Website waar u uw pensioenoverzichten kunt inzien.. Informatie over geldzaken.. wijzeringeldzaken.. weetwatjeweet.. Informatie van de overheid.. dnb.. uwv.. afm.. Overige.. fysionet.. fysiopensioen-dpf..

  Original link path: /Pages/Links.aspx
  Open archive

 • Title: Wat is Pensioen? - Wat is pensioen?
  Descriptive info: Wat is pensioen?.. Pensioen is het inkomen dat u ontvangt vanaf het moment dat u met pensioen gaat of als u (beroeps)arbeidsongeschikt wordt.. Uw eventuele partner en/of kind(eren) ontvangen onder bepaalde voorwaarden een inkomen als u overlijdt.. Daarom is het belangrijk dat u op tijd inzicht hebt in uw toekomstige financiële situatie.. Zodat u of  ...   ontvangt vanaf uw 65ste AOW van de overheid.. Daarnaast ontvangt u het pensioen dat u bij SPF en/of een ander pensioenfonds hebt opgebouwd.. Maar u kunt ook zelf hebben gespaard voor een extra pensioen.. U ontvangt dus vanaf uw 65ste AOW van de overheid, maar er zijn plannen om die leeftijd te verhogen naar 67 jaar..

  Original link path: /Pensioen/Pages/default.aspx
  Open archive

 • Title: Wat is Pensioen? - Van de overheid
  Descriptive info: /.. Van de overheid.. De overheid zorgt voor een basisinkomen bij pensionering of arbeidsongeschiktheid.. Daarnaast keert de overheid in sommige gevallen ook een uitkering uit aan uw gezin als u overlijdt.. Vanaf uw 65ste ontvangt u AOW.. AOW is een basispensioen voor iedereen.. U ontvangt AOW zo lang u leeft.. Voor de opbouw ervan hoeft u niets te doen, tenzij u voor langere tijd in het buitenland hebt gewoond of gaat wonen.. Iedereen die in Nederland verblijft, bouwt in 50 jaar een volledige AOW op.. Elk jaar dat u in het buitenland woont wordt daarop 2% in mindering gebracht.. De AOW-leeftijd is afhankelijk van uw geboortedatum.. Op.. leest u meer over de AOW.. Uitkering na uw overlijden.. Na uw overlijden ontvangen uw partner en/of kinderen mogelijk een uitkering van de overheid.. De uitkering die uw partner ontvangt heet ‘Nabestaandenuitkering Anw’.. Uw kinderen ontvangen mogelijk een halfwezenuitkering of wezenuitkering.. Anw staat voor Algemene nabestaandenwet.. Niet iedereen ontvangt een Anw-uitkering.. U moet namelijk aan bepaalde voorwaarden voldoen.. leest u meer  ...   het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.. nl/wia.. leest u meer over de WIA.. Als u als zelfstandig fysiotherapeut werkt, dan heeft u geen recht op de WIA.. Wilt u zich verzekeren tegen de financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid? Dan kunt u een verzekering afsluiten bij een verzekeraar.. Wanneer kom ik in aanmerking voor premievrijstelling wegens arbeidsongeschiktheid?.. U kunt premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid aanvragen, wanneer u als fysiotherapeut niet meer in de vrije praktijk werkzaam bent vanwege volledige beroepsarbeidsongeschiktheid.. Een eventuele toekenning van premievrijstelling wordt beoordeeld door een commissie van het pensioenfonds, de Commissie Beoordeling Beroepsarbeidsongeschiktheid.. De procedure wordt pas in gang gezet als u stukken opstuurt waaruit blijkt dat u geheel niet meer werkzaam bent in de vrije praktijk.. Denk hierbij aan een overdrachtsdocument van uw maatschapsdeel of een verklaring van een accountant.. U kunt contact opnemen met het pensioenfonds als u hierover meer informatie wilt ontvangen.. Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik kom te overlijden?.. Het pensioenfonds zal uw nabestaanden aanschrijven.. Het (bijzonder) partnerpensioen en eventueel wezenpensioen zal uitgekeerd worden..

  Original link path: /Pensioen/Pages/overheid.aspx
  Open archive

 • Title: Wat is Pensioen? - Vanuit uw werk
  Descriptive info: Vanuit uw werk.. Bij het Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (SPF) bouwt u een aanvullend pensioen op.. Dit pensioen ontvangt u bovenop het basisinkomen (AOW) van de overheid.. Tijdens uw werkzame leven als fysiotherapeut.. bouwt u pensioen op.. bij het pensioenfonds.. We noemen dit ouderdomspensioen.. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen levenslang.. Pensioen na overlijden.. Na uw.. overlijden.. ontvangen uw partner en/of kinderen pensioen..  ...   ik verplicht om deel te nemen in de pensioenregeling van SPF?.. De pensioenregeling van pensioenfonds voor Fysiotherapeuten is een wettelijk verplichtgestelde beroepspensioenregeling vanaf 1978.. Iedere fysiotherapeut werkzaam in de vrijgevestigde praktijk in Nederland en jonger dan 65 jaar moet verplicht deelnemen.. Aanmelden fonds.. Wat ga ik aan premie betalen?.. De premie is afhankelijk van uw bruto beroepsinkomen op jaarbasis.. Bereken uw premie via de:..

  Original link path: /Pensioen/Pages/uit_werk.aspx
  Open archive

 • Title: Wat is Pensioen? - Zelf sparen
  Descriptive info: Zelf sparen.. U kunt ook zelf sparen voor extra pensioen.. Hiermee kunt u eerder met pensioen gaan of uw pensioen verhogen.. Er zijn verschillende manieren om te sparen voor extra pensioen.. Dit kan door te sparen, te beleggen, een verzekering af te sluiten of vermogen op te bouwen uit bijvoorbeeld uw eigen huis of aandelen.. Sparen bij SPF.. U kunt bij SPF meer premie inleggen voor een hoger pensioen.. De hoogte van de extra premie bedraagt 11%, 22% of 33% van uw reguliere premie.. Het pensioen dat u opbouwt door de extra premie, wordt gezien als normaal opgebouwd  ...   Ga naar de.. pensioenplanner.. om te bekijken hoeveel u extra kunt opbouwen.. Banksparen.. U kunt sparen voor extra pensioen bij een bank.. We noemen dat geblokkeerd banksparen.. Banksparen kan fiscaal aantrekkelijk zijn.. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de inleg.. Verzekeringen.. U kunt een lijfrenteverzekering of koopsompolis afsluiten.. Bij een lijfrenteverzekering betaalt u maandelijks een premie.. Bij een koopsompolis stort u een bedrag in één keer.. Op een bepaald moment krijgt u dan van de verzekeraar een uitkering.. U kunt kiezen voor een tijdelijke of levenslange uitkering.. Aan de vorm en duur van de uitkering zijn wel voorwaarden verbonden..

  Original link path: /Pensioen/Pages/zelf_sparen.aspx
  Open archive

 • Title: Uw pensioen - Uw pensioen
  Descriptive info: Uw pensioen.. U bouwt nu pensioen op bij SPF of hebt dat in het verleden gedaan.. Hier leest u meer over hoe deze pensioenregeling eruit ziet.. Iedereen die werkt als fysiotherapeut in de vrijgevestigde praktijk in Nederland is verplicht pensioen bij SPF op te bouwen.. De regeling is ook verplicht voor fysiotherapeuten die parttime of als waarnemer, uitzendkracht of oproepkracht werken.. De verplichting geldt niet voor:.. fysiotherapeuten die voor 1 januari 1976 bezwaar hebben gemaakt tegen de verplichtstelling  ...   1978 een verzoek tot vrijstelling hebben ingediend.. fysiotherapeuten die in loondienst werken en voor hun pensioen verzekerd zijn bij ABP of PFZW.. fysiotherapeuten die werken in een praktijk waar een eigen pensioenregeling geldt die minstens gelijkwaardig is aan de pensioenregeling van SPF en waaraan het SPF-bestuur dispensatie heeft verleend.. Bouwt u bijvoorbeeld pensioen op bij PFZW én werkt u als fysiotherapeut in een vrijgevestigde praktijk? Dan moet u zich ook aanmelden bij SPF voor uw inkomen uit deze werkzaamheden..

  Original link path: /Uw_pensioen/Pages/default.aspx
  Open archive


 • Archived pages: 145