www.archive-nl-2012.com » NL » I » INCIDENTMANAGEMENT

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 333 . Archive date: 2012-06.

 • Title: Incident Management > Home
  Descriptive info: .. Inloggen.. dinsdag 19 juni 2012.. Home.. Wat is IM?.. IM in het kort.. Nut.. Historie.. Beleid.. Werkwijze.. Landelijke Regelingen.. Documentatie.. Nieuws.. Actueel.. Archief.. Organisatie.. Bijdrage van IM.. Structuur.. Rollen.. IM-proces.. Veiligheid.. Communicatie.. Projecten.. Partners.. Weggebruikers.. Contact.. Wat is IM.. WatIsIMInHetKort.. watisIM-NutIM.. watisIM-Historie.. watisIM-Beleid.. watisIM-Werkwijze.. watisIM-LandelijkeRegelingen.. WatIsIM - Achtergrondinformatie.. news.. NieuwsActueel.. Nieuws-Archief.. BijdragevanIM.. Organisatie-IMProces.. Organisatie-Veiligheid.. Organisatie-Communicatie.. meerwetenoverim.. Quickfind.. Actuele incidenten.. Landelijke regelingen.. Documentatie.. Incident Management.. Incident Management (IM) is niet meer weg te denken op onze wegen en is opgenomen in het huidige regeerakkoord.. IM heeft zich in pakweg 15 jaar meer dan bewezen en vormt een klein, maar niettemin belangrijk, onderdeel van het verkeersmanagement in Nederland.. Bijzonder instrument.. Incident Management staat voor een geheel aan  ...   ondersteund door een bijzonder samenwerkingsverband tussen publieke en private organisaties.. IM vormt daarbij een unieke en relatief goedkope vorm van management, die onze samenleving meer oplevert dan kost.. Samen IM beter maken.. IM raakt ons allemaal en heeft grote betekenis voor ons land.. De IM-ketenpartners vinden het belangrijk om kennis en informatie te delen met IM-geïnteresseerden.. Of u nu weggebruiker, politiek medewerker, journalist, beleidsmedewerker, hulpverlener of burger bent.. Door te delen hopen de IM-ketenpartners dat u de informatie op deze site kan hergebruiken voor eigen initiatieven en uw ervaringen wilt delen met ons.. Zodat het IM-hulpverleningsproces in het bijzonder en Incident Management in het algemeen elke dag beter worden.. |.. Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation.. Privacybeleid.. Gebruiksovereenkomst..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: VCNL_Incidentmanagement > Home
  Descriptive info: Login.. Tuesday, June 19, 2012.. About IM.. use.. history.. policy.. workingmanner.. local agreements.. background.. News.. archive.. Organisation.. Structure.. Roles.. IM-process.. Safety.. Communication.. Projects.. Roadusers.. Privacy Statement.. Terms Of Use..

  Original link path: /en-us/home.aspx
  Open archive

 • Title: Incident Management > Home
  Original link path: /nl-nl/home.aspx
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Incident Management > Wat is IM?
  Descriptive info: Bekrachtigd.. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft het beleid betreffende het hoofdwegennet verwoord in de beleidsregels Incident Management en gepubliceerd in de Staatscourant (27 april 1999/nr.. HKWIUB99/3289).. Wat is Incident Management?.. Incident Management is het geheel aan maatregelen die beogen de weg zo snel mogelijk voor het verkeer vrij te maken nadat een incident heeft plaatsgevonden.. Daarbij rekeninghoudend met de verkeersveiligheid, de behartiging van belangen van mogelijke slachtoffers en de beheersing van de ontstane schade.. Onder incidenten vallen naast ongevallen, ook pechgevallen, achtergelaten voertuigen, kijkersfiles , afgevallen lading en  ...   veiligheid en samenwerking en is ondertussen uitgegroeid tot een breed samenwerkingsverband tussen meerdere publieke en private partijen.. IM-wegennet.. Incident Management vindt niet plaats op alle wegen in Nederland.. Er zijn zogeheten IM-wegen aangesteld, bestaand uit alle rijkswegen, diverse provinciale wegen (of delen ervan) en verschillende gemeentelijke wegen (of delen ervan).. Onderdeel groter geheel.. IM vormt een van de pijlers van het verkeersmanagement die toegepast wordt op het Nederlandse wegennet.. Incident management is te zien als een onderdeel van een groter geheel van aanleg, gebruik, beheer onderhoud en weg- of netwerkaanpassing..

  Original link path: /nl-nl/watisim.aspx
  Open archive

 • Title: Incident Management > Wat is IM > watisIM-NutIM
  Descriptive info: Bijdrage van IM.. De nut en noodzaak van Incident Management is erkend en IM is opgenomen in het huidige kabinetsbeleid als onderdeel van de Nota Mobiliteit.. Evaluaties van onder meer Berenschot, TNO en Rijkswaterstaat hebben aangetoond dat de toepassing van IM de duur van incidentafhandelingen aanmerkelijk verkort en de kwaliteit van incidentafhandeling sterk verbetert.. De inzet van IM levert de maatschappij zo n 150 tot 200 miljoen euro per jaar op.. 1 op 4.. Incident Management is een relatief goedkope maatregel om de filevorming na een incident, het fileleed van weggebruikers en de bijkomende schade voor onze economie te beperken.. Bovendien heeft Incident Management een hoog rendement.. Hoe sneller de  ...   jarenlange samenwerking rondom IM zijn er hechte netwerken ontstaan, die ook de samenwerking tussen de betrokken organisaties op aangrenzende gebieden en op verschillende niveaus ten goede komen.. Incident Management is oorspronkelijk voor het hoofdwegennet bedoeld, maar verspreidt zich nu ook naar provinciale en gemeentelijke wegen (het onderliggende wegennet).. Kweekvijver.. Tegelijk vormt IM een kweekvijver voor nieuwe maatregelen op het gebied van (operationele) verkeersmanagement zoals een aanpassing in een wegontwerp.. Maar ook op het gebied van beleid zoals het stellen van bepaalde eisen aan voertuigen (omtrent de staat van voertuigen), ten aanzien van weggebruikers (aanpassingen in de rijopleiding) of het gebruik van de weg (op het gebied van bijvoorbeeld verkeersgedrag of snelheid)..

  Original link path: /nl-nl/watisim/watisimnutim.aspx
  Open archive

 • Title: Incident Management > Wat is IM > watisIM-Historie
  Descriptive info: Historie van Incident Management.. In vogelvlucht.. Eind jaren negentig is gestart met het reguliere Incident Management op het Nederlandse hoofdwegennet.. Belangrijke basiselementen ervan waren:.. de invoering van de landelijke regelingen voor de berging van personenauto s en van vrachtauto s op aangewezen IM-wegen (LPR en LVR);.. de invoering van de landelijke regeling voor het verwijderen van achtergelaten personenauto s op het hoofdwegennet (LAW);.. de in samenwerking met de IM-ketenpartners opgestelde Richtlijnen voor eerste veiligheidsmaatregelen bij incidenten (Revi);.. de inzet van circa 350 weginspecteurs en 40 officieren van dienst (OVD s) door Rijkswaterstaat.. Intensiever samenwerken.. In die beginjaren van IM lag de nadruk vooral op het verkorten van de aanrijdtijden van de hulpdiensten en bergers.. De jaren erna leverden een impuls aan het opzetten, bestendigen en uitbreiden van het huidige, hechte netwerk van IM-ketenpartners zoals we dat nu kennen.. Het onderwerp IM werd in 2008 belegd bij het Programmabureau Incident  ...   georganiseerd en de publiekscampagne: Blikschade? Zoek een parkeerplaats werd gelanceerd.. De toepassing van IM werd daarbij ingevoerd op het gehele rijkswegennet en in toenemende mate ook op delen van het provinciale- en gemeentelijke wegennet.. Pakket 21.. Die continue professionaliseringslag leidde onder meer tot het uitspreken van de ambitie door de IM-ketenpartners in 2008: de incidenten in 2015 25% sneller af te handelen dan in 2008.. Naast het reguliere Incident Management, werd in 2008 gestart met maatregelenaanpak 21 ofwel Pakket 21 genoemd in de wandelgangen.. Positioning paper IM.. De uitvoering van Pakket 21 ligt op schema en de positioning paper Incident Management is in 2011 gerealiseerd.. De positioning paper inventariseert vanuit vier invalshoeken welke projecten in de periode 2012 - 2015 relevant zijn voor Incident Management.. Daarnaast wordt in de paper aangegeven welke randvoorwaardelijke maatregelen nodig zijn om IM verder in Nederland te kunnen uitbouwen.. Op internationaal, landelijk en regionaal niveau..

  Original link path: /nl-nl/watisim/watisimhistorie.aspx
  Open archive

 • Title: Incident Management > Wat is IM > watisIM-Beleid
  Descriptive info: Gevoerde IM-beleid.. Het gevoerde beleid voor Incident Management bouwt verder op het vigerende beleid.. Het vigerend beleid vormt onder meer het ondernemingsplan van Rijkswaterstaat, de nota mobiliteit, de visie verkeersmanagement, de beheerdersvisie van Rijkswaterstaat, het regeerakkoord, de structuurvisie infrastructuur en ruimte, het beleidskader benutten en het file bestrijdingspakket.. Beleidsregels.. IM kent diverse formele beleidsregels  ...   Klik op de onderstaande links voor meer informatie.. Wijziging op de beleidsregels (2010).. Regeling verkeersregelaars (2009).. Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van Opdrachten tot het verrichten van Diensten 2008 (ARVODI-2008).. Wijziging op de beleidsregels (2007).. Wijziging op de beleidsregels (2004).. Wijziging op de beleidsregels (2003).. Rectificatie op de beleidsregels (1999).. Beleidsregels incident management (1999)..

  Original link path: /nl-nl/watisim/watisimbeleid.aspx
  Open archive

 • Title: Incident Management > Wat is IM > watisIM-Werkwijze
  Descriptive info: Werkwijze voor IM.. De basis waar Incident Management vanuit werkt vormen landelijke regelingen, (vigerend) beleid, beleidsregels maar ook verschillende richtlijnen, procedures, protocollen en werkprocessenboeken en handboeken.. Richtlijnen.. Richtlijn Gevaarlijke Stoffen (in ontwikkeling).. Richtlijn Gebruik Gele attentieverlichting.. Richtlijn Spoedreparaties (op te vragen via ons.. contactformulier.. ).. Richtlijn Incident evaluaties (op te vragen via ons.. Richtlijn Incident management bij plus en spitsstroken (van AVV).. Richtlijn Eerste veiligheidsmaatregelen bij incidenten bij eenzijdig aanrijdgevaar.. Richtlijn Eerste veiligheidsmaatregelen bij incidenten bij tweezijdig aanrijdgevaar.. Richtlijn Inzet calamiteitenscherm.. Richtlijn Versnelde en uitgestelde berging vrachtwagens.. Richtlijn Zware Berging Certificering en keuring.. (oktober 2011).. Zie ook erratum.. (mei 2012).. Richtlijn Zware Berging Eisen van Rijkswaterstaat.. Procedures en protocollen.. Procedure stilstaand voertuig in tunnel bij dreigende aanslagen.. Protocol Incident Management Gevaarlijke  ...   weginspecteur.. Vertaalwijzer voor de berger 1/2.. Vertaalwijzer voor de berger 2/2.. Locatieaanduidingen langs rijkswegen.. publikatie staatscourant BPS.. bps-systematiek.. bps folder ab_tcm100-25205.. Brieven en informatiemateriaal.. Folder Tips voor de weggebruiker.. De weginspecteur - een folder voor hulpverleners.. Informatiebrieven chauffeur gestrand voertuig (nederlandse versie);.. Informatiebrief over Landelijke VrachtautoRegeling (LVR) / gestrand voertuig.. Informatiebrief over toepassing / procedure versnelde en uitgestelde berging.. Informatiebrieven chauffeurs in diverse talen (versnelde berging).. Bulgaars.. Deens.. Duits.. Engels.. Fins.. Frans.. Grieks.. Hongaars.. Italiaans.. Litouws.. Noors.. Oekraïns.. Pools.. Portugees.. Roemeens.. Russisch.. Servisch.. Slowaaks.. Spaans.. Tsjechisch.. Turks.. Zweeds.. Informatiebrieven vrachtwagenchaffeurs in diverse talen (toepassing recht van retentie).. Bulgaars.. Instructie DVD Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij incidenten, met de beide onderdelen éénzijdig ~ en tweezijdig aanrijdgevaar (op te vragen via ons.. De schouwkaart..

  Original link path: /nl-nl/watisim/watisimwerkwijze.aspx
  Open archive

 • Title: Incident Management > Wat is IM > watisIM-LandelijkeRegelingen
  Descriptive info: Landelijke personenautoregeling (LPR).. De.. LPR.. richt zich op de inzet van een berger bij kleinschalige incidenten met personenauto s.. De kern van deze maatregel is dat de politiemeldkamer / regionale verkeerscentrale bij een incidentmelding direct, zonder dat politiesurveillanten / weginspecteurs ter plaatse zijn geweest, het Landelijk Centraal Meldpunt (LCM) waarschuwt.. Het LCM schakelt vervolgens zo snel mogelijk een gecontracteerde berger in voor de eerste berging.. Onderzoek heeft aangetoond dat hierdoor de totale afhandelingtijd van een incident met gemiddeld 15 minuten wordt verkort.. Deze maatregel is bijzonder effectief gezien het grote aantal van zulk soort incidenten dat landelijk plaatsvindt.. Landelijke vrachtautoregeling (LVR).. LVR.. betreft de inzet van een vrachtautoberger bij vrachtwagenincidenten.. De kern van deze maatregel is dat de meldkamer van de politie  ...   directe toewijzing van een gecontracteerde vrachtautoberger wordt de afhandelingtijd van een incident aanzienlijk verkort.. Tegelijk wordt voorkomen dat een eigenaar of vervoerder een eigen berger inschakelt, die soms van ver moet komen en niet beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel en het juiste materieel.. Landelijke wegsleepregeling (LWR).. Achtergelaten voertuigen, binnen de zogenaamde obstakelvrije zone die verkeersgevaarlijk staan, kunnen in opdracht van Rijkswaterstaat of de politie worden weggesleept.. De kosten van de berging worden door de wegbeheerder vergoed aan de berger.. De kosten van de bergingen door Rijkswaterstaat worden op de eigenaar/houder van het betreffende (trekkend) voertuig verhaald.. Indien er een gemeentelijke wegsleepregeling van kracht is, gaat deze in principe boven de IM- wegsleepregeling van Rijkswaterstaat.. Voor meer informatie over deze regeling klik.. hier..

  Original link path: /nl-nl/watisim/watisimlandelijkeregelingen.aspx
  Open archive

 • Title: WatIsIM - Achtergrondinformatie
  Descriptive info: Achtergrondinformatie en documentatie.. Op deze pagina vindt u achtergrondinformatie over Incident Management.. Artikelen.. Beleidsregels.. Jaarberichten (.. 2007,.. 2008,.. 2009.. ,.. 2010.. 2011.. Landelijke regelingen.. Meest gestelde vragen.. Onderzoeken.. Reglementen.. Richtlijnen.. Procedures en protocollen.. Werkprocessenboeken en handboeken.. Overige documenten en informatiemateriaal..

  Original link path: /nl-nl/watisim/watisimachtergrondinformatie.aspx
  Open archive

 • Title: Incident Management > Nieuws
  Descriptive info: IM Jaarbericht 2011 uit.. In het Incident Management Jaarbericht 2011 worden enkele mijlpijlen belicht die IM heeft bereikt in 2011.. Lees meer.. Eurocross Assistance verzorgt Centraal Meldpunt Vrachtautoberging (CMV) per 1 juni.. Per 1 juni 2012 bemant alarmcentrale Eurocross Assistance het Centraal Meldpunt Vrachtautoberging (CMV).. Dat betekent dat Eurocross de komende.. drie j.. aar alle meldingen aanneemt en afhandelt met betrekking tot vrachtauto-incidenten (zowel pech als ongeval) op het hoofdwegenet.. Erratum op zware berging-boekjes.. In oktober 2011 heeft de Stimva twee brochures over zware berging uitgebracht.. In mei 2012 is er een erratum bij de boekjes opgemaakt.. Klik.. en kijk bij het onderwerp richtlijnen.. Veiligheidsdagen gehouden in najaar.. Het Programmabureau Incident Management organiseert jaarlijks de veiligheidsdagen.. Dit zijn dagen waarop hulpverleners door andere hulpverleners in een dag worden bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Incident Management.. Stand van zaken eCall.. Vanaf 2015 zijn alle nieuwe personenauto s in Europa uitgerust met eCall.. Dit betekent dat in 2014 alle 112-centrales en meldkamers gereed moeten zijn  ...   het communicatiesysteem C2000.. Nieuwe STIMVA.. nl live.. De Stichting Incident Management Vrachtauto s.. (STIMVA).. heeft een nieuwe site gekregen.. Neem snel een kijkje.. De STIMVA heeft zich ten doel gesteld om de afhandeling van incidenten met vrachtauto s (zoals ongevallen, gestrande vrachtauto s, hoogtemeldingen of afgevallen lading) op het Nederlandse wegennet te verbeteren.. Real time informatie-uitwisseling leidt tot minder fileleed.. Minder fileleed na een incident, dat zou mooi zijn.. Het Programmabureau Incident Management (Rijkswaterstaat) heeft het Programma Real time informatie-uitwisseling ketenpartners in het leven geroepen om de tijdsduur van het IM-proces te verkorten en dus het fileleed na een incident terug te dringen.. Brochures beschikbaar over zware berging.. Wilt u meer weten over zware berging in het algemeen en de eisen, certificering en keuring in het bijzonder.. Samenwerking NVWA en Rijkswaterstaat ‘levende have’.. Hoe is het in Nederland geregeld als landbouwdieren (levende have) tijdens beroepsmatig vervoer bij een incident zijn betrokkenen? En hun welzijn in het geding is?.. page 1 of 5.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5..

  Original link path: /nl-nl/news.aspx
  Open archive


 • Archived pages: 333