www.archive-nl-2012.com » NL » J » JWGD

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 102 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders - Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders
  Descriptive info: .. Javascript is required to use this.. website translator.. ,.. free translator.. Schuldeisers.. Uw vordering incasseren.. Onze dienstverlening.. Volledige incasso.. Verrichten van een (eenmalige) ambtshandeling.. Juridisch advies.. Informatie.. Tarieven.. Juridische termen.. Incassokosten calculator.. Contact.. Over ons.. Onze organisatie.. Onze werkwijze.. Inloggen dossier online.. Advocaten.. Ambtshandelingen en advies.. Aanleveren ambtelijke opdrachten.. Spoedopdracht aanleveren.. Redactie van verzoekschriften.. Aanleveradres.. Zoek rechtbank.. Schuldenaren.. Informatie en betalingen.. Algemene Informatie.. Bijsluiters.. Veel gestelde vragen.. Financiele informatie.. Kosten.. Dossier online.. Direct betalen.. Formulieren.. Betalingsregeling treffen.. Beslagvrije voet berekenen.. Woonplaats kiezen.. Werkgevers..  ...   van het loonbeslag.. Verklaringsplicht.. Informatieverzoek invullen.. Een kwaliteitsgerichte aanpak.. Vacatures.. Klacht.. Waarborg.. Algemene voorwaarden.. ISO 9001.. Bureau Financieel toezicht.. Garantiefonds gerechtsdeurwaarders.. By P.. Web Design Company.. Beslagvrije voet.. Welk deel van uw inkomsten blijft vrij van beslag? Bereken de beslagvrije voet bij een loonbeslag met onze uitgebreide rekentool.. Start berekening.. Op elk moment van de dag realtime inzage in uw dossier in een beveiligde omgeving.. Zowel voor opdrachtgevers als schuldenaren.. Opdrachtgevers.. Schuldenaren.. Nieuws en ontwikkelingen.. Amsterdam.. |.. Breda.. |.. Groningen.. Harderwijk.. Roermond.. Zwolle.. Disclaimer.. Sitemap..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Volledige incasso - Schuldeisers - Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarder
  Descriptive info: Een gerechtsdeurwaarder is de enige juridische dienstverlener en openbaar ambtenaar die alle drie de disciplines van het incassotraject kan én mag uitvoeren.. Hierbij gaat het om het aanmanen van de schuldenaar (minnelijke traject), het procederen voor de rechtbank en het uitvoeren (executeren) van een executoriale titel (bijvoorbeeld een vonnis).. Als uw schuldenaar niet aan uw betalingsverplichting voldoet in het zogeheten minnelijke traject, dan starten we een gerechtelijke procedure.. Op uw verzoek maken wij een dagvaarding.. Eén van onze deurwaarders zal de dagvaarding uitreiken (betekenen) aan uw schuldenaar en wij brengen vervolgens de dagvaarding voor u aan bij de rechtbank.. Onze juridische afdeling draagt tijdens de gerechtelijke procedure zorg voor de dagvaardingen, verweerschriften, conclusies  ...   een gerechtelijk vonnis nog steeds zijn schuld niet, dan kan onze deurwaarder executoriale maatregelen treffen.. Nadat het vonnis is betekend aan de schuldenaar is een gerechtsdeurwaarder bevoegd te informeren bij het UWV naar mogelijke inkomsten uit loondienstverband of via een uitkering.. Met deze informatie kan worden overwogen of een derdenbeslag onder de werkgever of uitkerende instantie wenselijk is.. Naast bovengenoemde beslagmaatregelen kan ook beslag worden gelegd op banktegoeden en op roerende- of onroerende zaken.. Landelijke service.. Door de strategische spreiding van onze kantoren kunnen wij overal in Nederland snel ter plaatse zijn.. Meer informatie.. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 579 90 00 of via.. info@jwgd.. nl..

  Original link path: /schuldeisers/volledige-incasso
  Open archive

 • Title: Verrichten van een (eenmalige) ambtshandeling - Schuldeisers - Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarder
  Descriptive info: Het is mogelijk om onze expertise voor een eenmalige opdracht in te schakelen.. Bij het verrichten van een ambtshandeling kunt u denken aan het betekenen van een dagvaarding of het leggen van beslag op roerende- of onroerende zaken, derdenbeslag of conservatoir beslag.. Onze kracht is de combinatie van wettelijke bevoegdheden en diepgaande juridische expertise.. Complexe zaken behandelen wij graag.. Wij zijn gespecialiseerd in het executie- en beslagrecht, het huurrecht en alle wetgeving en reguliere contracten op het gebied van financiering.. Onze kennis is altijd up-to-date.. Door de strategische spreiding van onze kantoren over Nederland kunnen wij snel ter plaatse zijn..

  Original link path: /schuldeisers/verrichten-van-een-eenmalige-ambtshandeling
  Open archive

 • Title: Juridisch advies - Schuldeisers - Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarder
  Descriptive info: Onze juristen zijn gespecialiseerd in het executie- en beslagrecht, het huurrecht en alle wetgeving en reguliere contracten op het gebied van financiering.. U kunt ons inschakelen bij een conflict, maar ook wanneer u een conflict probeert te voorkomen.. Wij kunnen u bijvoorbeeld adviseren over het opstellen van huurovereenkomsten en financieringscontracten..

  Original link path: /schuldeisers/juridisch-advies
  Open archive

 • Title: Tarieven - Schuldeisers - Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarder
  Descriptive info: Bij het incassotraject of een gerechtelijke procedure worden tarieven ten laste van uw schuldenaar in rekening gebracht.. Om u een duidelijk beeld te geven van de tarieven vindt u hieronder de diverse tarieven met een toelichting.. Incassokosten.. Incassokosten (ook wel buitengerechtelijke kosten) zijn kosten die u als schuldeiser in redelijkheid heeft moeten maken om een schuldenaar buiten de rechter tot betaling te bewegen.. De hoogte van de incassokosten die de deurwaarder in rekening mag brengen is afhankelijk van de hoogte van de hoofdsom.. Richtlijnen hiertoe worden gegeven in een rapport genaamd Rapport Voorwerk 2.. De Minister bereidt een wetsvoorstel voor om de bijdrage die schuldenaren moeten leveren  ...   juli 2012 in werking treden.. Rapport Voorwerk 2.. Ambtshandelingen.. Voor het verrichten van ambtshandelingen bestaan vaste tarieven.. Deze tarieven zijn opgenomen in het 'Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders' (Btag).. Hierin staan de wettelijk vastgestelde deurwaarderstarieven.. Deze tarieven worden ieder jaar aangepast.. Btag tarieven.. Invorderingskosten.. Invorderingskosten moeten goed worden onderscheiden van incassokosten en de kosten ambtshandelingen van de gerechtsdeurwaarder.. De invorderingskosten (Centraal Justitieel Incassobureau) hebben betrekking op geldboetes, schadevergoedings- en ontnemingsmaatregelen en administratieve sancties zoals bedoeld in de WAHV 1994.. De hoogte en verschuldigdheid daarvan zijn in de wet vastgelegd.. Overzicht invorderingskosten.. Griffierecht.. Bij een gerechtelijke procedure wordt griffierecht gehanteerd.. Dit is een bijdrage in de kosten van de rechtspraak..

  Original link path: /schuldeisers/tarieven
  Open archive

 • Title: Juridische termen - Schuldeisers - Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarder
  Descriptive info: A.. Aanhangig maken.. - Een procedure starten bij de rechter.. In het strafrecht begint een zaak met een dagvaarding of een oproep van de officier van justitie.. Een civiel proces begint met een dagvaarding van de eiser aan de andere partij, of met een verzoekschrift aan de rechter.. Aanhouden.. - Uitstellen van de behandeling of de eindbeslissing van de rechter.. Absolute competentie.. - Bevoegdheid van de rechter in bepaalde zaken.. Administratieve afhandeling.. -.. - Procedure om buiten het strafrecht lichte (verkeers) overtredingen af te handelen.. Akte.. - Ondertekend geschrift dat als bewijs kan dienen.. Alternatieve sanctie.. - Alternatief voor een gevangenisstraf of een boete.. Iemand die een taakstraf krijgt, moet onbetaalde arbeid verrichten; iemand die een leerstraf krijgt moet verplicht een bepaalde cursus of training volgen.. Appel.. - Hoger beroep.. Wie het niet eens is met een rechterlijke uitspraak kan een nieuwe uitspraak van een hogere rechter vragen.. Appellant.. - Degene die in hoger beroep gaat.. Arbitrage.. - Vorm van geschillenbeslechting waarbij niet de rechter, maar een of meer door de partijen zelf aangewezen scheidsrechters (arbiters) een uitspraak doen.. Arrondissement.. - Rechtsgebied.. Nederland is verdeeld in 19 arrondissementen.. B.. Beëindigingovereenkomst.. - Overeenkomst (schriftelijk of mondeling) tussen een werkgever en een werknemer dat de arbeidsovereenkomst ophoudt te bestaan.. Belofte.. - Verplichte verklaring van een getuige op de zitting dat hij de waarheid zal spreken.. Wie opzettelijk een valse verklaring aflegt, maakt zich schuldig aan meineed.. Beroepschrift.. - Geschrift waarmee een (bestuursrechtelijke) procedure tegen de overheid wordt ingesteld.. Beschikking.. - Een rechterlijke uitspraak in een civiele procedure die begint met een verzoekschrift.. Ook: een besluit van een overheidsorgaan.. Betekening.. - Uitreiking van gerechtelijke stukken, zoals een dagvaarding, een oproeping of een vonnis, aan een verdachte of een getuige.. Bevoegdheid.. - De vraag welke rechter de zaak mag behandelen.. Bewijs.. - Een document of stuk dat een standpunt ondersteunt.. Bewind.. - Wie onder bewind wordt gesteld, mag niet meer zelf weten wat hij met zijn goederen doet.. Dat doet een bewindvoerder.. Bewindvoerder.. - Persoon die door de rechter is aangesteld om te zorgen voor het vermogen of de goederen van een ander, die wegens zijn fysieke of geestelijke afwezigheid daartoe zelf niet meer in staat is.. Bezwaar.. - Protest van een burger tegen bepaald overheidshandelen.. Buitengerechtelijke kosten.. - Kosten die een persoon maakt om zijn vordering te kunnen innen zonder dat er een rechter aan te pas komt.. C.. Civiel recht.. - Recht dat gaat over geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven.. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.. Comparitie.. - Zitting in een rechtsgeding.. Comparitie van partijen.. - Partijen komen persoonlijk bij de rechter om informatie te geven.. Compenseren.. - Verrekening van de proceskosten.. Competentie.. - Geeft aan welke rechter bevoegd is voor welke soort zaak.. Curatele.. - Maatregel van de rechtbank om bepaalde personen en hun omgeving te beschermen.. Het gaat dan vooral om personen die aan een geestelijke stoornis lijden, teveel geld uitgeven of alcoholverslaafd zijn.. Curator.. - Persoon die de rechtbank aanwijst om op te treden namens iemand die handelingsonbekwaam is (onder curatele is gesteld).. D.. Dagvaarding.. - Oproep om voor het gerecht te verschijnen.. Deurwaarder.. - Ambtenaar die dagvaardingen en andere exploten  ...   rechtbank te krijgen.. M.. Mentorschap.. - Beschermingsmaatregel voor wie niet zelf niet meer voor zijn persoonlijke (niet-financiële) belangen kan zorgen.. Mondeling vonnis.. - Vonnis dat de rechter meteen na de behandeling uitspreekt.. Mulder.. - Procedure om buiten het strafrecht om lichte verkeersovertredingen administratief af te doen.. O.. Officier van Justitie.. - Vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie in de rechtszaal.. De officier van justitie heeft de leiding van het opsporingsonderzoek in strafzaken.. Onderbewindstelling.. - Het benoemen van een bewindvoerder voor wie zelf niet meer goed kan zorgen voor zijn eigen financiën.. Ondercuratelestelling.. - Het benoemen van een curator voor wie zelf zijn niet meer goed kan zorgen voor zijn financiële en persoonlijke zaken.. Onherroepelijk.. - Een uitspraak is onherroepelijk als de rechtzoekende geen beroep of cassatie meer kan instellen.. De zaak is dan helemaal afgedaan.. Openbaar Ministerie.. - Organisatie die leiding geeft aan het opsporingsonderzoek van de politie en verdachten vervolgt.. Oproeping.. - Dwingend verzoek om voor de rechter te komen als partij of getuige.. P.. Proceshandelingen.. - Alle mogelijke rechtshandelingen in een proces.. Proceskosten.. - Griffierechten en een deel van de werkelijk gemaakte kosten voor rechtsbijstand.. Proceskostenveroordeling.. - Bedrag dat de verliezende partij moet betalen aan de winnende partij.. Het gaat dan om kosten die gemaakt zijn voor een advocaat en griffierechten.. Proces-verbaal.. - 1.. Schriftelijk verslag van wat op rechtszittingen aan de orde is gekomen.. 2.. Officieel schriftelijk verslag van politieambtenaren.. R.. Rechtsbijstand.. - Gefinancierde rechtshulp.. Ressort.. Nederland is onderverdeeld in 5 ressorten, die vervolgens weer zijn onderverdeeld in arrondissementen (19).. Elk ressort heeft een eigen gerechtshof.. Zie: [[Arrondissement.. ]].. Rol.. - Een lijst van zaken die op de rolzitting worden behandeld.. Op die lijst staat ook welke stukken de partijen moeten uitwisselen.. Rolzitting.. - Soort zitting in civiele zaken.. De rechter kijkt op die zitting op de procedures en regels in orde zijn.. Ook worden stukken van de partijen uitgewisseld.. S.. Schikking.. - Tussentijdse overeenkomst tussen partijen waarmee het conflict is opgelost, voordat de rechter een uitspraak heeft gedaan.. T.. Tussenvonnis.. - Vonnis waarbij de rechter geen eindbeslissing geeft, maar bijvoorbeeld een bewijsopdracht of onderzoek beveelt.. V.. Verlofstelsel.. - Toets van het gerechtshof om te kijken of een zaak van een kantonrechter voor hoger beroep in aanmerking komt.. Verstek.. - Niet verschijnen van de gedaagde of de verdachte op de rechtszitting.. Verstekvonnis.. - Veroordeling die wordt uitgesproken terwijl de gedaagde of verdachte niet op de zitting is.. Vervangende hechtenis.. - Aantal dagen dat de veroordeelde moet vastzitten als hij zijn boete niet betaalt.. Verweer.. - De verdediging tegen vorderingen van de eiser of tegen de verzoeken van de verzoeker in een gerechtelijke procedure.. Verzet.. - Bezwaar tegen een uitspraak dat iemand kan indienen die bij verstek (afwezigheid) veroordeeld is.. Vonnis.. - Een uitspraak in een procedure die begint met een dagvaarding.. Voorlopige voorziening.. - Een voorlopige beslissing in spoedeisende zaken als voorschot op de eindbeslissing of als tijdelijke regeling tot de eindbeslissing er is.. Bijvoorbeeld de voorlopige regeling bij wie de kinderen verblijven tijdens de behandeling van de echtscheidingsprocedure.. Zie: [[Kort geding.. Z.. Zekerheidsstelling.. - Bedrag dat betaald moet worden om in beroep te kunnen bij de kantonrechter.. Bron: rechtspraak.. Met iDEAL kunt u vertrouwd en veilig.. online betalen.. Nu betalen..

  Original link path: /schuldeisers/juridische-termen
  Open archive

 • Title: Incassokosten Calculator | Bereken de maximale incassokosten - Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders
  Descriptive info: Helaas, uw browser ondersteunt geen inline frames.. Daardoor zal deze optie niet correct werken..

  Original link path: /incassokosten-calculator
  Open archive

 • Title: Contact - Schuldeisers - Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarder
  Descriptive info: Centraal postbusadres:.. Postbus 357.. 3840 AJ Harderwijk.. Tel.. : +31 (0)88 579 90 00.. Fax.. : +31(0)88 579 90 99.. e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots.. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.. Sorry, your browser cannot display frames!..

  Original link path: /schuldeisers/contact
  Open archive

 • Title: Onze organisatie - Schuldeisers - Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarder
  Descriptive info: Wij verstaan ons vak, staan voor kwaliteit en leveren maatwerk.. Dat doen we met een enthousiast en kundig team van deurwaarders, juristen en ondersteunend personeel.. Wij werken voor een breed scala aan organisaties zoals banken, financierings- en creditcardmaatschappijen, woningcorporaties, gemeenten en andere overheidsinstellingen.. En uiteraard de advocatuur.. Onze kwaliteitsgerichte aanpak komt ook tot uiting in onze ISO 9001-certificering en ons lidmaatschap van het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders..

  Original link path: /schuldeisers/onze-organisatie
  Open archive

 • Title: Onze werkwijze - Schuldeisers - Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarder
  Descriptive info: Onze expertise laten we graag aansluiten op uw wensen.. Tijdens de gehele procedure werkt u nauw samen met onze specialisten.. Naast persoonlijk contact, bieden we u als opdrachtgever ook de mogelijkheid om de voortgang van uw eigen dossiers te volgen met dossier online.. Met de tool dossier online kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week zelf op de hoogte blijven van de status van uw dossiers.. Waar en wanneer u wilt.. Er zijn diverse documenten zichtbaar  ...   veelal resultaten van inzage in niet openbare bronnen zoals de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de polisadministratie van het UWV.. De documenten, zoals informatie van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en gewisselde correspondentie zijn uiteraard wel te raadplegen.. In dossier online kunt u verder op eenvoudige wijze rapportages downloaden in Excel.. Heeft u een vraag over een dossier, dan kunt u deze direct in het dossier aangeven.. Zo werken wij op een efficiënte en transparante wijze met u samen..

  Original link path: /schuldeisers/onze-werkwijze
  Open archive

 • Title: Inloggen Dossier Online - Schuldeisers - Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarder
  Descriptive info: Inloggen Dossier Online.. Met dossier online zijn er diverse documenten zichtbaar voor u als opdrachtgever, met als uitzondering de documenten die tot ons ambtsgeheim behoren.. Nu inloggen..

  Original link path: /schuldeisers/inloggen-dossier-online
  Open archive


 • Archived pages: 102