www.archive-nl-2012.com » NL » K » KONTEXT

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 582 . Archive date: 2012-06.

 • Title: Kontext Kontext maatschappelijke dienstverlening hulpvraag Zuid Kennemerland
  Descriptive info: .. Welkom bij Kontext.. Over Kontext.. Cliënt bij Kontext.. Organisatie.. Producten.. Bestuur en Raad van Toezicht.. Jaarverslagen.. Privacy en Klachten.. Vacatures.. Stage lopen bij Kontext.. Afstudeeropdrachten.. Applicatiebeheerder.. Sociale Coach.. Online Hulpverlening.. RSS nieuws.. Jeugd.. Ouderen.. Nieuws van Zorg en Welzijn.. Wijknieuws.. WMO.. A.. Kontext is een organisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening in de regio Zuid Kennemerland.. Kontext is er voor iedereen en biedt hulp op veel verschillende vlakken zoals wonen, zorg, werk, financiën en welzijn.. Omdat elke situatie anders is, wordt er goed gekeken naar de individuele omstandigheden van elke persoon die zich meldt en wordt op basis daarvan een samenhangend pakket diensten geboden.. Kontext slaat hiermee de brug tussen mensen die een  ...   Opvoedingsondersteuning.. Sociaal Raadslieden.. Schuldhulpverlening.. Sociale Activering.. Formulierenbrigade.. Bedrijfsmaatschappelijk Werk.. JONGEREN.. Nieuwe Kansen.. Voor Basisonderwijs.. Voor Voortgezet Onderwijs.. Online Hulpverlening Jongeren.. OUDEREN.. Ouderenadviseurs.. Online hulpverlening.. Informatie voor verwijzers.. SAMENWERKINGSVERBANDEN.. Steunpunt Huiselijk Geweld.. Loket Haarlem.. Loket Spaarndam.. Loket Heemstede.. Loket Bloemendaal.. Loket Zandvoort.. Centra Jeugd en Gezin.. LINKS.. Organisaties Maats.. Dienstv.. Vrijwilligersorganisaties.. Overig organisaties.. Zelf aan de slag.. GROEPSWERK + CURSUSSEN.. Assertiviteitsgroep voor vrouwen.. Vrouw met huiselijk geweldervaring.. Jonge moedergroep.. Rouwen en verder.. In de put, uit de put.. Budgetcursus voor jongeren.. KIES training.. aanbod per gemeente.. IK WOON IN DE GEMEENTE:.. Bloemendaal.. Haarlem.. Haarlemmerliede Spaarnwoude.. Heemstede.. Zandvoort.. CONTACT.. AANMELDEN / INFO.. Hulp bij een crisis.. Stichting Kontext.. Nieuws.. van Kontext.. Jongerenpagina CJG Heemstede.. Stop ouderenmishandeling!..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Kontext Cliënt bij Kontext » Kontext
  Descriptive info: Home Cliënt bij Kontext.. U heeft contact met Kontext, omdat u graag hulp wilt bij praktische en/of emotionele knelpunten.. Bij ons bent u aan het goede adres.. Samen kijken wij wat er nodig is, zodat u zelf weer verder kunt.. Na uw aanmelding, krijgt u binnen 3 weken een intakegesprek.. Vaak helpt dat gesprek u al op weg bij het vinden van oplossingen.. Bij grote drukte, kan het voorkomen dat u na het intakegesprek op een wachtlijst wordt geplaatst.. Zo nodig houden we contact met u gedurende de tijd dat u moet wachten op de start van de hulpverlening.. Bij crisissituaties, wordt u direct geholpen.. Hulpverlening van Kontext is kosteloos, maar soms wordt een kleine bijdrage gevraagd, bijvoorbeeld voor materiaalkosten.. Uw hulpverlener.. Als cliënt van Kontext krijgt u een vaste hulpverlener.. Onze hulpverlener vertelt u op welke dagen hij of zij bereikbaar is.. Hij of zij biedt u informatie, advies en tijdelijke ondersteuning.. Deze hulpverlener bespreekt met u, wat u zelf kunt doen en wat Kontext voor u kan doen.. Op deze manier helpen wij u bij het vinden van oplossingen.. Steeds bent u degene die keuzes maakt.. Wanneer uw hulpverlener door omstandigheden afwezig is, zorgen wij voor vervanging.. Als u Kontext belt en uw hulpverlener is afwezig, kunt u een boodschap inspreken of onze telefoniste maakt met u afspraken over de wijze waarop (de vaste vervanger van) uw hulpverlener contact met u zal opnemen.. Respectvol gedrag.. Onze hulpverleners zullen u respectvol benaderen.. Wij werken met u samen en komen onze afspraken na.. Deze regels staan in een ‘Gedragscode’.. Wij verzoeken u om onze hulpverleners op eenzelfde manier te benaderen en de met u gemaakte afspraken na te komen.. Cliëntenraad.. Kontext heeft vanaf oktober 2012 een Cliëntenraad.. De Cliëntenraad geeft advies aan de directeur over het beleid van Kontext.. De leden van de Cliëntenraad zijn allemaal cliënt (geweest) bij Kontext, waardoor zij  ...   heeft een geheimhoudingsplicht, waar alleen in bijzondere gevallen van afgeweken zal worden.. Bij hoge uitzondering kunnen wij buiten uw toestemming gegevens uitwisselen.. Bijvoorbeeld bij ernstige zorgen over het welzijn van jeugdigen of in gevaarlijke situaties (huiselijk geweld) voor u of uw omgeving.. We zijn verbonden aan de Verwijsindex en vallen we onder de wet Meldcode (m.. i.. v.. 2013).. Onze intentie is te allen tijden zo transparant mogelijk te zijn in onze handelswijze.. Na afsluiting van de hulpverlening worden uw gegevens nog vijf jaar bewaard.. Klantengegevens worden niet gekoppeld aan die van andere instellingen.. Wij handelen hierin volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.. Het volledige privacyreglement kunt u opvragen bij Kontext:.. Klachtenreglement.. Natuurlijk doen wij ons uiterste best om onze cliënten zo goed mogelijk te helpen.. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent.. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat u niet goed geholpen bent of omdat het contact met uw hulpverlener niet aan uw verwachtingen voldoet.. Blijf hier niet mee zitten, maar bespreek de onvrede met uw hulpverlener.. Vaak is zo’n gesprek al de oplossing van het probleem.. Komt u er samen niet uit of wilt u uw klacht niet met uw hulpverlener bespreken? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de leidinggevende van uw hulpverlener.. U kunt de klacht ook schriftelijk indienen:.. Klachtencommissie Kontext.. Postbus 9623.. 2003 LP Haarlem.. Vermeld altijd duidelijk naam, adresgegevens en telefoonnummer en de hulpverlener/afdeling op wie de klacht betrekking heeft.. De leidinggevende zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen, waarna u geïnformeerd wordt over de verdere gang van zaken.. Bent u niet tevreden met deze uitspraak, dan kunt u uw klacht neerleggen bij de externe Klachtencommissie Maatschappelijke Dienstverlening Noord- en Zuid-Holland.. De commissie zal zowel u als degene over wie u klaagt om een toelichting vragen.. Vervolgens doet de klachtencommissie een uitspraak.. Het secretariaat van de externe klachtencommissie is bereikbaar via Kontext.. Kontext is HKZ gecertificeerd..

  Original link path: /client-bij-kontext/
  Open archive

 • Title: Kontext Organisatie » Kontext
  Descriptive info: Home Over Kontext Organisatie.. In ‘Kontext’.. De grondgedachte van Kontext is dat mensen divers zijn en gelijkwaardig.. Ieder mens reageert anders op een ontstane situatie, maar heeft gelijke rechten waar het maatschappelijke ondersteuning betreft.. Kontext biedt een antwoord aan diversiteit van mensen en levert van daar uit een bijdrage aan sociale samenhang.. Wij bezien onze klanten in zijn of haar gehele Kontext.. Doel van onze interventies is om de kwaliteit van leven van onze cliënten te verbeteren en maatschappelijke problemen te voorkomen.. Vanuit het perspectief van de cliënt / het cliëntsysteem richt de interventie zich op:.. een respectvolle behandeling (respect ervaren, gehoord worden, vertrouwen opbouwen).. eigen regie versterken (eigen kracht en ervaring gebruiken, keuzevrijheid hebben, verantwoording nemen).. een integrale benadering (samenhang zien, meedoen  ...   sociale teams in de diverse gemeentes en is nauw betrokken bij de doorontwikkeling van de CJG’s en de (WMO) Loketten.. Doel van samenwerking is steeds gericht op een integrale en samenhangende aanpak, betere dienstverlening en een besparing van onnodige kosten.. De maatschappelijk werkers van Kontext zijn generalisten die:.. kennis bezitten op meerdere levensdomeinen.. zich integraal richten op het functioneren van personen op (bijna) alle leefgebieden (materieel en immaterieel).. een scala aan lichte interventies uitvoeren.. kennis hebben van de sociale kaart en op basis daarvan een schakelfunctie vervullen tussen 1e en 2e lijns zorg.. De sociaal raadslieden zijn te karakteriseren als domeingeneralist op sociaaljuridisch gebied.. De Stichting Kontext is ingeschreven in het stichtingsregister bij de Kamer van Koophandel en fabrieken te Haarlem onder nummer 41227208..

  Original link path: /over-kontext/organisatie/
  Open archive

 • Title: Kontext Producten » Kontext
  Descriptive info: Home Over Kontext Producten.. PRAKTISCHE DIENSTVERLENING.. Thuisadministratie voor ouderen.. MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING.. Maatschappelijk Werk.. Informatie, advies en hulpverlening voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld; zowel slachtoffers, omstanders als plegers.. Schoolmaatschappelijk Werk.. Informatie, advies en begeleiding voor ouders, leerlingen, leerkrachten en intern begeleiders / zorgcoordinatoren.. Bureau Ouderenadviseurs.. Informatie, advies en begeleiding voor zelfstandig wonende ouderen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën.. Informatie, advies en bemiddeling op sociaal juridisch gebied, zoals arbeid en inkomen, sociale zekerheid, belastingen, huisvesting, studiefinanciering, familie- en  ...   activering.. Wijkgerichte aanpak onder het motto: Iedereen die mee wil doen, moet mee kunnen doen in Haarlem-Oost (postcode gebied 2032/2033).. ONTWIKKELING.. Bijdrage aan de ontwikkeling van toegankelijke dienstverlening op klantniveau, onder meer door deelname aan diverse stuur-, ontwikkeling- en werkgroepen zoals de regionale Stuurgroep Centra Jeugd en Gezin, Landelijk Overleg Sociaal Raadslieden, GHOR, woon- en zorgzone Schalkwijk, Regionaal Initiatief, sociale teams, 1e lijns GGZ, platform Onderwijs- en Jeugdbeleid.. Coördinatie van Loket Haarlem en Loket Spaarndam, de ontwikkeling en realisatie van BuurtServicePunten en digitale sociale kaart..

  Original link path: /over-kontext/producten/
  Open archive

 • Title: Kontext Bestuur en Raad van Toezicht » Kontext
  Descriptive info: Home Over Kontext Bestuur en Raad van Toezicht.. Bestuur.. Directeur-bestuurder : mw.. M.. Huisman.. Raad van toezicht.. De Raad van Toezicht van Kontext wordt gevormd door de volgende personen:.. De heer D.. A.. Bijlsma, voorzitter.. De heer G.. M.. van Noort.. De heer C.. Cramer.. De heer W.. J.. R.. Welschen.. De heer T.. Tunier..

  Original link path: /over-kontext/bestuur-en-raad-van-toezicht/
  Open archive

 • Title: Kontext Jaarverslagen » Kontext
  Descriptive info: Home Over Kontext Jaarverslagen.. Bedrijfsplan 2012/2014.. Jaarverslag 2011..

  Original link path: /over-kontext/jaarverslagen/
  Open archive

 • Title: Kontext Privacy en Klachten » Kontext
  Descriptive info: Home Over Kontext Privacy en Klachten.. Om je goed van dienst te kunnen zijn, zal je hulp- of dienstverlener persoonlijke gegevens aan je vragen zoals naam, adres, geboortedatum etc.. Kontext gaat zorgvuldig met je gegevens om, maar wij kunnen het ons voorstellen dat je wilt weten hoe wij dat doen.. Hiertoe hebben wij een reglement bescherming persoonsgegevens.. Je kunt zelf de gegevens ter inzage vragen.. De hulp- of dienstverlener gebruikt de gegevens om je zo goed mogelijk te helpen.. De directe collega kan de gegevens inzien b.. in geval van ziekte en vervanging van uw eigen contactpersoon.. Soms is het wenselijk dat de door jou gegeven informatie wordt uitgewisseld met personen buiten Kontext (b.. de huisarts).. Dit gebeurt alleen als je daarvoor vooraf schriftelijk toestemming hebt gegeven.. Daarnaast:.. De hulp- of dienstverlener heeft geheimhoudingsplicht, die hij alleen in zeer bijzondere gevallen en onder strikte voorwaarden mag doorbreken.. Na afsluiting van de hulpverlening worden alle tot jouw persoon herleidbare gegevens vernietigd.. Voor alle klanten van Kontext hanteren wij een termijn van vijf jaar.. De gegevens die anoniem zijn gemaakt, worden vervolgens nog tien jaar bewaard en dan vernietigd.. De gegevens ook wel  ...   hulp- of dienstverlener niet aan jouw verwachtingen voldoet.. Blijf hier niet mee zitten, maar bespreek de onvrede met je hulp- of dienstverlener.. Vaak is zo n gesprek al de oplossing van het probleem.. Kom je er samen niet uit of wil je je klacht niet met je hulp- of dienstverlener bespreken? Dan kun je contact opnemen met de leidinggevende van je hulp- of dienstverlener.. De leidinggevende kun je bereiken via het centraal bureau: (023) 543 32 00.. Je kunt de klacht ook schriftelijk indienen:.. Klachtencommissie Kontext.. 2003 LP Haarlem.. Vermeld altijd duidelijk je naam, adresgegevens en telefoonnummer en de dienstverlener/afdeling op wie de klacht betrekking heeft.. De leidinggevende zal zo spoedig mogelijk contact met je opnemen, waarbij hij/zij je informeert over de verdere gang van zaken.. Ben je niet tevreden met deze uitspraak, dan kun je je klacht neerleggen bij de klachtencommissie van een externe klachtencommissie.. Cliënten van maatschappelijk werk, ouderenadviseurs en trajectbegeleiding kunnen terecht bij het ROAM.. Het klachtenreglement van het ROAM kan op verzoek worden aangevraagd.. De commissie zal zowel jou als degene over wie je klaagt om een toelichting vragen.. Het secretariaat van het ROAM is bereikbaar via Kontext..

  Original link path: /over-kontext/privacy-en-klachten/
  Open archive

 • Title: Kontext Stage lopen bij Kontext » Kontext
  Descriptive info: Home Vacature Stage lopen bij Kontext.. Stageplaatsen bij Kontext schooljaar 2012-2013.. De stageplaatsen voor het schooljaar 2012-2013 zijn inmiddels vervuld.. Samenwerkingsconvenant met InHolland.. Kontext en Hogeschool InHolland hebben een samenwerkingsconvenant getekend.. De afspraak is dat Kontext gelegenheid geeft aan 3e jaars HBO Sociaal Work studenten om de geleerde theorie toe te passen in de praktijk.. Stagebegeleiders.. De stagiaires worden bij Kontext begeleid  ...   jaarstudenten zodanig te coachen dat zij in de toekomst succesvolle hulpverleners worden.. Stagebeleid.. Stage lopen is het verkrijgen van een status; de overstap maken van student naar beroepsbeoefenaar.. Elke stagiair(e) wordt opgenomen in een team.. Het team biedt steun en ruimte voor het verwerven van praktijkkennis en het uitbreiden van het eigen kennis- en vaardighedenrepertoire.. Het leerproces verloopt volgens een duidelijk omschreven stageprogramma..

  Original link path: /vacature/stage-lopen-bij-kontext/
  Open archive

 • Title: Kontext Afstudeeropdrachten » Kontext
  Descriptive info: Home Vacature Afstudeeropdrachten.. Afstudeeropdrachten Kontext: meer informatie volgt nog..

  Original link path: /vacature/afstudeeropdrachten/
  Open archive

 • Title: Kontext Applicatiebeheerder » Kontext
  Descriptive info: Home Vacature Applicatiebeheerder.. Voor onze organisatie zijn wij, samen met een collega instelling Socius, per direct op zoek naar een:.. Applicatiebeheerder voor 28* uur per week.. Als Applicatiebeheerder zorg je ervoor dat de verschillende applicaties bij Kontext en Socius (Central Station, Twinfields, website) probleemloos functioneren.. Je controleert of alle processen goed worden doorlopen en bent het eerste aanspreekpunt voor collega s die in de uitvoering van hun werkzaamheden problemen ervaren.. Je adviseert en instrueert collega s over (gewenste) nieuwe functionaliteiten in de applicatie(s).. Je begeleidt de ontwikkeling van nieuwe functionaliteit en ondersteunt bij de ontwikkeling van de gewenste managementrapportages.. Je rapporteert rechtstreeks aan het management.. Functie-eisen.. * Je hebt een voor de functie  ...   Je hebt oog voor details.. * Je hebt een flexibele werkhouding.. * Je hebt een pro-actieve instelling en neemt initiatief tot samenwerken.. Wij bieden.. * Een prettige werksfeer.. * Grote diversiteit aan uitdagende werkzaamheden.. Arbeidsvoorwaarden.. * CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, functieschaal 6 (max.. € 2.. 789, -) op basis van 36 uur per week.. * Aanstelling: zo spoedig mogelijk.. * Secundaire arbeidsvoorwaarden: vergoeding van woon-werkverkeer.. Informatie en solliciteren.. Voor meer informatie over de vacature kan je contact opnemen met Silvia Belgraver, telefoonnummer 023 540 17 86.. Graag je sollicitatiebrief en CV z.. s.. m.. en uiterlijk 22 juni a.. sturen naar.. sbelgraver@kontext.. nl.. * Het eerste halfjaar werk je 32 uur per week..

  Original link path: /vacature/vacature-applicatiebeheer-2/
  Open archive

 • Title: Kontext Sociale Coach » Kontext
  Descriptive info: Home Sociale Coach.. De Sociale Coach is een hulpmiddel voor het vinden van de juiste hulp voor mensen die het gevoel hebben er alleen voor te staan.. De Sociale Coach is er voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, een gesprekspartner, hulp bij het dagelijks leven of bij het vinden van een uitweg uit de schulden of de papierberg.. Via de site vindt u door het beantwoorden van een aantal vragen snel de weg naar passende hulp.. Klik.. hier.. om naar de site van de Sociale Coach te gaan..

  Original link path: /sociale-coach/
  Open archive


 • Archived pages: 582