www.archive-nl-2012.com » NL » K » KNR

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1033 . Archive date: 2012-07.

 • Title: KNR - KNR
  Descriptive info: .. KNR.. Commissies.. Organisatie.. Geschiedenis.. Mission Statement.. Nieuwe Evangelisatie.. Nieuws.. Agenda.. Leden.. Publicaties.. Vormings- en bezinningscentra.. Gastenverblijven.. Vacatures.. Palet.. Webwinkel.. Financiële informatie.. Rechtspositiereglement.. Sitemap.. Contact.. 17-7-2012 Gesprek van KLOKK en voorzitters Bisschoppenconferentie en KNR.. Op dinsdag 10 juli sprak het bestuur van slachtofferkoepel KLOKK met de voorzitter van de Bisschoppenconferentie, kardinaal Eijk, en de voorzitter van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), broeder Van Dam.. Het gesprek vond plaats in het aartsbisschoppelijk paleis in Utrecht, in aanwezigheid van de voorzitter van de Contactgroep inzake seksueel misbruik, mgr.. Van den Hende, en mr.. Bakker, lid van de Contactgroep.. Meer.. 16-7-2012 Nieuw generaal bestuur SVD.. Het 17de Generale Kapittel van de SVD is gehouden van 17 juni tot 15 juli 2012 te Nemi bij Gastelgandolfo.. 16-7-2012 Bestuurswisseling Kleine  ...   en Broeders van H.. Joseph op onderzoek OM.. Constructief gesprek KLOKK met Hogere Oversten KNR.. Zoeken.. Loading.. Dit is de site van de.. Konferentie Nederlandse Religieuzen.. Vragen of reacties zijn welkom via.. communicatie@knr.. nl.. De KNR publiceert ieder kwartaal het.. KNR-bulletin.. en de.. Missionaire Agenda.. Daarnaast zijn er verschillende nieuwsbrieven: de nieuwsbrief.. Bewogenheid.. , de.. Missie-nieuwsbrief.. en de nieuwsbrieven van de.. Commissie Ouderenzorg Religieuze.. n en van de.. Financiële Kommissie voor Religieuzen.. Het KNR-jaarthema 2012 luidt:.. Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen.. (Romeinen 10, 15) Religieuzen en de nieuwe evangelisatie.. Lees meer.. Open Kloosterdag 2012.. Op 24 juni 2012 is voor de vijfde keer een Open Kloosterdag georganiseerd.. Meer info.. Duurzaamheid.. Via de speciale.. webpagina.. blijft het thema duurzaamheid onder de aandacht.. Seksueel misbruik..

  Original link path: /organisatie/
  Open archive

 • Title: KNR - Commissies
  Descriptive info: AMA.. CMBR.. Communicatie.. Commissie Overleg.. COR.. JWR.. FKR.. KAR.. KOS.. PIN.. Commissie Roepen.. Vrouwencontacten.. Vredesvraagstukken.. Onder de Hogere Oversten leeft het besef dat men de eigen opdracht van de religieuzen in kerk en maatschappij in deze tijd niet anders dan in onderlinge verbondenheid vorm en inhoud kan geven.. De KNR wil concreet gestalte geven aan dat besef van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het religieuze leven in Nederland en van hun onderlinge solidariteit.. Zij doet dit onder meer door middel van een aantal commissies, die ieder op een specifiek  ...   op basis van gedelegeerde verantwoordelijkheid en op basis van deskundigheid van de leden.. Momenteel kent de KNR de volgende commissies; hun eigen webpagina s zijn links aanklikbaar voor nadere informatie:.. Adviescommissie Missionaire Activiteiten (AMA).. Commissie Missionaire Beweging Religieuzen (CMBR).. Commissie Communicatie (CC).. Commissie Ouderenzorg Religieuzen (COR).. Commissie Roepen tot Religieus Leven (CRRL).. Commissie Vredesvraagstukken.. Commissie Vrouwencontacten.. Financiële Kommissie van de Religieuzen (FKR) - Werkgroep Rechtspositiereglement (WRR).. Commissie Jongerenwerk Religieuzen (JWR).. Kommissie Kerkrechtelijke Aangelegenheden Religieuzen (KAR).. Kommissie Onderlinge Solidariteit (KOS).. Kommissie Projecten in Nederland (PIN).. Commissie Overleg Instituten (COI)..

  Original link path: /organisatie/pagina.asp?pagina_id=16
  Open archive

 • Title: KNR - Organisatie
  Descriptive info: Organisatiestructuur van de KNR.. De KNR als organisatie bestaat uit de volgende vier geledingen:.. het Algemeen Bestuur KNR.. het Dagelijks Bestuur KNR.. de Commissies van de KNR.. het Bureau KNR.. Het Algemeen Bestuur KNR.. wordt gevormd door de leden - de Hogere Oversten of de vaste vertegenwoordigers (Statuten, art.. 5) - en de bestuursleden van het DB-KNR; de voorzitter en vice-voorzitter van het DB zijn tevens voorzitter en vice-voorzitter van het AB.. Het Algemeen Bestuur KNR is belast met de vaststelling van het algemeen beleid en het beheer van de instelling.. Het stelt daartoe een beleidsplan vast voor de langere termijn en op grond van dat beleidsplan jaarlijks een werkplan (Statuten, art.. 10.. 2)..  ...   uitvoering van de besluiten van het Algemeen Bestuur.. Ook is het belast met het bestuur van het Bureau KNR.. Daarbij vormen het beleidsplan en het werkplan, zoals die door het Algemeen Bestuur zijn vastgesteld, het uitgangspunt (Statuten, art.. 2).. De commissies.. functioneren op basis van gedelegeerde verantwoordelijkheid en in belangrijke mate op basis van deskundigheid van de leden.. Ze behartigen elk een specifiek beleidsterrein dat voor de religieuzen van belang is.. Het Bureau KNR.. verleent beleidsadviserende en ondersteunende diensten aan het Algemeen en Dagelijks Bestuur KNR, aan de commissies en aan afzonderlijke religieuze instituten.. Als zodanig is het Bureau een middel dat de gezamenlijke Hogere Oversten hebben om hun gezamenlijke verantwoordelijkheid gestalte te geven..

  Original link path: /organisatie/pagina.asp?pagina_id=17
  Open archive

 • Title: KNR - Geschiedenis
  Descriptive info: De KNR ontstond in 1980 als opvolger van de sinds 1972 bestaande stichting STRES (Stichting Religieuze Secties en Kommissies).. Op 7 februari 1980 werd een kerkelijke instelling in het leven geroepen met de volgende statutaire doelstelling:.. De Konferentie stelt zich ten doel de organisatie van de samenwerkingsverbanden tussen de kerkelijke stichtingen SNPR, SBCN, SNVR en SMB, indien en voorzover deze deelnemen aan een bepaald samenwerkingsverband van de Konferentie en/of de behartiging van belangen hebben opgedragen aan de Konferentie.. Met de oprichting van de KNR werden uiteenlopende activiteiten van reeds langer functionerende werkverbanden en commissies (b.. v.. FKR, KAR, CMBR) in één organisatorisch kader samengebracht.. In de loop der jaren werd de gezamenlijke betrokkenheid van de al langer bestaande Samenwerkingsverbanden voor de onderscheiden groeperingen van religieuzen - broeders/fraters (.. SBCN.. ), monialen (SMB), priesterreligieuzen (.. SNPR.. ) en actieve vrouwelijke religieuzen (.. SNVR.. ) - mede aanleiding tot nauwere samenhang tussen die Samenwerkingsverbanden.. Die groeide ook vanuit de erkenning dat men als religieuzen gemeenschappelijke doelen en belangen heeft: er is meer wat de religieuze instituten bindt dan wat hen scheidt.. Die veranderde  ...   Conferentie stelt zich ten doel om met behoud van hun autonomie, aard en opzet de gemeenschappelijke belangen te behartigen van de Religieuze Instituten en Sociëteiten van Apostolisch Leven in Nederland, alsmede hun individuele belangen, indien en voorzover zij middels hun Hogere Overste bij de Conferentie zijn aangesloten en de behartiging van belangen hebben opgedragen aan de Conferentie.. Artikel 3.. De Confertentie tracht haar doel te bereiken door binnen de kaders van een lange termijn beleidsplan en de jaarlijkse werkplannen conform artikel 10, lid 2 de volgende activiteiten te ontwikkelen:.. a.. advies en ondersteuning aan de Instituten en Sociëteiten, gezamenlijk dan wel afzonderlijk, inzake vraagstukken op het terrein van religieus leven, van dienstbaarheid der religieuzen aan Kerk en Maatschappij en van de gevolgen van kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen voor het leven van de religieuzen;.. b.. bevorderen van samenwerking tussen religieuze instituten en sociëteiten van apostolisch leven;.. c.. overleg, coördinatie en samenwerking met de bisschoppenconferentie en de afzonderlijke bisschoppen met de wereldlijke overheden;.. d.. de instandhouding van een bureau: het Bureau KNR;.. e.. alle overige middelen die geëigend zijn ter bereiking van het doel..

  Original link path: /organisatie/pagina.asp?pagina_id=18
  Open archive

 • Title: KNR - Mission Statement
  Descriptive info: Download.. De Konferentie Nederlandse Religieuzen.. verbindt heel het veelkleurig spectrum van instituten, waarin het religieuze leven in katholiek Nederland gestalte heeft gekregen.. Binnen al deze instituten leggen religieuzen zich erop toe Gods liefdevolle en barmhartige aanwezigheid te beleven en gestalte te geven.. in een authentieke.. balans van actie en contemplatie.. ,.. in een leven van gebed, gemeenschap en engagement.. De KNR heeft als koepelorganisatie van de religieuze instituten tot taak de onderlinge samenwerking te coördineren.. Zij richt zich daarin zowel op de behartiging van gezamenlijke belangen als op de ondersteuning van de specifieke behoeften van ieder religieus instituut afzonderlijk.. Zij stimuleert de presentie en de presentatie.. van de religieuzen binnen kerk en samenleving.. Zij treedt namens hen samen op als officiële gesprekspartner.. Diverse religieuze instituten gaan een weg van inkrimping en afbouw.. Tegelijk sluiten zich bij een aantal gemeenschappen nieuwe leden aan en ontstaan op verschillende plaatsen nieuwe vormen van religieus leven.. Voor allen betekent deze fase een proces van groei in de beleving van hun spiritualiteit,.. een weg die hen als gelovige mensen bevestigt en uitdaagt.. Dit proces vraagt om een versterkte beleving van zuster- en broederschap,.. die de grenzen van de  ...   en nabijheid.. Daarin weten zij zich ten diepste geworteld.. in de kerk en in de samenleving,.. waar zij vanuit hun opdracht tot profetische en creatieve trouw trachten handen en voeten te geven aan Gods Rijk,.. - door een luisterend oor voor Zijn stem en een open oog voor de tekenen van de tijd,.. - door het beleven en present stellen van het evangelie volgens de eigen spiritualiteit,.. - door positief-kritisch naar zichzelf, naar de ander en naar kerk en samenleving te kijken.. - en door samen te werken met al diegenen die zich vanuit eenzelfde bewogenheid inzetten voor de heelheid van de mens en de heelheid van de schepping.. Concreet zijn religieuzen actief en ondersteunend op terreinen als.. vrede en gerechtigheid.. , spiritualiteit, pastoraat, vormingswerk, emancipatie en vluchtelingenwerk, en binnen tal van projecten in de zorg, de sociale opvang, vrouwen-netwerken,.. jongerenwerk.. ,.. missie.. , onderwijs en.. wetenschap.. Daarbij gaat hun aandacht speciaal uit naar de meest kwetsbaren in onze samenleving.. Veel gemeenschappen bieden.. ruimte voor stilte en bezinning.. Zo geven zij ieder op een eigen manier en plaats gestalte aan hun spiritualiteit.. Zij trachten elkaar daarin te steunen en met elkaar samen te werken..

  Original link path: /organisatie/pagina.asp?pagina_id=34
  Open archive

 • Title: KNR - Nieuwe Evangelisatie
  Descriptive info: Religieuzen en de nieuwe evangelisatie.. Op diverse wijzen zal in KNR-verband dit jaar aandacht worden besteed aan het jaarthema.. In het maartnummer van het KNR-bulletin verscheen een impressie, van de Nieuwjaarsbijeenkomst, waarop de aftrap gegeven werd voor dit jaarthema.. Gerard Moorman schreef een bijdrage over.. nieuwe evangelisatie.. voor ditzelfde maartnummer.. En Salvatore Currò schreef een artikel over.. de nieuwe evangelisatie in het kader  ...   biedt een missionair perspectief op Nieuwe Evangelisatie.. Pater Jan Mol is gedelegeerd overste voor Nederland van de Europese provincie van de Witte Paters.. Zijn missionaire ervaring in zowel Afrika als hier heeft hem geleerd dat evangelisatie geen eenrichtingsgebeuren is.. Je wordt geëvangeliseerd door de mensen bij wie je leeft.. Talloos vaak ontdekte hij sporen van God bij mensen die niet direct christenen waren..

  Original link path: /organisatie/pagina.asp?pagina_id=386
  Open archive

 • Title: KNR - Publicaties
  Descriptive info: Studiedagen.. Publicaties en documenten.. Via deze pagina kunt u - voor eigen gebruik - verslagen en documenten openen en downloaden.. Verdere verspreiding is toegestaan.. Melding daarvan aan de afdeling communicatie van de KNR (T:.. 073 - 6921321.. ) wordt op prijs gesteld.. Artikel zr Paula Copray over kloosterleven in de 21e eeuw.. Tekst.. Brief KNR inzake bezuinigingen op persoonsgebonden budget.. In het kader van de aangekondigde bezuinigingen stuurde de KNR op 1 juni 2011 een brief aan de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.. Tekst van de.. brief.. Lezing p Antoon Mars ofm Cap over afscheid en leefbaarheid in verouderende communiteiten.. De Besturendag van de franciscaanse Orden en Congregaties, OFS en Franciscaanse Beweging vond plaats op 27 april 2011 in Klooster Mariënburg te s-Hertogenbosch.. Bij die gelegenheid hield p Antoon Mars ofm Cap een inleiding over het leven in een verouderende religieuze gemeenschap.. De tekst van deze lezing is.. hier.. te downloaden.. Brief Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake bezuiniging ontwikkelingssamenwerking.. Tekst van de brief.. Documenten rond het.. Huis van de Roeping.. en de platformbijeenkomst van 26 april 2012.. Achtergronddocument.. over het Huis van de Roeping.. Pierre Humblet.. Tot elkaar geroepen.. Achtergrondartikel, geschreven voor de platformbijeenkomst van 7 oktober 2010.. Dit artikel werd gepubliceerd in het julinummer van het KNR-bulletin.. U vindt de tekst.. hier.. Pierre Humblet Het vloeit werkelijk over van melk en honing.. De verkenners verkend.. Artikel KNR-bulletin juni 2011, p.. 35-38.. Nieuwjaarstoespraak 2011.. Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van 11 januari 2011 in de Verkadefabriek hield KNR-voorzitter br Cees van Dam een toespraak, waarin hij terugblikte op het voorbije jaar en aandacht vroeg voor ontwikkelingen en plannen in 2011.. De.. tekst van de toespraak.. USG Assemblee november 2010.. Van 24 tot 26 november 2010 vond in Rome een bijeenkomst plaats van mannelijke hogere oversten.. Zij wisselden met elkaar van gedachten over hun opdracht tot een profetische presentie.. KNR-voorzitter br Cees van Dam c.. s.. al.. hield er een inleiding over de Ars Moriendi van religieuze instituten.. Deze lezing kunt u downloaden in het.. Nederlands.. of in het.. Engels.. Jaarverslag 2009.. Het KNR jaarverslag 2009 is op 10 juni 2010 door de AV aanvaard.. UISG Assemblee mei 2010.. Van 7 tot 11 mei 2010 vond in Rome een Plenaire Vergadering van de UISG plaats.. Het thema van de bijeenkomst was een uitspraak van Johannes van het Kruis: Ik ken de bron die opwelt en stroomt.. ook al is het nacht.. Zr Margret Dekker schreef een.. persoonlijk verslag.. van de bijeenkomst.. Voorts stelde zij de slotverklaring beschikbaar, in het.. Engels.. en in het.. Nederlands.. Mini-symposium Religieuzen op een breukvlak.. Op 17 december 2009 werd in Park Glorieux te Eindhoven afscheid genomen van juridisch KNR-medewerker Ben Wanders.. Bij die gelegenheid was een mini-symposium georganiseerd, waarbij gesproken werd door zr Wilfrida Voets, Ben Wanders, Mgr Jan de Kok en door zr Laetitia Aarnink.. De teksten van de.. inleidingen.. zijn hier te vinden.. Modern Migratiebeleid.. Op Algemene Vergadering van 12 november 2009 hield mr.. Janneke Doe, juridisch stafmedewerker van het bureau KNR een presentatie over modern migratiebeleid.. sheets van de presentatie.. Inleiding voorzitter KNR april 2010.. Een Mensenvisser.. Overweging tijdens de eucharistieviering in de Basiliek van Oudenbosch.. Diverse bijdragen van Tjeu Timmermans O.. Carm.. Religieus leven in een gesecularisserde wereld.. Inleiding door Tjeu Timmermans O.. Vie religieuse dans un monde sécularisé.. (Franse versie van.. Religieus leven in een geseculariseerde wereld.. ).. Openingstoespraak.. bij de boekpresentatie Kloosters als religieus erfgoed, 7 april 2008.. Inleiding.. voor de bijeenkomst Kleurrijk Religieus Leven 2007.. Toespraak Tjeu Timmermans.. bij het afscheid van pater Piet Al als abt van de Abdij van Berne in Heeswijk.. ter gelegenheid van het kapittel van de Norbertijnen (juli 2006).. Nieuw leven op oude stam.. - een bijdrage in De Roerom (januari 2006).. Er is meer beweging in religieus nederland dan aan de oppervlakte zichtbaar is.. Inleiding van Tjeu Timmermans O.. tijdens de relatie-dag van Stimulans; Boxmeer, 13 oktober 2004.. De lamp brandend houden.. tijdens de achttiende landdag van de Werkgroep Religieuzen en Gezondheidszorg, 17 maart 2005.. Overweging.. tijdens Eucharistieviering Broeders van de Christelijke Scholen.. Denekamp, 23 augustus 2006.. tijdens  ...   Manon Vanderkaa en Piet Nelen.. Hier vindt u de integrale door.. Piet Nelen.. uitgesproken tekst.. Statement van de Commissie Roepen.. Gezaaid in goede aarde het roepen houdt aan.. Statement van de Commissie Roepen, Den Bosch, 10 oktober 2006.. Verslagen Platform Toekomst van Religieus Leven.. Roepen tot Religieus Leven tegen de achtergrond van de tekenen van de tijd.. Verslag eerste platformbijeenkomst rond toekomst van religieus leven, 30 januari 2002.. Niet onder de korenmaat.. Bezinning op.. presentatie van religieus leven.. Verslag tweede platformbijeenkomst rond toekomst van religieus leven, 30 september 2002.. Zoeken jullie iets?.. Ervaringen met associatie en andere vormen van verbondenheid.. Verslag derde platformbijeenkomst rond toekomst van religieus leven, 19 februari 2003.. Een dubbel deel van uw geest graag.. Verslag Werkbijeenkomst Jonge Religieuzen rond de vraag: Wat is het hart van het religieuze leven en hoe presenteer je dat? 22 april 2003.. Ik ben de wijnstok, jullie de ranken.. Nieuwe initiatieven, bewegingen of vormen die de pretentie hebben het religieuze leven voort te zetten.. Verslag vierde platformbijeenkomst rond toekomst van religieus leven, 24 september 2003.. In de ochtend wekt hij mijn oor.. Presentatie van religieus leven: wat willen we presenteren en hoe pakken we dat aan?.. Verslag vijfde platformbijeenkomst rond toekomst van religieus leven, 14 april 2004.. Ik schrijf mijn Wet in hun binnenste.. Ervaringen met associatie en andere vormen van verbondenheid van leken.. Verslag zesde platformbijeenkomst rond toekomst van religieus leven, 6 oktober 2004.. Ziet u iets?.. Eerste dag rond ontmoeting van religieuzen en jongeren.. Beknopt verslag van de twaalfde platformbijeenkomst rond toekomst van religieus leven, 17 april 2008.. Wij nemen uw uitnodiging graag aan.. Tweede dag rond ontmoeting van religieuzen en jongeren.. Beknopt verslag dertiende platformbijeenkomst rond toekomst van religieus leven, 9 oktober 2008.. Documenten over Religieus Leven.. Neem mijn juk op en kom bij mij in de leer.. - Erik Borgman.. Wij Religieuzen.. - Bob Bodaar osa.. Gedachten over Herbronning deel 1.. - Pierre Humblet.. Gedachten over Herbronning deel 2.. Gedachten over Herbronning deel 3.. Gedachten over Herbronning deel 4.. Gedachten over Herbronning deel 5.. Gedachten over Herbronning deel 6.. Gedachten over Herbronning deel 7.. Zal ik nog liefde genieten, nu ik oud ben? (Gen 18,12).. Nieuw elan voor het religieuze leven.. Gedachten over Herbronning deel 8.. Gedachten over Herbronning deel 9.. Roeping in de Peiling - Rapport t.. b.. de Commissie Roepen -.. Pierre Humblet.. Gedachten over Herbronning deel 10.. Documenten over religieuzen en jongeren.. Lezing van fr Enzo Bianchi.. over de oorzaken van het geringe aantal intredingen in het religieuze leven.. Inleiding Wiel Smeets.. op symposium d.. d.. 1 februari 2005.. Eindverslag.. van het jongerenproject.. Nog meer.. informatie.. over het jongerenproject.. Documenten van het Vaticaan en van internationale organen en bijeenkomsten van Religieuzen.. Instructie over autoritiet en gehoorzaamheid van de Congregatie van de Religieuzen (.. The Service of Authority and Obedience.. , 11 mei 2008) N.. B.. : Een Nederlandse vertaling is in voorbereiding.. Verklaring van de leiders van Vrouwelijke Religieuze leden van de Internationale Unie van Generale Oversten deelneemsters aan de UISG Vergadering in Rome 2007.. Werkdocument van het UISG / USG Congres van november 2004.. With a Passion for Christ and Passion for Humanity.. Van 22 tot en met 27 november 2004 waren in Rome ruim 800 religieuzen bijeen om samen na te denken over de positie en de toekomst van het religieuze leven in onze kerk en samenleving.. Meer informatie vindt u op de website van Vidimus Dominum.. De uitdagingen van het religieuze leven.. Lezing Zr Enrica Rosanna tijdens UCESM-congres in Fatima, 6-12 februari 2006.. Religieus leven in Europa anno 2006.. Lezing Mark Rotsaert SJ tijdens UCESM-congres in Fatima, 6-12 februari 2006.. Nationale Vredesdag voor Religieuzen.. Religies, nieuwe oorlogen en passies.. En wij verhalen van passie voor gerechtigheid en vrede Dr.. Berma Klein Goldewijk.. Ds.. Pierson College, Den Bosch, 10 september 2005.. Meditatie.. in Helvoirt n.. a.. Nationale Vredesdag.. Inleidingen op studiedagen.. Lezing Frans Maas.. 20 oktober 2004.. Lezing Tjeu Timmermans O.. 23 april 2005.. Weergave van het.. Forumgesprek.. Wereldjongerendagen.. Ward Biemans s.. j.. schreef een.. verslag.. over de Ignatiaanse insteek voor de Wereldjongerendagen 2005.. Nieuwsbrieven.. Afrika Europa Netwerk..

  Original link path: /organisatie/pagina.asp?pagina_id=46
  Open archive

 • Title: KNR - Webwinkel
  Descriptive info: U kunt niet rechtstreeks bij ons inkopen doen, dit is slechts een verwijsplaats voor de diverse verkooppunten bij abdijen en kloosters.. Kloosterboekhandel Berne.. Spirituele boeken, boeken over rouwverwerking en uitvaart, theologie, Eerste Communie en Vormsel, gedichtenbundels, kinderbijbels en -gebeden.. Kloosterboekwinkel Wittem.. Abdij Maria Toevlucht.. Winkel Monniksmoeren.. Deze winkel biedt een keuze aan abdijproducten uit Nederland, België en Frankrijk.. Abdijwinkel Uelingsheide.. Trappistenlikeuren en ham en worst van Livarvarkens (zijn met webcam te  ...   zuurdesembrood en bierbostelbrood, bereid met de gerst die overblijft bij het bierbrouwen.. Sint Adelbert-abdij.. Winkels en galerie.. Zelfgemaakte kaarsen, veel religieuze boeken.. Het aanbod van de abdijwinkels en boekhandels is uiterst gevarieerd.. Het assortiment bestaat uit inspirerende geschenken en religieuze kunst voor uzelf of voor anderen.. U kunt daarbij denken aan: CD s, bijzondere (niet alledaagse) wenskaarten voor alle gelegenheden, kaarsen, wierook, rozenkransen en kunststukken zoals beelden, iconen, kruisen, kerststallen en medailles..

  Original link path: /organisatie/pagina.asp?pagina_id=354
  Open archive

 • Title: KNR - Rechtspositiereglement
  Descriptive info: Het nieuwe rechtspositiereglement treft u hieronder aan:.. Rechtspositiereglement 2010-2012.. pdf.. Het principe akkoord CAO VVT 2012-2013 vindt u hier: principe.. -akkoord.. Hieronder kunt u het document vinden over het vitalitietspakket waarover in de mailing van 7 oktober gesproken wordt:.. vitaliteitspakket.. Hier vindt u de presentatie die gehouden werd door SDB tijdens de salarisinformatiebijeenkomst op 1 december 2011:.. presentatie SDB..

  Original link path: /organisatie/pagina.asp?pagina_id=378
  Open archive

 • Title: KNR - Contact
  Descriptive info: Contactgegevens Bureau KNR.. Bezoekadres.. :Emmaplein 19A, s-Hertogenbosch.. Postadres.. : Postbus 111, 5201 AC s-Hertogenbosch.. Telefoon.. : 073 - 6921321/.. Telefax.. : 073 - 6921322.. Voor vragen of opmerkingen kunt u ook mailen naar:.. Colofon.. Inhoud.. dhr Pierre Humblet.. zr Esther van de Vate.. mw Will van de Ven.. Inhoud beheer.. mw Erica op t Hoog.. mw Miranda Roijers.. Vormgeving en ontwikkeling.. dhr Koen Humblet.. Pictogrammen.. Silk icons 1.. 3.. Routebeschrijving.. Het centrum Emmaplein is verreweg het gemakkelijkst bereikbaar per trein:.. Het kantoor ligt op 4 minuten loopafstand van het station.. Uit de hoofdingang van het station komend, gaat u direct voorbij het standbeeld de draak linksaf.. Dit is de Koninginnelaan.. Na 200 meter ziet u rechts, naast een grasveld, het kantoor.. Per auto.. Na aankomst op het Emmaplein kunt u zich bij de receptie van het Emmaplein 19-21 melden.. Daar ontvangt u een parkeervergunning, waarmee u op de speciale parkeerplaatsen voor vergunninghouders, in de buurt van het gebouw, kunt parkeren.. Vanaf  ...   Vanzelf komt u dan over de brug over de Zuid-Willemsvaart.. U gaat vervolgens bij het 2e verkeerslicht bij het Brabants Dagblad linksaf en meteen weer rechtsaf het Emmaplein op.. Vanaf Waalwijk (A59).. Volg bovenstaande tekst vanaf afslag 47, U gaat nu bij de eerste stoplichten rechtsaf.. Vanaf Nijmegen.. U komt vanaf de A50 en volgt de borden Utrecht/Waalwijk bij het knooppunt Hintham.. Eenmaal op de A2 neemt u de 2e afslag, knooppunt Empel, richting Waalwijk (A59).. Op de A59 neemt u de 1e afslag 47 s-Hertogenbosch.. Vandaar volgt u de route vermeld onder het kopje vanaf Utrecht.. Vanaf Eindhoven.. U neemt de afslag 23 richting Centrum/Station.. U bevindt zich nu op de Vughterweg.. Steek het verkeersplein richting centrum over (u rijdt met de stroom mee naar links).. U rijdt nu op de Koningsweg.. U rijdt op een verkeersrotonde af, u gaat rechtdoor het viaduct onderdoor.. Bij de stoplichten gaat u rechtsaf, de Halvemaanstraat in, dan meteen de eerste rechtsaf, het Emmaplein op..

  Original link path: /organisatie/pagina.asp?pagina_id=29
  Open archive

 • Title: KNR - Nieuws
  Descriptive info: Nieuwsarchief.. Gepubliceerd op: 3-7-2012 om 15:44 door eh.. Bron: NRV.. - Het Netwerk Religieuzen voor Vluchtelingen (NRV) heeft de bisschoppenconferentie middels een brief aan Mgr.. Punt onlangs gevraagd om in het openbaar te reageren op de slechte situatie rond uitgeprocedeerde asielzoekers.. Het NRV noemt de wijze waarop in ons land met vluchtelingen wordt omgegaan vaak onmenselijk en wijst daarbij om de detentiecentra en het op straat zetten  ...   een Evangelische verantwoordelijkheid hun stem stem te laten klinken.. Het kan niet zijn, dat de evangelische verantwoordelijkheid alleen aan vrijwilligers wordt overgelaten en dat daarmee aan de roeping van de Kerk wordt voldaan.. , schrijft het NRV.. Er wordt daarbij ook verwezen naar een oproep van de leden van de Hoogstraatgemeenschap, die naar aanleiding van de wereld vluchtelingendag een brief schreven met dezelfde strekking.. Brief NRV.. Brief Hoogstraatgemeenschap..

  Original link path: /organisatie/nieuwsbericht.asp?nieuwsbericht_id=1300
  Open archive


 • Archived pages: 1033