www.archive-nl-2012.com » NL » M » MIRTPROJECTENBOEK

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 113 . Archive date: 2012-06.

 • Title: Home - MIRT Projectenboek 2011
  Descriptive info: .. MIRT Projectenboek 2011.. Ga naar.. hoofdmenu.. /.. zoekveld.. Voorwoord.. MIRT Projectenboek nieuwe stijl.. Voor u ligt alweer het vierde MIRT Projectenboek, dat sinds 2007 jaarlijks op Prinsjesdag verschijnt.. Het MIRT Projectenboek biedt een integraal overzicht van de ruimtelijke opgaven, programma’s en projecten van nationaal belang.. Integraal, omdat opgaven en projecten op de gebieden van ruimtelijke ordening, wonen, werken, water, mobiliteit, bedrijvigheid, natuur en landschap in dit projectenboek worden beschreven.. Daarmee geeft het projectenboek in één document zowel een overzicht van de gebiedsgerichte doorvertaling van het rijksbeleid, als van alle rijksprojecten en -programma’s van de ruimtelijke departementen VROM, VenW, EZ, LNV en WWI.. Zoals verzocht door de Tweede Kamer wordt hiermee onverkort vastgehouden aan de gemaakte afspraken en gaan we voort op de ingeslagen weg.. Als vanouds bestaat de kern van het projectenboek uit de beschrijvingen  ...   MIRT.. Daarmee is het MIRT Projectenboek 2011 een vernieuwd, maar herkenbaar en uniform naslagwerk, waarin zowel de gebiedsgerichte aanpak, als de individuele projecten tot hun recht komen.. Met het MIRT werken we samen met de regio’s aan een economisch sterk, duurzaam, mooi en bereikbaar Nederland.. Mede namens de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister voor Wonen, Wijken en Integratie,.. De minister van Verkeer en Waterstaat,.. september 2010.. ir.. Camiel Eurlings.. Inhoud.. Ontwikkeling MIRT.. Project- en programmabladen.. 1 Nationaal.. 2 Noordwest-Nederland.. 3 Utrecht.. 4 Zuidvleugel.. 5 Zuidwestelijke Delta.. 6 Brabant.. 7 Limburg.. 8 Oost-Nederland.. 9 Noord-Nederland.. Financiële uitwerking.. Toelichting op de projectbladen.. Financiële tabellen VenW.. Voortgangsrapportage Spoedaanpak en Tracéwetprojecten.. Direct naar.. http://www.. rijksoverheid.. nl.. Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.. Hoofdmenu.. Home.. MIRT 2011.. Servicemenu.. Contact.. Sitemap.. Help..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: MIRT Projectenboek 2011 - Totstandkoming MIRT
  Descriptive info: Home.. Totstandkoming MIRT.. Bij de ontwikkeling van een gebied gaat het in de praktijk om het verbinden van opgaven van uiteenlopende aard op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, water, recreatie en natuur, en het afstemmen van investeringen op deze terreinen.. Doel daarbij is het realiseren van ruimtelijke kwaliteit: een hoge gebruikswaarde (functioneel), toekomstwaarde (duurzaam) en belevingswaarde (mooi) van de fysieke ruimte.. De samenhang staat daarbij voorop.. Dit betekent bijvoorbeeld dat daar waar woonwijken en bedrijventerreinen worden aangelegd, tegelijkertijd de ontsluiting daarvan wordt geregeld.. Of dat bij de aanleg van infrastructuur de kwaliteit van het landschap wordt versterkt en een oplossing wordt gevonden voor de waterproblematiek.. Het ruimtelijk domein is bij uitstek geschikt voor het creëren van meerwaarde door de diverse belangen vanuit hun onderlinge samenhang met elkaar te verbinden.. Om dit te realiseren is in 2007 besloten tot de introductie van  ...   drie manieren:.. Tussen de verschillende beleidssectoren in het ruimtelijke domein: mobiliteitsvraagstukken worden verbonden met die van woningbouw, bedrijvigheid, groen en water.. Tussen de schaalniveaus waarop ruimtelijke opgaven worden geformuleerd.. Zo spelen verstedelijkingsopgaven op een andere schaal (lokaal/regionaal) dan vraagstukken rond hoofdinfrastructuur (regionaal/nationaal), terwijl ze wel in onderlinge samenhang moeten worden bezien.. Tussen de bestuurlijke niveaus door het verstevigen van de samenwerking tussen rijk en regio.. De uitdaging daarbij is om, met respect voor de verschillende verantwoordelijkheden, de opgaven in een bepaald gebied aan elkaar te koppelen, zodat bij het vinden van oplossingen meerwaarde ontstaat.. Opgaven, knelpunten en gewenste ontwikkelingen dienen in hun geografische samenhang te worden bekeken.. Bestuurlijke samenwerking en een integrale, gebiedsgerichte aanpak zijn daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden.. Meer informatie.. 13-09-2010 | PDF-document, 268 kB.. MIRT als samenhangend investeringsprogramma.. Onderdelen MIRT.. Beleidsterreinen.. MIRT Projectenboek nieuwe stijl, leeswijzer.. Gerealiseerde projecten 2010..

  Original link path: /mirt_2011/ontwikkeling_mirt/totstandkoming_mirt/
  Open archive

 • Title: MIRT Projectenboek 2011 - Project- en programmabladen
  Descriptive info: Hier kunt u zoeken door de project- en programmabladen.. Projectnaam.. Gebied.. maak een keuze.. Brabant.. Limburg.. Nationaal.. Noord-Nederland.. Noordwest-Nederland.. Oost-Nederland.. Utrecht.. Zuidvleugel.. Zuidwestelijke Delta.. Onderwerp.. Bedrijventerrein.. Groot project.. Hoofdvaarwegen.. Hoofdwegen.. Integrale gebiedsopgaven.. Multi- en intermodaal vervoer.. Natuur.. Regionale/lokale infrastructuur.. Spoorwegen.. Spoorwegen goederen.. Spoorwegen personen.. Vitaal Platteland.. Waddenfonds.. Waterbeheren.. Waterkeren.. Fase.. Beheer en onderhoud.. Planstudie.. Realisatie.. Verkenning.. Ministerie.. EZ.. LNV.. VenW.. VROM.. 1.. |.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. ‘s-Hertogenbosch, Bossche Spoorzone.. PDF document, 130 kB.. Onderwerp: Integrale gebiedsopgaven | Ministerie: VROM.. 1e  ...   kB.. A1-zone, gebiedsgerichte verkenning (inclusief corridor Apeldoorn-Deventer-Azelo).. PDF document, 163 kB.. Onderwerp: Integrale gebiedsopgaven | Ministerie: VenW.. A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere.. PDF document, 142 kB.. A10 Tweede Coentunnel/A5 Westrandweg/N200 Halfweg.. A12 Bypass Nootdorp.. PDF document, 200 kB.. A12 Ede-Grijsoord.. PDF document, 164 kB.. A12 Zoetermeer-Zoetermeer centrum (noordbaan).. PDF document, 201 kB.. A12/A15 Bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen.. PDF document, 178 kB.. A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop.. PDF document, 194 kB.. Onderwerp: Regionale/lokale infrastructuur | Ministerie: VenW.. A13/A16/A20 Rotterdam.. PDF document, 195 kB.. A15 Maasvlakte-Vaanplein.. PDF document, 183 kB.. A2 Everdingen-Deil en Zaltbommel-Empel.. A2 Holendrecht-Oudenrijn.. PDF document, 128 kB..

  Original link path: /mirt_2011/project_en_programmabladen/
  Open archive

 • Title: MIRT Projectenboek 2011 - Visie
  Descriptive info: Visie.. Nederland is internationaal gezien een belangrijke economische speler, zowel binnen als buiten de Europese Unie.. De Randstad en de overige grote stedelijke gebieden vormen daar de belangrijkste motor van.. Het overheidsbeleid is er op gericht dat dit zo blijft, ook op langere termijn.. Daarom is het belangrijk te blijven investeren in zaken die de concurrentiekracht van Nederland, de Randstad en de overige grote stedelijke gebieden duurzaam verbetert.. Voor het ruimtelijk domein  ...   voor wonen, werken en recreëren.. Een integrale en gebiedsgerichte aanpak, die Nederland met het MIRT vorm geeft, blijkt ook binnen OESO-landen de meeste effectiviteit te sorteren.. In vergelijking met het buitenland zijn verbetering van de bereikbaarheid en de ‘governance’ en de flexibilisering van de huizenmarkt voor Nederland op korte termijn de belangrijkste voorwaarden om de integrale aanpak van verbetering van de concurrentiekracht te laten slagen.. Prioritaire opgaven.. File Top 50.. MIRT Onderzoeken..

  Original link path: /mirt_2011/1_nationaal/visie/
  Open archive

 • Title: MIRT Projectenboek 2011 - Visie
  Descriptive info: Algemene ontwikkelrichting.. Centrale ambitie van de Randstad vormt het versterken van de internationale concurrentiepositie.. Het accent van deze ambitie ligt in de gebiedsagenda voor Noordwest-Nederland daarbij op de ontwikkelingen binnen de Metropoolregio Amsterdam.. Dankzij de internationale luchthaven met een wereldwijd vertakt netwerk, de moderne zeehaven, één van de grootste internetknooppunten ter wereld en een sterke kenniseconomie is de metropoolregio uitstekend ontsloten.. De kracht ligt met name in de diversiteit van internationaal sterke clusters.. Denk aan combinaties als Schiphol met de Zuidas en Greenport, het complex van haven- en metaalbedrijven in de IJmond en de vele creatieve en technologische bedrijven.. Van oudsher is de metropoolregio bovendien sterk in zakelijke dienstverlening.. Ontwikkelrichting Metropoolregio Amsterdam.. Om in de Europese top mee te kunnen blijven spelen, is de ruimtelijke ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam gericht op het creëren van een hoogwaardig, veilig en duurzaam leef- en woonmilieu, waar bedrijven, bewoners en bezoekers zich graag willen vestigen en willen verblijven.. Behalve de zorg voor een passend woningaanbod voor zowel de huidige als toekomstige inwoners, wordt ingezet op het realiseren van een excellent vestigingsklimaat dat kan concurreren met andere Europese metropolen.. Voor de groeiende (beroeps)bevolking van de Metropoolregio Amsterdam zijn in de periode 2010-2020 circa 100.. 000 nieuwe woningen nodig.. De vervangingsbehoefte, in bijvoorbeeld de vroeg-naoorlogse milieus, is met 44.. 000 stuks eveneens omvangrijk.. Indien deze verstedelijkingsopgave niet wordt gerealiseerd, komt de economische groei onder druk te staan.. Doel is om circa 60% van de uitbreidingsopgave binnenstedelijk te realiseren.. Verder is de strategie gericht op bundeling van verstedelijking op de as Haarlemmermeer-Amsterdam-Almere-Lelystad en langs het IJ en de Zaan.. Hier liggen niet alleen de belangrijkste economische kansen, ook zorgt de concentratie van woningbouw voor vergroting van het draagvlak voor een Hoogwaardig Openbaar Vervoer Netwerk en grootstedelijke voorzieningen.. Vanwege de meerwaarde voor de internationale concurrentiepositie wordt daarnaast ingezet op het realiseren  ...   met expliciete aandacht voor duurzaamheid en klimaatbestendigheid.. Over de hele linie wordt ingezet op energiebesparing en het opwekken van meer duurzame energie.. Het verkleinen van de kans op overstromingen door zeespiegelstijging, hoge rivierafvoeren en extreme neerslag vormt over de gehele linie een belangrijke uitdaging.. Waar mogelijk gebeurt dit in combinatie met het verbeteren van de waterkwaliteit, natuurontwikkeling en het vergroten van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden.. Ontwikkelrichting Noord-Holland Noord.. De ruimtelijke inzet in Noord-Holland Noord is gericht op de verdere ontwikkeling van de eigen kracht van het gebied en is daarmee tevens ondersteunend voor de metropoolregio.. Tussen 2010 en 2020 worden 24.. 800 woningen gebouwd, terwijl de vervangingsopgave maximaal 3.. 200 woningen omvat.. Cruciaal voor dit gebied is het meer in evenwicht brengen van de woon/ werkbalans.. Om dit te bereiken moeten er minimaal 10.. 000 arbeidsplaatsen worden gerealiseerd.. Daarnaast moet de capaciteit van wegen en spoor op orde zijn, terwijl de reconstructie van de N23 Alkmaar-Hoorn-Enkhuizen-Lelystad-Zwolle een extra impuls kan geven aan het vestigingsklimaat in deze zone.. Ook krijgen delen van de regio mogelijk te maken met bevolkingskrimp, tijdig hierop anticiperen is noodzakelijk om op termijn geen grootschalige herstelacties te hoeven organiseren.. Om die reden verdient het verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving nadrukkelijk aandacht, zodat mensen worden verleid in deze sterk landelijke regio te wonen en werken.. Ontwikkelrichting Flevoland.. Gezien de ruimtelijke beperkingen in het Noord-Hollandse deel van de metropoolregio is een flink deel van de verstedelijkingsopgave in de provincie Flevoland gesitueerd, met name in Almere.. Deze nieuwbouwopgave dient hand in hand te gaan met kwaliteitsverbeteringen voor de huidige bewoners.. Essentieel is tevens het verbeteren van de bereikbaarheid van Flevoland, het realiseren van ecologische randvoorwaarden en het creëren van werkgelegenheid en voorzieningen.. Voor Almere geldt dat de afspraken voor verdere verstedelijking worden gemaakt in het samenwerkingsprogramma ‘RRAAM’.. Prioritaire gebiedsopgaven.. Overige gebiedsopgaven.. Kaart..

  Original link path: /mirt_2011/2_noordwestnederland/visie/
  Open archive

 • Title: MIRT Projectenboek 2011 - Visie
  Descriptive info: Utrecht doet het vanuit economisch perspectief goed.. Zij heeft een hoog bruto regionaal product en is één van de snelste groeiers van Nederland.. Economisch gezien levert Utrecht een belangrijke bijdrage aan de internationale concurrentiepositie van de Randstad.. De verwachting is dat dit in de toekomst zo zal blijven aangezien de kennisintensieve en creatieve sectoren floreren.. Daarnaast is Utrecht een centraal gelegen, goed bereikbare, aantrekkelijke regio met veel aantrekkelijke woonmilieus, bijzondere landschappen en culturele voorzieningen.. Gevolg hiervan is een hoge druk op de ruimte.. Utrecht is zowel het kruispunt van verbindingen als het centrumgebied van Nederland.. In fysieke zin is de provincie de draaischijf tussen aan de ene kant twee mainports en twee metropolitane regio’s (Amsterdam en Rotterdam / Den Haag) en aan de andere kant de rest van Nederland en een flink deel van het Europese achterland.. Daarmee ligt er een aanzienlijke opgave voor de weginfrastructuur die wordt opgepakt met de projecten ‘de ring rond Utrecht’ (A2, A12, A27, Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)) en ‘de driehoek’ (knooppunt Hoevelaken, A27/A1, A28).. Daarnaast wordt het spoorsysteem aangepakt (PHS / Randstadspoor, Basisnet) en ligt er een opgave in het HOV-systeem in en om de stad Utrecht (onder meer via vertramming).. Aan de economische diversiteit in de Randstad levert Utrecht een belangrijke bijdrage met zijn kennisintensieve en creatieve sectoren die goed aansluiten bij wat er gebeurt in de Metropoolregio Amsterdam en in de regio Eindhoven.. Bovendien is Utrecht sterk in zakelijke en financiële dienstverlening, wetenschappelijk onderzoek (life sciences) en in nieuwe ict-toepassingen zoals design en gaming.. In Hilversum en het Gooi zetelen de omroepen en vele mediabedrijven.. Een groot deel van de Utrechtse beroepsbevolking is hoog opgeleid, de universiteit is de grootste van Nederland en heeft een magneetfunctie voor veel studenten, kenniswerkers, culturele voorzieningen en andere instellingen.. Hét centrale vraagstuk in Utrecht is het vinden van een oplossing voor de spanning tussen twee waarden: ten eerste de behoefte aan een goede bereikbaarheid met ruimte om te wonen en te werken voor het nog steeds groeiend aantal huishoudens van de Utrechtse Noordvleugel en ten tweede de net zo dringende behoefte aan bescherming van natuur en landschap en duurzaamheid in de ruimtelijk-economische ontwikkeling.. De ruimtedruk op de provincie blijft in de toekomst het grootste ruimtelijke  ...   belangrijkste is om hoge prioriteit te geven aan binnenstedelijk bouwen voor zowel wonen als werken.. Ook is besloten de komende decennia 15.. 000 woningen van de Utrechtse en Gooise behoefte te bouwen in Almere.. Er zal een oplossing gevonden moeten worden voor de groeiende verkeer- en vervoerstromen op de belangrijkste verkeersassen door Utrecht, en er moet zorg worden gedragen voor goede weg- en/of OV-verbindingen op de as Utrecht/Amersfoort -Almere aan de ene en de as Utrecht - Breda aan de andere kant.. Een ander voorbeeld van een scherpe keuze is het besluit om Rijnenburg (een nieuw deel van de stad Utrecht ten zuidwesten van Oudenrijn) weliswaar te verstedelijken maar ‘slechts’ met 7000 woningen, zodat het groene en waterrijke karakter behouden blijft en het woningaanbod wordt uitgebreid aan de bovenkant van de markt.. Ook is besloten om na 2015 in Amersfoort nog maar beperkt uit te breiden om het groen in de omgeving zoveel mogelijk te sparen.. De principes van verdichting en transformatie worden zowel toegepast op woningbouw- als op bedrijvenlocaties.. Hergebruik van ruimte en verdichting zijn daarmee kernbegrippen van de gebiedsagenda Utrecht.. Hieraan gekoppeld is de ambitie om op het gebied van openbaar vervoer (OV) een kwaliteitsverbetering te bereiken.. Verdichting en OV-bereikbaarheid gaan daarmee hand in hand.. Er moet worden geïnvesteerd in veel kleine projecten voor transformatie of verdichting omdat het aantal grote locaties heel beperkt is.. Als één van die grote gebieden komt de A12-zone tussen Oudenrijn en Lunetten aan de orde.. Dit is potentieel een grote transformatie- en verdichtingslocatie van Randstedelijk formaat, maar het is een bijzonder complex gebied en daarmee kostbaar qua ontwikkelingsmogelijkheden.. Veel van de bovenstaande opgaven zijn toe te delen aan specifieke gebieden binnen de provincie Utrecht, maar een aantal opgaven speelt in de hele provincie, of is zelfs provinciegrensoverschrijdend.. Het gaat daarbij om de opgave om bedrijventerreinen intensiever te gebruiken én zorg te dragen voor een kwaliteitsverbetering.. Dit speelt in alle delen van de provincie.. Een tweede opgave betreft het omgaan met de wateropgave in het kader van het Deltaprogramma.. In de provincie Utrecht gaat het daarbij voornamelijk om het omgaan met hogere rivierwaterstanden, de beschikbaarheid van zoetwater, het voorkomen van wateroverlast en het ontwikkelen van verstedelijking zonder verstorende effecten op de waterhuishouding.. Gebiedsopgaven..

  Original link path: /mirt_2011/3_utrecht/visie/
  Open archive

 • Title: MIRT Projectenboek 2011 - Visie
  Descriptive info: De Zuidvleugel is een polycentrische regio met twee grote steden: Den Haag en Rotterdam.. De steden zijn in de afgelopen decennia steeds meer naar elkaar toe gegroeid door nieuwe woningbouwlocaties en bedrijventerreinen.. De ambitie van de Zuidvleugel is om de internationale concurrentiepositie te verbeteren, die in belangrijke mate wordt bepaald door de drie belangrijke economische pieken: het Haven Industrieel Complex, de Greenports en Den Haag internationale stad.. Ook de uitbouw van het kennisnetwerk is relevant voor de economie.. Noodzakelijke voorwaarden om dit gebied voor bedrijven en mensen aantrekkelijk te houden zijn, naast een sterke economie, een goede bereikbaarheid, een aantrekkelijk divers woonmilieu, klimaatbestendige inrichting en goede verbindingen tussen steden en groene gebieden eromheen.. De economische concurrentiepositie van  ...   dit ten koste gaat van de kwaliteit en identiteit van deze steden.. De Zuidvleugel zet in op een forse binnenstedelijke verdichting van woonlocaties.. Ruimtelijke ontwikkelingen (wonen, economie en groen) in relatie tot bereikbaarheid moeten goed op elkaar worden afgestemd.. Daarnaast is klimaatadaptatie een belangrijk thema voor de Zuidvleugel.. Naast de Zuidvleugel kennen ook andere gebieden in Zuid-Holland – het Groene Hart en de Zuidwestelijke Delta – belangrijke ontwikkelingen.. Het Groene Hart kent de problematiek van de inklinkende veenweidegrond en bijbehorende wateropgaven, de transitie van de landbouw en de druk van diverse ruimtevragende functies op het open landschap.. In de Zuidwestelijke Delta zijn waterveiligheid, waterkwaliteit en -kwantiteit, ecologisch veerkracht en economisch vitaliteit de belangrijkste opgaven.. Thematische opgaven.. (Prioritaire) gebiedsopgaven..

  Original link path: /mirt_2011/4_zuidvleugel/visie/
  Open archive

 • Title: MIRT Projectenboek 2011 - Visie
  Descriptive info: Redenerend vanuit de duurzaamheidsdriehoek (people, planet, profit) is duidelijk wat de kapitalen van Zeeland zijn: grote ecologische waarden, economische potenties door enerzijds diep vaarwater, anderzijds toeristische aantrekkingskracht door stranden, cultuur en cultuurhistorie.. Tenslotte biedt Zeeland een prettig woon- en leefmilieu voor de mensen die er wonen, werken en recreëren.. Tegelijkertijd staan deze kapitalen onder druk.. Voor de gehele Zuidwestelijke Delta ligt er een grote klimaatopgave: het garanderen van de veiligheid – ook voor de Randstad! – in relatie tot de zeespiegelstijging.. De natte natuurwaarden staan onder druk door een gebrek aan estuariene (getijden)dynamiek.. Binnen Zeeland staan de landschappelijke waarden onder druk door de dreiging van doorgaand noord-zuid georiënteerd (vracht)verkeer over de weg.. De effecten daarvan zijn breder dan alleen de directe omgeving van de infrastructuur:  ...   van bevolkingskrimp en de veranderende bevolkingssamenstelling duidelijk gaan worden voor Zeeland, met vraagstukken rond het draagvlak voor voorzieningen, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en op de woningmarkt.. Rijk en provincie kiezen daarom voor een Zeeuwse aanpak aan de hand van vijf thema’s: een duurzame en veilige Delta, havens en bedrijvigheid, verstedelijking en demografie, recreatie, toerisme en cultuur en natuur en landschap.. In de gebiedsagenda worden deze thema’s en opgaven doorvertaald naar meer concrete projecten.. Zeer veel onderdelen daarvan zijn al in gang gezet in goede samenwerking tussen rijk en provincie.. Ook bij de verdere uitwerking en doorvertaling van de opgaven zal vanuit de principes van het duurzaamheidsdenken gewerkt worden: voorkomen dat ontwikkelingen in het ene kapitaal ten koste gaan van de andere kapitalen en zoeken naar synergie..

  Original link path: /mirt_2011/5_zuidwestelijke_delta/visie/
  Open archive

 • Title: MIRT Projectenboek 2011 - Visie
  Descriptive info: Brabant is een economisch diverse regio, die goed presteert.. De regio heeft veel kansen voor ontwikkeling benut, die het gevolg zijn van de centrale ligging tussen de Randstad Nederland, de Vlaamse Ruit en het Ruhrgebied in combinatie met de goede internationale verbindingen.. Die kansen komen ook voort uit eigen kwaliteiten.. Het stedelijk netwerk BrabantStad bestaande uit de steden Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg, is naar afmeting, inwoneraantal en economische prestaties het tweede stedelijk netwerk in Nederland.. Karakteristiek voor Brabant is de verwevenheid van de steden met hun ommeland en de groene ruimte (Mozaïekmetropool).. Daardoor biedt de regio een hoogwaardige kwaliteit van leven met aantrekkelijke en diverse woon- en vestigingsmilieus.. De steden zijn krachtig en attractief en kennen elk een eigen culturele identiteit.. Brabant is bovendien rijk aan groen- en natuurgebieden en waardevolle cultuurlandschappen.. Door de fijnmazige vervlechting van stad en ommeland zijn (hoog)stedelijke voorzieningen voor iedereen binnen handbereik, maar is er tevens rust en ruimte op korte afstand beschikbaar.. Het is wel van belang deze vervlechting in goede banen te leiden om ‘vervlakking’ van rood en groen tegen te gaan.. Rijk en regionale partners willen Brabant ontwikkelen tot een duurzame, op Europees niveau concurrerende, complete kennisregio met een diversiteit aan florerende economische clusters.. In de Gebiedsagenda Brabant zijn vijf Brabant-brede thematische opgaven opgenomen.. Dit zijn in willekeurige volgorde:.. Kenniseconomie: het versterken van diverse economische (innovatieve) clusters en het creëren van een excellent  ...   met gemeenten) hebben de partners voor de eerstkomende jaren enkele prioritaire programma’s en projecten bepaald.. Deze prioriteiten, in willekeurige volgorde, zijn:.. Brainport-agenda: versterking kennisintensieve bedrijvigheid in de derde economische pijler van Nederland.. (Inter)nationale bereikbaarheid: het verbeteren van de nationale en internationale bereikbaarheid over weg, spoor, regionaal OV, water en lucht, ook voor het functioneren van het ‘daily urban system’ van het stedelijk netwerk BrabantStad.. Agrofoodcomplex Oost-Brabant: de agrofoodsector in Oost-Brabant (en Noord-Limburg)heeft een strategische positie in de voedselvoorziening van een groot deel van de Europese Delta.. Het rijk start samen met de provincies Noord-Brabant en Limburg een onderzoek naar de wijze waarop internationale ontwikkelingen in de landbouw, handel en productie vragen om een vitaal modern landelijk gebied met een toekomstbestendige werkgelegenheidsstructuur.. Kennisclusters, hoogstedelijke zones en groen in en om de steden: het bieden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat met nieuwe hoogstedelijke voorzieningen gekoppeld aan de ontwikkeling van voldoende en aantrekkelijk groen in en om de steden.. Waterveiligheid en waterberging: het realiseren van een robuust watersysteem dat, mede in het licht van de klimaatverandering, de waterveiligheid garandeert, bijdraagt aan de kwaliteit van het landschap en zorgt voor voldoende zoet water voor de landbouw, de drinkwatervoorziening en de industrie.. A2-Zone als ‘kennisas’: het ontwikkelen van een robuust ruimtelijk raamwerk dat de verstedelijking langs de A2 van Amsterdam tot Maastricht geleidt, economische samenhang bevordert, de bereikbaarheid versterkt en de groene (nationale) landschappen open houdt en met elkaar verbindt..

  Original link path: /mirt_2011/6_brabant/visie/
  Open archive

 • Title: MIRT Projectenboek 2011 - Visie
  Descriptive info: De centrale ambitie van Limburg is het tot stand brengen van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en arbeidskrachten en een woonklimaat dat een goede kwaliteit van leven biedt met balans tussen werk en vrije tijd.. Bij de uitwerking van deze ambitie legt Limburg drie bijzondere accenten.. Grensligging: van belemmering naar kans.. De internationale ligging van Limburg tussen stedelijke agglomeraties biedt kansen.. In Noord-Limburg liggen er kansen voor verdere ontwikkeling van Greenport Venlo als logistiek knooppunt op een strategische internationale oost-westverbinding en als innovatief grensoverschrijdend agrofoodcluster.. In Zuid-Limburg kan het Nationaal Stedelijk Netwerk uitgroeien tot een internationaal stedelijk netwerk door sterkere verknoping (economie, kennis, cultuur, natuur en landschap en multimodale infrastructuur inclusief openbaar vervoer) met natuur en landschap van de aangrenzende dichtbevolkte Belgische en Duitse stedelijke gebieden.. Om de kansen van de ligging nog beter te benutten is het nodig om naast de fysiek ruimtelijke opgave ook op andere terreinen (o.. m.. regelgeving en taal) de grenzen te slechten.. Demografische omslag: slim inspelen op bevolkingsdaling.. De daling van het aantal inwoners speelt nu al in Zuid en Midden-Limburg en gaat zich op korte termijn ook voordoen in Noord-Limburg.. Deze bevolkingsdaling en verandering van bevolkingssamenstelling hebben ingrijpende gevolgen voor woningbouw, arbeidsmarkt en voorzieningen.. De demografische ontwikkelingen vormen  ...   Cradle-to-Cradle (C2C), de toepassing daarvan in gebiedsontwikkeling en de transitie van de maakindustrie.. Dit alles biedt kansen voor een impuls aan de regionale economie.. Dit komt tot uiting in zes principes: 1) ons afval is ons voedsel; 2) de zon levert onze energie; 3) onze lucht, water en bodem zijn gezond; 4) wij zorgen voor ‘genietbare’ mobiliteit; 5) wij ontwerpen voor het welzijn van alle generaties; 6) wij zijn verbonden met onze omgeving.. Een voorbeeld van gebiedsontwikkeling met duurzaamheid als uitgangspunt is Klavertje 4 Venlo, een voorbeeld van een project gericht op de duurzaamheidstransitie is de wijk van morgen op het Avantisterrein.. Naast de drie thematische opgaven onderscheidt de Gebiedsagenda vier sectorale opgaven, die de thema’s ondersteunen.. Groen-blauwe structuur: creëren van aaneengesloten (internationale) natuurgebieden, behoud en versterking kernkwaliteiten (nationaal) landschap, klimaatbestendiger maken van het watersysteem (Maasdal en beekdalen).. Verbeteren (grensoverschrijdende) multimodale bereikbaarheid vooral door kwaliteitsslag spoorinfrastructuur, verhogen capaciteit wegverbindingen en in beperkte mate aanleg van nieuwe wegen en het benutten van waterwegen.. Transitie industrie naar een internationaal gerichte kenniseconomie (onderdeel Technologische Topregio Eindhoven-Leuven-Aken) door stimuleren innovatie, campusontwikkeling en het binden van kenniswerkers.. Verstedelijking: vraag en aanbod op de woningmarkt kwalitatief en kwantitatief in evenwicht brengen en houden door herstructurering met aandacht voor de Quality of Life..

  Original link path: /mirt_2011/7_limburg/visie/
  Open archive

 • Title: MIRT Projectenboek 2011 - Visie
  Descriptive info: Oost-Nederland bestaat uit Gelderland en Overijssel.. Er wonen ongeveer 3,1 miljoen mensen, voor een belangrijk deel in de grote steden.. Oost-Nederland produceert 16% van het Bruto Nationaal Product; de twee nationale stedelijke netwerken (Arnhem-Nijmegen en Twente) zijn daarbij de motoren (zie prioritaire gebiedsopgaven).. Het is in Oost-Nederland ook flink groen: 40% van alle natuur ligt in Oost-Nederland en ook negen van de twintig nationale landschappen.. Mede daardoor is Oost-Nederland aantrekkelijk om te wonen en neemt de druk vanuit de Randstad toe.. Oost-Nederland ligt strategisch in de luwte van de Randstad, het Ruhrgebied en de Vlaamse Ruit: op Europese schaal een superregio in de delta van Rijn en Maas met opgeteld ruim 30 miljoen inwoners.. Oost-Nederland heeft kansrijke achterlandverbindingen en een eigen positie in de kennisnetwerken van Noordwest-Europa.. De drie belangrijke kenniscentra Nijmegen, Enschede en Wageningen zetten in op health, technology, energy en food.. Ze vormen de motor voor innovatie en nieuwe banen en een gezond en innovatief bedrijfsleven.. Kennis en innovatie zijn dé stuwende krachten van de economie van Oost-Nederland, die van oudsher een brede basis heeft in maakindustrie, logistiek en landbouw.. Door deze brede basis is Oost-Nederland minder gevoelig voor conjunctuur dan meer gespecialiseerde regio’s.. Doordat Oost-Nederland veel natuur en mooie landschappen te bieden heeft – karakteristiek zijn de  ...   deze verbindingen is binnen het Trans Europese Netwerk (TEN) van groot belang.. Dit geldt zowel voor verbindingen over de weg, als voor de rail en waterverbindingen.. De corridors waar het in Oost Nederland om gaat zijn:.. de A1-corridor (inclusief de Berlijnlijn) die de Randstad verbindt met Hannover en Berlijn.. Hiervoor is een samenhangend gebiedsontwikkelingsprogramma voor bereikbaarheid, economie en ruimtelijke kwaliteit mede in relatie tot de Stedendriehoek en Twente opgezet.. de A12-corridor (inclusief ICE/Deltalijn) die de verbinding vormt tussen Randstad en Keulen / Frankfurt.. In deze gebiedsontwikkeling wordt in samenhang de ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen tussen Veenendaal en de Duitse grens mede in relatie tot de opgaven van het middengebied van de Stadsgewest Arnhem-Nijmegen, Food Valley en het stapsgewijs verbeteren van de Deltalijn bekeken.. de A15-corridor (inclusief Waal en Betuweroute) die de Rotterdamse haven verbindt met het Duitse achterland, mede in relatie tot de versterking van het middengebied van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen.. Een goede, duurzame kwaliteit van deze verbindingen, rekening houdend met het unieke landschap, is cruciaal voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de Randstad, maar dient vanzelfsprekend ook de belangen van Oost-Nederland.. Daarnaast worden regionale luchthavens steeds belangrijker in het internationale verkeer.. Zij zijn zeker voor de positie van de beide kennisregio’s van groot belang.. Gebiedsopgaven stedelijke netwerken.. Overige opgaven..

  Original link path: /mirt_2011/8_oostnederland/visie/
  Open archive


 • Archived pages: 113