www.archive-nl-2012.com » NL » N » NZAJAARVERSLAG

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 34 . Archive date: 2012-06.

 • Title: NZa Jaarverslag 2010
  Descriptive info: .. Voor de consument.. Transparantie op de zorgmarkt.. Stand van de zorgmarkten.. Download jaarverslag 2010 [pdf].. Dit is het digitale jaarverslag 2010 van de Nederlandse Zorgautoriteit.. Hierin leest u over de belangrijkste thema's waar de NZa in 2010 mee te maken had.. In dit jaarverslag staan onze stakeholders centraal.. Verspreid door de tekst staan interviews met partijen waar de NZa mee heeft samengewerkt.. Zij geven hun visie op de zorg en hoe zij de rol van de NZa daarin zien.. Klik  ...   op 2010, een deel over transparantie en een overzicht van belangrijke ontwikkelingen per zorgmarkt.. U vindt de drie pijlers bovenaan de pagina.. Als u een pijler aanklikt, vindt u links de indeling van iedere pijler.. Aan de rechterkant staan pdf-downloads van bijbehorende publicaties.. In de balk onderaan de pagina vindt u nieuwsberichten en artikelen die in 2010 over de NZa zijn verschenen.. Ook hiermee krijgt u een beeld van het jaar 2010 voor de NZa.. Klik hier om verder te lezen..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: NZa Jaarverslag 2010
  Descriptive info: Voorwoord.. Over de NZa.. Terugblik.. Kabinet.. Dienstverlening NZa.. Keuzes in 2010.. De NZa doet haar werk in het belang van de consument.. Daarin staat zij niet alleen.. Op de zorgmarkt zijn veel andere spelers actief die werken aan kwaliteit, betaalbaarheid, toegankelijkheid en transparantie van zorg.. Brancheverenigingen, verzekeraars, zorgaanbieders, patiënten- en consumentenorganisaties behartigen behalve de belangen van hun achterban ook die van de consument.. Dit verslag staat in het teken van de stakeholders waar wij mee samenwerken.. Wij voeren bijna wekelijks overleg met ministeries en andere toezichthouders, brancheverenigingen, koepels van zorgaanbieders en patiënten- en consumentenorganisaties.. Deze organisaties zijn belangrijk voor de NZa: zij geven ons signalen door vanuit het veld en zijn een belangrijk klankbord bij het ontwikkelen van beleid en beleidsregels voor onze regulerende taak.. We zijn het niet altijd met elkaar eens.. En dat hoeft ook niet.. Bij iedere beslissing weegt de NZa alle belangen tegen elkaar af om zo tot een afgewogen oordeel te komen.. In dit jaarverslag over 2010 zult u lezen dat er door andere partijen is meegedacht over richtsnoeren of beleid.. Bijvoorbeeld de Good Contracting Practices, waarbij zowel zorgaanbieders als verzekeraars met de NZa om tafel zaten om het verloop van het contracteerproces te bespreken.. Of het opstellen van de nieuwe prestaties in de farmacie samen met apothekers en verzekeraars.. Wij laten onze stakeholders ook in persoon aan het woord en blikken terug op 2010 met onder andere verzekeraars, koepels en consumentenorganisaties.. Hoe zien zij de rol van de NZa op de zorgmarkt? En welke ontwikkelingen zien zij in 2011? Want een ding is zeker: ook in 2011 zetten wij ons, samen met onze stakeholders, in voor de consument.. Wij wensen u veel leesplezier.. Theo Langejan.. Cathy van Beek.. Eitel Homan.. 20 Jan.. Vitras/CMD krijgt geen steun van NZa.. Het komt met enige regelmaat voor dat zorginstellingen in de financiële problemen komen.. Als de levering van zorg aan patiënten in een regio in gevaar komt, is het mogelijk een steunverzoek in te dienen bij de NZa.. In januari handelde de NZa het verzoek van Vitras/CMD af.. [Download de PDF].. 12 Feb.. Apotheker heeft te veel marktmacht.. Een apotheker uit Breskens weigert om contracten te tekenen omdat hij het niet eens is met de manier waarop sommige zorgverzekeraars selectief geneesmiddelen inkopen, zoals het preferentiebeleid.. In februari legt de NZa de apotheek in een spoedbesluit een contracteerverplichting op.. 12 Mar.. NZa spreekt verzekeraars aan op zorgplicht.. Zorgplicht.. Verzekeraars kunnen nog beter inspelen op de markt, blijkt uit een onderzoek van de NZa in maart naar zorginkoop en zorgplicht.. 24 Mar.. Klink wil jacht op neporthodontist.. Neporthodontist.. In maart kondigt demissionair minister Klink aan  ...   dummyprijzen zorg inkopen.. Dummyprijzen.. In juli adviseert de NZa het Ministerie van Justitie bij de inkoop van zorg voor patiënten met een strafrechtelijke titel dummyprijzen te hanteren.. Dummyprijzen helpen marktpartijen om ervaring op te doen zolang de prestaties en tarieven in de forensische zorg niet gereguleerd zijn.. 28 Jul.. Tarieven voor beugel in 2011 rechtgetrokken.. Tarieven beugel.. In juli komt de NZa met het voornemen om de tarieven voor orthodontisten te verlagen en de tarieven die tandartsen en orthodontisten vragen voor hun behandelingen, bijvoorbeeld het plaatsen van een beugel, recht te trekken.. Uiteindelijk moet de NZa eind december besluiten om gelijke tarieven en de verlaging uit te stellen.. Deze staan nu voor 2011 gepland.. 18 Aug.. NMa en NZa publiceren spelregels ketenzorg.. Wat kan wel en niet bij ketenzorg? De NZa en de NMa geven in augustus richtsnoeren voor zorggroepen uit.. 28 Sep.. CZ doet zes ziekenhuizen in de ban.. Zorgverzekeraar CZ besluit in september om in te kopen op kwaliteit.. Dat betekent dat CZ bij zes ziekenhuizen niet meer inkoopt.. De NZa vindt inkoop op kwaliteit een goede zaak.. Dat zegt RvB-lid Cathy van Beek later ook in een interview over transparantie in de zorg.. Klik hier voor het interview.. 15 Okt.. Collectiviteiten en doelmatige zorginkoop.. De zorginkoop van verzekeraars en zorgkantoren kan nog transparanter.. Dat blijkt ook uit.. onderzoek.. van de NZa.. Ilaria Mosca, medewerker van de NZa, schrijft in oktober mee aan een artikel over doelmatige zorginkoop.. 11 Nov.. Geen nieuw orgaan voor kwaliteitsinstituut van de zorg.. De politiek spreekt in 2010 veel over een kwaliteitsinstituut voor de zorg.. In november 2010 geeft de nieuwe minister Edith Schippers aan dat ze hier geen nieuw instituut voor in het leven wil roepen.. 30 Nov.. Verzekeraar mag weigeren bepaald zorg bij ziekenhuis in te kopen.. In november behandelt de NZa een vraag van een ziekenhuis om een verzekeraar te verplichten zorg in te kopen.. Het ziekenhuis had een nieuwe behandeling gestart, maar de verzekeraar kocht die niet in.. De NZa besluit dat zolang de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg niet in het geding zijn, een verzekeraar mag weigeren zorg in te kopen.. 09 Dec.. Hulp van NZa bij contracteren zorgverzekeraar.. De Good Contracting Practices die in december verschijnen zijn een handreiking voor een goed contracteerproces in de zorg.. Het document is tot stand gekomen met inbreng van zorgaanbieders en -verzekeraars.. 13 Dec.. Te hoge beloning voor apothekers wekt opnieuw wrevel in politiek Den Haag.. Het onderzoek naar inkomen en kosten van apothekers houdt de gemoederen bezig in het najaar.. In december maakt de NZa de nieuwe tarieven en de resultaten van het onderzoek bekend..

  Original link path: /site/voor_de_consument/voorwoord
  Open archive

 • Title: NZa Jaarverslag 2010
  Descriptive info: Inleiding.. Richtsnoer informatieverstrekking.. Richtsnoeren zorggroepen.. Interview:.. Chris Sonneveld.. Good contracting practices.. Wilna Wind.. Kwaliteit en bekostiging.. Wim van der Meeren.. Zorgplicht en zorginkoop.. Transparantie staat hoog op de agenda bij de NZa.. Consumenten moeten zorgaanbieders kunnen vergelijken en er op kunnen vertrouwen dat wat wordt beloofd, ook wordt geleverd.. In verschillende projecten werkt  ...   de zorg.. Zo was de LHV betrokken bij de richtsnoeren zorggroepen en is er met het veld een handreiking goed contracteren ontwikkeld (Good Contracting Practices).. CZ nam in 2010 een stap richting selectieve inkoop.. Chris Sonneveld (Landelijke Huisartsen Vereniging), Wim van Meeren (CZ) en Wilna Wind (Nederlandse Patiënten en Consumentenfederatie) geven hun visie hierop..

  Original link path: /site/transparantie_op_de_zorgmarkt/inleiding
  Open archive

 • Title: NZa Jaarverslag 2010
  Descriptive info: Eerstelijnszorgmarkt.. Nieuwe prestaties apothekers.. Tarieven mondzorg.. Tandarts of orthodontist.. Apothekers en aanmerkelijke marktmacht.. Tweedelijnszorgmarkt.. Medisch specialisten - korting, budgettering.. Bart Heesen.. Marktmeester in de forensische GGZ.. Goof van Gemert.. Contracteervrijheid.. Kapitaallasten cure.. AWBZ-zorg.. Einde aan onterecht bijbetalen AWBZ.. Adrie van Osch.. Service zorgkantoren beter.. Meer tijd voor contract-onderhandeling.. ZZP's/integrale tarieven care.. Steun - Vitras/CMD.. In de eerste lijn werkt de NZa onder andere aan een monitor en tarieven farmacie, de tarieven in de mondzorg en een onderzoek naar vermeend titelmisbruik van voormalig orthodontisten..

  Original link path: /site/stand_van_de_zorgmarkten/eerstelijnszorgmarkt/inleiding_eerstelijnszorgmarkt
  Open archive

 • Title: NZa Jaarverslag 2010
  Descriptive info: De NZa is sinds 2006 toezichthouder en marktmeester op de zorgmarkt.. Ze bewaakt en ontwikkelt zorgmarkten en stelt waar nodig tarieven en prestaties vast.. Ook adviseert zij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de marktontwikkelingen in de zorg en houdt zij toezicht op een rechtmatige uitvoering van de Zorgverzekeringswet en een rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).. De consument staat bij dit alles voorop.. Bij ieder besluit vraagt de NZa zich af: wat betekent dit voor de consument? Met de introductie van marktwerking in de zorg hebben zorgaanbieders en verzekeraars meer vrijheden: prijs en regels worden losgelaten.. Anderzijds hebben ze ook een verantwoordelijkheid om de consument keuzevrijheid en volledige, juiste en transparante keuze-informatie te bieden.. Zo kan de consument zelf afwegen welke zorg hij tegen welke prijs wil kopen.. De missie van de NZa is:.. De  ...   en heeft hiervoor verschillende instrumenten.. Bijvoorbeeld het monitoren van de ontwikkeling van zorgmarkten en het bevorderen van de werking van zorgmarkten, het adviseren over zorgfusies en onderzoeken en ingrijpen op zorgmarkten en in overeenkomsten tussen partijen, als er sprake lijkt van marktmacht.. De NZa is ook regelgever.. en zorgt dat de zorg betaalbaar blijft.. Dit doet de NZa door de tarieven, budgetten en prestaties in de zorg vast te stellen.. De NZa onderzoekt of de consument beter af is wanneer de prijzen worden vrijgegeven of juist worden gereguleerd en adviseert de minister daarover.. De NZa houdt toezicht.. op de zorgmarkten, om na te gaan of de zorgmarkten goed werken en zorgaanbieders en zorgverzekeraars de wet en regelgeving naleven.. Er zijn drie vormen van toezicht: nalevingstoezicht, markttoezicht en uitvoeringstoezicht.. Meer informatie over de taken van de NZa is te vinden op onze website.. www.. nza.. nl..

  Original link path: /site/voor_de_consument/over_de_nza
  Open archive

 • Title: NZa Jaarverslag 2010
  Descriptive info: In 2010 werkte de NZa onder meer aan de invoering van prestatiebekostiging in ziekenhuizen, de budgettering en honoraria van medisch specialisten en Zorgzwaartepakketten in de AWBZ (ZZP's).. Daarnaast verschenen er monitors over zorginkoop, farmacie en ziekenhuiszorg.. Over deze onderwerpen leest u meer verderop in het jaarverslag.. In de paragrafen Kabinet en Dienstverlening NZa blikken wij kort terug op andere ontwikkelingen..

  Original link path: /site/voor_de_consument/terugblik
  Open archive

 • Title: NZa Jaarverslag 2010
  Descriptive info: De val van het kabinet in februari 2010 zorgt ervoor dat een aantal beslissingen van de minister wordt opgeschort.. Zo worden besluiten over de invoering van prestatie-bekostiging, het invoeren van DOT (de nieuwe bekostigingsstructuur voor ziekenhuizen) en het vrijgeven van de prijzen in de farmacie en mondzorg controversieel verklaard.. Ook de ontwikkeling van een early warning systeem (EWS) voor zorgaanbieders in de financiële problemen, is nog niet doorgezet.. Met het aantreden van het nieuwe kabinet en het regeer- en gedoogakkoord in september kan de NZa met de meeste projecten weer volop aan de slag..

  Original link path: /site/voor_de_consument/kabinet
  Open archive

 • Title: NZa Jaarverslag 2010
  Descriptive info: De politieke wensen en ambities voor de zorg zijn groot in 2011.. Tegelijkertijd heeft de NZa door forse taakstellingen minder capaciteit beschikbaar dan vorig jaar.. Met een zorgsector die verandert naar een vraaggestuurde inrichting en met de ambitieuze politieke agenda heeft de NZa voor 2011 keuzes moeten maken.. Voor de reguliere taken van de NZa; het maken van beleidsregels, het afgeven van zienswijzen en toezicht en handhaving, betekent dit dat de focus komt te liggen op het uitvoeren van wettelijke taken.. Daarnaast werkt de NZa aan het onderhoud van bekostigingssystemen in de cure en care, en aan datakwaliteit, monitoring en informatievoorziening.. Goede data zijn nodig om tarieven en beleidsregels zorgvuldig te onderbouwen en geven een  ...   het belang van de consument voldoende geborgd is.. In overleg met de minister van VWS werkt de NZa de komende tijd daarnaast aan een aantal grote transitieprojecten.. De invoering van prestatiebekostiging in ziekenhuizen is naar voren gehaald van 2013 naar 2012.. Dat betekent dat de NZa de voorbereidingen hiervoor in 2011 versneld uitvoert.. Hetzelfde geldt voor de overheveling van de revalidatiezorg van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet.. Een ander transitietraject in 2011 is de invoering van vrije prijzen in 2012 bij apotheken.. Ten slotte voert de NZa in 2012 integrale tarieven in de AWBZ.. Voor deze, en nog een aantal andere grote projecten, zoals budgettering medisch specialisten, stelt VWS tijdelijk extra middelen beschikbaar aan de NZa..

  Original link path: /site/voor_de_consument/keuzes_in_2010
  Open archive

 • Title: NZa Jaarverslag 2010
  Descriptive info: Welke informatie moeten zorgverzekeraars aan consumenten geven? En is de informatie die verzekeraars op hun website geven wel volledig en juist? In het.. richtsnoer informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars.. dat jaarlijks uitkomt, geeft de NZa aan welke informatie zorgverzekeraars hun verzekerden moeten geven.. Dat varieert van hoe hoog de premie is, hoe een zorgverzekering op te zeggen is tot hoe een verzekerde de declaratieoverzichten van zijn eigen risico kan inzien en controleren.. Zorgverzekeraars vullen jaarlijks een door de NZa opgesteld selfassessment in, waarmee zij  ...   zorgaanbieders is er sinds september 2010 voor het eerst een richtsnoer voor hun informatieverstrekking.. In de.. richtsnoeren voor zorgaanbieders.. staat wat een aanbieder zijn cliënten moet vertellen over het.. zorgaanbod.. Het is belangrijk om informatie te geven over wachttijden, prijzen en het aanbod.. Wat is verzekerde zorg, en waar moet extra voor worden bijbetaald? Voor een goed werkende zorgmarkt is betrouwbare en vergelijkende informatie over het zorgaanbod essentieel.. Op die manier kunnen consumenten een weloverwogen keuze maken.. richtsnoer informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars [pdf]..

  Original link path: /site/transparantie_op_de_zorgmarkt/richtsnoeren_informatieverstrekking
  Open archive

 • Title: NZa Jaarverslag 2010
  Descriptive info: Samenwerken om patiënten betere zorg te leveren is een goede zaak, vinden de NZa en de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit).. Gezamenlijk publiceren de toezichthouders in september 2010.. richtsnoeren voor zorggroepen.. , waarin zij het kader aangeven voor samenwerkingsafspraken.. Een zorggroep neemt een coördinerende rol op zich bij de behandeling van een of meer chronische ziekten en bepaalt op welke manier verschillende aanbieders in een keten samenwerken.. In het algemeen geldt dat samenwerkingsafspraken zijn toegestaan  ...   onderlinge concurrentie beperken of leiden tot misbruik van marktmacht zijn verboden.. Iedere samenwerkingsvorm is uniek.. De richtsnoeren schrijven dan ook niet voor welke organisatievormen mogelijk zijn en welke niet, maar geven het kader aan waarbinnen zorggroepen en de bij ketenzorg betrokken aanbieders afspraken kunnen maken.. Zorggroepen en zorgaanbieders houden zelf de vrijheid om te bepalen hoe zij de zorg willen organiseren en hoe zij die binnen de zorgstandaard willen leveren.. richtsnoeren voor zorggroepen [pdf]..

  Original link path: /site/transparantie_op_de_zorgmarkt/richtsnoeren_zorggroepen
  Open archive

 • Title: NZa Jaarverslag 2010
  Descriptive info: Overzicht interviews.. 'Wees duidelijk over wat je doet en waarom'.. Chris Sonneveld.. (LHV).. Chris Sonneveld is hoofd Praktijkvoering van de LHV, en heeft van dichtbij het proces meegemaakt dat in augustus 2010 leidde tot publicatie van de 'Richtsnoeren Zorggroepen'.. In deze richtsnoeren geven NMa en NZa gezamenlijk een toelichting op de toepassing van de mededingingsregels op de zorggroepen.. De komst van zorggroepen en het bijbehorende mededingingstoezicht betekende een omschakeling voor de LHV.. "Zorggroepen zijn een idee van de huisartsen zelf, bedoeld om de kwaliteit van de zorg voor chronisch zieke patiënten verder te verbeteren.. In 2009 zijn de keten-dbc's geïntroduceerd.. Wat ons betreft heeft de overheid het accent daarmee verschoven van kwaliteit naar financiering, waarbij de NZa de mededingingsregels benadrukte.. " Die waren nieuw voor de LHV, en dus moest de vereniging een inhaalslag maken.. Door eigen analyses en gesprekken met specialisten heeft de LHV zich de materie eigen gemaakt.. Sonneveld: "Ook voor de huisartsen kwam mededinging als een verrassing.. Huisartsen zijn voorstander van ondernemerschap, maar zien elkaar niet als concurrent.. ".. In het bewustwordingsproces rond mededinging heeft de LHV een dubbele  ...   maar het sloot niet aan bij de belevingswereld van de huisartsen.. De LHV vraagt zich sterk af of het toepassen van het mededingingskader op de huisartsen wel past bij de intrinsieke aard van de huisartsenzorg waarin samenwerking voorop staat.. Als het gebeurt moet duidelijk zijn hoe het kader uitpakt voor de huisartsen.. Mede met de inbreng van de LHV zijn de toezichthouders gebruik gaan maken van praktijkvoorbeelden.. Ook de nuance is van belang: het belang van de patiënt staat centraal, niet de regels.. Sonneveld heeft waardering voor het feit dat de NZa meedenkt met de huisartsen, en concrete suggesties doet hoe om te gaan met de regels.. Wel vindt Sonneveld dat het lang duurde voordat de NZa inzag hoe de regels uitwerkten in de praktijk.. Wat moet de NZa komende tijd gaan doen volgens de LHV? "Van belang is dat de NZa en LHV elkaar in de toekomst blijven informeren.. We moeten van elkaar weten hoe regels bedoeld zijn, maar vooral hoe deze uitwerken".. De voorspelbaarheid van de NZa is daarbij volgens Sonneveld cruciaal.. "Geef tijdig duidelijkheid over wat je doet en waarom..

  Original link path: /site/transparantie_op_de_zorgmarkt/interview_chris_sonneveld
  Open archive


 • Archived pages: 34