www.archive-nl-2012.com » NL » O » OVERHEID

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 186 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Overheid.nl | Tuchtrecht | Nieuw
  Descriptive info: .. De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.. Direct naar zoeken.. Direct naar inhoud.. Direct naar 'zie ook'.. Sitenavigatie.. Home.. Particulieren.. Ondernemers.. Overheidsinformatie.. Meta navigatie.. Over deze site.. Contact.. English.. Help.. Sitemap.. Broodkruimelpad.. Tuchtrecht.. Zoeken.. Vul een zoekterm in.. Zoek.. In 2011 ook beschikbaar.. Vrije beroepen.. Loodsen.. Octrooigemachtigden.. Scheepvaart.. Producenten.. Biologische  ...   - (102).. Diergeneeskundigen - (0).. Gerechtsdeurwaarders - (0).. Gezondheidszorg - (48).. Notarissen - (3).. Akkerbouw - (0).. Pluimvee en eieren - (0).. Vee en vlees - (0).. Meer informatie.. Instanties tuchtrecht.. Acties.. Afdrukken.. E-overheid bouwt mee aan betere dienstverlening met minder regeldruk.. Overheid.. nl werkt samen met:.. Antwoord voor Bedrijven.. |.. Postbus 51..

  Original link path: /nieuw
  Open archive

 • Title: Overheid.nl | Tuchtrecht | Zoeken
  Descriptive info: Selecteer domein.. Alle domeinen.. Accountants.. Advocaten.. Diergeneeskundigen.. Gerechtsdeurwaarders.. Gezondheidszorg.. Notarissen.. Pluimvee en eieren.. Akkerbouw.. Vee en vlees.. Zoek op.. Woord(en) of zinsdeel.. Zoeken op woord(en) of zinsdeel.. U kunt hier zoeken op woord(en) of zinsdeel zoals voorkomend in de tekst van de uitspraak.. Wilt u alleen in de inhoudsindicatie (samenvatting) en niet de gehele tekst zoeken, klik dan hiernaast op "Inhoudsindicatie".. Zoek in.. Tekst uitspraak.. Inhoudsindicatie.. LJN.. Zoeken op LJN.. Elke uitspraak die wordt opgenomen in de collectie Tuchtrecht krijgt een uniek  ...   en vervolgens op 'zoeken' klikken.. Er zal nooit meer dan één uitspraak gevonden worden.. Zaaknummer.. Zoeken op zaaknummer.. Alle uitspraken krijgen een zaaknummer mee van de instantie die de uitspraak doet.. Dit nummer kan uit een combinatie van letters en/of cijfers bestaan, al dan niet met - of / ertussen.. U kunt hierop zoeken, maar het zaaknummer dat u invult, moet dan wel precies overeenkomen met hetgeen in de uitspraak staat.. Zoek op datum.. Datum.. Uitspraak.. Publicatie.. Bereik.. op.. voor.. na.. tussen.. en..

  Original link path: /zoeken
  Open archive

 • Title: Overheid.nl | Tuchtrecht | Kies domein
  Original link path: /zoeken-in-domein/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Overheid.nl | Tuchtrecht | Nieuw | Accountants
  Descriptive info: Terug naar overzicht.. YH0288 11/2262 Wtra AK.. Klacht OM.. Voor wat betreft verjaringstermijn van de klacht kan de wetenschap van ambtenaren van de Belastingdienst niet worden toegerekend aan het OM.. Aanvangstijdstip van de verjaringstermijn valt samen met het verhoor van betrokkene, waarin van hem informatie is verkregen welke werkzaamheden hij in het kader van par.. 13 en 14 van de RAC 4410 c.. q.. par.. 13 en 14 van de NVCOS 4410 heeft verricht.. Bij elke samenstelling van de opvolgende jaarrekeningen dient de accountant opnieuw te beoordelen of er gegronde redenen zijn om voort te bouwen op waarderingen opgenomen in jaarrekeningen van de voorafgaande jaren.. Onvoldoende kritisch jaarrekening samengesteld voor wat betreft waarden van goodwill en inventaris; geen deugdelijke grondslag.. Datum uitspraak: 13-07-2012.. Datum publicatie: 13-07-2012.. LJN: YH0288.. YH0281 11/2301 Wtra AK.. Het is in strijd met eisen van een behoorlijke tuchtprocedure dat een klager, nadat reeds eerder tuchtrechtelijk op een door hem ingediende klacht is beslist, een nieuwe klacht indient die haar grondslag vindt in hetzelfde feitencomplex.. Datum uitspraak: 06-07-2012.. Datum publicatie: 09-07-2012.. LJN: YH0281.. YH0282 11/2209 Wtra AK.. Behoudens bijzondere omstandigheden, kan het door een accountant in zijn zakelijke betrekkingen, al dan niet in rechte, innemenvan een civielrechtelijk standpunt in het kader van de door hem in acht te nemen fundamentele beginselen van integriteit en  ...   LJN: YH0286.. YH0287 11/2210 en 11/2302 Wtra AK.. LJN: YH0287.. YH0278 11/2297 Wtra AK.. Ongegronde klacht.. Vanwege de geringe rol van betrokkene bij het door klager gelaakte bindend advies en betrokkenes ondergeschikte positie in de kantoorhierarchie is betrokkene niet tuchtrechtelijk verantwoordelijk voor het bindend advies en de totstandkoming daarvan.. Datum uitspraak: 02-07-2012.. Datum publicatie: 03-07-2012.. LJN: YH0278.. YH0279 11/2298 Wtra AK.. Klacht over bindend advies en de totstandkoming daarvan, uitgebracht door medewerker van accountantsorganisatie.. Betrokkene is, hoewel hij geen werkzaamheden ter zake heeft verricht, het bindend advies niet heeft opgesteld en dat advies niet heeft ondertekend, als vennoot en kantoorleider van de vestiging van waaruit de werkzaamheden zijn verricht, tuchtrechtelijk verantwoordelijk te houden voor het werk van die medewerker.. Het volledig bijgaan aan commentaar / vragen in reactie op het concept-advies is onzorgvuldig.. Het intern zelf afhandelen van de bij het kantoor ingediende klacht terwijl hij voor het handelen waarover werd geklaagd verantwoordelijk, is in strijd met het fundamentele beginsel van deskundigheid en zorgvuldigheid.. Voor het overige is de klacht - ook voor zover betreffende de juistheid / deugdelijkheid van het advies - ongegrond.. Voor de gegronde klachtonderdelen volgt een waarschuwing.. LJN: YH0279.. YH0280 11/372 Wtra AK.. Klacht deels niet-ontvankelijk wegens overschrijding 6-jaarstermijn.. Klacht over gebrek aan objectiviteit onvoldoende aannemelijk gemaakt.. Datum uitspraak: 29-07-2012.. LJN: YH0280.. RSS..

  Original link path: /nieuw/accountants
  Open archive

 • Title: Overheid.nl | Tuchtrecht | Nieuw | Advocaten
  Descriptive info: YA3038 Raad van Discipline Amsterdam 11-337A.. Verzetzaak.. Klacht van vriendin over de kwaliteit van de dienstverlening jegens inmiddels overleden vriend.. Verzet ongegrond.. Datum uitspraak: 18-07-2012.. Datum publicatie: 19-07-2012.. LJN: YA3038.. YA3039 Raad van Discipline Amsterdam 12-004Alk + 12-005Alk + 12-006Alk + 12-007Alk.. Gegronde klacht tegen advocaten in hun hoedanigheid van bestuurders van de Stichting Beheer Derdengelden.. Verweerders zijn ernstig tekortgeschoten in hun zorgplicht jegens klaagster door onvoldoende controle te houden op de naleving van de verplichtingen ingevolge de Verordening op de administratie en de financiële integriteit.. De klacht hangt samen met de zaak 12-003Alk.. Berisping.. LJN: YA3039.. YA3037 Raad van Discipline Amsterdam 11-266A.. Gegronde klacht van wederpartij wegens (1) het rechtstreeks benaderen van de wederpartij, terwijl verweerder wist dat deze werd bijgestaan door een advocaat (Gedragsregel 18, HvD 5 juli 2010, no.. 5679) en (2) het uitoefenen van ongepaste druk om de klacht ingetrokken te krijgen.. Waarschuwing.. LJN: YA3037.. YA3040 Raad van Discipline Amsterdam 12-003Alk.. Gegronde klacht tegen advocaat wegens (1) het onjuist en te laat informeren van cliënte over een verkregen beschikking en de ontvangst van een toegekende vergoeding en (2) schending van de krachtens de Verordening op de administratie en de financiële integriteit geldende voorschriften voor overboekingen ten laste van de derdengeldenrekening (te weten artikel 6 lid 4, artikel 6 lid 6 en het twee-handtekeningen-vereiste).. Schorsing in de uitoefening van de praktijk voor zes maanden, waarvan drie voorwaardelijk.. LJN: YA3040.. YA3041 Raad van Discipline Amsterdam 12-185A.. “Verzoek tot benoeming rapporteur ex 60c toegewezen.. Aanwijzingen in de zin van 60b lid 1 door o.. m.. het niet adequaat behandelen van zaken, het niet adequaat afhandelen van claims en het niet beantwoorden van vragen van de deken.. ”.. LJN: YA3041.. YA3028 Raad van Discipline Arnhem 12-125.. Klacht over de wijze waarop verweerder klagers belangen heeft behartigd.. Over brief aan de wederpartij kan klager niet meer klagen omdat deze in concept aan hem is voorgelegd en hij met de brief heeft ingestemd.. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat verweerder niet voldoende onafhankelijk was en hij klager zou hebben bedreigd.. Datum uitspraak: 04-07-2012.. Datum publicatie: 18-07-2012.. LJN: YA3028.. YA3033 Raad van Discipline Arnhem 12-11.. Klacht van (oud) cliënt tegen advocatenkantoor.. Klacht betreft onbehoorlijk en tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen door gebruik te maken van de algemene voorwaarden van het advocatenkantoor (zoals die destijds golden) en dat de statuten niet voldoen dan wel voldeden aan het bepaalde in de Vordering op de praktijkrechtspersoon.. Klacht bij voorzittersbeslissing kennelijk niet ontvankelijk en kennelijk ongegrond verklaard.. LJN: YA3033.. YA3035 Raad van Discipline Arnhem 12-22.. Tekortschieten in advisering en teveel in rekening gebracht.. Als opvolgend advocaat klakkeloos afgegaan op aannames en conclusies voorgaande advocaat.. Niet naar behoren gecommuniceerd met Duitse advocaat die de kwestie naar Duits recht onder de loep had genomen.. Berisping, ook – maar daar is niet over geklaagd - omdat verweerder gemeend heeft eigener beweging, op een moment dat hij zelf had aangegeven over te moeten gaan tot sluiting van het dossier omdat hij in de zaak geen heil zag, aan klager voor te kunnen stellen dat hij nog wel voor hem wilde optreden ‘mits hij een voorschot zou willen betalen van € 5.. 000,00’.. LJN: YA3035.. YA3036YA 1445 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 6053.. Klacht van advocaat wederpartij over niet gelijktijdig en niet via hetzelfde medium toesturen van stukken aan rechtbank en wederpartij en klacht over citaat in pleitnota van groot deel van confraternele brief.. Gegrond, waarschuwing.. Datum uitspraak: 13-02-2012.. LJN: YA3036YA 1445.. YA3034 Raad van Discipline Arnhem 12-12.. Klacht van (oud) cliënt tegen advocatenkantoor X.. Klacht luidt als volgt.. X schendt stelselmatig en in ernstige mate de Richtlijn voor advocaten over de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek als gevolg van de implementatie van de Dienstenrichtlijn (Richtlijn 2006/123 EG) en X schendt stelselmatig en in ernstige mate de Richtlijn voor Elektronische Communicatie en het Internet zoals deze door het CCBE (lees: Le Conseil des barreaux européens; de voorzitter) op 19 november 2005 is vastgesteld voor de omgang door advocaten met e-mailverkeer en webtechnologie.. Klacht bij voorzittersbeslissing kennelijk niet ontvankelijk en kennelijk ongegrond verklaard.. LJN: YA3034.. YA3022 Raad van Discipline Arnhem 12-50.. Voorzittersbeslissing.. Verwijt is dat verweerder verzuimde in een gerechtelijke procedure melding te maken van het feit dat zijn cliënt in surseance van betaling kwam te verkeren.. Klacht kennelijk niet ontvankelijk vanwege tijdsverloop twee jaar en vijf maanden.. Verweerder hoefde in de gegeven omstandigheden geen rekening meer te houden met het indienen van de klacht.. Tevens is klacht kennelijk ongegrond nu deze onvoldoende vast is komen te staan.. Datum uitspraak: 23-04-2012.. LJN: YA3022.. YA3024 Raad van Discipline Arnhem 12-63.. Voorzittersbeslissing, klacht tegen advocaat wederpartij.. Verweerder mocht zijn cliënte bijstaan bij zitting van Hof van Discipline ondanks het feit dat twee van de leden van het hof van Discipline zitting hebben in het rechterlijk college waar verweerder raadsheer plaatsvervanger is.. Niet gebleken dat verweerder feitelijke stellingen heeft gebezigd waarvan hij had moeten weten dat deze onjuist zijn.. Klacht kennelijk ongegrond.. Datum uitspraak: 16-05-2012.. LJN: YA3024.. YA3027 Raad van Discipline Arnhem 12-115.. Klager beklaagt zich over het feit dat verweerster hem een tweede nota heeft toegestuurd.. De voorzitter is van oordeel dat er geen sprake is van excessief declareren en oordeelt dat de klacht kennelijk ongegrond is.. LJN: YA3027.. YA3026 Raad van Discipline Arnhem 12-86.. Voorzittersbeslissing, klacht tegen verweerder optredend in zijn hoedanigheid van tuchtrechter in het Hof van Discipline.. Klacht kennelijk niet ontvankelijk en voor het overige kennelijk ongegrond.. Datum uitspraak: 01-06-2012.. LJN: YA3026.. YA3029 Raad van Discipline Arnhem 12-113.. Klacht over de advocaat van de wederpartij.. Het stond verweerder vrij klaagster de sommatiebrief te sturen.. Datum uitspraak: 05-07-2012.. LJN: YA3029.. YA3030 Raad van Discipline Arnhem 12-31.. Op naam van verweerder – in diens hoedanigheid van intern klachtbehandelaar – was een brief uitgegaan naar opvolgend advocaat van een voormalig cliënt (ex van klaagster) van een kantoorgenoot van hem (over wie klaagster zich had beklaagd) en bij wie hun gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in behandeling was geweest.. In die brief stond informatie over de totstandkoming van het convenant.. De brief is door de opvolgend advocaat aan de rechtbank overgelegd in een procedure wijziging alimentatie.. Verweerder werd schending geheimhoudingsplicht verweten.. Onderzoek van de klacht ter zitting heeft echter aannemelijk gemaakt dat de brief niet van verweerders hand is geweest.. Klacht ongegrond.. LJN: YA3030.. YA3023 Raad van Discipline Arnhem 12-59.. Voorzittersbeslissing, klager is verhuurder van woonruimte annex kantoorruimte aan verweerster.. Klager verwijt verweerster dat zij zich heeft beroepen op haar status van advocaat en heeft aangegeven dat huursverhogingen niet nodig waren.. Klacht kennelijk niet ontvankelijk.. Relatie tussen partijen is die van huurder/verhuurder.. Het gaat dus om privégedragingen van advocaat, geen aanknopingspunten met praktijkuitoefening.. LJN: YA3023.. YA3025 Raad van Discipline Arnhem 12-74.. Voorzittersbeslissing naar aanleiding van klacht tegen eigen advocaat.. Kennelijk niet ontvankelijk wegens tijdsverloop van 3 jaar en 9 maanden zonder dat een valide reden is aangevoerd voor het niet tijdig indienen van de klacht.. Datum uitspraak: 14-05-2012.. LJN: YA3025.. YA3031 Raad van Discipline Arnhem 12-46.. Behartiging tegenstrijdige belangen.. Optreden tegen klager terwijl deze werd bijgestaan door een kantoorgenoot in een weliswaar andere kwestie maar met raakvlakken met de nieuwe kwestie(s) waarin verweerder door de voormalige compagnon van klager en de toenmalige huurders van die compagnon als advocaat was ingeschakeld.. Gegrond, enkele waarschuwing.. LJN: YA3031.. YA3032 Raad van Discipline Arnhem 12-98.. Schending artikel 2 Samenwerkingsverordening blijkt uit overeenkomst met verhuurder, in het bijzonder bepalingen omtrent klantenverdeling en afspraken omtrent praktijkwaarneming en winstdeling bij arbeidsongeschiktheid.. Door deze bepalingen kan de vrijheid en onafhankelijkheid in de uitoefening van het beroep door verweerder in gevaar worden gebracht.. Tevens schending artikel 6 van de verordening op de administratie en de financiële integriteit bij gebreke van overeenkomst met Stichting Derdengelden.. Schorsing 3 maanden voorwaardelijk.. Het feit dat verweerder gedurende meerdere maanden hardnekkig geweigerd heeft de deken volledig omtrent de aard van zijn samenwerking te informeren en pas na aandrang van de raad over is gegaan tot overlegging van de huur- c.. samenwerkingsovereenkomst baart de raad ernstig zorgen.. Met bijzondere voorwaarde dat alsnog door verweerder wordt verzekerd dat hij in vrijheid en onafhankelijkheid de praktijk uitoefent.. Datum uitspraak: 20-06-2012.. LJN: YA3032.. YA3021 Raad van Discipline Amsterdam 12-195H.. Klacht tegen advocaat wederpartij.. Verweerder heeft niet klachtwaardig gehandeld door in een sommatiebrief (aan de advocaat van klaagster) een kort geding en het vragen van een proceskostenveroordeling in het vooruitzicht te stellen.. Datum uitspraak: 12-07-2012.. Datum publicatie: 17-07-2012.. LJN: YA3021.. YA3020 Raad van Discipline Amsterdam 12-184A.. Klacht tegen eigen advocaat.. Klager kennelijk niet-ontvankelijk.. Ne bis in idem.. Datum uitspraak: 11-07-2012.. LJN: YA3020.. YA3016 Raad van Discipline Arnhem 12-89.. Voorzittersbeslissing, kantoor wordt verweten advocaat op non actief te hebben gesteld en niet te hebben gezorgd voor adequate waarneming van het dossier.. Niet gebleken is dat klager het kantoor in deze zaak een opdracht had gegeven welke door (een van de advocaten van) het kantoor aanvaard is.. Datum uitspraak: 13-06-2012.. Datum publicatie: 16-07-2012.. LJN: YA3016.. YA3018 Raad van Discipline Arnhem 12-116.. Klacht tegen advocaat van de wederpartij.. Klager heeft te lang gewacht met het indienen van de klacht.. Daarom is de klacht kennelijk niet-ontvankelijk.. Voor het geval de klacht niet kennelijk niet-ontvankelijk zou zijn geweest, zou de klacht kennelijk ongegrond zijn geweest.. Het stond verweerder vrij het standpunt van zijn cliënte te verwoorden op de wijze waarop hij dat gedaan heeft.. Datum uitspraak: 09-07-2012.. LJN: YA3018.. YA3014 Raad van Discipline Arnhem 11-152.. Voorzittersbeslissing, klacht tegen deken over het weigeren een spreekuur voor justitiabelen te houden, zoals bedoeld in artikel 46c lid 5 Advocatenwet.. Klacht kennelijk niet ontvankelijk wegens het ontbreken van een belang en kennelijk ongegrond.. Datum uitspraak: 29-06-2012.. LJN: YA3014.. YA3017 Raad van Discipline Arnhem 12-94.. Voorzittersbeslissing, advocaat heeft op zorgvuldige wijze opdracht van klager beëindigd.. Klacht over kwaliteit dienstverlening kennelijk ongegrond.. LJN: YA3017.. YA3004 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 6113.. Nadat de raad de zaak eerst  ...   het klaagschrift te laat was ingediend.. Datum uitspraak: 20-01-2012.. LJN: YA2973.. YA2974YA 1844 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 6123.. Verweerder heeft klaagster op diverse punten onzorgvuldig bijgestaan.. Schorsing van 3 maanden, waarvan 2 voorwaardelijk.. LJN: YA2974YA 1844.. YA2975YA 1722 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 6057.. Verwijt dat verweerster de zaak onvoldoende voortvarend heeft behandeld.. LJN: YA2975YA 1722.. YA2976YA 1448 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 6041.. Verwijt dat verweerder tekort was geschoten werd ongegrond verklaard.. Miskenning door klager van juridische kwalificaties.. LJN: YA2976YA 1448.. YA2977YA 1542 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 6095.. Klacht van klager niet-ontvankelijk.. Te groot tijdverloop tussen gewraakte handeling en indienen van de klacht.. (ruim 5 jaar).. LJN: YA2977YA 1542.. YA2957 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 6083.. Verweerder incasseerde vordering op B.. V.. door directeur aan te spreken.. Hij beriep zich op bestuurdersaansprakelijkheid.. Datum publicatie: 12-07-2012.. LJN: YA2957.. YA2960 Raad van Discipline Amsterdam 12-037U.. Dekenbezwaar.. Langdurig handelen in strijd met de Verordening op de administratie en de financiële integriteit.. Tuchtrechtelijk verleden, niet reageren op berichten deken.. Schrapping.. LJN: YA2960.. YA2961 Raad van Discipline Amsterdam 11-190U.. Diverse klachten over handelingen advocaat wederpartij, betreffende onder andere beweerde onrechtmatige beslaglegging, onbereikbaarheid wederpartij, grievende uitlatingen en niet vragen verhinderdata.. Klachten – mede gelet op bijzondere omstandigheden – ongegrond.. LJN: YA2961.. YA2958 Raad van Discipline Amsterdam 11-330A.. Excessief declareren.. Oordeel Geschillencommissie dat 50% teveel is gedeclareerd.. Klacht gegrond, waarschuwing.. LJN: YA2958.. YA2963 Raad van Discipline Amsterdam 12-170A.. voorzittersbeslissing.. Klacht van zoon tegen advocaat van moeder, die onder curatele staat.. Kennelijk ongegrond resp.. van onvoldoende gewicht.. LJN: YA2963.. YA2959 Raad van Discipline Amsterdam 11-331A.. Ruim acht jaar wachten met indienen klacht overschrijding redelijke termijn.. Klacht niet-ontvankelijk.. LJN: YA2959.. YA2962 Raad van Discipline Amsterdam 12-183A.. Beleidsvrijheid.. Kennelijk ongegrond.. Datum uitspraak: 10-07-2012.. LJN: YA2962.. YA2965YA 2104 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 6213.. Hoger beroep tegen beslissing van de raad op wrakingsverzoek.. LJN: YA2965YA 2104.. YA2964YA1777 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 6150.. Het beroep van klagers richt zich uitsluitend op de door de raad opgelegde maatregel.. Kennelijk niet-ontvankelijk.. Verzet tegen voorzittersbeslissing.. LJN: YA2964YA1777.. YA2955 Raad van Discipline Amsterdam 12-161A.. Klacht tegen advocaat-lid van Hof van Discipline kennelijk ongegrond, omdat de verweten gedraging - wat daarvan ook zij - de advocatuur niet raakt.. Datum uitspraak: 28-06-2012.. Datum publicatie: 05-07-2012.. LJN: YA2955.. YA2956 Raad van Discipline Amsterdam 12-180A.. Klacht tegen advocaat wederpartij kennelijk ongegrond.. LJN: YA2956.. YA2948 Raad van Discipline Leeuwarden 83/11.. Een advocaat/stagiaire is verplicht de Raad van Toezicht juist en volledig in te lichten over de aard van de rechtsverhouding c.. de gewijigde rechtsverhouding tussen hem en zijn werkgever, waarbij zijn werkgever niet zijn patroon is.. Klacht gegrond; onvoorwaardelijke schoring van 1 jaar.. Datum uitspraak: 17-02-2012.. LJN: YA2948.. YA2949 Raad van Discipline Leeuwarden 81/09.. Een klager is geen belanghebbende in de zin van het tuchtrecht als hij klaagt over het handelen van de advocaat van zijn vriend.. Terecht heeft de voorzitter klager kennelijk niet-ontvankelijk verklaard en het verzet is dan ook ongegrond.. Datum uitspraak: 23-03-2012.. LJN: YA2949.. YA2950 Raad van Discipline Leeuwarden 33/10.. Verzet tegen voorzittersbeslissing waarbij klager niet-ontvankelijk is verklaard omdat hij klaagt over het feit dat de deken heeft geweigerd om hem opnieuw een advocaat aan te wijzen.. Tegen een dergelijke weigering staat een aparte procedure open op grond van de Advocatenwet.. Terecht is klager niet-ontvankelijk verklaard door de voorzitter.. Verzet niet-ontvankelijk.. LJN: YA2950.. YA2952 Raad van Discipline Leeuwarden 84/11.. Een advocaat/werkgever is verplicht de Raad van Toezicht juist en volledig in te lichten over de aard van de rechtsverhouding c.. de aard van de gewijzigde rechtsverhouding tussen hem en zijn kantoorgenoot/stagiaire van wie hij niet de patroon is.. De advocaat wist, althans behoorde te weten, dat aan een stagiaire/ondernemer andere en zwaardere eisen worden gesteld door de Raad van Toezicht dan indien sprake is van een loondienstverband.. De klacht is gegrond en een onvoorwaardelijke schorsing van 2 maanden wordt opgelegd.. LJN: YA2952.. YA2954 Raad van Discipline Leeuwarden 85/10.. Ten aanzien van de inhoud van de procedure en de wijze waarop de zaak wordt gepresenteerd, heeft de advocaat een eigen verantwoordelijkheid en hoeft niet klakkeloos de cliënt te volgen.. Processtukken dienen altijd vooraf in concept aan de cliënt te worden gestuurd.. Ook over de kosten van rechtshulp, in geval een toevoeging wordt geweigerd, dient vooraf met de cliënt gesproken te worden.. Klacht ten dele gegrond; waarschuwing wordt opgelegd.. LJN: YA2954.. YA2953 Raad van Discipline Leeuwarden 37/12.. Een verzoek ex artikel 60ab Advocatenwet is toewijsbaar in geval een advocaat tijdens zijn stage geen patroon meer heeft en daardoor van rechtswege is geschorst maar desalniettemin als advocaat blijft optreden.. Schorsing met onmiddellijke ingang in de uitoefening van de praktijk als advocaat is geïndiceerd.. Datum uitspraak: 12-03-2012.. LJN: YA2953.. YA2939 Raad van Discipline Leeuwarden 06/11.. Indien een advocaat voor beide partijen in een echtscheidingsprocedure op gemeenschappelijk verzoek is opgetreden, mag hij niet nadien, als er een conflict ontstaat met betrekking tot de omgangsregeling, bij de ene partij de indruk wekken dat hij is gaan optreden voor de andere partij.. Zulks is klachtwaardig.. Er volgt een waarschuwing.. Datum uitspraak: 19-09-2011.. Datum publicatie: 02-07-2012.. LJN: YA2939.. YA2944 Raad van Discipline Leeuwarden 21a/1121b/11.. Het niet spoedig aanhangig maken van een echtscheidingsprocedure, ondanks het feit dat de cliënt daar meermalen om heeft verzocht, is tuchtrechtelijk verwijtbaar, er volgt een waarschuwing.. Het niet reageren op verzoeken van de deken om een reactie op klachten en daarmee het frustreren van het onderzoek door de deken is verwijtbaar.. Er volgt een voorwaardelijke schorsing voor de duur van 1 maand.. LJN: YA2944.. YA2943 Raad van Discipline Leeuwarden 20b/10.. Het is een advocaat niet toegestaan tegen een (voormalig) cliënt op te treden, ook niet als het een zaak betreft waarin die advocaat zelf partij is en de (voormalige) cliënt de wederpartij.. De uitzonderingen van gedragsregel 7 lid 5 doen zich hier niet voor.. Het instemmen met een voorstel dat voor de advocaat (zelf procespartij) gunstig is maar ten koste gaat van zijn medepartijen in de procedure, is ontoelaatbaar.. Het aansprakelijkstelling van een bevriende relatie tijdens een gezamenlijke vakantie is niet tuchtrechtelijk verwijtbaar.. Klacht deels gegrond, deels ongegrond.. Berisping volgt.. Een verzoek ex art.. 48 lid 7 van de Advocatenwet wordt afgewezen.. LJN: YA2943.. YA2945 Raad van Discipline Leeuwarden 96/10.. Een advocaat dient er zorg voor te dragen dat de appeldagvaarding tijdig wordt aangebracht, ook als het hoger beroep wordt gebruikt als drukmiddel om een schikking te bereiken.. Tijdig dient met de cliënt te worden afgestemd of de zaak in appel al dan niet wordt aangebracht en dergelijke afspraken dienen schriftelijk te worden gemaakt.. Nu dit niet is gebeurd is dit de advocaat aan te rekenen.. Klacht is gegrond en aan de advocaat wordt een waarschuwing opgelegd.. Datum uitspraak: 08-08-2011.. LJN: YA2945.. YA2946 Raad van Discipline Leeuwarden 12/10.. Het staat een advocaat vrij te besluiten een cliënt in hoger beroep niet bij te staan, als hij de zaak onvoldoende kansrijk acht.. Bovendien had de advocaat wel een appeldagvaarding laten uitbrengen ten einde de beroepstermijn te sauveren en voorts een ruime termijn in acht genomen waartegen was gedagvaard zodat de cliënt alle gelegenheid had een andere advocaat in te schakelen.. De klacht is kennelijk ongegrond.. Datum uitspraak: 12-08-2011.. LJN: YA2946.. YA2947 Raad van Discipline Leeuwarden 11/10.. Het staat een advocaat vrij om een verzoek tot het verkrijgen van verlof in te dienen bij de rechtbank om een perceel grond, waarop ten behoeve van de vordering van deze advocaat een recht van hypotheek is gevestigd, onderhands te verkopen en vervolgens tot verkoop over te gaan.. Indien de oproep voor de behandeling van het verzoek van de kant van de rechtbank klager niet heeft bereikt, kan dat niet aan de advocaat worden verweten.. In casu stond de hoogte van de vordering van de advocaat vast en werd niet betwist.. De klacht is kennelijke ongegrond.. LJN: YA2947.. YA2940 Raad van Discipline Leeuwarden 20/11.. Indien een advocaat zich in zijn hoedanigheid van bewindvoerder zodanig gedraagt dat het vertrouwen in de advocaatuur wordt geschaad, is zulks tuchtrechtelijk verwijtbaar.. In casu was geen rekening en verantwoording afgelegd over het gevoerde bewind, er was niet gereageerd op oproepen van de rechtbank voor een mondelinge behandeling en verzuimd was de deken informatie te verstrekken.. Dit handelen is tuchtrechtelijk verwijtbaar.. De maatregel van berisping wordt opgelegd.. LJN: YA2940.. YA2938 Raad van Discipline Leeuwarden 08/11.. Een advocaat hoort tijdig met zijn cliënt de mondelinge behandeling van een zitting van een rechterlijke instantie voor te bereiden.. Doet hij dat niet dan is zulks verwijtbaar.. Ook als hij om begrijpelijke redenen zulks verzuimt, doordat hij zijn cliënt niet kan bereiken, dient hij ten minste te trachten een aanhouding te bewerkstellen.. Klacht gegrond: berisping.. LJN: YA2938.. YA2941 Raad van Discipline Leeuwarden 13/10.. Het recht om een tuchtklacht in te dienen wordt niet verwerkt indien in de procedure waarop het litigieuze handelen betrekking heeft, op dat punt niet is gereageerd.. In casu had de Officier van Justitie op een uitlating van de advocaat in het strafproces niet gerepliceerd.. Het recht van de Officier om over het optreden van de desbetreffende advocaat te klagen is daardoor niet verwerkt.. LJN: YA2941.. YA2942 Raad van Discipline Leeuwarden 20a/10.. Het is een advocaat niet toegestaan tegen een (voormalig) cliënt op te treden, ook niet als hij ten behoeve van zijn kantoorgenoot( die de zaak inhoudelijk behandelt) slechts formele (proces)handelingen verricht, terwijl de kantoorgenoot hem niet heeft bericht over de achtergronden van de relatie tussen de kantoorgenoot en de (voormalige) cliënt.. De advocaat heeft een eigen verantwoordelijkheid en mag niet zonder meer afgaan op zijn kantoorgenoot.. De uitzonderingen van regel 7 lid 5 Advocatenwet deden zich ten dezen niet voor.. Een advocaat behoort immers te weten dat het tuchtrechtelijk niet toelaatbaar is dat een kantoorgenoot tegen een (voormalige) cliënt optreedt.. Klacht is deels gegrond, deels niet-ontvankelijk.. Er volgt een enkele waarschuwing.. Een verzoek ex art.. 48 lid 7 van de Advocatenwet wordt afgewezen.. LJN: YA2942..

  Original link path: /nieuw/advocaten
  Open archive

 • Title: Overheid.nl | Tuchtrecht | Nieuw | Diergeneeskundigen
  Descriptive info: Er zijn deze maand nog geen uitspraken voor het domein.. U kunt zich abonneren op deze pagina door het klikken op de link RSS aan de rechterzijde.. RSS-feeds?.. RSS-feeds bieden u de mogelijkheid automatisch op de hoogte te worden gesteld van nieuwe toevoegingen op de website..  ...   om te zien of er nieuwe toevoegingen zijn.. RSS-reader.. Om de RSS-feeds te ontvangen heeft u een RSS-reader nodig.. RSS-readers worden gratis aangeboden (freeware) en kunt u van diverse locaties downloaden.. Heeft u deze eenmaal geïnstalleerd dan kunt u daarin opgeven welke feeds u wilt ontvangen..

  Original link path: /nieuw/diergeneeskundigen
  Open archive

 • Title: Overheid.nl | Tuchtrecht | Nieuw | Gerechtsdeurwaarders
  Original link path: /nieuw/gerechtsdeurwaarders
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Overheid.nl | Tuchtrecht | Nieuw | Gezondheidszorg
  Descriptive info: YG2236 Regionaal Tuchtcollege Den Haag 2012-072.. De Inspectie verwijt de gezondheidszorgpsycholoog dat hij in meerdere opzichten in strijd heeft gehandeld met de zorg die hij in zijn hoedanigheid van gezondheidszorgpsycholoog ten aanzien van de aan zijn zorg toevertrouwde cliënt(en) behoort te betrachten.. Zijn handelwijze heeft volgens de Inspectie een structureel karakter.. Doorhaling van de inschrijving in het BIG-register als gezondheidszorgpsycholoog en bij wijze van voorlopige voorziening schorsing van deze inschrijving met onmiddellijke ingang.. Datum uitspraak: 19-07-2012.. LJN: YG2236.. YG2237 Regionaal Tuchtcollege Den Haag 2011-251.. De Inspectie verwijt de arts dat hij grensoverschrijdend en niet professioneel gedrag heeft vertoond in de arts-patiënt relatie met patiënte en onvoldoende rekening heeft gehouden met de kwetsbaarheid van patiënte.. Voorts verwijt de Inspectie de arts dat deze geen aantekeningen heeft gemaakt van de contacten met patiënte buiten de spreekkamer.. Voorwaardelijke schorsing van de inschrijving in het BIG-register voor de duur van zes maanden met een proeftijd van twee jaar.. LJN: YG2237.. YG2232 Regionaal Tuchtcollege Zwolle 275/2011.. Klacht tegen plastisch chirurg over mammareductie en liposuctie.. Wat de mammareductie betreft heeft verweerster het reductiepatroon verkeerd getekend, zodat zij een behoorlijk stuk huid tekort kwam.. Wat de liposuctie betreft heeft verweerster onvoldoende rustig en begrijpelijk uitgelegd dat zij slechts een bult op de bovenbuik zou weghalen.. LJN: YG2232.. YG2233 Regionaal Tuchtcollege Eindhoven 11168.. Klaagster verwijt verweerder, huisarts, dat hij met betrekking tot klaagsters menstruatieproblematiek niet de juiste diagnose heeft gesteld, de gynaecoloog ten onrechte niet om een SOA-test heeft gevraagd en zelf het uitvoeren van een dergelijke test heeft geweigerd.. LJN: YG2233.. YG2234 Regionaal Tuchtcollege Eindhoven 11188.. Klaagster verwijt verweerder, huisarts, dat hij zijn beroepsgeheim heeft geschonden door vertrouwelijke informatie aan klaagsters ouders te openbaren.. LJN: YG2234.. YG2235 Regionaal Tuchtcollege Den Haag 2012-016.. Klager verwijt de gezondheidszorgpsycholoog dat hij de dochter van klager heeft behandeld zonder toestemming van klager en heeft geweigerd om de behandeling te staken ondanks het verbod hiertoe en voorts verklaringen heeft opgesteld over klager, zijn vrouw en hun relatie met de dochter waarvoor klager geen toestemming had gegeven.. LJN: YG2235.. YG2227 Regionaal Tuchtcollege Eindhoven 1190a.. GZ-psychologe had (als lid van het behandelteam) patiënt zonder zijn toestemming (en die van zijn familie) niet mogen overplaatsen naar een andere afdeling bij een andere instelling, aangezien daar geen acute noodzaak voor was.. Het had op de weg van verweerster gelegen om, alvorens tot de onvrijwillige overplaatsing over te gaan, met de familie nader overleg te hebben over de door hen gewenste second opinion.. Waarschuwing en publicatie.. LJN: YG2227.. YG2228 Regionaal Tuchtcollege Eindhoven 1190b.. Artsouderengeneeskunde had (als lid van het behandelteam) patiënt zonder zijn toestemming (en die van zijn familie) niet mogen overplaatsen naar een andere afdeling bij een andere instelling, aangezien daar geen acute noodzaak voor was.. Het had op de weg van verweerder gelegen om, alvorens tot de onvrijwillige overplaatsing over te gaan, met de familie nader overleg te hebben over de door hen gewenste second opinion.. LJN: YG2228.. YG2229 Regionaal Tuchtcollege Eindhoven 1190c.. Verpleegkundige had(als lid van het behandelteam) patiënt zonder zijn toestemming (en die van zijn familie) niet mogen overplaatsen naar een andere afdeling bij een andere instelling, aangezien daar geen acute noodzaak voor was.. LJN: YG2229.. YG2230 Regionaal Tuchtcollege Eindhoven 1190d.. LJN: YG2230.. YG2231 Regionaal Tuchtcollege Eindhoven 11141a.. Klager verwijt verweerder dat zij klager onverwachts en op zeer grove, brute en onverschillige wijze heeft medegedeeld dat de contacten met de verpleegkundige van zijn vrouw met onmiddellijke ingang werden verbroken, na het gesprek niets meer van zich heeft laten horen en een andere geriatrieverpleegkundige heeft aangewezen zonder klager in de gelegenheid te stellen te protesteren tegen de vervanging van de eerste verpleegkundige.. LJN: YG2231.. YG2223 Regionaal Tuchtcollege Den Haag 2011-049.. Klaagster verwijt de bedrijfsarts onder meer dat hij een verkeerde diagnose heeft gesteld, een onjuist re-integratieplan heeft opgesteld, klaagster revalidatie heeft verboden en haar onjuist heeft begeleid.. Datum uitspraak: 17-07-2012.. LJN: YG2223.. YG2216 Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 2011/228.. Klager verwijt de bedrijfsarts dat hij zijn beroepsgeheim heeft geschonden door zonder haar toestemming medische gegevens te verzenden naar de werkgever.. LJN: YG2216.. YG2217 Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 2011/346.. De IGZ verwijt de oogarts dat hij bij een aantal patiënten –waarvan de IGZ een melding heeft ontvangen- niet heeft gehandeld zoals van hem had mogen worden verwacht.. De klacht heeft onder andere betrekking op de postoperatieve nazorg en de informatie- en dossierplicht.. Doorhaling.. LJN: YG2217.. YG2218 Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 2011/383.. Klager verwijt de oogarts dat hij is tekortgeschoten in de zorg die hij van hem mocht verwachten door hem niet lege artis te behandelen.. De klacht heeft voorts betrekking op de informatieplicht en de door de oogarts gebruikte apparatuur.. LJN: YG2218.. YG2220 Regionaal Tuchtcollege Den Haag 2011-107.. Klager  ...   dat de dienstdoende artsen zich onvoldoende vrij hebben gevoeld de arts (eerder) te benaderen en naar het ziekenhuis te laten komen toen dat geïndiceerd was.. LJN: YG2203.. YG2204 Regionaal Tuchtcollege Den Haag 2011-022b.. Klagers verwijten de gynaecoloog dat er fouten zijn gemaakt tijdens en na de bevalling en dat de arts ten onrechte niet tijdig inzage heeft verschaft in het medisch dossier.. LJN: YG2204.. YG2205 Regionaal Tuchtcollege Den Haag 2011-096c.. Klaagster verwijt de arts dat zij onzorgvuldig heeft gehandeld, onder meer door het geven van en onsamenhangend informeren over tegenstrijdige diagnoses en het onjuist voorschrijven van een recept.. Klaagster verwijt de arts voorts dat de organisatie wanordelijk, niet professioneel en klantonvriendelijk was.. LJN: YG2205.. YG2206 Regionaal Tuchtcollege Den Haag 2011-096b.. Klaagster verwijt de kinderarts dat zij op een onzorgvuldige wijze tot een – achteraf gebleken – onjuiste diagnose is gekomen.. LJN: YG2206.. YG2207 Regionaal Tuchtcollege Den Haag 2011-096a.. Klaagster verwijt de huisarts dat zij op onzorgvuldige wijze tot een – achteraf gebleken – onjuiste diagnose is gekomen.. LJN: YG2207.. YG2208 Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 2011/334.. De klacht betreft de behandeling van de moeder van klagers, verder te noemen: de patiënte.. Bij patiënte is een laparoscopische gastric bypass operatie verricht.. Klagers verwijten de chirurg dat hij zowel pre- als postoperatief is tekortgeschoten in de zorg die patiënte van hem mocht verwachten.. Afwijzing.. LJN: YG2208.. YG2196 Regionaal Tuchtcollege Eindhoven 11144.. Oogarts wordt verweten dat hijniet adequaat en tijdig actie heeft ondernomenten aanzien vande tijdens de operatie opgetreden complicatie en de later opgetreden pijnklachten en voorts ten onrechte een negatief advies heeft gegeven in verband met een door klaagster aangevraagde vergoeding voor begeleidend ziekenvervoer.. LJN: YG2196.. YG2197 Regionaal Tuchtcollege Eindhoven 11180.. Orthopeed wordt verweten dat hij bij de operatieve ingreep een medische fout heeft gemaakt als gevolg waarvan klager blijvend ernstige lichamelijke en geestelijke klachten zal ondervinden en is er sprake van onheuse bejegening.. LJN: YG2197.. YG2213 Regionaal Tuchtcollege Zwolle 279/2011.. Raadkamerbeslissing.. Klacht tegen tandarts.. Klager verwijt haar dat zij de behandeling niet goed heeft gedaan.. LJN: YG2213.. YG2190 Regionaal Tuchtcollege Eindhoven 1180.. Klaagster verwijt huisarts na suïcide van haar zoon onder meer dat hij haar signalen over de psychische problematiek van de zoon niet voldoende serieus heeft genomen, diens medicatie onverantwoord heeft gewijzigd, niet heeft gewezen op de mogelijkheid van crisisinterventie met suïcide als gevolg.. De gegeven signalen zijn serieus genomen.. LJN: YG2190.. YG2191 Regionaal Tuchtcollege Zwolle 282/2011.. Klacht tegen arts assistent neurologie vanwege valincident op stroke-unit.. Geen sprake van verwijtbaar handelen.. LJN: YG2191.. YG2192 Regionaal Tuchtcollege Zwolle 281/2011.. Klacht tegen neuroloog vanwege valincident op stroke-unit.. LJN: YG2192.. YG2198 Regionaal Tuchtcollege Eindhoven 11164a.. Klacht dat huisarts onvoldoende heeft geluisterd naar de klachten van de echtgenoot van klaagster en hem had moeten laten opnemen wegens een cerebraal abces ongegrond.. De symptomen wezen op een oorontsteking, wat bij de patiënt vaker voorkwam en de huisarts heeft advies gevraagd aan de KNO-arts van de patiënt, die haar mening deelde.. LJN: YG2198.. YG2199 Regionaal Tuchtcollege Eindhoven 11164b.. Verweerder heeft met spoed een visite afgelegd en antibiotica voorgeschreven voor de patiënt die bekend was met oorontstekingen, waarmee adequaat is gereageerd.. LJN: YG2199.. YG2193 Regionaal Tuchtcollege Zwolle 167/2011.. Klacht tegen huisarts.. Klager was gedurende ongeveer negen jaar onder behandeling bij een psychiater en kwam ook met verschillende klachten in die periode bij de huisarts.. Klager verwijt de huisarts niet te hebben ingegrepen in de behandeling van de psychiater en beklaagt zich erover dat de huisarts onvoldoende aandacht heeft besteed aan zijn klachten.. LJN: YG2193.. YG2200 Regionaal Tuchtcollege Eindhoven 11164c.. Huisarts is adequaat opgetreden door de echtgenoot van klaagster direct te laten opnemen na constatering van desoriëntatie en meningeale prikkeling.. Van een spottend gedrag van de huisarts is niet gebleken.. LJN: YG2200.. YG2194 Regionaal Tuchtcollege Zwolle 180/2010.. Klacht tegen psychiater over medicamenteuze en therapeutische behandeling gedurende ongeveer negen jaar.. Gegrond wat betreft dossiervoering, diagnosestelling, aard van de therapie en een tweetal voorgeschreven medicijnen.. LJN: YG2194.. YG2195 Regionaal Tuchtcollege Zwolle 181/2010.. Klacht tegen psychiater over een aantal second opinions met betrekking tot de medicatie die werd voorgeschreven door de behandelend psychiater.. LJN: YG2195.. YG2209 Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 2011/156.. De klacht betreft de behandeling van klagers echtgenote, verder patiënte te noemen.. Klager verwijt de cardioloog dat hij is tekortgeschoten in de zorg die patiënte van hem mocht verwachten door het voeren van een ondeugdelijk behandelbeleid, onder andere door het verrichten van onvoldoende onderzoek.. De klacht heeft voorts betrekking op de dossier- en informatieplicht.. Patiënte is overleden.. Berisping.. Datum uitspraak: 03-07-2012.. LJN: YG2209.. YG2210 Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 2011/110.. De klacht houdt in dat de huisarts ten onrechte een melding heeft gedaan bij Bureau Jeugdzorg over lichamelijk geweld door klager bij zijn dochter.. LJN: YG2210..

  Original link path: /nieuw/gezondheidszorg
  Open archive

 • Title: Overheid.nl | Tuchtrecht | Nieuw | Notarissen
  Descriptive info: YC0810 Kamer van toezicht Arnhem 07.. 831/2012/7.. Testament.. Klaagsters stellen dat het testament van hun overleden moeder niet haar wil weergeeft, doch dat de daarin opgenomen bepalingen bedacht zijn door één van hun broers.. De Kamer is van oordeel dat de klacht ongegrond is omdat de notaris volhoudt dat de moeder van klaagsters in een gesprek tussen haar en de notaris heeft verklaard dat het testament haar wil weergaf.. Het testament bevat naar het oordeel van de Kamer wel een aantal ongerijmdheden.. Op grond daarvan is niet uitgesloten dat het testament inderdaad niet de wil van moeder weergeeft.. De klachtprocedure leent zich echter niet voor uitgebreid onderzoek naar, onder meer, de geestelijke gesteldheid van moeder op het moment van het tekenen van het testament.. Datum  ...   in gebruik hebben.. Klager acht zich belanghebbende bij die akte omdat de gemeente hem een prijs voor de grond in rekening brengt.. De Kamer acht het verzet ongegrond.. Datum uitspraak: 02-05-2012.. LJN: YC0809.. YC0808 Kamer van toezicht Rotterdam 14/11.. Kort samengevat kan de klacht als volgt worden weergegeven:- de notaris heeft ten onrechte geen dienst geweigerd;- het in rekening brengen van een onredelijk hoog honorarium;- de beweringen van de notaris zijn tegenstrijdig;-klagers hebben de indruk dat de notaris de zaak niet meer in de hand heeft;- de notaris heeft onzorgvuldig c.. onbetamelijk gehandeld;- de notaris heeft onvoldoende inlichtingen verschaft;- de notaris heeft niet de belangen van alle betrokkenen op onpartijdige wijze behartigd.. Beslissing:verklaart de klacht deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond.. Datum uitspraak: 12-04-2012.. LJN: YC0808..

  Original link path: /nieuw/notarissen
  Open archive

 • Title: Overheid.nl | Tuchtrecht | Nieuw | Akkerbouw
  Original link path: /nieuw/akkerbouw
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Overheid.nl | Tuchtrecht | Nieuw | Pluimvee en eieren
  Original link path: /nieuw/pluimvee_en_eieren
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)


 • Archived pages: 186