www.archive-nl-2012.com » NL » P » PENSIOENFONDSDIERENARTSEN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 121 . Archive date: 2012-06.

 • Title: Home - Welkom
  Descriptive info: .. Nieuws.. |.. Veelgestelde vragen.. Pensioenbegrippen.. Downloads.. Links.. Wat is pensioen?.. Van de overheid.. Vanuit uw werk.. Zelf sparen.. Uw pensioen.. Aan de slag.. U bouwt pensioen op.. Premie.. Bijna met pensioen.. U ontvangt pensioen.. Toeslagen.. Reglementen.. Kerncijfers.. Kosten.. Als er iets verandert.. In uw werk.. In uw privéleven.. Wijzigingsformulieren.. Uw pensioenfonds.. Bestuur.. Missie.. Verantwoordingsorgaan.. Deelnemersvereniging.. Vermogensbeheer.. Gedragscode.. Klachten geschillen.. Contact.. U bent hier:.. Home.. U.. Gaat aan de slag.. Krijgt een andere baan.. Gaat bijna met pensioen.. Als er iets verandert.. Scheiden.. Trouwen/samenwonen.. Verhuizen.. Kinderen.. Overlijden.. Stoppen met werken.. Voor uw 65ste.. Na uw 65ste.. Op uw 65ste.. Welkom.. Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen voert sinds 1 januari 1975 de pensioenregeling voor zelfstandigen en bij hen  ...   u informatie over wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw pensioenregeling.. Indien van toepassing, vindt u hier ook de benodigde formulieren om uw wijzigingen aan het pensioenfonds door te geven.. biedt informatie over ons pensioenfonds, zoals de samenstelling van het bestuur, missie en deelnemersvereniging (DPD).. De overheid stelt aan de hand van het aantal leden vast of de pensioenregeling voor dierenartsen verplicht is en blijft.. Lid zijn van DPD is dus belangrijk.. Jaarrapport 2011.. 12-06-2012.. Het jaarrapport van SPD 2011 is gepubliceerd op de website.. Lees verder.. Pensioenkrant juni 2012.. 01-06-2012.. De nieuwe pensioenkrant van juni is uit.. Ga naar de downloads om hem online in te zien!.. Sitemap.. Help.. Disclaimer.. Copyright.. Print deze pagina..

  Original link path: /Pages/default.aspx
  Open archive

 • Title: Home - Nieuwsoverzicht
  Descriptive info: Nieuwsoverzicht.. 01-02-2012.. korten, pijnlijk maar noodzakelijk.. 06-10-2011.. Uitleg dekkingsgraad..

  Original link path: /Pages/nieuws.aspx
  Open archive

 • Title: Home - Veelgestelde vragen
  Descriptive info: Veelgestelde vragen.. Adreswijziging.. Afkoop van pensioenrechten.. Andere baan.. Arbeidsongeschiktheid.. Automatische incasso.. Belastingdienst en betaalde premie.. Beroepsinkomen en premie.. Deelname aan SPD vrijwillig voortzetten.. Kortingsmaatregel.. Met pensioen.. Onbetaald verlof.. Pensioen opbouwen.. Pensioen van de overheid.. Pensioen vanuit uw werk.. Scheiding en bijzonder partnerpensioen.. Trouwen en/of samenwonen.. Uniform Pensioenoverzicht (UPO).. Verhoging van pensioen.. Waardeoverdracht.. Werkloosheid..

  Original link path: /Pages/faq.aspx
  Open archive

 • Title: Home - Pensioenbegrippen
  Descriptive info: Pensioenbegrippen.. A.. B.. C.. D.. E.. F.. G.. H.. I.. J.. K.. L.. M.. N.. O.. P.. Q.. R.. S.. T.. U.. V.. W.. X.. Y.. Z.. Actieve deelnemer.. De deelnemer die in de pensioenregeling pensioen opbouwt.. Actuariële grondslagen.. Gegevens als sterftekansen, arbeidsongeschiktheidskansen, rekenrente en kosten die gebruikt worden om vast te stellen hoeveel geld er nodig is om de pensioentoezeggingen te kunnen waarmaken.. Actuaris.. Een specialist die verzekeringswiskundige risico-analyses verricht en de benodigde reserveringen berekent voor de vaststelling van de pensioenverplichtingen.. Afkoop.. Bij afkoop wordt de afkoopwaarde van de pensioenaanspraken in één keer uitgekeerd, de pensioenvoorziening is dan definitief beëindigd.. Afkoopwaarde (ook wel afkoopsom).. De afkoopwaarde is het bedrag dat ineens wordt uitgekeerd als afkoop van een verplichting om in de toekomst een serie betalingen te doen.. AFM.. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten in Nederland.. Het gaat dan om de aanbieders van financiële producten en diensten en ondernemingen die effecten uitgeven.. Anw.. Bij uw overlijden hebben uw eventuele partner en/of kinderen mogelijk recht op een wettelijke uitkering van de overheid.. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw).. Uw achterblijvende partner kan in aanmerking komen voor een Anw-uitkering als hij of zij:.. - jonger is dan 65 jaar en;.. - is geboren voor 1950 of;.. - een kind jonger dan 18 jaar heeft of;.. - voor ten minste 45% arbeidsongeschikt is.. De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van het inkomen van uw partner.. De Anw-uitkering voor uw kinderen staat los van het inkomen van uw partner.. Uw partner moet deze uitkering aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank.. Deze instantie regelt de Anw namens de overheid.. Kijk voor meer informatie op de website.. Kijk voor meer informatie op de website van de SVB.. AOW.. Vanaf uw 65e ontvangt u van de overheid een AOW-uitkering.. Deze uitkering kunt u beschouwen als een basisinkomen.. De hoogte van deze uitkering hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.. Heeft u tussen uw 15e en 65e in het buitenland gewoond? Dan is het mogelijk dat u minder AOW ontvangt.. De hoogte van deze uitkering hangt namelijk ook af van het aantal jaren dat u in Nederland heeft gewoond of gewerkt.. De Sociale Verzekeringsbank regelt de AOW namens de overheid.. AOW gat.. Per 1 januari 2015 vervalt de AOW-toeslag voor de partner jonger dan 65.. Voor mensen die op of na 1 januari 2015 65 jaar worden kan daardoor het gezamenlijk inkomen tijdelijk lager uitvallen.. Dit wordt het AOW-gat genoemd.. Attestatie de Vita (ADV).. Een verklaring die jaarlijks moet worden verstrekt door een uitkeringsgerechtigde die in het buitenland woont.. Met deze verklaring, die ondertekend moet zijn door een bevoegde autoriteit, kan worden vastgesteld of de betrokkene nog in leven is.. Begunstigde.. Persoon die de (toekomstige) uitkering ontvangt.. Dat kan de deelnemer zelf zijn of de nabestaande(n).. Beleggingen.. Het omzetten van geld of middelen in waardepapieren of objecten met als doel de waarde te behouden of te vergroten.. Benchmark.. Een benchmark is een maatstaf ter vergelijking van het beleggingsresultaat.. Voor aandelenbeleggingen is de benchmark vaak een aandelenindex, bijvoorbeeld de AEX.. Het bestuur van een pensioenfonds is een vertegenwoordiging van alle deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden in de pensioenfondsregeling.. Bijzonder nabestaandenpensioen.. Een nabestaandenpensioen of partnerpensioen dat bij scheiding wordt toegewezen aan de ex-partner van de deelnemer.. Uitkering vindt plaats na overlijden van de deelnemer.. Burgerservicenummer.. Het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven (voorheen sofinummer).. Dit nummer is voor iedereen uniek.. Contante waarde.. Het bedrag dat nodig is om in de toekomst een of meer betalingen mee te kunnen verrichten, waarbij rekening is gehouden met toekomstige rente.. Binnen de pensioenregeling wordt met dit bedrag vaak het toekomstig pensioen bedoeld.. Conversie.. Omzetting van pensioenaanspraken in andere pensioenaanspraken.. Conversie kan bijvoorbeeld plaatsvinden na het maken van een keuze tussen partnerpensioen en een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen.. Corporate governance.. Corporate governance heeft betrekking op een stelsel van verhoudingen tussen de verschillende organen van de onderneming zoals raad van bestuur, raad van commissarissen, aandeelhouders en andere belanghebbenden, waarbij rekenschap, transparantie en toezicht een centrale rol spelen.. Pensioenfondsen beleggen in beursgenoteerde ondernemingen en zijn uit hoofde daarvan ook aandeelhouders.. De Nederlandsche Bank (DNB).. Verantwoordelijk voor het toezicht op de degelijkheid van financiële instellingen.. Vanuit deze functie houdt de DNB o.. a.. toezicht op pensioenfondsen en verzekeraars en op pensioenregelingen die door een werkgever rechtstreeks bij een verzekeraar worden ondergebracht.. Dit viel eerder onder de verantwoordelijkheid van de Pensioen- Verzekeringskamer (PVK).. De PVK is eind 2004 gefuseerd met de DNB.. Deelnemer.. Persoon aan wie op basis van deelname aan een pensioenregeling pensioenaanspraken zijn toegekend.. Deelnemersrechten.. Rechten die deelnemers door een pensioenregeling of via wettelijke bepalingen hebben.. Zowel in termen van geld als in termen van juridische rechten.. Deeltijdpensioen.. Een medewerker gaat in deeltijd werken en laat het pensioen gedeeltelijk ingaan.. Over het met werken verdiende loon gaat de pensioenopbouw door  ...   financieel adviseur kan u hierbij ook helpen.. De pensioenaangroei wordt vermeld op het Uniforme Pensioen Overzicht (UPO) dat u jaarlijks ontvangt.. Ga naar de website van de Belastingdienst.. Pensioenaanspraak.. Een recht op toekomstige pensioenuitkeringen.. Dit recht ontstaat door deelname aan een pensioenregeling.. Pensioenbreuk.. Een pensioenbreuk treedt op als iemand door verandering van werkkring of door een veranderde situatie bij de werkgever over moet stappen naar een andere pensioenregeling of tijdelijk uit de regeling moet stappen.. Pensioendatum.. De leeftijd waarop op grond van de pensioenregeling het ouderdomspensioen ingaat.. Pensioenfonds.. Stichting die zorgt voor de veiligstelling van de pensioenaanspraken, die voortvloeien uit een pensioenregeling, kapitaal vergaart, vastlegt en beheert.. Een pensioenfonds kan een opdracht tot uitvoering verstrekken en een uitvoeringsovereenkomst overeenkomen met een pensioenuitvoerder.. Pensioengat.. Het verschil tussen de gewenste pensioenhoogte (pensioennorm) en de daadwerkelijke toekomstige uitkering (op basis van de opgebouwde reserves).. Pensioengerechtigde.. Iemand die aanspraak kan maken op een uitkering uit hoofde van een pensioenregeling.. Pensioengevend salaris.. Dit is het deel van uw inkomen dat meetelt voor uw pensioenopbouw.. Het pensioenreglement bepaalt welke delen van het inkomen meetellen voor de pensioenopbouw en dus pensioengevend zijn.. Pensioengrondslag.. Dit is uw pensioengevend salaris minus de franchise.. Dit is dus het deel van uw inkomen waarover u pensioen opbouwt.. Pensioenrechten.. Rechten die deelnemers hebben uit hoofde van een pensioenregeling.. Pensioenregeling.. Regeling waarvoor een deelnemer premies afdraagt en die de deelnemer na pensionering een inkomen garandeert.. Ook wel: pensioenovereenkomst.. Pensioenreglement.. Algemene beschrijving van de pensioenregeling die in het betreffende bedrijf, beroepsgroep of bedrijfstak geldt.. Daarin is vermeld wie deelnemen aan de regeling, hoe de hoogte van de pensioenen worden vastgesteld, welke aanspraken er zijn, wat de consequenties zijn bij ontslag, huwelijk, scheiding, arbeidsongeschiktheid, bereiken pensioendatum en overlijden.. Het pensioenreglement is de juridische basis waaraan de betrokkenen hun aanspraken en uitkeringen ontlenen.. Pensioenuitkering.. Uitkering op basis van pensioenaanspraken.. Pension Fund Governance (PFG).. Principes voor een goed pensioenfondsbestuur.. 'Goed pensioenfondsbestuur' wordt gehanteerd als vertaling van de term Pension Fund Governance.. Het gaat daarbij vooral om de wijze waarop het bestuur is georganiseerd, verantwoording wordt afgelegd aan belanghebbenden en de wijze waarop het interne toezicht is georganiseerd.. Performance.. Het totale rendement op de beleggingen.. Dit is het bedrag dat u voor uw pensioenopbouw betaalt inclusief de eventuele vrijwillige extra premie.. Scheiding.. Het uit elkaar gaan van samenwonende, geregistreerde of getrouwde partners.. Sociale verzekeringsbank (SVB).. Overheidsorgaan dat belast is met de uitvoering van onder andere de AOW en de Anw.. Stichting.. Rechtspersoon met een bepaald eigen vermogen en een zeker doel.. Te bereiken pensioen.. Dit is het bedrag aan jaarlijks pensioen dat u ontvangt vanaf de pensioenleeftijd die op het pensioenoverzicht staat.. U ontvangt dit bedrag als u tot die datum in dienst blijft en pensioen blijft opbouwen in een pensioenregeling.. Toeslag (zie ook indexatie).. Verhoging van een pensioen of van een aanspraak op pensioen, die op incidentele basis wordt verleend of die jaarlijks wordt verleend op grond van een in het pensioenreglement omschreven regeling.. Toezichthouder.. Organisatie die toezicht houdt op pensioenfondsen.. Zie bij De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM).. Uitgaande waardeoverdracht.. Geldbedrag dat ten behoeve van een deelnemer naar een andere pensioenuitvoerder wordt overgeheveld om daar pensioenaanspraken in te kopen.. Uitkeringsgerechtigde.. Iemand die aanspraak kan maken op een uitkering.. Uitkeringsovereenkomst.. Een overeenkomst waarbij de pensioenuitkering wordt vastgesteld.. Uitruil(en).. Uitruil van pensioensoorten.. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om ouderdomspensioen te gebruiken voor een nabestaandenvoorziening, of andersom de mogelijkheid om nabestaandenpensioen te gebruiken voor een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen.. Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).. UWV verzorgt de uitvoering van de sociale verzekeringen voor werknemers en werkgevers, waaronder de Werkloosheidswet (WW), Wet werk en inkomen naar arbeidsongeschiktheid (WIA) en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).. Gestandaardiseerd overzicht dat pensioenfondsen en verzekeraars hanteren om medewerkers persoonlijke informatie te geven over de uitkering bij pensionering, overlijden en arbeidsongeschiktheid.. Vastrentende waarden.. Verzamelnaam voor obligaties en onderhandse leningen.. Verevend ouderdomspensioen.. Het gedeelte van het ouderdomspensioen (OP) dat na ontbinding van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst, is toegewezen aan de ex-partner.. Het verevend OP komt tot uitkering op het moment dat de deelnemer de pensioendatum bereikt.. In het geval de deelnemer voor de pensioendatum overlijdt, vervalt het verevend OP en komt het Bijzonder partnerpensioen (BNP) tot uitkering.. In het geval de ex-partner overlijdt, valt het verevend OP terug naar de deelnemer.. Verevening (verevenen).. Verdeling van tijdens het huwelijk opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen volgens de systematiek van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.. Voorwaardelijkheidsverklaring.. Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om u te informeren over de toeslagen (indexatie) die zij verlenen.. Ook de te verwachten toeslagen voor de komende jaren moeten worden vermeld.. Dit gebeurt in de zogenaamde voorwaardelijkheidsverklaring.. Het overdragen van de contante waarde van pensioenaanspraken om pensioenverlies te voorkomen wanneer een medewerker van pensioenregeling wisselt.. Wezenpensioen.. Nabestaandenpensioen dat na het overlijden van een deelnemer aan een pensioenregeling – tot het bereiken van een bepaalde leeftijd – wordt uitgekeerd aan de kinderen van de betrokken deelnemer..

  Original link path: /Pages/pensioenbegrippen.aspx
  Open archive

 • Title: Home - Downloads
  Descriptive info: Downloads.. Brochures.. Belangrijk als je in de praktijk gaat.. Toelichting arbeidsongeschiktheid 2009.. Welkom bij SPD.. Formulieren.. Vervroegde pensioeningang.. Toelichting gerealiseerd beroepsinkomen 2009.. Gerealiseerd beroepsinkomen.. Formulier inkomensopgave 2010.. Automatische incasso SPD.. Automatische incasso DPD.. Aanvragen waardeoverdracht naar SPD.. Toelichting inkomensopgave 2012.. Formulier inkomensopgave 2012.. Brief inkomensopgave 2012.. Toelichting inkomensopgave 2011.. Formulier inkomensopgave 2011.. Brief inkomensopgave 2011.. Toelichting inkomensopgave 2010.. Brief inkomensopgave 2010.. Jaarverslagen.. ABTN 2012.. Jaarrapport 2010.. Jaarrapport 2009.. ABTN 2009.. Klachten en geschillen.. Klachtenprocedure.. Geschillenprocedure.. Nieuwsbrieven  ...   mei 2011.. Pensioenkrant december 2010.. Pensioenkrant mei 2010.. Pensioenkrant december 2009.. Pensioenkrant juni 2009.. Pensioenkrant oktober 2008.. Pensioenkrant maart 2008.. Reglementen, statuten en documenten.. Transparantiedocument SPD 2008.. Statuten SPD 2011.. Reglement verantwoordingsorgaan 2008.. Reglement SPD 2011.. Reglement communicatiecommissie.. Reglement beleggingscommissie.. Stemverslag.. Stemverslag SPD 2010 kwartaal 4.. Stemverslag SPD 2010 kwartaal 3.. Stemverslag SPD 2010 kwartaal 2.. Stemverslag SPD 2010 kwartaal 1.. Stemverslag SPD 2010.. Stemverslag SPD 2009.. Stemverslag SPD 2008.. Vergaderingen.. ALV DPD 2011.. ALV DPD 2010..

  Original link path: /Pages/downloads.aspx
  Open archive

 • Title: Home - Links
  Descriptive info: Links.. Informatie over pensioen.. www.. opf.. nl.. Website van de Stichting voor Ondernemingpensioenfondsen.. pensioenkijker.. Website met algemene informatie over pensioen.. pensioen.. startpagina.. Website met links naar pensioengerelateerde websites.. pensioenregister.. Startplaats voor het inzien van al uw pensioenoverzichten.. mijnpensioenoverzicht.. Website waar u al uw pensioenoverzichten kunt inzien.. uvb.. Website van de Unie voor beroepspensioenfondsen.. Informatie over geldzaken.. wijzeringeldzaken.. Website met algemene informatie over geldzaken.. Informatie van de overheid.. dnb.. Website van De Nederlandsche Bank.. afm.. Website van de Autoriteit Financiële Markten.. uwv.. Website van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.. svb.. Website van de Sociale Verzekeringsbank..

  Original link path: /Pages/links.aspx
  Open archive

 • Title: Wat is pensioen? - Wat is pensioen?
  Descriptive info: Wat is pensioen?.. Pensioen is het inkomen dat u ontvangt vanaf het moment dat u met pensioen gaat of als u (beroeps)arbeidsongeschikt wordt.. Uw eventuele partner en/of kind(eren) ontvangen onder bepaalde voorwaarden een inkomen als u overlijdt.. Daarom is het belangrijk dat u op tijd inzicht hebt  ...   niet voor verrassingen komt te staan.. Wat ontvangt u?.. U ontvangt vanaf uw 65e* AOW-pensioen van de overheid.. Daarnaast ontvangt u het pensioen dat u bij Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen en/of een ander pensioenfonds hebt opgebouwd.. Maar u kunt ook zelf hebben gespaard voor een extra pensioen..

  Original link path: /Pensioen/Pages/default.aspx
  Open archive

 • Title: Wat is pensioen? - Van de overheid
  Descriptive info: Van de overheid.. De overheid zorgt voor een basisinkomen bij pensionering (AOW) of arbeidsongeschiktheid (WIA).. Daarnaast keert de overheid in sommige gevallen ook een uitkering uit aan uw gezin als u overlijdt.. AOW-pensioen.. In Nederland is het gebruikelijk dat u tot uw 65ste werkt.. Vanaf uw 65ste* ontvangt u AOW-pensioen van de overheid.. AOW is een basispensioen voor iedereen die in Nederland gewoond en/of gewerkt heeft.. Het wordt betaald door de Sociale Verzekeringsbank.. U ontvangt AOW zolang u leeft.. Voor de opbouw ervan hoeft u niets te doen.. Vanaf uw 15de bouwt u automatisch 2% AOW per jaar op.. Op uw 65ste hebt u zo een volledig AOW-pensioen opgebouwd.. Als u in het buitenland hebt gewoond of gaat wonen, bouwt u minder AOW-pensioen op.. Elk jaar dat u in het buitenland woont, wordt 2% in mindering gebracht op uw AOW-pensioen.. Op.. nl/aow.. leest u meer over de AOW.. De  ...   Anw’.. Uw kinderen ontvangen mogelijk een ‘halfwezenuitkering Anw’ of ‘wezenuitkering Anw’.. Anw staat voor Algemene nabestaandenwet.. De Sociale Verzekeringsbank voert deze regeling uit.. Niet iedereen ontvangt een Anw-uitkering.. U moet namelijk aan bepaalde voorwaarden voldoen.. nl/anw.. leest u meer over de Anw-uitkering.. Uitkering tijdens uw arbeidsongeschiktheid.. Als u in loondienst bent en na twee jaar ziekte niet meer kunt werken, dan ontvangt u tijdens uw arbeidsongeschiktheid mogelijk een uitkering van de overheid.. Deze uitkering heet een WIA-uitkering.. WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.. Niet iedereen die door ziekte niet meer kan werken, ontvangt een WIA-uitkering.. De voorwaarden zijn namelijk streng.. Op de website van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.. http://www.. nl/Particulieren/.. leest u meer over de WIA.. Als u als zelfstandig dierenarts werkt, hebt u geen recht op een WIA-uitkering.. Wilt u zich verzekeren tegen de financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid? Dan kunt u een verzekering afsluiten bij een verzekeraar..

  Original link path: /Pensioen/Pages/overheid.aspx
  Open archive

 • Title: Wat is pensioen? - Vanuit uw werk
  Descriptive info: Vanuit uw werk.. Bij het Pensioenfonds voor Dierenartsn (SPD) bouwt u een (aanvullend) pensioen op.. Dit pensioen ontvangt u bovenop het basisinkomen (AOW) van de overheid.. Tijdens uw werkzame leven als dierenarts bouwt u pensioen op bij SPD.. We noemen dit ouderdomspensioen.. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen levenslang.. Lees hier meer over uw pensioenregeling bij SPD.. Pensioen na overlijden.. Na uw overlijden ontvangen  ...   hun 21ste wezenpensioen.. Lees hier meer over het pensioen na uw overlijden.. Pensioen bij arbeidsongeschiktheid.. SPD kent geen pensioen bij arbeidsongeschiktheid.. Wel is binnen het pensioenfonds geregeld dat uw pensioenopbouw wordt voortgezet wanneer u (deels) arbeidsongeschikt bent.. Gedurende die periode hebt u recht op vrijstelling van de premiebetaling voor uw pensioenopbouw.. Uw pensioenopbouw gaat bij arbeidsongeschiktheid dus door.. U moet dit wel melden bij het pensioenfonds..

  Original link path: /Pensioen/Pages/uit_werk.aspx
  Open archive

 • Title: Wat is pensioen? - Zelf sparen
  Descriptive info: Zelf sparen.. U kunt ook zelf sparen voor extra pensioen of extra premie betalen bij SPD.. Hiermee kunt u eerder met pensioen gaan of uw pensioen verhogen.. Er zijn verschillende manieren om te sparen voor extra pensioen: sparen, beleggen, een verzekering afsluiten of vermogen opbouwen uit uw eigen huis of aandelen.. Extra pensioenpremie bij SPD.. U kunt meer pensioen opbouwen door vrijwillig extra premie te betalen, naast de premie die u moet betalen op grond van uw beroepsinkomen (de basispremie).. U kunt ervoor kiezen om 11%, 22% of 33% extra pensioenpremie te betalen.. Dit is een opslag op  ...   wordt vastgesteld.. Het pensioenreglement vindt u bij ‘statuten en reglementen’.. Banksparen.. U kunt sparen voor extra pensioen bij een bank.. We noemen dat geblokkeerd banksparen.. Banksparen kan fiscaal aantrekkelijk zijn.. Let op: er zijn wel voorwaarden verbonden aan de inleg.. Verzekeringen.. U kunt een lijfrenteverzekering of koopsompolis afsluiten.. Bij een lijfrenteverzekering betaalt u maandelijks een premie.. Bij een koopsompolis stort u een bedrag in één keer.. Op een bepaald moment krijgt u dan van de verzekeraar een uitkering.. U kunt kiezen voor een tijdelijke of levenslange uitkering.. Aan de vorm en duur van de uitkering zijn wel voorwaarden verbonden..

  Original link path: /Pensioen/Pages/zelf_sparen.aspx
  Open archive

 • Title: Uw pensioen - Uw pensioen
  Descriptive info: Uw pensioen.. U bouwt nu pensioen op bij SPD of hebt dat in het verleden gedaan.. Op deze pagina leest u meer over deze pensioenregeling.. Iedereen die werkt als dierenarts in Nederland bouwt verplicht pensioen op bij SPD.. De regeling is ook verplicht voor dierenartsen die parttime of als waarnemer, uitzendkracht of oproepkracht werken.. De verplichting geldt niet voor dierenartsen die in loondienst werken en voor hun pensioen verplicht verzekerd zijn bij het ABP.. Bouwt u bijvoorbeeld pensioen op bij ABP en werkt u tevens als dierenarts in de vrij gevestigde praktijk, dan moet u zich aanmelden bij Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen voor uw inkomen uit deze werkzaamheden.. Als deelnemer aan de pensioenregeling van SPD hebt u recht op:.. inkomen voor later: dit is uw ouderdomspensioen en gaat in op uw 65ste;.. inkomen voor uw nabestaanden wanneer u overlijdt: partner- en wezenpensioen;.. doorbetaling van uw pensioenpremie bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.. Inkomen voor later.. AOW-pensioen van de overheid.. Volgens de huidige AOW-wetgeving ontvangt u vanaf uw 65ste van de overheid een AOW-pensioen.. Het pensioen dat u hebt opgebouwd bij SPD ontvangt u bovenop het AOW-pensioen.. Hebt u tussen uw 15de en 65ste in het buitenland gewoond? Dan is het mogelijk dat u minder AOW-pensioen ontvangt.. Kijk voor meer informatie  ...   wezenpensioen van uw pensioenfonds.. Als u overlijdt, heeft uw partner recht op een partnerpensioen van het pensioenfonds.. Voor uw kinderen is er een wezenpensioen totdat zij 21 jaar zijn.. Voorwaarde hiervoor is wel dat uw partner en uw kinderen al verzekerd waren bij het pensioenfonds voordat u met pensioen ging.. Doorbetaling van uw pensioenpremie bij arbeidsongeschiktheid.. Als u (deels) arbeidsongeschikt bent en uw werkzaamheden als dierenarts (deels) beëindigd hebt, kunt u in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) premievrijstelling.. Het pensioenfonds neemt dan de betaling van de premie geheel of gedeeltelijk van u over.. Sinds 2007 geldt voor deze premievrijstelling een wachttijd van twee jaar.. Dat betekent dat de premievrije pensioenopbouw twee jaar na de eerste ziektedag kan ingaan.. Om in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) premievrijstelling moet u zelf een aanvraag indienen bij het pensioenfonds.. Neem bij arbeidsongeschiktheid direct contact op met het pensioenfonds: er wordt geen premievrijstelling verleend over het verleden!.. Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt een vaste procedure gevolgd.. Een onafhankelijke instelling stelt - op verzoek van het pensioenfonds - de mate van arbeidsongeschiktheid vast.. De uitkomsten van deze beoordeling zijn bindend: op basis hiervan stelt het pensioenfonds de hoogte van de premievrijstelling vast.. Bij 'brochures' onder.. downloads.. vindt u meer informatie over dit onderwerp..

  Original link path: /Uw_pensioen/Pages/default.aspx
  Open archive


 • Archived pages: 121