www.archive-nl-2012.com » NL » P » PENSIOENFONDSVERLOSKUNDIGEN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 163 . Archive date: 2012-06.

 • Title: Home - Alles over uw pensioen bij SPV
  Descriptive info: .. Inloggen.. Nieuws.. |.. Veelgestelde vragen.. Pensioenbegrippen.. Downloads.. Links.. Wat is Pensioen?.. Van de overheid.. Vanuit uw werk.. Zelf sparen.. Uw Pensioen.. Aan de slag.. U bouwt pensioen op.. U ontvangt pensioen.. Bijna met pensioen.. Toeslagen.. Reglementen.. Als er iets verandert.. In uw werk.. In uw privéleven.. Wijzigingsformulieren.. Uw Pensioenfonds.. Bestuur.. Missie.. Deelnemersraad.. Verantwoordingsorgaan.. Deelnemersvereniging.. Gedragscode.. Kerncijfers.. Klachten geschillen.. Uw gegevens.. U bent hier:.. Home.. U.. gaat aan de slag.. krijgt een andere baan.. bent arbeidsongeschikt.. Als er iets verandert.. scheiden.. trouwen/samenwonen.. kinderen krijgen.. verhuizen.. overlijden.. Stoppen met werken.. voor uw 65ste.. op uw 65ste.. na uw 65ste.. Alles over uw pensioen bij SPV.. Welkom bij Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV).. SPV voert sinds 1975 de pensioenregeling uit voor zelfstandig werkende verloskundigen en de bij hen werkzame verloskundigen in loondienst.. Hier vindt u informatie over uw pensioenregeling (zoals  ...   kunt ook berekenen wat de gevolgen zijn van bijvoorbeeld eerder stoppen met werken.. Let op:.. wanneer u de site niet goed in beeld krijgt, dan maakt u waarschijnlijk gebruik van een oude versie van een internetprogramma.. Wij adviseren u in dat geval.. Firefox.. ,.. Google Chrome.. of.. Opera.. kostenloos te installeren.. Dekkingsgraad: hoe staat het fonds er eind mei 2012 voor?.. 12-06-2012.. De dekkingsgraad van SPV bedraagt eind mei 101,1% (eind april 95,6%).. Lees verder.. Geen waardeoverdracht.. 11-06-2012.. Bij een dekkingsgraad van 100% of minder mag het pensioenfonds wettelijk niet meewerken aan het overhevelen van pensioenrechten van de ene naar de andere regeling (waardeoverdracht).. De nieuwsbrief van juni 2012 online!.. 07-06-2012.. Deze week valt de SPV.. NU in de brievenbus.. Deze nieuwsbrief van het pensioenfonds kunt u ook online lezen.. Contact.. Sitemap.. Help.. Disclaimer.. Copyright.. Print deze pagina..

  Original link path: /Pages/default.aspx
  Open archive

 • Title: Home - Nieuws
  Descriptive info: Nieuws.. 29-05-2012.. AOW-leeftijd gaat vanaf 2013 omhoog.. 08-05-2012.. Dekkingsgraad: hoe staat het fonds er eind april 2012 voor?.. 27-04-2012.. Het herstelplan van SPV.. 09-04-2012.. Dekkingsgraad: hoe staat het fonds er eind maart 2012 voor?.. 10-02-2012.. Oproep voor kandidaten voor de verenigingsraad.. 06-02-2012.. Gepensioneerden ontvangen jaaropgave 2011.. 19-01-2012..  ...   Dekkingsgraad: hoe staat het fonds er eind november 2011 voor?.. 17-11-2011.. Kritisch meekijken.. 09-11-2011.. Dekkingsgraad: hoe staat het fonds er eind oktober 2011 voor?.. 22-09-2011.. Wat betaalt en krijgt u voor uw pensioen bij SPV?.. 08-09-2011.. Dekkingsgraad: hoe staat het fonds er eind augustus 2011 voor?.. 1.. 2..

  Original link path: /Pages/nieuws.aspx
  Open archive

 • Title: Home - Veelgestelde vragen
  Descriptive info: Veelgestelde vragen.. In onderstaande lijst vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen.. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan.. contact.. op met uw pensioenfonds.. Aanmelden bij het pensioenfonds.. Adreswijziging.. Afmelden bij SPV.. Arbeidsongeschiktheid.. Automatische incasso.. Belastingdienst en premie.. Beroepsinkomen en premie.. Deelname SPV vrijwillig voortzetten.. Ik heb een klacht.. Indexatie - verhoging.. Met pensioen gaan.. Partnerpensioen.. Pensioen en afkoop.. Pensioenoverzicht.. Premienota's.. Scheiding en bijzonder partnerpensioen.. Scheiding en verevening ouderdomspensioen.. Uniform Pensioen Overzicht (UPO).. Verhoging AOW-leeftijd.. Verplichte pensioenregeling.. Waardeoverdracht..

  Original link path: /Pages/faq.aspx
  Open archive

 • Title: Home - Pensioenbegrippen
  Descriptive info: Pensioenbegrippen.. A.. B.. C.. D.. E.. F.. G.. H.. I.. J.. K.. L.. M.. N.. O.. P.. Q.. R.. S.. T.. U.. V.. W.. X.. Y.. Z.. Actieve deelnemer.. De deelnemer die in de pensioenregeling pensioen opbouwt.. Actuariële grondslagen.. Gegevens als sterftekansen, arbeidsongeschiktheidskansen, rekenrente en kosten die gebruikt worden om vast te stellen hoeveel geld er nodig is om de pensioentoezeggingen te kunnen waarmaken.. Actuaris.. Een specialist die verzekeringswiskundige risico-analyses verricht en de benodigde reserveringen berekent voor de vaststelling van de pensioenverplichtingen.. Afkoop.. Bij afkoop wordt de afkoopwaarde van de pensioenaanspraken in één keer uitgekeerd, de pensioenvoorziening is dan definitief beëindigd.. Afkoopwaarde (ook wel afkoopsom).. De afkoopwaarde is het bedrag dat ineens wordt uitgekeerd als afkoop van een verplichting om in de toekomst een serie betalingen te doen.. AFM.. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten in Nederland.. Het gaat dan om de aanbieders van financiële producten en diensten en ondernemingen die effecten uitgeven.. Anw.. Bij uw overlijden hebben uw eventuele partner en/of kinderen mogelijk recht op een wettelijke uitkering van de overheid.. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw).. Uw achterblijvende partner kan in aanmerking komen voor een Anw-uitkering als hij of zij:.. - jonger is dan 65 jaar en;.. - is geboren voor 1950 of;.. - een kind jonger dan 18 jaar heeft of;.. - voor ten minste 45% arbeidsongeschikt is.. De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van het inkomen van uw partner.. De Anw-uitkering voor uw kinderen staat los van het inkomen van uw partner.. Uw partner moet deze uitkering aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank.. Deze instantie regelt de Anw namens de overheid.. Kijk voor meer informatie op.. www.. svb.. nl.. Kijk voor meer informatie op de website van de SVB.. AOW.. Vanaf uw 65ste ontvangt u van de overheid een AOW-uitkering.. Deze uitkering kunt u beschouwen als een basisinkomen.. De hoogte van deze uitkering hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.. Hebt u tussen uw 15de en 65ste in het buitenland gewoond? Dan is het mogelijk dat u minder AOW ontvangt.. De hoogte van deze uitkering hangt namelijk ook af van het aantal jaren dat u in Nederland heeft gewoond of gewerkt.. De Sociale Verzekeringsbank regelt de AOW namens de overheid.. AOW gat.. Per 1 januari 2015 vervalt de AOW-toeslag voor de partner jonger dan 65.. Voor mensen die op of na 1 januari 2015 65 jaar worden kan daardoor het gezamenlijk inkomen tijdelijk lager uitvallen.. Dit wordt het AOW-gat genoemd.. Attestatie de Vita (ADV).. Een verklaring die jaarlijks moet worden verstrekt door een uitkeringsgerechtigde die in het buitenland woont.. Met deze verklaring, die ondertekend moet zijn door een bevoegde autoriteit, kan worden vastgesteld of de betrokkene nog in leven is.. Beleggingen.. Het omzetten van geld of middelen in waardepapieren of objecten met als doel de waarde te behouden of te vergroten.. Benchmark.. Een benchmark is een maatstaf ter vergelijking van het beleggingsresultaat.. Voor aandelenbeleggingen is de benchmark vaak een aandelenindex, bijvoorbeeld de AEX.. Het bestuur van een pensioenfonds is een vertegenwoordiging van alle deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden in de pensioenfondsregeling.. Bijzonder partnerpensioen.. Een partnerpensioen dat bij scheiding wordt toegewezen aan de ex-partner van de deelnemer.. Uitkering vindt plaats na overlijden van de deelnemer.. Burgerservicenummer.. Het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven (voorheen sofinummer).. Dit nummer is voor iedereen uniek.. Collectieve actuariële gelijkwaardigheid.. Voor de bepaling van de hoogte van het pensioen na uitruil of vervroeging wordt voor mannen en vrouwen uitgegaan van dezelfde factoren.. Er wordt dus geen verschil gemaakt tussen de levenskansen van een mannelijke en een vrouwelijke deelnemer.. Contante waarde.. Het bedrag dat nodig is om in de toekomst een of meer betalingen mee te kunnen verrichten, waarbij rekening is gehouden met toekomstige rente.. Binnen de pensioenregeling wordt met dit bedrag vaak het toekomstig pensioen bedoeld.. Conversie.. Omzetting van pensioenaanspraken in andere pensioenaanspraken.. Conversie kan bijvoorbeeld plaatsvinden na het maken van een keuze tussen partnerpensioen en een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen.. Corporate governance.. Corporate governance heeft betrekking op een stelsel van verhoudingen tussen de verschillende organen van de onderneming zoals raad van bestuur, raad van commissarissen, aandeelhouders en andere belanghebbenden, waarbij rekenschap, transparantie en toezicht een centrale rol spelen.. Pensioenfondsen beleggen in beursgenoteerde ondernemingen en zijn uit hoofde daarvan ook aandeelhouders.. De Nederlandsche Bank (DNB).. Verantwoordelijk voor het toezicht op de degelijkheid van financiële instellingen.. Vanuit deze functie houdt de DNB o.. a.. toezicht op pensioenfondsen en verzekeraars en op pensioenregelingen die door een werkgever rechtstreeks bij een verzekeraar worden ondergebracht.. Dit viel eerder onder de verantwoordelijkheid van de Pensioen- Verzekeringskamer (PVK).. De PVK is eind 2004 gefuseerd met de DNB.. Deelnemer.. Iedere verloskundige die in Nederland als zodanig de praktijk uitoefent en in Nederland woont.. Geen deelnemer is de verloskundige die zijn beroep uitsluitend uitoefent in publiekrechtelijke of privaatrechtelijke dienstbetrekking en die op grond daarvan  ...   deelnemer en de partner gedurende ten minste een half jaar aantoonbaar een gezamenlijke huishouding voeren en ten overstaan van een notaris een samenlevingsovereenkomst hebben getekend.. Pensioen ten behoeve van de partner.. Pensioen.. Verzamelnaam voor periodieke uitkeringen (meestal maandelijks), die het vroegere inkomen vervangen in geval van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid.. Gemeenschappelijk kenmerk is, dat de uitbetaling van het pensioen in elk geval eindigt zodra de rechthebbende is overleden en dat de opbouw ervan plaatsvindt in verband met het verrichten van arbeid.. Pensioenaangroei.. De aan een kalenderjaar toe te rekenen aangroei van het bedrag van het jaarlijks uit te betalen ouderdomspensioen, voor zover die aangroei het gevolg is van toename van de diensttijd in dat kalenderjaar.. Pensioenaanspraak.. Een recht op toekomstige pensioenuitkeringen.. Dit recht ontstaat door deelname aan een pensioenregeling.. Pensioendatum.. De eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer de leeftijd van 65 jaar bereikt.. Pensioenfonds.. Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV).. Pensioengerechtigde.. De persoon die op grond van een pensioenregeling een pensioen van het pensioenfonds ontvangt.. Pensioengevend beroepsinkomen.. Dit is het deel van uw inkomen dat meetelt voor uw pensioenopbouw.. Het pensioenreglement bepaalt welke delen van het inkomen meetellen voor de pensioenopbouw en dus pensioengevend zijn.. Pensioengrondslag.. De basis voor de berekening van de hoogte van de pensioenen: het beroepsinkomen minus de franchise.. Pensioenrechten.. Rechten op pensioen die deelnemers aan een pensioenregeling hebben op grond van die pensioenregeling.. Pensioenregeling.. Regeling waarvoor een deelnemer premies afdraagt en die de deelnemer na pensionering een inkomen garandeert.. Ook wel: pensioenovereenkomst.. Pensioenreglement.. Algemene beschrijving van de pensioenregeling.. Daarin is vermeld wie deelnemen aan de regeling, hoe de hoogte van de pensioenen worden vastgesteld, welke aanspraken er zijn, wat de gevolgen zijn van ontslag, huwelijk, scheiding, arbeidsongeschiktheid, bereiken pensioendatum en overlijden.. Het pensioenreglement is de juridische basis waar de betrokkenen hun pensioenaanspraken en uitkeringen aan ontlenen.. Pensioenuitkering.. Uitkering op basis van pensioenaanspraken.. Pension Fund Governance (PFG).. Principes voor goed pensioenfondsbestuur.. 'Goed pensioenfondsbestuur' is een vertaling van de term Pension Fund Governance.. Het gaat daarbij vooral om hoe het bestuur is georganiseerd, hoe verantwoording wordt afgelegd aan belanghebbenden en hoe het interne toezicht is georganiseerd.. Performance.. Het totale rendement op de beleggingen.. Premie.. Het bedrag dat een deelnemer jaarlijks moet betalen op basis van de pensioenregeling.. Scheiding.. Het uit elkaar gaan van samenwonende, geregistreerde of getrouwde partners.. Sociale Verzekeringsbank (SVB).. Overheidsorgaan dat belast is met de uitvoering van onder andere de AOW en de Anw.. Stichting.. Rechtspersoon met een bepaald eigen vermogen en een zeker doel.. Te bereiken pensioen.. Dit is het bedrag aan jaarlijks pensioen dat u ontvangt vanaf de pensioenleeftijd die op het pensioenoverzicht staat.. U ontvangt dit bedrag als u tot die datum in dienst blijft en pensioen blijft opbouwen in een pensioenregeling.. Uw pensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u de pensioenleeftijd bereikt.. Toeslag (zie ook indexatie).. Verhoging van een pensioen of van een aanspraak op pensioen, die op incidentele basis wordt verleend of die jaarlijks wordt verleend op grond van een in het pensioenreglement omschreven regeling.. Toezichthouder.. Organisatie die toezicht houdt op pensioenfondsen.. Zie bij De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM).. Uitgaande waardeoverdracht.. Geldbedrag dat ten behoeve van een deelnemer naar een andere pensioenuitvoerder wordt overgeheveld om daar pensioenaanspraken in te kopen.. Uitkeringsgerechtigde.. Iemand die aanspraak kan maken op een uitkering.. Uitkeringsovereenkomst.. Een overeenkomst waarbij de pensioenuitkering wordt vastgesteld.. Uitruil(en).. Uitruil van pensioensoorten.. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om ouderdomspensioen te gebruiken voor een partnerpensioen, of andersom de mogelijkheid om partnerpensioen te gebruiken voor een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen.. Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).. UWV verzorgt de uitvoering van de sociale verzekeringen voor werknemers en werkgevers, waaronder de Werkloosheidswet (WW), Wet werk en inkomen naar arbeidsongeschiktheid (WIA) en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).. Gestandaardiseerd overzicht dat pensioenfondsen en verzekeraars hanteren om medewerkers persoonlijke informatie te geven over de uitkering bij pensionering, overlijden en arbeidsongeschiktheid.. Vastrentende waarden.. Verzamelnaam voor obligaties en onderhandse leningen.. Verevend ouderdomspensioen.. Het gedeelte van het ouderdomspensioen (OP) dat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap is toegewezen aan de ex-partner.. Het verevend OP komt tot uitkering op het moment dat de deelnemer de pensioendatum bereikt.. Verevening (verevenen).. Verdeling van tijdens het huwelijk opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen volgens de systematiek van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.. Verloskundige De verloskundige die als zodanig is ingeschreven in het register van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG-register).. Voorwaardelijkheidsverklaring.. Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om u te informeren over de toeslagen (indexatie) die zij verlenen.. Ook de te verwachten toeslagen voor de komende jaren moeten worden vermeld.. Dit gebeurt in de zogenaamde voorwaardelijkheidsverklaring.. Het overdragen van de contante waarde van pensioenaanspraken om pensioenverlies te voorkomen wanneer een medewerker van pensioenregeling wisselt.. Wezenpensioen.. Nabestaandenpensioen dat na het overlijden van een deelnemer aan een pensioenregeling – tot het bereiken van een bepaalde leeftijd – wordt uitgekeerd aan de kinderen van de betrokken deelnemer..

  Original link path: /Pages/pensioenbegrippen.aspx
  Open archive

 • Title: Home - Downloads
  Descriptive info: Downloads.. Hieronder vind u een overzicht van de downloads van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen.. Om deze bestanden te kunnen downloaden en te kunnen bekijken hebt u het programma.. Acrobat Reader.. nodig.. U kunt dit programma gratis downloaden.. ABTN.. ABTN 2012.. ABTN - bijlage 2 (financieel crisisplan).. ABTN - bijlage 1.. Machtigingsformulier SPV.. Machtigingsformulier DPV.. Brieven.. Brief inkomensopgave 2010.. Brief inkomensopgave 2009.. Brief inkomensopgave 2008.. Brief inkomensopgave 2007.. Inkomensopgave.. 2010 Inkomensopgaveformulier.. 2010 Inkomensopgave toelichting.. 2009 Inkomensopgaveformulier.. 2009 Inkomensopgave toelichting.. 2008 Inkomensopgaveformulier.. 2008 Inkomensopgave toelichting.. 2007 Inkomensopgaveformulier.. 2007 Inkomensopgave toelichting.. Jaarverslagen.. 2010 Jaarverslag (verkort).. 2010 Jaarverslag.. 2009 Jaarverslag (verkort).. 2009 Jaarverslag.. 2008 Jaarverslag (verkort).. 2008 Jaarverslag.. Jaarverslagen DPV.. Jaarverslag DPV  ...   2010 04 Editie april.. 2009 12 Editie december.. 2009 06 Editie juni.. 2008 10 Editie oktober.. 2008 05 Editie mei.. 2007 06 Editie juni.. 2006 12 Editie december.. 2006 04 Editie april.. Overig DPV.. Statuten DPV 2007.. Huishoudelijk reglement DPV 2009.. Overig SPV.. Herstelplan.. Gedragscode 2008.. Reglementen commissies.. Reglement verantwoordingsorgaan.. Reglement communicatiecommissie.. Reglement commissie van geschillen.. Reglement commissie Pension Fund Governance.. Reglement commissie beoordeling arbeidsongeschiktheid.. Reglement beleggingscommissie.. Reglementen en statuten.. Statuten 2007.. SPV pensioenreglement 2012.. Starten of stoppen.. Introductiebrochure.. Eerste kennismaking met SPV, brochure.. 2009 Formulier aanvragen waardeoverdracht.. Tijdschrift voor Verloskundigen.. Het pensioenakkoord.. Eén dag per week werken voor uw pensioen.. De gezondheid van uw pensioenfonds.. 2011 Aanmelden partnerpensioen..

  Original link path: /Pages/downloads.aspx
  Open archive

 • Title: Home - Links
  Descriptive info: Links.. Informatie over pensioen.. opf.. Website van de Stichting voor ondernemingpensioenfondsen.. pensioenkijker.. Website met algemene informatie over pensioen.. pensioen.. startpagina.. Website met links naar pensioengerelateerde websites.. pensioenregister.. Startplaats voor het inzien van al uw pensioenoverzichten.. mijnpensioenoverzicht.. Website waar u al uw pensioenoverzichten kunt inzien.. Informatie over geldzaken.. wijzeringeldzaken.. Website met algemene informatie over geldzaken.. Informatie van de overheid.. dnb.. Website van De Nederlandsche Bank.. afm.. Website van de Autoriteit Financiële Markten.. uwv.. Website van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.. Website van de Sociale Verzekeringsbank..

  Original link path: /Pages/links.aspx
  Open archive

 • Title: Wat is Pensioen? - Wat is pensioen?
  Descriptive info: Wat is pensioen?.. Pensioen is het inkomen dat u ontvangt vanaf het moment dat u met pensioen gaat of als u (beroeps)arbeidsongeschikt wordt.. Uw eventuele partner en/of kind(eren) ontvangen onder bepaalde voorwaarden een inkomen als u overlijdt.. Daarom is het belangrijk dat u op tijd inzicht hebt in uw toekomstige financiële situatie.. Zodat u  ...   ontvangt u?.. Er zijn plannen om de pensioenleeftijd te verhogen naar 67 jaar.. Tot die tijd ontvangt u vanaf uw 65e AOW-pensioen van de overheid.. Daarnaast ontvangt u het pensioen dat u bij Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen en/of een ander pensioenfonds hebt opgebouwd.. Maar u kunt ook zelf hebben gespaard voor een extra pensioen..

  Original link path: /Pensioen/Pages/default.aspx
  Open archive

 • Title: Wat is Pensioen? - Van de overheid
  Descriptive info: De overheid zorgt voor een basisinkomen bij pensionering (AOW) of arbeidsongeschiktheid (WIA).. Daarnaast keert de overheid in sommige gevallen ook een uitkering uit aan uw gezin als u overlijdt.. AOW-pensioen.. In Nederland is het gebruikelijk dat u tot uw 65e werkt.. Vanaf uw 65e* ontvangt u AOW-pensioen van de overheid.. AOW is een basispensioen voor iedereen die in Nederland gewoond en/of gewerkt heeft.. Het wordt betaald door de Sociale Verzekeringsbank.. U ontvangt AOW zolang u leeft.. Voor de opbouw ervan hoeft u niets te doen.. Vanaf uw 15e bouwt u automatisch 2% AOW per jaar op.. Op uw 65e hebt u zo een volledig AOW-pensioen opgebouwd.. Als u in het buitenland hebt gewoond of gaat wonen, bouwt u minder AOW-pensioen op.. Elk jaar dat u in het buitenland woont, wordt 2% in mindering gebracht op uw AOW-pensioen.. Op.. nl/aow.. leest u meer over de AOW.. De regering wil de AOW-leeftijd op termijn verhogen naar 67 jaar.. Het is op dit moment nog niet precies duidelijk hoe en wanneer deze verhoging wordt doorgevoerd.. Uitkering na uw overlijden.. Na uw overlijden ontvangen uw partner en/of kinderen mogelijk een uitkering van de overheid.. De uitkering die uw partner ontvangt, heet ‘Nabestaandenuitkering Anw’.. Uw kinderen ontvangen mogelijk  ...   een WIA-uitkering.. WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.. Niet iedereen die door ziekte niet meer kan werken, ontvangt een WIA-uitkering.. De voorwaarden zijn namelijk streng.. Op de website van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.. nl/wia.. leest u meer over de WIA.. Als u als zelfstandig verloskundige werkt, hebt u geen recht op een WIA-uitkering.. Wilt u zich verzekeren tegen de financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid? Dan kunt u een verzekering afsluiten bij een verzekeraar.. Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik overlijdt?.. Het (bijzonder) partnerpensioen en eventueel wezenpensioen wordt uitgekeerd aan uw nabestaanden.. Het pensioenfonds schrijft uw nabestaanden aan.. Anders kunnen uw nabestaanden contact opnemen met het pensioenfonds.. Wanneer kom ik in aanmerking voor premievrijstelling wegens arbeidsongeschiktheid?.. U kunt premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid aanvragen, wanneer u niet meer als verloskundige werkt, omdat u volledig beroepsarbeidsongeschikt bent.. Een eventuele toekenning van de premievrijstelling wordt beoordeeld door de Commissie Beoordeling Arbeidsongeschiktheid.. Dit is een commissie van SPV.. De procedure wordt pas in gang gezet als u stukken opstuurt waaruit blijkt dat u helemaal niet meer in de vrije praktijk werkt.. Denk hierbij aan een overdrachtsdocument van uw maatschapdeel of een verklaring van een accountant.. Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact op met SPV..

  Original link path: /Pensioen/Pages/overheid.aspx
  Open archive

 • Title: Wat is Pensioen? - Vanuit uw werk
  Descriptive info: Bij het Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) bouwt u een (aanvullend) pensioen op.. Dit pensioen ontvangt u bovenop het basisinkomen (AOW) van de overheid.. Tijdens uw werkzame leven als eerstelijns verloskundige bouwt u pensioen op bij SPV.. We noemen dit ouderdomspensioen.. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen levenslang.. Lees hier meer over uw pensioenregeling bij SPV.. Pensioen na overlijden.. Na uw overlijden ontvangen uw partner en/of kinderen pensioen.. Uw partner ontvangt levenslang partnerpensioen.. Uw kinderen ontvangen tot hun 21e wezenpensioen.. Lees hier meer over het pensioen na uw overlijden.. Pensioen bij arbeidsongeschiktheid.. SPV kent geen pensioen bij arbeidsongeschiktheid.. Wel is binnen het pensioenfonds geregeld dat uw pensioenopbouw wordt  ...   gaat bij volledige blijvende arbeidsongeschiktheid dus door.. U moet dit wel melden bij het pensioenfonds.. Ben ik verplicht om mij aan te melden bij de pensioenregeling van SPV?.. De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen is een wettelijk verplichtgestelde beroepspensioenregeling.. Iedere verloskundige die woonachtig is in Nederland, werkzaam is in de eerstelijns praktijk in Nederland en jonger is dan 65 jaar is verplicht om zichzelf aan te melden.. Hoe bereken ik mijn premie?.. De premie wordt berekend aan de hand van uw beroepsinkomen minus de franchise (= pensioengrondslag).. Er wordt ook rekening gehouden met uw eventuele deeltijdpercentage (beroepsinkomen: norminkomen x 100%) en het premiepercentage dat voor u geldt..

  Original link path: /Pensioen/Pages/uit_werk.aspx
  Open archive

 • Title: Wat is Pensioen? - Zelf sparen
  Descriptive info: U kunt ook zelf sparen voor extra pensioen.. Hiermee kunt u eerder met pensioen gaan of uw pensioen verhogen.. Er zijn verschillende manieren om te sparen voor extra pensioen: sparen, beleggen, een verzekering afsluiten of vermogen opbouwen uit uw eigen huis of aandelen.. Sparen bij SPV.. Wanneer uw beroepsinkomen hoger is dan het gemaximeerde bedrag, kunt u meer pensioen opbouwen door vrijwillig extra premie te betalen.. Naast de premie die u moet betalen op grond van het gemaximeerde beroepsinkomen (de basispremie), betaalt u dan ook premie over het beroepsinkomen dat boven het gemaximeerde bedrag uitkomt.. In totaal betaalt u dan 12,1% premie over het totale beroepsinkomen.. U kunt maximaal 1/3 van de maximum premie extra betalen.. Dit is een opslag op de basispremie en wordt via de maandnota’s in rekening gebracht.. Lees hier meer over zelf sparen bij het pensioenfonds.. Banksparen.. U kunt sparen voor extra  ...   Op een bepaald moment krijgt u dan van de verzekeraar een uitkering.. U kunt kiezen voor een tijdelijke of levenslange uitkering.. Aan de vorm en duur van de uitkering zijn wel voorwaarden verbonden.. Hoeveel is de extra premie en hoeveel opbouw levert dit extra op?.. De premie wordt verhoogd met hetzelfde premiepercentage dat u betaalt over het gemaximeerde beroepsinkomen, maar dan over het totale beroepsinkomen.. De extra premie is gemaximeerd op 1/3 van de reguliere maximum premie.. Hiermee krijgt u een hogere pensioenopbouw.. Premiepercentage.. Kan ik extra premie betalen voor extra pensioenopbouw?.. Als uw beroepsinkomen hoger is dan het gemaximeerde beroepsinkomen hebt u de mogelijkheid om over het meerdere vrijwillig extra premie te betalen tegen dezelfde voorwaarden als uw (reguliere) premie over het gemaximeerde beroepsinkomen.. Voor die extra premie zorgt u voor een hogere pensioenopbouw.. U kunt tot maximaal 1/3 van uw maximale reguliere pensioenpremie extra betalen..

  Original link path: /Pensioen/Pages/zelf_sparen.aspx
  Open archive

 • Title: Uw Pensioen - Uw Pensioen
  Descriptive info: Uw Pensioen.. U bouwt nu pensioen op bij SPV of hebt dat in het verleden gedaan.. Op deze pagina leest u meer over deze pensioenregeling.. Iedereen die werkt als eerstelijns verloskundige in Nederland bouwt verplicht pensioen op bij SPV.. De regeling is ook verplicht voor verloskundigen die parttime of als waarnemer, uitzendkracht of oproepkracht werken.. De verplichting geldt niet voor verloskundigen die in loondienst werken en voor hun pensioen verplicht verzekerd zijn bij ABP of PZW (voorheen PGGM).. Bouwt u bijvoorbeeld pensioen op bij PZW en werkt u tevens als verloskundige in de vrij gevestigde praktijk, dan moet u zich aanmelden bij Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen voor uw inkomen uit deze werkzaamheden.. Als deelnemer aan de pensioenregeling van SPV hebt u recht op:.. inkomen voor later: dit is uw ouderdomspensioen en gaat in op uw 65e;.. inkomen voor uw nabestaanden wanneer u overlijdt: partner- en wezenpensioen;.. doorbetaling van uw pensioenpremie bij algehele blijvende arbeidsongeschiktheid.. Inkomen voor later.. AOW-pensioen van de overheid.. Volgens de huidige AOW-wetgeving ontvangt u vanaf uw 65e  ...   bestaat, worden er geen beslissingen op dit punt genomen.. Ouderdomspensioen van uw pensioenfonds.. Uw pensioenleeftijd is 65 jaar, maar u kunt ook eerder of later met pensioen.. Vanaf uw pensionering ontvangt u maandelijks een pensioenuitkering van uw pensioenfonds.. Deze pensioenuitkering ontvangt u levenslang.. Inkomen voor uw nabestaanden.. Anw-uitkering van de overheid.. Wanneer u overlijdt, hebben uw partner en/of kinderen mogelijk recht op een uitkering van de overheid.. Uw partner moet deze uitkeringen aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank.. Kijk voor meer informatie op www.. Partner- en wezenpensioen van uw pensioenfonds.. Wanneer u overlijdt, ontvangt uw partner levenslang partnerpensioen.. De hoogte van het partner- en wezenpensioen is gekoppeld aan de hoogte van uw (te bereiken) ouderdomspensioen (het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen, het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen).. Doorbetaling van uw pensioenpremie bij arbeidsongeschiktheid.. Binnen het pensioenfonds is geregeld dat uw pensioenopbouw wordt voortgezet tijdens de periode dat u volledig en blijvend arbeidsongeschikt bent.. Uw pensioenopbouw gaat bij arbeidsongeschiktheid dus door.. U moet zich hiervoor wel melden bij het pensioenfonds..

  Original link path: /Uw_pensioen/Pages/default.aspx
  Open archive


 • Archived pages: 163