www.archive-nl-2012.com » NL » R » RBS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1147 . Archive date: 2012-07.

 • Title: RBS Markets | Turbo's | RBS Obligaties | ETF's | Certificaten
  Descriptive info: .. Gebruiksvoorwaarden website The Royal Bank of Scotland plc.. The Royal Bank of Scotland plc (“.. RBS.. ”) en The Royal Bank of Scotland N.. V.. (“.. RBS N.. ”) maken onderdeel uit van The Royal Bank of Scotland Group (de “.. RBS Group.. ”).. Voor nadere informatie over de RBS Group zie.. www.. rbs.. com.. en klik op 'About Us' of bel met.. 0900 – 6275387.. of (vanuit het buitenland).. +31-20-464 3464.. Deze website is eigendom van en wordt onderhouden door RBS.. Gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden (de “.. Voorwaarden.. U dient deze aandachtig door te lezen.. Door gebruik te maken van deze website stemt u toe met uw juridische gehoudenheid aan deze Voorwaarden.. Indien u deze Voorwaarden niet aanvaardt verzoeken wij u deze website niet te gebruiken.. Deze website bevat informatie over producten die worden uitgegeven en gepromoot door RBS en over producten die worden uitgegeven door RBS N.. en worden gepromoot door RBS.. RBS is een Schotse bank en is statutair gevestigd aan 36 St Andrew Square te Edinburgh EH2 2YB.. RBS staat onder toezicht van de Engelse Financial Services Authority (“.. FSA.. staat in Nederland onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten (“.. AFM.. is statutair gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10 te 1082 PP Amsterdam.. Gebruik van de website.. 1.. De informatie die wordt verstrekt op deze website of in enige mededeling die een link bevat naar deze website is louter bestemd voor persoonlijk gebruik en informatieve doeleinden.. De inhoud is niet opgesteld met het oog op enige specifieke belegging, financiële situatie of bijzondere behoefte van enige specifieke ontvanger van deze informatie.. De informatie die op deze website wordt verstrekt is niet bedoeld voor verspreiding naar of gebruik door enig natuurlijk of rechtspersoon in enig rechtsgebied in enig land waar dergelijke verspreiding of dergelijk gebruik strijdig zou zijn met de aldaar geldende wet- of regelgeving of die enig lid van de RBS Group zou onderwerpen aan enige registratieverplichting in dergelijk rechtsgebied of land.. Voor zover deze website meningen bevat worden deze door de RBS Group louter voor persoonlijk gebruik en informatieve doeleinden verstrekt.. 2.. De verspreiding van materiaal op deze website kan wordt beperkt door de wet- of regelgeving van het land vanwaar u deze website bezoekt.. Waar dergelijke beperkingen van kracht zijn, dienen de personen die deze website bezoeken zich omtrent dergelijke beperkingen te informeren en deze in acht te nemen.. 3.. De diensten, producten en effecten waarnaar op deze website wordt verwezen, zijn bestemd voor gebruik door inwoners van het op de betreffende productpagina gespecificeerde land als zijnde het rechtsgebied waar dergelijke diensten, producten en effecten worden aangeboden, en deze zijn niet gericht tot of bestemd voor bewoners van enig ander rechtsgebied.. Bewoners van andere rechtsgebieden mogen geen handelingen verrichten die zijn gebaseerd op de informatie op deze website.. Met name worden, zonder beperkingen, de diensten, producten en effecten waarnaar op deze website wordt verwezen niet aangeboden aan ingezetenen van de Verenigde Staten van Amerika en zijn deze ook anderszins niet beschikbaar in de Verenigde Staten van Amerika.. 4.. Informatie op deze website kan bestaan uit financiële promotie of publicitaire mededelingen.. Wanneer informatie op deze website bestaat uit financiële promotie of publicitaire mededelingen, is dergelijke informatie uitgegeven door en goedgekeurd voor verspreiding en gebruik in de Europese Unie door RBS.. Waar enige informatie op deze website betrekking heeft op effecten, dient u zich te realiseren dat deze informatie slechts marketinginformatie betreft en geen aanbieding is voor de verkoop of inschrijving op dergelijke effecten, en ook niet als zodanig is bedoeld.. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 zal, indien op deze website informatie omtrent een aanbieding wordt opgenomen, de website normaliter het betreffende prospectus bevatten of de overige biedingsberichten waarin de voorwaarden zijn opgenomen omtrent de aanbieding en de effecten, of hyperlinks naar en/of overige informatie omtrent de terbeschikkingstelling van een kopie van het prospectus of de overige biedingsberichten.. Informatie met betrekking tot individuele effecten of financiële instrumenten die op de website wordt gepresenteerd wordt verkregen uit het relevante prospectus.. Alleen het individuele prospectus heeft juridische waarde.. De informatie beschikbaar op deze website dient gelezen te worden in samenhang met deze documenten.. 5.. Deze website is zo opgezet dat toegang verloopt via de belangrijkste homepagina's en via andere pagina's die wij kunnen voorzien.. Indien u de site rechtstreeks bezoekt via individuele pagina's die niet voor dergelijk gebruik zijn opgezet, kan het voorkomen dat u belangrijke informatie mist die van belang is voor de informatie op deze website.. Op sommige pagina's wordt u gevraagd het gedeelte Juridische informatie te lezen.. Deze belangrijke informatie bevat belangrijke gegevens en belangrijke juridische of regulatoire informatie en dient te worden gelezen in samenhang met de betreffende pagina's van de website.. Uitsluiting van aansprakelijkheid.. 6.. U dient onderstaande bepalingen omtrent Uitsluiting van Aansprakelijkheid aandachtig door te lezen aangezien deze onze juridische aansprakelijkheid betreffende uw gebruik van deze website uitsluiten of beperken.. Deze Voorwaarden en met name deze bepalingen omtrent Uitsluiting van Aansprakelijkheid trachten niet op enige wijze onze aansprakelijkheid te beperken voor zover zulks niet is toegestaan onder toepasselijke wetgeving.. 7.. Ook beperken of sluiten deze Voorwaarden op geen enkele wijze onze verplichtingen en aansprakelijkheid jegens u uit onder het regulatoire stelsel onder de United Kingdom's Financial Services and Markets Act 2000 dan wel de Nederlandse wet op het financieel toezicht of beperken of sluiten zij dergelijke verplichtingen uit waar zulks onder de toepasselijke wet- of regelgeving niet is toegestaan.. 8.. Wij hebben redelijke maatregelen genomen om de juistheid en volledigheid van de inhoud van de website te waarborgen, waaronder de daarin opgenomen opinies, tabellen, indicatieve rentepercentages, rekenhulpen en verslagen.. Deze informatie is verzameld door RBS op grond van door ons als betrouwbaar geachte bronnen.. Aangezien RBS echter niet altijd dergelijke informatiebronnen in eigen beheer heeft, kunnen wij de juistheid, volledigheid, actualiteit en kwaliteit van deze bronnen niet garanderen, noch de beschikbaarheid op ieder willekeurig tijdstip van de op de website geleverde data en overige informatie en accepteren hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.. De meningen, verklaringen of voorstellingen van zaken op deze website zijn niet noodzakelijkerwijs de mening van de RBS Group.. Alle prijsinformatie is slechts indicatief en kan met tijdsvertraging worden gepresenteerd.. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, sluiten wij ten volle (expliciete of impliciete) garanties, toezeggingen of voorstellingen van zaken uit, dat de website, met inbegrip van doch niet beperkt tot de daarin opgenomen functies, zal worden geüpdatet, dat toegang daartoe zonder onderbrekingen of foutvrij is, dat gebreken zullen worden verholpen of dat ieder of enig onderdeel van de inhoud of het materiaal of de juistheid, beschikbaarheid of volledigheid van de inhoud van de website of enig onderdeel van de inhoud of het materiaal geschikt of beschikbaar is voor gebruik in enig rechtsgebied.. Indien u deze website vanuit andere rechtsgebieden gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor naleving van de toepasselijke nationale wetgeving.. Wij kunnen de productie of het updaten van de website of enig gedeelte daarvan zonder nadere kennisgeving beëindigen.. 9.. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid uit hoofde van contract, onrechtmatige daad, onachtzaamheid of enige wettelijke verplichting (voor zover als toegestaan onder toepasselijke wetgeving) die in verband staat met het gebruik van of de toegang tot deze website, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, eventuele daarop voorkomende fouten of nalatigheden, of, indien de website niet bereikt kan worden, enige handeling of nalatigheid van enige andere partij die betrokken is bij de realisatie van deze website of bij het aan u ter beschikking stellen van de gegevens daarop, of enige andere kwestie met betrekking tot uw toegang tot of de onmogelijkheid van uw toegang tot of het gebruik van de website (waaronder onderbrekingen, verwijdering van bestanden, virussen, fouten, gebreken of enige weigering te presteren, communicatiegebreken, diefstal, vernietiging of ongeautoriseerde toegang) ongeacht of de omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke kwestie binnen de controle vielen van de RBS Group of enige verkoper die ondersteunende software of diensten verstrekt.. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte:.. ·.. economische schade (inclusief, doch niet beperkt tot, eventueel verlies van inkomsten, gegevens, winsten, contracten, gebruik, mogelijkheden, bedrijfsactiviteiten of verwachte besparingen);.. schade aan goodwill of reputatie;.. bijzondere, bijkomstige of vervolgschade of financieel nadeel,.. geleden of het gevolg van of in verband met uw gebruik van deze website en deze Voorwaarden, zelfs indien een lid van de RBS Group of enige andere partij omtrent de mogelijkheid daarover was geïnformeerd.. 10.. Toegang tot en gebruik van deze website is op eigen risico van de gebruiker en wij garanderen niet dat het gebruik van deze website of daarvan gedownload materiaal geen schade kan toebrengen aan enige bezitting, of anderszins de aan het internet verbonden risico's vermindert of verwijdert, zulks met inbegrip van doch niet beperkt tot verlies van gegevens, infecties door computervirussen, spyware, kwaadaardige software, trojans en wormen.. Wij aanvaarden verder geen aansprakelijkheid voor schade of financieel nadeel als gevolg van wijzigingen die zijn aangebracht aan de inhoud van deze website door ongeautoriseerde derden.. 11.. Om de waarde van deze website voor haar gebruikers verder te verhogen kunnen wij hyperlinks aanbrengen naar andere websites of resources (die geen onderdeel zijn van de RBS Group) die u alsdan geheel naar eigen inzicht kunt bezoeken.. Van tijd tot tijd kunnen er ook andere websites of resources bestaan (die geen onderdeel uitmaken van de RBS Group) die hyperlinks bevatten naar deze website, hetgeen zowel met als zonder onze toestemming kan gebeuren.. U bevestigt en stemt ermee in dat, aangezien het uw eigen keuze is om dergelijke gelinkte of linkende websites te bezoeken, wij geen verantwoordelijk dragen voor de beschikbaarheid van dergelijke externe websites of resources en dat dergelijke externe websites of resources niet namens ons door de betreffende provider beschikbaar worden gesteld, ongeacht de vraag of wij toestemming hebben gegeven voor het bestaan van dergelijke hyperlinks naar onze website, en dat wij geen beoordeling maken of onze steun uitspreken of anderszins direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor (i) het privacybeleid van dergelijke websites, (ii) de inhoud van dergelijke websites, inclusief (doch niet beperkt tot) advertenties, inhoud, producten, goederen of ander materiaal of diensten op of beschikbaar via dergelijke websites of resources, of (iii) het gebruik door anderen van deze websites of resources, noch voor enige schade, financieel nadeel of strafbare feiten die worden veroorzaakt of beweerdelijk worden veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het afgaan op dergelijke advertenties, inhoud, producten, goederen of overig materiaal of diensten zoals deze beschikbaar zijn op dergelijke externe websites of resources.. 12.. Bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing voor zover de toepasselijke wetgeving dergelijke beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor bijkomende of gevolgschade niet toestaat.. Persoonlijke Gegevens.. 13.. Wij mogen uw informatie gebruiken en delen met andere leden van de wereldwijde RBS Group om ons en hen te helpen om:.. financiële en verzekeringsrisico's te bepalen;.. schulden te verhalen;.. cliëntenrelaties, diensten en systemen te ontwikkelen;.. criminaliteit te voorkomen en op te sporen.. Uw informatie omvat tevens de informatie over uw transacties maar zal geen gevoelige informatie omvatten, zoals gerechtelijke, medische of raciale informatie.. In bepaalde omstandigheden kunnen wij uw informatie bekend maken aan derden buiten de RBS Group, zoals:.. wanneer wij uw toestemming daarvoor hebben; of.. wanneer dit ons vrij staat of wij daartoe verplicht zijn onder de wet.. U heeft het recht gratis informatie op te vragen over de bekendmaking van uw informatie aan derden en u hebt het recht om gratis alle informatie die u betreft te wijzigen en te verbeteren.. Om deze rechten uit te oefenen, kan u RBS N.. contacteren: RBS Markets, Postbus 283 (HQ 7004), 1000 EA Amsterdam.. Intellectuele Eigendom.. 14.. Behoudens voor zover uitdrukkelijk toegekend, worden alle intellectuele eigendomsrechten in enig gedeelte van de wereld zoals die bestaan in de inhoud van deze website en die eigendom zijn van RBS of enig ander lid  ...   of is goedgekeurd voor de doeleinden van artikel 21 van de Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA) door RBS.. De websites.. uk.. en.. afm.. nl.. van respectievelijk de FSA en de AFM bevatten een breed pakket aan informatie dat van bijzonder belang is voor beleggers en mogelijke beleggers, en bieden toegang tot de registers van de FSA en de AFM.. Andere entiteiten waarnaar op deze website wordt verwezen worden mogelijk niet gereguleerd door de FSA of de AFM en hebben wellicht geen kantooradres of leveren geen diensten in België.. Met betrekking tot dergelijke lichamen kan het regulatoire stelsel dat de rechten van beleggers regelt verschillen van dat van België, Nederland of het Verenigd Koninkrijk.. Beleggers en potentiële beleggers kunnen evenwel recht hebben op soortgelijke bescherming in het rechtsgebied waar de betreffende entiteit opgericht of gevestigd is.. Beleggingsdiensten.. 33.. Via deze website worden geen beleggingsdiensten verleend en/of beleggingsactiviteiten verricht zoals bedoeld in de Nederlandse Wet op het financieel toezicht of de Belgische wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen of de UK Financial Services and Markets Act.. Overige Belangrijke Informatie.. 34.. De op deze website opgenomen informatie en meningen vormen geen openbare aanbieding onder enige toepasselijke regelgeving of een aanbieding tot verkoop of een uitnodiging voor een aanbieding tot aankoop van effecten of financiële instrumenten of enig advies of aanbeveling met betrekking tot dergelijke effecten of overige financiële instrumenten of een voorstelling van zaken dat enige beleggingsstrategie of bepaalde effecten voor u geschikt zijn.. De op deze website geplaatste informatie kan het oordeel zijn van bepaalde personen.. 35.. Deze website bevat bepaalde toekomstgerichte verklaringen hetgeen herkenbaar is aan het gebruik van toekomstgerichte terminologie zoals verwachten , schatten , voorzien , anticiperen , dient , is van plan , plant , waarschijnlijkheid, target , doel , oogmerk , zal , trachten , vooruitzicht , optimistisch , verwachtingen , en soortgelijke uitdrukkingen of variaties op dergelijke uitdrukkingen.. 36.. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de in de toekomstgerichte verklaringen op deze website geschatte resultaten zijn onder andere, doch niet beperkt tot, de algemene economische omstandigheden in de UK en andere landen waar de RBS Group aanzienlijke bedrijfsactiviteiten ontplooit of beleggingen pleegt, waaronder de Verenigde Staten; het monetaire en rentetarievenbeleid van de Bank of England, de Board of Governors van het Federal Reserve System en de overige centrale banken van de G-7, onverwachte schommelingen in rentetarieven, wisselkoersen van vreemde valuta, prijzen van goederen of aandelen, wijzigingen in bestaande wet- en regelgeving of belastingen van de UK of het buitenland, wijzigingen in mededingingsrechtelijke factoren of op het gebied van prijsbepaling, natuurlijke en andere soorten rampen, een onmogelijkheid om bepaalde risico's financieel af te dekken, de toereikendheid van verliesreserves, acquisities of reorganisaties, technologische veranderingen, wijzigingen in het bestedingspatroon of het spaarpatroon van consumenten en de mate waarin de RBS Group succesvol is in het managen van de aan bovenstaande factoren verbonden risico's.. De risico's en onzekerheden worden nader besproken in de SEC rapportages van de RBS Group.. De op deze website vermelde toekomstgerichte verklaringen zijn slechts geldig uit op de datum van het betreffende stuk zelf, en de RBS Group aanvaardt geen verplichting om enige toekomstgerichte verklaring te updaten om deze daarmee aan te passen aan gebeurtenissen of omstandigheden van latere datum.. 37.. De op deze website gepresenteerde informatie is onderworpen aan en dient te worden gelezen in samenhang met alle overige openbaar beschikbare informatie, inclusief, waar van toepassing, alle door The Royal Bank of Scotland plc en RBS gepubliceerde stukken waarmee nadere informatie openbaar wordt gemaakt.. Met name worden de voorwaarden van een product beheerst door de toepasselijke stukken waarmee dergelijke voorwaarden worden vastgesteld.. In geval van tegenstrijdigheden tussen de informatie op de website omtrent een bepaald effect en de voorwaarden zoals die zijn uiteengezet in of nader worden bepaald op grond van de stukken waarin de voorwaarden van uitgifte of overeenkomst worden bepaald, zijn de aldus nadere gespecificeerde of bepaalde voorwaarden gezaghebbend.. Personen die op enig moment effecten verwerven dienen dit louter te doen op grond van hun eigen oordeel omtrent de verdiensten of de geschiktheid van de effecten voor hun persoonlijke doeleinden en alleen op grond van informatie zoals is opgenomen in de openbaar toegankelijke informatie, een en ander nadat zij professioneel en overig advies hebben ingewonnen, als van toepassing of noodzakelijk, en daarbij niet zijn afgegaan op de hierin opgenomen informatie.. Meer in het bijzonder verstrekken RBS en RBS N.. geen belastingadvies.. Beleggers dienen hun eigen belastingadviseurs te raadplegen over de belastinggevolgen van de op de website vermelde effecten.. Belastingdruk en belastinggrondslag kunnen veranderen.. De informatie is niet toegesneden op enige belegger in het bijzonder en vormt geen individueel beleggingsadvies.. 38.. U dient zelf na te gaan of een bepaalde beleggingsstrategie of de aankoop of verkoop van enig beleggingsproduct voor u geschikt is gelet op uw eigen beleggingsbehoeften, doelstellingen en financiële omstandigheden.. Vragen omtrent de geschiktheid van een belegging voor uw specifieke financiële en belastingsituatie dienen te worden voorgelegd aan uw financiële en belastingadviseurs.. Bepaalde op de website vermelde beleggingsstrategieën en beleggingsproducten staan wellicht niet open of zijn niet geschikt voor iedere persoon.. 39.. Informatie op deze website omtrent in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.. Waarde en inkomen van op deze website vermelde producten kunnen zowel dalen als stijgen en beleggers ontvangen mogelijk minder terug dan zij hebben ingelegd.. 40.. Aan de aankoop van producten kunnen risico's zijn verbonden.. Met name wijzigingen in (a) rentetarieven en wisselkoersen, (b) het krediet van een uitgever van een effect, en (c) het politieke klimaat, kunnen een negatief effect hebben op de waarde, prijs of het rendement van de vermelde effecten en financiële instrumenten.. Tenzij anderszins vermeld is de eventuele prijsinformatie op deze website slechts indicatief en onderworpen aan veranderingen en vormt dit geen aanbieding tot handel.. Tenzij anderszins vermeld zijn de vermelde prijzen exclusief belastingen en leveringskosten.. 41.. De informatie of nog te publiceren financiële informatie op deze website en de via deze website beschikbaar gestelde of nog beschikbaar te stellen informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geplaatst op deze website.. Desalniettemin dienen alleen de originele papieren kopieën van de Engelse versies van deze informatie als de originele versies te worden beschouwd.. Geen rechten kunnen worden ontleend aan financiële informatie die is gepubliceerd of nog wordt gepubliceerd op deze website, of beschikbaar is gesteld of nog beschikbaar wordt gesteld via deze website, waaronder alle rechten ter zake van de juistheid en volledigheid van dergelijke informatie.. 42.. RBS onderschrijft de Banking Code en de Business Banking Code.. Nadere informatie over de Code zijn ook te vinden op de website van de British Bankers' Association.. 43.. Indien u niet tevreden bent over producten of diensten van RBS hebben wij een procedure voor klachtenafhandeling waar u gebruik van kunt maken om de zaak op te lossen.. 44.. RBS is lid van de Financial Ombudsman Service.. Indien u de klachtenprocedure van RBS heeft gevolgd en desalniettemin nog niet tevreden bent kunt u de Ombudsman vragen uw klacht nader te bekijken.. 45.. Meer informatie omtrent de Financial Ombudsman Service kunt u verkrijgen door RBS hierover te bellen.. Desgewenst kunt u ook schrijven naar: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR of telefoonnummer 0845 080 1800.. 46.. Indien u niet tevreden bent over producten of diensten van RBS N.. , is er een procedure voor klachtenafhandeling waar u gebruik van kunt maken om de zaak op te lossen.. 47.. Indien u de klachtenprocedure van RBS N.. heeft gevolgd en desalniettemin nog niet tevreden bent, kunt u het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) vragen uw klacht nader te bekijken.. Meer informatie omtrent KiFiD kunt u vinden op www.. kifid.. Algemene informatie.. Afdwingbaarheid.. 48.. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden omtrent gebruik en toegang tot deze website als onafdwingbaar wordt beschouwd tast zulks niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen aan en alsdan zal deze bepaling worden vervangen door een afdwingbare bepaling die zo dicht mogelijk de bedoeling van de onafdwingbare bepaling benadert.. Toepasselijk Recht.. 49.. De Voorwaarden van deze website worden beheerst door het recht van Schotland en eventuele geschillen in verband met deze website zijn exclusief onderworpen aan de jurisdictie van de Schotse rechtbank.. Registratiegegevens.. 50.. RBS, geregistreerd in Schotland No 90312.. Plaats van vestiging: 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB.. RBS is geregistreerd bij de Belgische Kruispuntbank voor Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0448.. 025.. 083 (Rechtbank van Koophandel Brussel).. is geregistreerd in Nederland onder KvK nummer 33002587.. Plaats van vestiging: Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP te Amsterdam.. Kennisgeving aan Cliënten.. 51.. Teneinde de overheid te assisteren bij haar strijd tegen terrorisme en witwaspraktijken zijn alle financiële instellingen bij wet verplicht informatie te verkrijgen, te controleren en vast te leggen omtrent ieder persoon of entiteit die een rekening opent.. © 2010 The Royal Bank of Scotland plc.. Alle rechten, behalve indien expliciet toegekend, worden voorbehouden.. Print.. Ik ben een inwoner van Nederland, heb geen Amerikaanse nationaliteit en accepteer deze voorwaarden.. Naar de website.. Niet accepteren.. marketindex.. Hoe kunt u kopen?.. Over ons.. 0900 MARKETS (0900 6275387).. beleggen@rbs.. Volg ons op Twitter.. Home.. Producten.. Marktoverzicht.. Thema's.. Academy.. Analyse.. My Markets.. Zoek:.. Productpagina's.. Turbo's.. Warrants.. Certificaten.. ETFs.. Memory Coupon Notes.. Garantie Notes.. RBS Obligaties.. alle Producten.. Quicklinks.. Emissies.. Turbo's & Warrants Overzicht.. Rendementsoverzicht.. Beëindigde Producten.. Gratis Nieuwsbrieven.. Brochures.. Seminars.. Handel vanaf 8:00 en tot 18:30 in Turbo's op onder andere de AEX, goud en de EUR/USD.. Meer informatie.. Met de RBS 5% Vast Obligatie ontvangt u ieder jaar een coupon van 5%.. De nieuwe serie AEX Memory Coupon Notes biedt u een mogelijke coupon van 5% tot 8%.. Brochure.. Nieuw: inspelen op Franse staatsobligaties met RBS Turbo's.. Factsheet.. Nieuw! Verlengde.. handelstijden RBS Turbo's.. 5% per jaar?.. Per 31 mei: nieuwe serie.. AEX Memory Coupon Notes.. Inspelen op de 10-jaars.. Franse rente?.. Mededeling: Beurs in Groot-Brittanië gesloten.. Vanwege de Britse Queen’s Diamond Jubilee feestdag is de beurs in Groot-Brittanië op maandag 4 en dinsdag 5 juni gesloten.. Als gevolg hiervan is in Turbo’s op Britse aandelen geen handel mogelijk.. Let op: aanpassing verschil stop loss- en financieringsniveau bij AEX Turbo's!.. Klik hier.. voor meer informatie.. Nieuws.. 16 juli: AEX, DSM, ING, Nutreco.. De beurzen in de Verenigde Staten konden eindelijk weer eens groene cijfers op de borden laten zien.. De Dow Jones sloot fors hoger met een winst van 1.. 6% op 12773 punten.. De S P 500 sloot 1.. 7% hoger.. Bekijk Beluister de editie van 16 juli.. Meer Nieuws.. Marktfocus.. De allerlaatse beursontwikkelingen en actuele analyses.. Bekijk dagelijks de Marktfocus in.. MyMarkets.. MyMarkets is uw persoonlijke omgeving waarin u o.. a.. uw portefeuille kunt simuleren en alerts kunt instellen.. Klik rechtsboven op deze pagina op de tab "MyMarkets" om een account aan te maken.. Technische Analyse.. EURO STOXX 50 16 juli: “Twijfelende stieren.. ”.. Op het korte termijn speelveld is recent een charttechnische verbetering opgetreden, de koers is namelijk boven de sleepkabel gestegen.. Inmiddels is een correctie geweest en is er bodemvorming gaande.. Volledige analyse.. Meer Analyse.. Turbo's Trading.. Up close and personal: Nico Bakker.. In plaats van achter de PC een artikel over de financiële markten te schrijven, rijden we vandaag naar het Noord- Hollandse Heiloo.. Op het programma staat namelijk een ontmoeting met de RBS huis-technisch analist Nico Bakker.. Lees meer.. Nieuwsbrieven.. title.. Text goes here.. Meer.. Grondstoffen weekoverzicht.. Granen opnieuw fors duurder.. Deze week in het grondstoffen weekoverzicht:: Granen werden voor de derde week op rij fors duurder.. De staking in de Noorse oliesector hield ook vorige week nog aan.. India heeft de voorbije maanden de raffinagecapaciteit sterk uitgebreid.. Belangrijke mededeling.. 4 juli 2012.. Markten.. Verschil.. AEX.. 315,98.. +0,44 %.. 1w.. 1m.. 6m.. 1 jaar.. YTD.. Brent Crude Oil Future.. 103,38.. +1,55 %.. EURO STOXX 50.. 2252,00.. -0,31 %.. Goud.. 1589,90.. +0,04 %.. Legal Disclaimer.. Privacy Statement..

  Original link path: /NL/Showpage.aspx?pageID=3
  Open archive

 • Title: Markets from RBS - NL
  Descriptive info: Juridische Informatie.. Gebruiksvoorwaarden Structured Investor Products Internet Website The Royal Bank of Scotland plc.. Op sommige pagina's wordt u gevraagd het gedeelte " Juridische informatie" te lezen.. U dient onderstaande bepalingen omtrent " Uitsluiting van Aansprakelijkheid" aandachtig door te lezen aangezien deze onze juridische aansprakelijkheid betreffende uw gebruik van deze website uitsluiten of beperken.. Deze Voorwaarden en met name deze bepalingen omtrent "Uitsluiting van Aansprakelijkheid" trachten niet op enige wijze onze aansprakelijkheid te beperken voor zover zulks niet is toegestaan onder toepasselijke wetgeving..  ...   bepaalde informatie beschikt.. Door te klikken op "Naar de website" hieronder en u toegang te verschaffen tot de informatie op de website wordt u geacht een Nederlandse ingezetene te zijn en geen U.. Deze website bevat bepaalde "toekomstgerichte verklaringen" hetgeen herkenbaar is aan het gebruik van toekomstgerichte terminologie zoals "verwachten", "schatten", "voorzien", "anticiperen", "dient", "is van plan", "plant", "waarschijnlijkheid, "target", "doel", "oogmerk", "zal", "trachten", "vooruitzicht", "optimistisch", "verwachtingen" , en soortgelijke uitdrukkingen of variaties op dergelijke uitdrukkingen.. 2010 The Royal Bank of Scotland plc..

  Original link path: /NL/Showpage.aspx?pageID=537
  Open archive

 • Title: RBS Markets | Turbo's | RBS Obligaties | ETF's | Certificaten
  Original link path: /Home
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Producten | RBS Markets
  Descriptive info: Producten.. Filter en verken.. Turbo's overzicht.. _.. Financiële kaart.. Verken de wereld.. Kunt u het product dat u zoekt niet vinden? In verband met nieuwe regelgeving is het helaas niet langer mogelijk alle producten op onze reguliere website weer te geven.. Klik hier voor.. nl/archief.. De laatste Emissies.. Product categorie:.. * Uw keuze *.. Turbo's Warrants.. Inkomen.. Garantie.. Product type:.. Call Warrant.. Certificaat.. Certificaten (Quanto).. ETF.. Put Warrant.. Tracker.. Turbo Long.. Turbo Short.. Asset Categorie:.. Aandelen.. Alternatieve beleggingen.. Basket (Aandelen).. Beleggingsfondsen.. Grondstoffen.. Indices.. Indizes (Sektor).. Inflatie.. Obligaties.. Rente.. Valuta.. Onderliggende waarde:.. * GPR USREIT30 Index (equity).. *DAXglobal Agribusiness TR Index EUR.. *Mexican Index.. 3 maands Euribor.. Aalberts.. AB InBev.. Accor.. Actelion.. Adecco.. Aegon.. Ageas.. Agfa-Gevaert.. Ahold.. Air France-KLM.. Air Liquide.. Akzo Nobel.. Alcatel.. Alstom.. Aluminium Future.. Amazon.. American Express Company.. AMG.. Amgen.. AMX.. Aperam.. Apple.. Arcelor Mittal.. ARM Holdings.. AScX.. ASMI.. ASML.. ASX 200 (Australië).. Atos Origin.. Axa.. Baidu.. com ADR.. BAM.. Banco Santander.. Bank of America.. BASF SE.. Basket.. Basket on Index.. Bayer.. BEL 20.. Belgacom.. Berkshire Hathaway.. BHP Billiton.. Binck.. BMW.. BNP Paribas.. Bobl Future (5 jaars).. Boeing.. Boskalis.. Bouygues.. Bovespa (Brazilië).. BP.. BRIC.. Bund Future (10 jaars).. Buxl Future (30 jaars).. CAC 40.. Cacao Future.. Cameco.. Cap Gemini.. Carbon Emissions.. Carrefour.. CASE 30 Index.. CECE (Oost-Europa).. China Life ADR.. China Mobile ADR.. China Rare Earth.. Cisco Systems.. Citigroup.. Coca Cola.. Corio.. CRB.. Credit Agricole.. Credit Suisse.. CSM.. Danone.. DAX.. Dax Global Russia Index.. DAXglobal Asia TR Index.. DE Master Blenders.. Delhaize.. Dell.. Delta Deelnemingen Fonds.. Delta Lloyd.. Deutsche Bank.. Deutsche Telekom.. Dexia.. DJ Global Titans.. DJ Transport.. Dollar Index Spot.. Dow Jones.. DSM.. E.. ON.. EADS.. eBay.. Eco.. EDF.. Essilor.. ESTOXX 50 Dividend 2013 Future.. EUR/AUD.. EUR/CAD.. EUR/CHF.. EUR/GBP.. EUR/JPY.. EUR/NOK.. EUR/RUB.. EUR/SEK.. EUR/SGD.. EUR/TRY.. EUR/USD.. EUR/ZAR.. EURCMS10y (EURIBOR-A).. European Automobiles.. European Banks.. European Chemicals.. European Healthcare.. European Industrial Goods.. European Oil Gas.. European Retail.. European Technology.. European Telecommunications.. European Utilities.. Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Monthly.. Exxon Mobil.. Facebook.. First Solar.. Ford.. Fortis OBAM.. France Telecom.. Franse Obligatie Future (10 jaars).. Freeport-McMoRan.. FTSE 100.. Fugro.. Gazprom ADR.. GBL.. GBP/USD.. GDF Suez.. General Electric.. General Motors.. Glaxosmithkline.. Goldman Sachs.. Google.. GPR 250 Cont Europe Price Index.. GPR/RBS AsiaPacific Top Property TR Index.. GPR/RBS Eastern Europe Top Property TR Index.. GPR/RBS Emerging Markets Top20 Property TR Index.. GSCI.. Halliburton.. Hang Seng.. Harley Davidson.. Heijmans.. Heineken.. HSCEI (China).. IBEX.. IBM.. Imtech.. India.. ING.. Intel.. Interest Rate.. Italiaanse obligatiefuture (10 jaars).. JGB Future (10 jaars).. JSE Top 40 (Zuid-Afrika).. K+S.. K+S AG.. Katoen Future.. KBC.. Koffie Future.. Koper Future.. Kospi 200.. KPN.. Lafarge.. Lagardere.. Light Sweet Crude Oil Future.. LinkedIn.. LogicaCMG.. Logitech.. L'Oréal.. LVMH.. Lynas.. Magere Varkens Future.. Maïs Future.. McDonalds.. Mead Johnson.. Michelin.. Microsoft.. Molycorp.. Morocco Casablanca CFG25 Index.. Mosaic.. Motorola.. MSCI Asia Pacific Ex Japan Net TR Index.. MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD.. MSCI Daily TR Net Emerging Markets USD Index.. MSCI EFM Africa ex  ...   Enhanced Grains and Oilseeds Index.. RICI Enhanced Industrial Metals Index.. RICI Enhanced Livestock Index.. RICI Enhanced Metals.. RICI Enhanced Natural Gas TR Index.. RICI Enhanced Precious Metals Index.. RICI Enhanced Soft Commodities Index.. RICI ETF.. RICI Metals.. Rijst Future.. Rio Tinto.. Robeco.. Roche.. Romanian traded Index.. Royal Dutch Shell.. Runderen Future.. RWE.. S P 500.. S P 500 EUR Hedged Index.. S P Banks.. S P Homebuilding.. Saint-Gobain.. Samsung GDR.. Sanofi-Aventis.. SAP.. SBM Offshore.. Schatz Future (2 jaars).. Schlumberger.. Schneider Electric.. Set 50.. SETX Index (EUR).. Siemens.. Sinaasappelsap Future.. SMI.. SNS REAAL.. Société Générale.. SOFIX Index.. Sojabonen Future.. Solvay.. Sony ADR.. SOX (Semiconductor).. ST Microelectronics.. Starbucks.. Stoxx Financials Index.. Stoxx Food and Beverage Index.. Stoxx Insurance Index.. Suez Environnement.. Suiker Future.. Sustainable Oil Sands TR Index.. Tarwe Future.. T-Bond Future (30 jaars).. Technip.. Tel Aviv25 Index.. Telefonica.. T-Note Future (10 jaars).. T-Note Future (5 jaars).. TNT Express.. TomTom.. TOPIX Total Return Euro Hedged Index.. Total.. Toyota ADR.. Trader Vic Managed Futures Index Total Return.. Turkey Titans.. UBS.. UCB.. Umicore.. Unibail-Rodamco.. Unilever.. US Homebuilding Index.. USD Money Market.. USD/CNY.. USD/JPY.. USG People.. Vallourec.. Vastgoed.. Veolia Environnement.. Vestas Wind.. Vinci.. Vivendi.. VIX Future.. Vodafone.. Volkswagen.. Volkswagen - PFD.. Vopak.. Water.. Wereldhave.. Wig20.. Wolters Kluwer.. Yahoo!.. Yum! Brands.. Ziggo.. Zilver.. Zink Future.. Opnieuw zoeken.. 2880 Producten gevonden.. Excel.. PDF.. Aantal resultaten:.. 100.. 200.. MyMarkets is vernieuwd!.. Registreer u voor een gratis MyMarkets account.. MyMarkets is uw.. persoonlijke omgeving en biedt u de volgende mogelijkheden:.. In- en uitschrijven voor onze nieuwsbrieven en het aanpassen van uw gegevens.. Simuleren van een portefeuille met actuele koersen en berekeningen.. Maak uw eigen e-mail alerts aan om uw favoriete producten te monitoren.. Registreren is eenvoudig en gratis.. Registreer.. My Markets.. Uw e-mailadres.. Wachtwoord.. Onthoud mijn gegevens.. Wachtwoord vergeten?.. Log in.. Naam.. ISIN.. Fondscode.. Afloop.. Ref.. Bied.. Laat.. %.. Transactie.. Toevoegen.. Aalberts Turbo Long.. NL0009065911.. Open end.. 12,19.. 11,08.. 11,16.. +0,00 %.. NL0009069160.. 9,79.. 9,87.. NL0009071067.. 8,38.. 8,46.. NL0009176908.. 6,92.. 7,00.. NL0009177864.. 5,98.. 6,06.. NL0009261064.. 4,93.. 5,01.. NL0009476936.. 4,02.. 4,10.. NL0009973064.. 3,16.. 3,24.. NL0010011763.. 2,21.. 2,29.. Aalberts Turbo Short.. NL0009624212.. 7,06.. 7,14.. X0000010600NL0009065911,X0000010600NL0009069160,X0000010600NL0009071067,X0000010600NL0009176908,X0000010600NL0009177864,X0000010600NL0009261064,X0000010600NL0009476936,X0000010600NL0009973064,X0000010600NL0010011763,X0000010600NL0009624212.. Pagina 1 van 288.. Actuele koersen.. Aan.. Uit.. De gepubliceerde bied- en laatkoersen op onze website zijn indicatieve bied- en laatkoersen van RBS.. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele (bied- en laat-) koersen op Euronext Amsterdam.. Daarnaast worden op deze website geen (bied- en laat-) koersen van andere partijen weergegeven.. Raadpleeg voor actuele (bied- en laat-) koersen het orderboek van uw koersinformatie systeem, of neem contact op met uw bank of broker.. RBS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor sterk vertraagde of onjuiste (koers) informatie op onze website.. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de op deze website genoemde en gebruikte indices behoren toe aan de relevante Index Sponsoren en zij zijn op generlei wijze betrokken bij de totstandkoming of verkoop van de producten op deze site, noch wordt door hen enig advies tot aankoop gegeven..

  Original link path: /NL/Producten
  Open archive

 • Title: Marktoverzicht | RBS Markets
  Descriptive info: Let op!.. De hieronder getoonde koersen zijn niet real-time en kunnen afwijken van de officiële koersen.. Overzicht.. Indices.. Europese Indices.. Markt.. Documenten.. Huidige koers.. % verschil.. '); togglePopup('ctl00_globalWebPartManager_wp1879209825_wp1897676942_ctl00');">.. 315,98.. +0,44 %.. openen.. 2226,30.. +0,27 %.. 3179,90.. -0,03 %.. 6565,72.. +0,13 %.. 2252,00.. -0,31 %.. 5662,43.. -0,07 %.. 1413,20.. +0,18 %.. Amerikaanse Indices.. 184,15.. +0,09 %..  ...   Homebuilding.. 365,25.. 355,03.. +0,02 %.. 19,28.. -2,38 %.. Aziatische Indices.. 9218,78.. -0,20 %.. 8724,12.. +0,05 %.. 127,83.. 124,62.. +1,40 %.. 110,905.. +0,04 %.. 103,38.. +1,55 %.. 1589,90.. 87,78.. +1,05 %.. 1416,30.. -1,21 %.. 3605,82.. +0,92 %.. 22,90.. +0,88 %.. 885,50.. +4,48 %.. 27,37.. Valuta's.. 1,201.. 0,785.. -0,09 %.. 96,751.. -0,26 %.. 7,466.. 1,228.. +0,31 %..

  Original link path: /Marktoverzicht
  Open archive

 • Title: Beleggingsthema's | RBS Markets
  Descriptive info: Beleggers investeren vaak in goud in tijden van toenemende inflatie.. Ook bij verzwakkingen in valuta, in onzekere tijden of als spreiding in de portefeuille wordt in goud belegd.. “Een portefeuille is niet compleet zonder grondstoffen.. Beleggen in grondstoffen kan een belegger beschermen tegen een slecht beurs-klimaat, hoge inflatie en zelfs zwakke economische groei”.. Volgens de recente cijfers van Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek, is de jaarlijkse inflatie in de eurozone in november uitgekomen op 3 procent.. Mongolië.. Gedurende de afgelopen jaren zijn er grote depots met grondstoffen als goud, koper, kolen en uranium gevonden in Mongolië.. Wordt Mongolië het Saudi-Arabië van Azië?.. Olie.. De bewegelijkheid van  ...   Opkomende markten.. Het IMF voorspelt dat de economieën van de opkomende markten in 2012 met gemiddeld 5,4% zullen groeien.. Ter vergelijking: voor de ontwikkelde markten wordt een groei van 1,2% verwacht.. Zeldzame aardmetalen.. Zeldzame aardmetalen zijn strategisch belangrijke metalen en hebben de potentie de historische prijsontwikkeling van bijvoorbeeld edelmetalen te overtreffen.. Net als goud, is ook zilver wereldwijd in trek.. De zilverprijs is het afgelopen jaar sterk gestegen, zij het met de nodige schommelingen.. Een vast eindbedrag zonder tussentijdse couponbetalingen?.. RBS Zero Obligaties.. zijn obligaties zonder coupons.. De uitgifteprijs van een RBS Zero Obligatie is daarom lager dan de waarde van de Royal Zero Obligatie op de afloopdatum..

  Original link path: /Beleggingsthemas
  Open archive

 • Title: RBS Markets | Academy
  Descriptive info: Een moment geduld alstublieft.. Turbo Rijbewijs.. Meer weten..

  Original link path: /NL/Showpage.aspx?pageID=254
  Open archive

 • Title: Technische Analyse | Turbo Tijd | Nico Bakker
  Descriptive info: TT Update 16 juli: "Stieren aan zet.. ".. AMX 16 juli:“Van countertrend naar uptrend.. Turbo Tijd.. 16 juli.. Update: "Stieren aan zet.. ".. AMX:“Van countertrend naar uptrend.. ”.. 10 juli.. Aegon:“Nieuwe uptrendfase.. Bekijk de onderstaande updates technische analyses:.. Nikkei 225.. EUR/USD.. Brent Crude Oil.. Bund Future..

  Original link path: /Nico-Bakker/Technische-Analyse
  Open archive

 • Title: Object moved
  Descriptive info: Object moved to.. here..

  Original link path: /NL/MyMarkets.aspx
  Open archive

 • Title: Beleggen met Turbo's | RBS Markets
  Descriptive info: Turbo's & Warrants.. Turbo Nieuws.. Dax 16 juli: “Positief plaatje.. AEX 16 juli:“Mooi plaatje.. Turbo’s en.. zijn producten met een hoog mogelijk rendement en een hoog risico.. Ga naar onze.. voor uitleg,.. brochures.. , video’s en haal uw Turborijbewijs.. Wilt u automatisch op de hoogte gehouden worden van nieuwe Turbo's? Meld u dan.. hier.. aan.. Turbos.. Alle Turbo's (Excel).. Zoek uw Turbos:.. of.. Onderliggende waarden:.. Alle Turbo's.. Zoek uw Warrants:.. Alle Warrants.. Nieuwe Turbo's.. Belangrijke mededeling: storing handel Turbo's.. Chart Navigator week 28 "Dappere Damrakstieren".. Het gaat er nog al wild aan toe op de aandelenvelden.. Zwiepende koersen, witte en zwarte candles, heftige bewegingen.. Maar per saldo resteren toch wel koersstijgingen.. De "Dappere Damrakstieren" doen goed hun best om de beren te verjagen en de weg te ruimen voor verdere oplevingen.. Met deze voortgang kleuren de landschappen groener en vrolijker, u leest er meer over in uw gids, de Chart Navigator.. om de nieuwsbrief te openen.. Turbo's Warrants nieuws.. Recent is de koers boven de sleepkabel gestegen, waardoor een nieuwe stijgende trendfase van start is gegaan.. Al met al was het vooralsnog wachten op een hogere bodem.. De verwachte stierenprik was er vrijdag, de index is daardoor uit de driehoek gedrukt, de aanval op 316 is in volle  ...   TA: EUR/USD.. “IJzersterke Dollar.. De week in Turbo.. Een korte samenvatting van de ontwikkelingen op de beurzen wereldwijd.. Nieuw.. Turbo's op DE Master Blenders.. Grondstoffen Weekoverzicht.. Granen opnieuw fors duurder - Week 27.. 1 dag.. 1 week.. 3 mnd.. Start.. stop loss.. Palmolie Future Turbo Short.. 818,00.. +6,00 %.. BAM Turbo Short.. 4,50.. +5,74 %.. EUR/SGD Turbo Long.. 1,616.. +5,64 %.. Nikkei Turbo Short.. 730,00.. +4,79 %.. T-Bond Future (30 jaars) Turbo Long.. 123,40.. +4,58 %.. AEX Turbo Long.. 307,00.. +83,13 %.. SAP Turbo Long.. 43,50.. +79,52 %.. Carrefour Turbo Long.. 12,08.. +76,34 %.. Brent Crude Oil Future Turbo Long.. 97,10.. +66,01 %.. 305,00.. +62,96 %.. Philips Turbo Long.. 13,00.. +262,93 %.. Tarwe Future Turbo Long.. 599,00.. +248,10 %.. Vivendi Turbo Long.. 10,10.. +200,00 %.. Brent Crude Oil Future Turbo Short.. 121,06.. +178,08 %.. Mais Future Turbo Long.. 467,00.. +168,73 %.. Apple Turbo Long.. 75,00.. +4668,88 %.. 52,80.. +4503,77 %.. 32,00.. +3459,97 %.. Goud Turbo Long.. 568,00.. +2804,73 %.. 525,00.. +2749,12 %.. Meest verhandelde Turbo's.. Long.. Short.. volume.. ING Turbo Long.. 4,90.. 337.. 150.. 264.. 364.. 302,00.. 114.. 353.. SNS REAAL Turbo Long.. 0,90.. 61.. 000.. 299,00.. 56.. 700.. volume.. AEX Turbo Short.. 319,00.. 533.. 833.. 321,00.. 229.. 834.. 327,00.. 96.. 050.. 330,00.. 77.. 535.. 324,00.. 59.. 864..

  Original link path: /Producten/Turbo
  Open archive

 • Title: RBS Markets | Turbo's Notes & Certificaten
  Descriptive info: Met Warrants heeft u de mogelijkheid om versneld in te spelen op koersbewegingen van de onderliggende waarde.. In tegenstelling tot Turbo’s hebben Warrants geen stop loss-niveau maar wel een vaste afloopdatum.. Warrants lijken in veel opzichten op opties, maar zijn beschikbaar op andere onderliggende waarden zoals goud of de EUR/JPY wisselkoers.. Kenmerken RBS Warrants.. Versneld inspelen op bewegingen van grondstoffen en valutaprijzen.. Mogelijkheid om in te spelen op zowel koersstijgingen als –dalingen.. Een Warrant heeft een vaste afloopdatum (en geen stop loss-niveau).. Maximaal verlies is beperkt tot uw inleg.. Verhandelbaar via Euronext Amsterdam.. RBS Warrants worden uitgegeven door The Royal Bank of Scotland plc.. Warrants Nieuws.. Nu Live: de Warrant Calculator!.. EUR/USD 14 maart: “Versnelling dalende trend.. EUR/USD 7 maart: “Vervolg dalende trend.. Maandoverzicht 1 september.. Beste performer over de maand augustus is het.. NYSE Arca Gold Bugs Certificaat.. met een stijging van 14,7%.. Prospectus.. Productoverzicht.. Chart Navigator.. Ik wil 8 procent!..  ...   van goud is deels gebaseerd op het idee dat het een ‘vluchthaven’ is in tijden van risico.. Maar is dit wel terecht?.. Lees meer in de Turbo's Trading.. Onderliggende waarden.. Brent Crude Oil future.. Meest verhandeld.. Volume.. Zonne-energie Certificaat.. 917.. BlackRock Momentum Certificaat.. 355.. Agribusiness Certificaat.. 500.. Oil Gas Services Certificaat.. 200.. RICI Enhanced Natural Gas Certificaat.. Laatste Chartnavigator.. Top Turbo's.. Meest verhandelde.. S/L.. 1D %.. VIX Future Turbo Short.. 25,00.. 29,00.. 99,60.. Top 5 Rendement.. 1 maand.. 3 maanden.. Brent Crude Oil Future Call Warrant.. +100,00 %.. +75,00 %.. +63,33 %.. +33,33 %.. +26,67 %.. Palladium Put Warrant.. +129,43 %.. +114,62 %.. Platina Put Warrant.. +91,67 %.. +72,68 %.. +54,44 %.. EUR/JPY Put Warrant.. +114,82 %.. +113,61 %.. +109,09 %.. Zilver Put Warrant.. +102,35 %.. EUR/USD Put Warrant.. +101,59 %.. You do not have Adobe Flash player installed the latest version can be.. downloaded here.. volume vandaag.. Goud Call Warrant.. 250..

  Original link path: /NL/Showpage.aspx?pageID=586
  Open archive


 • Archived pages: 1147