www.archive-nl-2012.com » NL » S » SPOA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 116 . Archive date: 2012-06.

 • Title: S.P.O.A. | Home
  Descriptive info: .. Welkom op de website van S.. P.. O.. A.. Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (S.. ) is het.. pensioenfonds voor apothekers werkzaam in de openbare apotheek.. U bent:.. Openbaar apotheker.. U bouwt pensioen op of u gaat binnenkort pensioen opbouwen.. Gepensioneerd apotheker.. U ontvangt pensioen van S.. Voormalig openbaar apotheker.. U heeft pensioen opgebouwd bij S.. B.. U wilt meer weten over de beroepspensioenvereniging B.. Actueel.. Deelnemersbijeenkomst 2012.. | lees meer.. Herstelplan en uitwerking 2012.. Wat speelt in 2012?.. Dekkingsgraad.. Disclaimer.. Privacy Statement..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: S.P.O.A. | Pensioenplanner
  Descriptive info: Pensioenplanner.. Iedereen die nu pensioen opbouwt bij Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (S.. ) heeft toegang tot de pensioenplanner.. Heeft u in het verleden bij S.. pensioen opgebouwd en heeft u deze pensioenaanspraken nu nog bij S.. staan? Ook dan kunt u gebruik maken van deze planner.. Inloggen.. Om toegang te krijgen tot de pensioenplanner, dient u gebruik te maken van uw administratienummer en het wachtwoord dat u in april 2011 van S.. heeft ontvangen.. Let op.. , uw administratienummer bestaat uit 15 cijfers (151-00xxxxxxxx-01).. Dit nummer is terug te vinden op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en niet hetzelfde als uw debiteurencode.. De gegevens van de door u in  ...   allereerst per 01 januari 2011 een integrale korting is doorgevoerd van 5% en daarna de vaste indexatie van 3% is toegevoegd.. De keuze, die u gemaakt heeft voor 2011 is nog niet verwerkt; dit gebeurt in juni, juli ( na betaling) en eind augustus worden de nieuwe gegevens ingelezen.. Indicatief.. De pensioenplanner rekent met uw eigen pensioengegevens.. Om de planner echter niet onnodig complex te maken, zijn er ook diverse aannames gemaakt.. De planner is dan ook een vereenvoudigde weergave van de realiteit en is indicatief bedoeld.. Ik realiseer me dat ik geen rechten kan ontlenen aan uitkomsten in de pensioenplanner.. Laatst gewijzigd: 04 mei 2011.. E-mail.. Disclaimer..

  Original link path: /pensioenplanner/
  Open archive

 • Title: S.P.O.A. | Wijzigingen
  Descriptive info: Wijzigingen.. Formulieren.. Hieronder kunt u verschillende (wijzigings)formulieren downloaden.. Deze kunt u.. printen, invullen en opsturen of faxen.. Let op dat u de formulieren ondertekent.. voor u ze opstuurt of faxt.. AZL t.. a.. v.. Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers.. t.. mevrouw M.. Lof.. Postbus 4471.. 6401 CZ HEERLEN.. Faxnummer: 045-5741117.. Keuzeformulier.. apotheker geboren.. op/na.. 01 januari 1950.. voor.. 01 januari 1950.. Toelichting keuzeformulieren.. Inschrijfformulier.. Formulier 'Wijziging premiebijdrage'.. Formulier 'Wijziging adresgegevens buitenland'.. Formulier 'Uit dienst'.. Formulier 'Arbeidsongeschiktheid'.. Formulier 'Wijziging zelfstandig/loondienst'.. Formulier 'Wijziging werkgever / apotheek'.. Formulier 'Melden relatie'.. Laatst gewijzigd: 14 juni 2011..

  Original link path: /wijzigingen/
  Open archive

 • Title: S.P.O.A. | Publicaties
  Descriptive info: Publicaties.. De volgende publicaties zijn beschikbaar en kunt u downloaden:.. Nieuwsbrief.. N.. ieuwsbrief maart 2012.. Brief Kortingsaankondiging februari 2012.. Nieuwsbrief september 2011.. Nieuwsbrief juni 2011.. Nieuwsbrief februari 2011.. Kortingsbesluit november 2010.. Nieuwsbrief september 2010.. Nieuwsbrief maart 2010.. Nieuwsbrief november 2009.. Nieuwsbrief december 2008.. Nieuwsbrief september 2008.. Nieuwsbrief februari 2007.. Nieuwsbrief september 2006.. Leaflet KNMP congres 2009.. Jaarverslag.. Jaarverslag 2011.. Jaarverslag 2010.. Verkort jaarverslag 2010.. Jaarverslag 2009.. Jaarverslag 2008.. Jaarverslag 2007.. Jaarverslag 2006.. Jaarverslag 2005.. Jaarverslag 2004.. Jaarverslag 2003.. Laatst gewijzigd: 14 juni 2012..

  Original link path: /publicaties/
  Open archive

 • Title: S.P.O.A. | Begrippen
  Descriptive info: Begrippen.. Actuaris.. Een actuaris is een 'verzekeringswiskundige'.. Hij combineert statistische, economische en wiskundige technieken en gegevens.. Met behulp van deze 'verzekeringswiskunde' bepaalt de actuaris hoe hoog een koopsom of premie moet zijn voor bepaalde verplichtingen.. Verder houdt de actuaris zich bezig met het samenstellen van modellen om verplichtingen en beleggingen van een pensioenfonds of een verzekeraar optimaal op elkaar af te stemmen ('matching') en om de samenstelling van het beleggingspakket te optimaliseren.. Anw.. Afkorting voor de Algemene nabestaandenwet.. De Anw voorziet in (inkomensafhankelijke) uitkeringen bij overlijden van een verzekerde aan de man of vrouw met wie de verzekerde was gehuwd of ongehuwd samenwoonde.. Tevens kent de Anw een uitkering voor de ex-echtgeno(o)t(e) ten opzichte van wie de overleden verzekerde een alimentatieplicht had, en voor kinderen die door het overlijden van een verzekerde ouderloos zijn geworden.. AOW.. Afkorting voor de Algemene Ouderdomswet.. Het is een volksverzekering, die geldt voor alle ingezetenen van Nederland en voor diegenen die in dienst zijn van een Nederlandse werkgever.. De uitkeringen gaan in op de eerste dag van de maand waarin de verzekerde 65 jaar wordt.. De hoogte van de uitkeringen is niet afhankelijk van het loon dat gedurende een eventuele loopbaan is verdiend, maar is afhankelijk van de burgerlijke staat en de gezinssituatie waarin de verzekerde verkeert.. AWW.. Afkorting voor de Algemene Weduwen- en Wezenwet.. De AWW is per 1 juli 1996 vervangen door de Anw.. Bedrijfstakpensioenfonds.. Een bedrijfstakpensioenfonds voert een pensioenregeling uit voor één of meer bedrijfstakken.. In principe zijn alle werknemers en soms ook een aantal zelfstandigen uit die bedrijfstakken voor hun pensioen verzekerd bij dit bedrijfstakpensioenfonds.. Soms zijn de werkgevers volgens een CAO verplicht om zich aan te sluiten, maar meestal zijn ze verplicht krachtens de wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000.. Het bedrijfstakpensioenfonds voert één verplichte pensioenregeling uit voor alle werknemers in de bedrijfstak, meestal tegen een uniforme premie.. Beleggingsbeleid.. Een pensioenfonds is verplicht om op solide wijze te beleggen.. Het beleggingsbeleid van een pensioenfonds is enerzijds gericht op het zoveel mogelijk uitsluiten van beleggingsrisico's en anderzijds op het behalen van een zo hoog mogelijk rendement.. Bovendien moet de afstemming van beleggingen op de verplichtingen kloppen: het pensioenfonds moet op het juiste moment aan haar verplichtingen kunnen voldoen.. Beschikbare premieregeling.. De pensioenregeling van S.. is een beschikbare premieregeling.. U betaalt jaarlijks een premie voor de opbouw van uw pensioen.. Deze premies worden belegd.. Vooraf is niet bekend wat het uiteindelijke rendement op deze beleggingen zal zijn en hoe hoog uw jaarlijkse pensioenuitkering zal zijn.. Met behulp van actuariële grondslagen en methoden wordt bij pensioneren de precieze hoogte van het pensioen vastgesteld.. Bij andere typen pensioenregelingen wordt eerst de pensioenhoogte en vervolgens de hoogte van de premies vastgesteld.. Bestuurstaken pensioenfonds.. Het bestuur van een pensioenfonds stelt het pensioenreglement vast, bepaalt de hoogte van premies en technische voorzieningen, zorgt voor administratie van aanspraken, beleggingen en uitkeringen, voert het beleggingsbeleid uit, sluit herverzekeringsovereenkomsten af en regelt de dagelijkse gang van zaken.. Het bestuur kan een deel van deze taken delegeren aan anderen, maar het blijft zelf eindverantwoordelijk.. Deelnemer.. De Pensioen- en SpaarfondsenWet (PSW) definieert een deelnemer als een persoon, ten bate van wie gelden in een pensioenfonds worden bijeengebracht.. In een meer algemene definitie zijn deelnemers de personen die deelnemen aan een pensioenregeling en die op grond daarvan aanspraken op ouderdomspensioen verwerven.. Zo'n pensioenregeling kan worden uitgevoerd door een pensioenfonds of een levensverzekeringsmaatschappij.. De verhouding tussen enerzijds de contante waarde van de op dat moment geldende reglementaire pensioenaanspraken en anderzijds het aanwezige vermogen.. Het aanwezige vermogen is de som van  ...   Verzamelnaam voor periodieke uitkeringen (meestal maandelijks), die het vroegere salaris vervangen in geval van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid.. Gemeenschappelijk kenmerk is, dat de uitbetaling van het pensioen in elk geval eindigt zodra de rechthebbende is overleden en dat de opbouw ervan plaatsvindt in verband met het verrichten van arbeid.. De opbouw van pensioenaanspraken vloeit voort uit arbeidsvoorwaarden, het is een vorm van beloning; dit kenmerk onderscheidt pensioen duidelijk van lijfrenten en sociale zekerheidsuitkeringen.. Pensioenaanspraak.. Een recht op toekomstige pensioenuitkeringen.. De aanspraak op pensioen wordt onderscheiden van het ingegane pensioen.. Pensioendatum.. De leeftijd waarop krachtens de pensioenregeling het ouderdomspensioen ingaat.. Pensioenverevening.. Verdeling van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen in geval van scheiding, zoals bedoeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.. Premie.. Periodieke betaling die men aan de uitvoerder van een pensioenregeling is verschuldigd voor de financiering van een pensioenaanspraak.. Indien de periodieke premiebetaling voortijdig wordt gestaakt, wordt die pensioenaanspraak verlaagd tot het zogeheten premievrije pensioen.. Premiesysteem.. Een systeem van financieren van een pensioenregeling waarbij, voor de veiligstelling van de aanspraken die betrekking hebben op toekomstige jaren van deelneming, telkens een premie wordt vastgesteld die in de toekomst gelijkblijvend wordt verondersteld.. Premievrije pensioenopbouw.. Wanneer een deelnemer aan een pensioenregeling geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, behoeft deze deelnemer in veel gevallen geen of een deel van de reglementaire pensioenpremie te betalen, terwijl de opbouw van het pensioen toch volledig door gaat.. Slapers.. Aanduiding voor gewezen deelnemers aan een pensioenregeling, die na beëindiging van hun deelnemerschap premievrije aanspraken hebben behouden op pensioen.. Slapers hoeven dus geen premies meer te betalen.. Sterftetafel.. Statistisch overzicht met betrekking tot onder meer sterftekans per leeftijd van een groep personen, zoals bijvoorbeeld alle mannen in de bevolking van Nederland.. De meest recente Nederlandse sterftetafel is de tafel Gehele Bevolking Mannen (GBM), respectievelijk Gehele bevolking Vrouwen (GBV) in Nederland over de waarnemingsperiode 2000-2005.. Deze sterftetafel is vastgesteld door het Actuarieel Genootschap.. Verevenen.. Verdeling van tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenaanspraken volgens de systematiek van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.. Vrijstelling van deelneming.. Krachtens de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds is een vrijstellingsregeling vastgesteld met betrekking tot verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds.. Deze voorziet in verplichte vrijstelling als aan zekere voorwaarden wordt voldaan.. Het bedrijfstakpensioenfonds is daarnaast bevoegd ook op vrijwillige basis een vrijstelling verlenen.. VUT-regeling.. Een regeling van vervroegde uittreding (VUT) uit het arbeidsproces vóór de reglementaire pensioendatum, op vrijwillige basis.. Rechten uit een VUT-regeling worden in de regel niet veiliggesteld (zoals pensioenen).. Werknemers kunnen dus geen VUT-rechten opbouwen.. Overigens wil de overheid de fiscale facilitering van VUT-regelingen beëindigen.. WAO.. Afkorting van Wet op de ArbeidsOngeschiktheidsverzekering.. De WAO is een werknemersverzekering die voorziet in uitkeringen aan werknemers die langer dan een jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn.. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de hoogte van het door de werknemer genoten (dag)loon, de leeftijd en de mate van arbeidsongeschiktheid.. Weduwenpensioen.. Vorm van nabestaandenpensioen, dat - doorgaans levenslang - wordt uitgekeerd aan de weduwe van een deelnemer aan een pensioenregeling.. Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.. Deze wet regelt dat de helft van het (tijdelijk) ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd, wordt verdeeld (verevend) over degene die de rechten op pensioen heeft opgebouwd, en de ex-partner.. De vereveningsgerechtigde (de ex-partner) krijgt hierdoor een rechtstreekse vordering op de pensioenuitvoerder van de vereveningsplichtige (de opbouwer van het pensioen).. Wezenpensioen.. Nabestaandenpensioen dat na het overlijden van een deelnemer aan een pensioenregeling - tot het bereiken van een bepaalde leeftijd - wordt uitgekeerd aan de kinderen van de betrokken deelnemer.. Laatst gewijzigd: 29 januari 2010..

  Original link path: /begrippen/
  Open archive

 • Title: S.P.O.A. | Veelgestelde vragen
  Descriptive info: Veelgestelde vragen.. Onder dit hoofdstuk vindt u een aantal veelgestelde vragen met de bijbehorende antwoorden.. Mist u een vraag? Mail deze vraag naar:.. info@spoa.. nl.. De vragen zijn in de volgende rubrieken ingedeeld:.. 1.. Regeling.. 2.. Bijzondere omstandigheden.. 3.. Flexibele elementen.. 4.. 5.. 6.. Overige vragen.. Wie bestuurt en controleert het pensioenfonds?.. Voor wie geldt de pensioenregeling?.. Welke pensioenen biedt de pensioenregeling van de S.. ?.. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik straks?.. Wanneer spreek je over deelnemerschap?.. Bijzondere omstandigheden.. Wat gebeurt er als mijn deelnemerschap eindigt voor de pensioendatum?.. Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik arbeidsongeschikt word?.. Wat gebeurt er als de S.. wordt opgeheven?.. Wat gebeurt er als de belastingdienst vindt dat ik een bovenmatig pensioen heb?.. Eerder of later met pensioen: wat zijn de gevolgen?.. Kan ik helemaal afzien van partnerpensioen?.. Hoe kom ik aan een zo hoog mogelijk partnerpensioen?.. Variabele pensioenuitkering: hoe werkt  ...   kinderen als ik overlijd?.. Wat gebeurt er met het partnerpensioen als mijn partner en ik uit elkaar gaan?.. Is er nog partnerpensioen of wezenpensioen verzekerd nadat ik mijn deelnemerschap heb beëindigd?.. Waarom is het partnerpensioen niet een vast percentage van het ouderdomspensioen?.. Waar hangt de hoogte van mijn premie allemaal vanaf?.. Waarom krijg ik voor dezelfde premie steeds minder pensioen?.. Als ik eerder met pensioen wil, moet ik meer premie betalen.. Hoe wordt die verhoging berekend?.. Is een lijfrente gunstiger dan een hogere premie bij de S.. ?.. Overige vragen.. Is het geen discriminatie het partnerpensioen te korten bij groot leeftijdsverschil?.. Waarom kan ik mijn premie niet helemaal naar keuze beleggen?.. Gaat het gegarandeerde partnerpensioen uit de overgangsbepalingen omlaag als ik minder premie ga betalen?.. Zou ik voor mijn pensioenverzekeringen beter af geweest zijn bij een verzekeringsmaatschappij?.. Wat is de Factor A?.. Laatst gewijzigd: 22 juli 2011..

  Original link path: /veelgestelde-vragen/
  Open archive

 • Title: S.P.O.A. | Reglement
  Descriptive info: Reglement/ Statuten.. Reglementen en Statuten.. Per 31 mei 2012 geldt voor SPOA de volgende statuten:.. Statuten ingang 31-05-2012.. Op deze en volgende pagina's treft u de reglementen aan zoals deze vigeren met daarachter de betreffende jaren.. Per 1 januari 2012 gelden de volgende reglementen:.. Voor hen, geboren voor 1 januari 1950:.. Pensioenreglement 1.. Voor hen, geboren op of na 1 januari 1950:.. Pensioenreglement 2.. Voor hen, geboren op of na 1 januari 1950 en in loondienst:.. Pensioenreglement 3.. Per 1 januari 2008 gelden de volgende reglementen:.. Voor hen, geboren  ...   januari 2000 t/m 31 december 2005 gold het volgende reglement:.. Pensioenreglement 2000-2005.. Vanaf 1 januari 1993 t/m 31 december 1999 gold het volgende reglement:.. Pensioenreglement 1993-1999.. Voor 1 januari 1993 gold het volgende reglement:.. Oprichting (1972) tot en met 1992.. Het pensioenfonds kent eveneens een klachten- en geschillenregeling.. Het bestuur is van mening , dat klachten- en geschillen allereerst door de veroorzaker, bv.. administratie, afgehandeld moeten worden.. De klachten worden wel gemeld in de rapportages, die ieder kwartaal aan het bestuur worden uitgebracht.. Hier vindt u het klachten- en geschillenreglement..

  Original link path: /reglement/
  Open archive

 • Title: S.P.O.A. | Contact
  Descriptive info: Contact.. Contact opnemen met S.. Heeft u vragen of opmerkingen over uw pensioen?.. Op deze website vindt u informatie over het reglement, veelgestelde vragen, nieuws, formulieren en jaarverslagen.. Voor vragen over de regeling en interpretatie kunt u contact opnemen met 06-53691843 (de heer Van Zijl).. Voor vragen over (be)rekeningen / betalingen kunt u contact opnemen met.. 045-5763952 t.. v mevrouw M.. Correspondentie Administratie:.. v Pensioenfonds Openbare Apothekers,.. Correspondentie bestuur/directie:.. Postbus 111.. 5056 ZJ BERKEL ENSCHOT.. U kunt ook e-mailen naar..

  Original link path: /contact/
  Open archive

 • Title: S.P.O.A. | Openbaar apotheker
  Descriptive info: Het pensioenfonds.. Toeslagenbeleid.. Pension Fund Governance.. Bestuur.. Het fonds SPOA.. Keuzemogelijkheden.. Hoog-laag pensioen.. Wel/geen partnerpensioen.. Waardeoverdracht.. Aanvullend pensioen opbouwen.. Zelf beleggen.. Uw pensioen.. Nabestaanden-/Partnerpensioen.. Uitbetaling.. Aanvullend pensioen.. Afkoop.. Pensioen in het algemeen.. De premiekeuze.. Arbeidsongeschiktheidsregeling.. De regeling in het kort.. Veranderingen werk.. Meer of minder verdienen.. Onbetaald verlof.. Arbeidsongeschiktheid.. Andere baan.. Zelfstandig of loondienst.. Veranderingen prive.. Trouwen of samenwonen.. Scheiden.. Kinderen.. Verhuizen.. Speciaal voor starters.. Welkom.. Welkom op de startpagina voor actieve deelnemers.. Voor alle duidelijkheid: u bent deelnemer aan de pensioenregeling van S.. als u voldoet aan de twee wettelijke randvoorwaarden:.. 1) U bent ingeschreven in het BIG-register en.. 2) U werkt in een openbare apotheek.. en u draagt op dit moment premie af aan S.. Een bijzondere situatie geldt voor de apotheken die verbonden zijn aan en/of gelegen op een ziekenhuisterrein en extramurale medicatie afleveren.. Een gevestigd of tweede apotheker die in dienst is van een zelfstandige juridische entiteit, neemt eveneens deel aan de  ...   het pensioenfonds.. De rol van de B.. is het vertegenwoordigen van de leden, het voordragen/ontslaan van bestuursleden en inhoudelijk bepaalt zij de pensioenregeling.. Het bestuur van S.. licht het gevoerde beleid toe tijdens de jaarvergadering van de B.. Alle leden van de vereniging worden via de B.. in staat gesteld het beleid van het pensioenfonds te volgen en kunnen het pensioenfonds adviseren over bijvoorbeeld de inhoud van de pensioenreglementen, de samenstelling van het bestuur en de vele andere zaken die binnen een pensioenfonds spelen.. Meer informatie over B.. Nieuwe deelnemer?.. Zodra u zich vestigt als apotheker of in dienst treedt als tweede apotheker, wordt u ingeschreven in het register voor beherend of tweede apothekers bij de Inspectie Volksgezondheid.. Vanaf dat moment bent u verplicht deel te nemen in het pensioenfonds van de Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers.. U dient zich hiervoor wel aan te melden.. Klik.. hier.. om u aan te melden.. Laatst gewijzigd: 03 juli 2011..

  Original link path: /openbaar-apotheker/
  Open archive

 • Title: S.P.O.A. | Gepensioneerd apotheker
  Descriptive info: Geen winstoogmerk.. Veranderingen privé.. Welkom op de startpagina voor gepensioneerden.. Wellicht heeft u vragen over pensioen in het algemeen, over uw regeling of wilt u weten welke actie u moet ondernemen bij veranderingen in uw privé-situatie.. Op dit deel van de website vindt u hierover meer informatie..

  Original link path: /gepensioneerd-apotheker/
  Open archive

 • Title: S.P.O.A. | Voormalig openbaar apotheker
  Descriptive info: Welkom op de startpagina voor gewezen deelnemers.. Voor alle duidelijkheid: u bent een gewezen deelnemer aan de pensioenregeling van S.. als u in het verleden pensioen heeft opgebouwd via de pensioenregeling van S.. Weer deelnemer?.. Zodra u zich weer vestigt als apotheker of in dienst treedt als tweede apotheker, bent u weer werkzaam in de Openbare Apotheek en vanaf dat moment bent u opnieuw verplicht deel te nemen in het pensioenfonds van de Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers.. Laatst gewijzigd: 28 mei 2010..

  Original link path: /voormalig-openbaar-apotheker/
  Open archive


 • Archived pages: 116