www.archive-nl-2012.com » NL » S » SPMS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 279 . Archive date: 2012-06.

 • Title: Object moved
  Descriptive info: .. Object moved to.. here..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten
  Descriptive info: Zoeken.. |.. Site navigatie.. Huidige deelnemers.. Gepensioneerden.. Voormalige deelnemers.. Overige bezoekers..

  Original link path: /%2fHome.aspx
  Open archive

 • Title: Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten | Informatie voor startende specialisten
  Descriptive info: Home.. Informatie voor startende specialisten.. Als startend medisch specialist komt er veel op u af.. U zult verschillende financiële keuzes moeten maken die grote gevolgen kunnen hebben op de lange termijn.. Wij informeren u daarom graag over de verschillende onderdelen van SPMS, het beroepspensioenfonds van medisch specialisten.. Wij hebben hieronder voor u een selectie van onderwerpen gemaakt die op dit moment voor u interessant kunnen zijn.. SPMS, een korte kennismaking.. Trouwen, kinderen, scheiden, arbeidsongeschikt?.. Wanneer aanmelden bij SPMS?.. Waardeoverdracht.. Het belang van BPMS.. Advies? Meer informatie?.. Disclaimer.. normale letters.. /.. grote letters.. Contact.. Sitemap..

  Original link path: /Home/Startendespecialisten.aspx
  Open archive

 • Title: Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten | Deelnemers | Pensioen | Uw pensioen
  Descriptive info: Uw pensioen.. Pensioen.. De pensioenopbouw van SPMS is vanaf 1 januari 2012 met één derde verhoogd.. Klik op.. Van basis naar beter.. voor meer informatie.. Informatie over.. mijnpensioenoverzicht.. nl.. en de actuele.. dekkingsgraad.. van SPMS vindt u.. onder 'Interessant voor u'.. Wonen in het buitenland, werken in Nederland?.. Lees verder.. Welkom op de website van SPMS.. Hier vindt u algemene informatie voor alle deelnemers van SPMS.. Wilt u informatie die op uw persoonlijke pensioensituatie van toepassing is, log dan in via 'Inloggen Mijn Pensioen OK' rechtsboven in het scherm.. Als rechtsboven uw naam staat, bent u ingelogd in Mijn Pensioen OK.. U heeft uw pensioen ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS).. Na uw pensionering ontvangt u een vast bedrag aan pensioen, gebaseerd op de periode en het niveau van uw deelname aan de regeling.. We noemen dit het normpensioen.. Vanaf 1 juli 2007 verhoogt SPMS de pensioenaanspraken (ook na ingang van het pensioen) jaarlijks onvoorwaardelijk met 3% (zie de.. disclaimer toeslagverlening.. ).. Onder voorwaarden kan SPMS de aanspraken extra verhogen.. Naast uw pensioenvoorziening bij SPMS kunt u natuurlijk naar eigen inzicht zelf extra pensioen opbouwen.. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke financiële situatie.. Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw pensioen aan te vullen? Dan kunt u een.. Financiële Scan.. laten uitvoeren door een financieel planner van SPMS.. De pensioenregeling van SPMS omvat de volgende soorten pensioen:.. Ouderdomspensioen.. Partnerpensioen.. (inclusief tijdelijk partnerpensioen).. Wezenpensioen.. Ook kent de regeling een voorziening voor premieovername bij arbeidsongeschiktheid.. Mocht u arbeidsongeschikt worden, dan neemt SPMS de premiebetaling voor de opbouw van uw pensioen over.. Hiervoor gelden voorwaarden.. Lees meer over premieovername bij.. arbeidsongeschiktheid.. Meer uitleg over uw SPMS-pensioen staat in het Pensioenreglement.. Dit vindt u in het menu 'Interessant voor u' als u inlogt.. Klik hiervoor op 'Inloggen Mijn Pensioen OK' rechtsboven in het scherm.. Als daar uw naam staat, bent u ingelogd.. Uw premie.. Praktisch.. Aanvragen Kennismakingsgesprek.. Begrippen.. Formulieren.. Veel gestelde vragen.. Vragen of opmerkingen?.. Interessant voor u.. Brochures.. Disclaimer toeslagverlening.. Jaarverslagen SPMS.. Nieuws overzicht Dekkingsgraad.. SPMS Journaals.. Toeslagenlabel.. Video.. Workshops SPMS.. SPMS.. Situaties.. Mijn Pensioen OK.. BPMS.. Inloggen Mijn Pensioen OK.. Begrippenlijst.. Basispensioen.. Een basisvoorziening voor het opbouwen van pensioen, maar waarschijnlijk niet voldoende om te voorzien in de wensen omtrent het inkomen na pensionering.. Bijzonder Partnerpensioen.. Partnerpensioen (PP) voor de ex-partner van de deelnemer.. Het bijzonder partnerpensioen wordt berekend over de duur van het huwelijk, geregistreerd partnerschap of aangemeld partnerschap.. Brutoberoepsinkomen.. (Gross income) Onder brutoberoepsinkomen wordt verstaan het bruto-inkomen, zonder aftrek van kosten, dat wordt gedeclareerd op grond van alle door of namens de deelnemer verrichte werkzaamheden als medisch specialist, met uitzondering van: 1.. het bruto-inkomen inclusief werkgeverslasten van een specialist in loondienst van de deelnemer en 2.. het bruto-inkomen dat een specialist van de deelnemer ontvangt uit hoofde van freelance werkzaamheden die worden uitgevoerd namens de deelnemer.. De betreffende specialist dient in het register van erkende medisch specialisten van de KNMG te  ...   Flexibele pensioneringsdatum.. Regeling waarbij deelnemers, binnen bepaalde grenzen, zelf de pensioeningangsdatum kunnen kiezen.. De ingangsleeftijd kan bij SPMS variëren van 60 tot 70 jaar.. Geregistreerd partnerschap.. Een aparte burgerlijke staat naast het huwelijk.. Geregistreerd partnerschap wordt vastgelegd in de registers van de burgerlijke stand.. Geregistreerd partnerschap komt níet in de plaats van ongehuwd samenwonen.. Beide relatievormen bestaan naast elkaar.. Zie ook aangemeld partnerschap.. Gewezen deelnemers.. Zij die in een pensioenregeling hebben deelgenomen en aanspraken hebben opgebouwd, maar hun deelname vóór pensioeningang hebben beëindigd.. Als zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, kunnen zij op de opgebouwde rechten aanspraak maken.. Hardheidsclausule.. Dit is een bepaling in het pensioenreglement, die het bestuur de bevoegdheid geeft om in bijzonder gevallen ten gunste van een deelnemer, gewezen deelnemer of andere gerechtigde af te wijken van het pensioenreglement, mits deze afwijking aan de rechten van anderen geen nadeel toebrengt.. Indexering.. Indexatie is het verhogen van al dan niet ingegane pensioenen met een percentage gelijk aan bijvoorbeeld inflatie of een percentage dat gelijk is aan de loonstijging.. Lijfrente.. Aanspraak op een reeks vaste (of met een vast percentage stijgende) periodieke uitkeringen, die uiterlijk bij overlijden eindigt.. De aanspraak is afhankelijk van het leven van één of meerdere personen op een bepaalde leeftijd.. Notariële samenlevingsovereenkomst.. Document dat door een notaris is opgesteld en ondertekend.. Uit deze samenlevingsovereenkomst moet duidelijk blijken dat er sprake is van: • samenwonen op één adres, en; • een gemeenschappelijke huishouding, én; • twee ongehuwde en niet geregistreerde partners.. Pensioen- en Spaarfondsenwet (PSW).. De Pensioen- en Spaarfondsenwet is in 1952 van kracht geworden, om de pensioenverwachtingen bij werknemers te waarborgen.. Deze wet is van toepassing op pensioentoezeggingen die een werkgever doet aan personen die zijn verbonden aan zijn onderneming.. Met ingang van 2007 is, als opvolger van de PSW, de nieuwe Pensioenwet van kracht; De beroepspensioenfondsen vallen onder de Wet verplichte beroepspensioenregeling (WVB), die overigens veel overeenkomsten met de Pensioenwet vertoont.. Toeslagverlening.. Verhoging van al dan niet ingegane pensioenen met een percentage dat van jaar tot jaar door het bestuur wordt vastgesteld.. Dit percentage is in beginsel niet lager dan 3%.. Uitruil(factor).. Uitruil is de mogelijkheid voor de deelnemer of gewezen deelnemer om het opgebouwde partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen of een deel van het ouderdomspensioen om te zetten in (extra) partnerpensioen.. De uitruilfactor is de factor waarmee de ene pensioensoort wordt vermenigvuldigd om deze om te zetten in de andere pensioensoort.. Winstdeling.. Hierbij wordt op basis van de winst (op beleggingen boven rekenrente, minder kosten voor administratie dan verwacht en positief resultaat op levensverwachtingen) die in het afgelopen jaar is gemaakt een procentuele pensioenverhoging toegekend.. De winst komt dus geheel ten goede aan de deelnemer.. Deze winstdeling is onderdeel van de pensioenverhoging die volgen uit de stijging van de aanpassingscoëfficiënt.. Pensioenverhogingen zijn dus het resultaat van 2 factoren: de stijging van de aanpassingscoëfficiënt en een eventuele extra verhoging waar de winstdeling een onderdeel van kan zijn..

  Original link path: /Home/Deelnemers/Pensioen/OverPensioen.aspx?userclass=deelnemers
  Open archive

 • Title: Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten | Gepensioneerden | Pensioen | Uw pensioen
  Descriptive info: Hier vindt u de algemene informatie die voor alle gepensioneerden van SPMS relevant is.. Als rechtsboven uw naam staat, bent u ingelogd.. Daarnaast ontvangt u een bedrag op basis van toegekende toeslagen.. Vanaf 1 juli 2007 verhoogt SPMS uw aanspraken (ook na ingang van het pensioen) jaarlijks onvoorwaardelijk met 3% (zie de.. Onder voorwaarden kan SPMS uw pensioen extra verhogen.. Dit kunt u vinden in het menu 'Interessant voor u' als u bent ingelogd..

  Original link path: /Home/Gepensioneerden/Pensioen/Uw-pensioen.aspx?userclass=gepensioneerden
  Open archive

 • Title: Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten | Voormalige deelnemers | Pensioen | Uw pensioen
  Descriptive info: Hier vindt u de algemene informatie die voor alle voormalige deelnemers van SPMS relevant is.. Als u pensioenaanspraken heeft bij Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS), ontvangt u een vast bedrag aan pensioen, gebaseerd op de periode en het niveau van uw deelname aan de regeling.. Daarnaast krijgt u een bedrag op basis van toegekende toeslagen..

  Original link path: /Home/VoormaligeDeelnemers/Pensioen/Uw-pensioen.aspx?userclass=voormaligedeelnemers
  Open archive

 • Title: Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten | Bezoekers | Pensioen | Pensioen bij SPMS
  Descriptive info: Pensioen bij SPMS.. Bij Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) ontvangt iedere deelnemer een vast bedrag aan pensioen.. Dit bedrag is gebaseerd op de periode en het niveau van deelname aan de regeling.. Daarnaast worden de pensioenaanspraken van deelnemers en gepensioneerden jaarlijks verhoogd.. Vanaf 1 juli 2007 verhoogt SPMS de pensioenaanspraken jaarlijks onvoorwaardelijk met 3% (zie de.. Mocht een deelnemer arbeidsongeschikt worden, dan neemt SPMS de premiebetaling voor de opbouw van het pensioen over.. Premie.. Perscontacten..

  Original link path: /Home/Bezoekers/Pensioen/PensioenbijSPMS.aspx?userclass=bezoekers
  Open archive

 • Title: Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten | Informatie voor startende specialisten | SPMS, een korte kennismaking
  Descriptive info: Beroepspensioenfonds SPMS.. Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) is het verplichte beroepspensioenfonds voor medisch specialisten die brutoberoepsinkomen hebben waarvoor zij niet verplicht verzekerd zijn bij het ABP of het PFZW.. Dit zijn vooral de.. Dit zijn vooral de vrijgevestigden.. Onder het motto ‘Uw pensioen.. Ons specialisme’ wil SPMS op pensioengebied toegevoegde waarde en hoogwaardige dienstverlening leveren aan haar deelnemers.. Het pensioenfonds onderscheidt zich onder andere door haar toeslagverleningsgarantie en persoonlijke communicatie, zoals de advisering bij pensioenplanning door financieel planners.. Feiten.. Er zijn ruim 7.. 300 actieve deelnemers, ongeveer 1.. 200 voormalige deelnemers die nog niet gepensioneerd zijn en 5.. 900 gepensioneerden.. Met een belegd vermogen van circa € 5,5 miljard behoort SPMS tot de top 25 pensioenfondsen in Nederland en is SPMS het tweede beroepspensioenfonds in Nederland.. SPMS is gevestigd in Zeist en opgericht op 16 januari 1968.. De pensioenregeling is formeel van start gegaan op 1 januari 1973, op verzoek van de beroepsgroep zelf, verplicht voor iedere medisch specialist die nog geen 65 jaar is, in Nederland werkt en is ingeschreven in het register van medisch specialisten van de KNMG.. Let op: de KNMG beheert meerdere registers: dat van huisartsen/verpleeghuisartsen (HVRC), dat van sociaal geneeskundigen (SGRC) en dat van de medisch specialisten (MSRC).. Collectiviteit.. De regeling wordt uitgevoerd voor en door medisch specialisten.. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij het bestuur van het pensioenfonds, dat bestaat uit acht beroepsgenoten.. De verplichte deelneming maakt dat een groot vermogen collectief kan worden belegd en de risico's bij overlijden over alle deelnemers kunnen worden gespreid.. Beleggen in een collectiviteit levert gemiddeld een hoger rendement op dan een individuele belegging.. Collectief verzekeren is bovendien door de lagere kostenstructuur goedkoper dan het afsluiten van een individuele polis.. Verder hebben pensioenfondsen, anders dan verzekeraars, geen winstoogmerk.. Dat betekent dat alle opbrengsten van de ingelegde gelden onder aftrek van de uitvoeringskosten ten goede komen aan de (voormalige) deelnemers en hun nabestaanden.. Tot slot is van belang dat bepaalde risico’s in collectief verband makkelijker verzekerd kunnen worden.. 3 pijlers.. In de praktijk is het woord ‘pensioen’ een verzamelnaam voor drie verschillende pijlers:.. 1e pijler: het pensioen van de overheid – de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Algemene nabestaandenwet (Anw);.. 2e pijler: het pensioen dat u opbouwt als deelnemer aan de pensioenregeling van SPMS of andere pensioenregelingen;.. 3e pijler: het privépensioen dat bestaat uit eigen middelen die u zelf inzet voor uw pensioenvoorziening.. Bij eigen middelen kunt u onder  ...   ouderdomspensioen op van € 963,84.. Is uw brutoberoeps-inkomen, omgerekend op jaarbasis, lager dan € 183.. 810,-? En is dit inkomen geen verplichte.. Is uw brutoberoeps- inkomen, omgerekend op jaarbasis, lager dan € 183.. 810,-? En is dit inkomen geen verplichte pensioengrondslag bij het ABP of het PFZW? Dan kan uw pensioenopbouw en -premie op uw verzoek op een lager bedrag worden gesteld.. Hogere opbouw kan overigens ook.. Meer informatie over de inschaling en uw brutoberoepsinkomen, de inschalingssystematiek en over het opbouwen van extra pensioen vindt u in de.. Toelichting deelnemerschap en pensioenopbouw.. Premie voor de opbouw van uw pensioen.. In 2012 betaalt als deelnemer met een verzekerde partner per jaar een brutopremie van € 28.. 319,-.. Zonder verzekerde partner is dat € 24.. 010,-.. De verschillende onderdelen van uw SPMS-pensioen.. Uw pensioen kan bestaan uit:.. ouderdomspensioen;.. levenslang partnerpensioen;.. tijdelijk partnerpensioen;.. wezenpensioen.. Wordt u arbeidsongeschikt, dan kan SPMS de betaling van uw premie overnemen.. Lees meer over de verschillende pensioenvormen en -voorzieningen in de brochure.. Uw pensioen in vogelvlucht.. Start deelname.. Start u als vrijgevestigd medisch specialist? Of heeft u op een andere manier een brutoberoepsinkomen dat geen verplichte pensioengrondslag is bij het ABP of het PFZW? Dan bent u verplicht om.. Start u als vrijgevestigd medisch specialist? Of heeft u op een andere manier een brutoberoepsinkomen dat geen verplichte pensioengrondslag is bij het ABP of het PfZW? Dan bent u verplicht om pensioen op te bouwen bij SPMS.. Binnen een maand nadat uw deelnameplicht ingaat, moet u zich bij ons melden.. Heeft u al ergens anders pensioen opgebouwd, dan kunt u dit meenemen.. Lees hierover meer bij.. Kennismakingsgesprek.. Onze financieel planners weten als geen ander met welke financi.. ële vragen u te maken krijgt.. Zij zijn uitstekend op de hoogte van diverse (fiscale) regelingen en hebben ruime ervaring in het adviseren van specialisten.. Vraag daarom hieronder een kennismakingsgesprek aan.. Goed geïnformeerd.. Ieder kwartaal krijgen alle deelnemers het relatiemagazine PensioenInzicht.. Hierin staan wetenswaardigheden over SPMS en uw pensioen in het algemeen.. Jaarlijks ontvangt u een uniform pensioenoverzicht.. Jaarlijks ontvangt u een uniform pensioenoverzicht (UPO) met daarin een opgave van de opgebouwde aanspraken op de ingangsdatum van uw pensioen.. Op uw verzoek sturen wij u aanvullende informatie (digitaal en kosteloos) toe.. Denk bijvoorbeeld aan het pensioenreglement, het jaarverslag en de jaarrekening, de uitvoeringsovereenkomst, de verklaring inzake beleggingsbeginselen, het herstelplan en de dekkingsgraad van het pensioenfonds.. In de brochure.. leest u meer over SPMS..

  Original link path: /Home/Startendespecialisten/SPMSeenkortekennismaking.aspx
  Open archive

 • Title: Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten | Informatie voor startende specialisten | Trouwen, scheiden, kinderen, arbeidsongeschikt?
  Descriptive info: Gaat u trouwen?.. Neemt u deel in de SPMS-pensioenregeling en bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan is de verzekering van een partnerpensioen een vast onderdeel van uw regeling.. Bent u met uw.. Bent u met uw partner een (notarieel vastgelegde) samenlevingsovereenkomst aangegaan? Dan is er de mogelijkheid om vrijwillig een pensioen voor uw partner te verzekeren.. Voor het partnerpensioen betaalt u een aanvullende premie.. Bij volledige opbouw bedraagt deze € 3.. 273,- per jaar (2011).. Krijgt u kinderen?.. Uw eventuele kinderen zijn tot hun 18e jaar, of als zij studeren of arbeidsongeschikt zijn tot hun 27e jaar, automatisch verzekerd van een wezenpensioen.. Uw eigen kinderen hebben hier in ieder geval recht op en.. Uw eigen kinderen hebben hier in ieder geval recht op en onder bepaalde voorwaarden ook uw stiefkinderen, pleegkinderen, niet-erkende kinderen en kinderen van uw vrijwillig verzekerde partner.. Meer informatie over bovenstaande vindt u in de Brochure ‘.. Zorg voor partner en kind.. ’.. Scheiden.. Eindigt uw partnerschap tijdens uw deelnemerschap, dan stopt de opbouw van het partnerpensioen.. Uw ex-partner houdt recht op het –tot de scheiding- opgebouwde partnerpensioen.. Het tijdelijk partnerpensioen.. Het tijdelijk partnerpensioen komt te vervallen.. Daarnaast heeft de  ...   als u eerder met pensioen gaat.. Voor het uitruilen van partnerpensioen heeft u toestemming van uw partner nodig.. Ook kunt u het partnerpensioen verhogen door een deel van het ouderdomspensioen in te ruilen.. Het partnerpensioen mag na uitruil niet meer bedragen dan 70% van het resterende ouderdomspensioen.. Meer informatie over bovenstaande vindt u in de Brochures ‘.. ’ en ‘.. Bijna met pensioen.. Premieovername bij arbeidsongeschiktheid.. Als u arbeidsongeschikt wordt, kan dit tot gevolg hebben dat u uw beroep niet meer (volledig) kunt uitoefenen.. Hierdoor kan uw brutoberoepsinkomen dalen en kan er sprake zijn van een verlaging van uw.. Hierdoor kan uw brutoberoepsinkomen dalen en kan er sprake zijn van een verlaging van uw verplichte pensioenopbouw.. Om de nadelige gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor de opbouw van het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen te voorkomen of te beperken, kan SPMS de premiebetaling overnemen.. De opbouw van het pensioen wordt dan door SPMS geheel of gedeeltelijk betaald , tot de ingangsdatum van uw pensioen (uiterlijk 65 jaar).. Indien u arbeidsongeschikt bent dient u dit binnen een jaar aan ons te melden anders kunt u de mogelijkheid van premieovername verspelen.. Meer informatie hierover vindt u in de brochure ‘.. Arbeidsongeschiktheid..

  Original link path: /Home/Startendespecialisten/Trouwenkinderenscheidenarbeidsongeschikt.aspx
  Open archive

 • Title: Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten | Informatie voor startende specialisten | Wanneer aanmelden bij SPMS?
  Descriptive info: Aanmelden bij SPMS.. Als u gaat werken als medisch specialist, meldt u in alle gevallen dan aan bij SPMS.. Wij beoordelen dan of u voor onze regeling in aanmerking komt.. Als wij vermoeden dat dit het geval is, ontvangt u van ons.. Als wij vermoeden dat dit het geval is, ontvangt u van ons een aanmeldingsformulier met informatie over onze pensioenregeling.. Deelnemerschap SPMS.. U bent verplicht deel te nemen in de pensioenregeling voor medisch specialisten als u aan alle hiernavolgende voorwaarden voldoet, te weten als u:.. bent ingeschreven in het register van erkende medisch specialisten van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG),.. in Nederland het beroep van medisch specialist uitoefent,.. de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt, én.. brutoberoepsinkomen heeft dat geen pensioengrondslag vormt bij het ABP of het PFZW.. Bedraagt dit brutoberoepsinkomen op jaarbasis minder dan € 61.. 270,- (2012), dan bent u wel deelnemer, maar kunt u verzoeken de opbouw te verlagen en zelfs op nul te stellen.. Het aanmeldformulier en de toelichting hierop vindt u.. hier.. Pensioen opbouwen als medisch specialist.. De vraag of u in loondienst of als vrijgevestigd medisch specialist aan de slag gaat, is een belangrijke.. We zetten hier de gevolgen  ...   deelneemt bij ABP of PFZW (meestal is er dan sprake van een vrije praktijk), dan is deelname aan de pensioenregeling van SPMS verplicht.. U betaalt bruto zelf de gehele premie.. De premie is overigens wel aftrekbaar als beroepskosten.. Bovendien is in het honorarium van medisch specialisten een toeslag opgenomen als bijdrage aan de pensioenpremie.. De pensioenregeling van SPMS werd tot 1 januari 2012 als een basisregeling gezien, die bedoeld was om daarnaast zelf aanvullende voorzieningen te treffen.. Vanaf 1 januari 2012 is het niveau van de pensioenregeling met één derde verhoogd.. Aanvullende voorzieningen zijn daardoor minder noodzakelijk.. Als u dit toch wenst kunnen onze financieel planners met u overleggen of uw pensioenwensen en -mogelijkheden hiermee voldoende op elkaar zijn afgestemd.. Hoe worden pensioenopbouw en premie vastgesteld?.. Als uit de door u verstrekte gegevens blijkt dat u deelnemer bent in de pensioenregeling, moet de hoogte van uw pensioenopbouw worden vastgesteld.. Deelnemers in de pensioenregeling bouwen een pensioen op dat is gerelateerd aan het brutoberoepsinkomen, omgerekend op jaarbasis.. Staat u nog voor de keuze om u als medisch specialist te vestigen, dan geeft de brochure ‘.. De stap naar een maatschap.. ’ meer informatie.. Aanvullende informatie over deelnemerschap bij SPMS vindt u in de ‘..

  Original link path: /Home/Startendespecialisten/WanneeraanmeldenbijSPMS.aspx
  Open archive

 • Title: Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten | Informatie voor startende specialisten | Waardeoverdracht
  Descriptive info: Animatie waardeoverdracht.. Met.. deze animatie.. wordt u geinformeerd over wat overdracht is en hoe u dit kunt aanvragen.. Met deze animatie wordt u geinformeerd over wat overdracht is en hoe u dit kunt aanvragen.. Klik hier om de animatie te bekijken.. Wat is waardeoverdracht?.. Als u van werkkring verandert, gaat u vaak bij een ander fonds pensioen opbouwen.. U kunt er dan voor kiezen de waarde van uw oude pensioen mee te nemen naar het nieuwe fonds.. Dit heet waardeoverdracht.. Als u niets doet krijgt u later afzonderlijke pensioenen van verschillende pensioenfondsen.. Het hangt af van uw situatie en wensen en de verschillen tussen de diverse pensioenregelingen of waardeoverdracht verstandig is.. Inkomende en uitgaande waardeoverdracht.. Komt u van een ander pensioenfonds en neemt u uw pensioen mee naar SPMS, dan noemen we dat inkomende waardeoverdracht.. Stopt u met opbouwen bij SPMS en neemt u uw pensioen mee naar een nieuw pensioenfonds, dan noemen we dat uitgaande waardeoverdracht.. Hoe werkt waardeoverdracht?..  ...   overdracht tussen ABP/PfZW.. en SPMS en omgekeerd niet valide, omdat deze fondsen geen eindloonsysteem kennen.. In zo’n eindloonsysteem zou een verhoging van het inkomen doortellen in alle jaren dat pensioen is opgebouwd, ook over de jaren die zijn ingekocht door middel van waardeoverdracht.. Dat maakte waardeoverdracht lucratief.. Maar bij de drie fondsen wordt deze systematiek niet (meer) toegepast.. Een verhoging van het inkomen kan daar slechts meetellen voor de opbouw van het desbetreffende jaar.. Verder worden de aanspraken alleen verhoogd door indexatie.. Hoe vraagt u een offerte voor waardeoverdracht aan?.. U vraagt uiterlijk 6 maanden na uw start in de nieuwe pensioenregeling een offerte waardeoverdracht aan bij uw nieuwe pensioenfonds.. Deze vraagt daarop de gegevens op bij uw oude pensioenfonds.. Vervolgens ontvangt u van uw nieuwe pensioenfonds een opgave van de na waardeoverdracht te verkrijgen pensioenaanspraken, met een verklaring waarin u kunt bevestigen of u wel of niet akkoord gaat.. Het aanvraagformulier voor Waardeoverdracht en andere relevante formulieren vindt u..

  Original link path: /Home/Startendespecialisten/Waardeoverdracht.aspx
  Open archive


 • Archived pages: 279